Year 2018, Volume 8, Issue 2, Pages 154 - 167 2018-08-15

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının E. Hubble’ın “Kırmızıya Kayma Yasası” Çerçevesinde Bilgi ve Bilişsel Süreç Yeterliklerinin İncelenmesi
Investigation of the Knowledge and Cognitive Process Competencies of the Science Teacher Candidates in the Framework of E. Hubble’s “Redshift Law”

Nilgün AYDIN [1] , Abdullah AYDIN [2]

111 235

Bu çalışmanın amacı, Hubble’ın “Kırmızıya Kayma Yasası” çerçevesinde test oluşturularak fen bilgisi öğretmen adaylarının bilgi ve bilişsel süreç yeterliklerinin incelenmesidir. Araştırmada nitel durum çalışması deseni kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini Kırıkkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı’nda öğrenim gören 90 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Verilerin elde edilmesinde 5 soruluk Bilişsel Süreç Testi (BST) oluşturulmuştur. Öğretmen adaylarının verdikleri cevaplar kodlanarak frekans ve yüzde hesaplamaları yapılmış, tablolara ve grafiklere işlenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre; öğretmen adaylarının, açıklanan fizik yasasını matematiksel eşitlik olarak yazmada zorluk yaşamalarına karşın eşitliğin grafiğini çizmede bu zorluğu yaşamadıkları, görünür ışık bölgesiyle ilgili ön bilgilerini hatırlamada zorlandıkları, doğru olarak hatırlayanlardan bir kısmının yorum yapmada zorlandıkları, ayrıca büyük çoğunluğunun büyük patlama (big bang) ya da evrenin genişlemesi kuramına ulaşamadıkları görülmüştür. Elde edilen sonuçlar, büyük oranda, örneklemdeki öğretmen adaylarının bilgi ve bilişsel süreç yeterliklerinin istenilen seviyede olmadığını ortaya koymuştur. Sonuçlar ışığında, durumun iyileştirilmesine katkı sağlayacak öneriler sunulmuştur. 

The purpose of this study is to investigate the knowledge and cognitive process competencies of science teacher candidates within the framework of Hubble’s “Redshift Law”. Qualitative case study is used in the study. The sample of the study constitutes 90 teacher candidates who are studying at Kırıkkale University, Education Faculty, Science Education Department. A test as 5 questions was developed to obtain the data. Teacher candidates’ answers were investigated through content analysis for tables and column graphics. According to the results obtained; teacher candidates have difficulty in remembering the preliminary knowledge of the visible light region and the majority of them are forced to comment on the big bang or the universe expansion theory. The results show that teacher candidates are not at the desired level of knowledge and cognitive process competence. As a results, suggestions were made to contribute to the improvement of the situation.

 • Türk, C., Kalkan, S., Bolat, M., Akdemir, E., Karakoç, Ö. ve Kalkan, H. (2012). Fen ve teknoloji öğretmen adaylarının temel astronomi kavramlarını kavrama düzeyleri üzerine bir durum çalışması. Journal of Research in Education and Teaching, 1(2), 202-209.
 • Alcı, B. ve Altun, S. (2007). Lise öğrencilerinin matematik dersine yönelik özdüzenleme ve bilişüstü becerileri, cinsiyete, sınıfa ve alanlara göre farklılaşmakta mıdır? Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(1),33-44.
 • Yadigaroğlu, M. ve Demircioğlu, G. (2012). Kimya öğretmen adaylarının kimya bilgilerini günlük hayattaki olaylarla ilişkilendirebilme düzeyleri. Journal of Research in Education and Teaching, 1(2), 165-171.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldırım, N. ve Birinci Konur, K. (2014). Fen bilgisi öğretmen adaylarının kimya kavramlarını günlük hayatla ilişkilendirebilmelerine yönelik gelişimsel bir araştırma. The Journal of Academic Social Science Studies, 30, 305-323. doi:10.9761/JASSS2608.
 • Young, H.D. ve Freedman, R.A. (2009). Sears ve Zemansky’nin üniversite fiziği, (H. Ünlü, Çev. Ed.), Ankara: Pearson Education Yayıncılık.
 • Yurdabakan, İ. (2008). Eğitimde kullanılan ölçme araçlarının nitelikleri, S.Erkan ve M. Gömleksiz (Ed.), Eğitimde ölçme ve değerlendirme (s.56-58) içinde. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Aktamış, H. ve Ergin, Ö. (2007). Bilimsel süreç becerileri ile bilimsel yaratıcılık arasındaki ilişkinin belirlenmesi. H. U. Journal of Education, 33, 11-23.
 • Demircioğlu, G. (2007). Geçerlik ve güvenirlik. E. Karip (Ed.), Ölçme ve değerlendirme (s.53-54) içinde. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Arends, R. I. (2004). Learning to teach. New York: McGraw Hill.
 • Emrahoğlu, N. ve Öztürk, A. (2009). Fen bilgisi öğretmen adaylarının astronomi kavramlarını anlama seviyelerinin ve kavram yanılgılarının incelenmesi üzere boylamsal bir araştırma. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18(1),165-180.
 • Ayas, A. ve Özmen, H. (1998). Asit-baz kavramlarının güncel olaylarla bütünleştirilme seviyesi: bir örnek olay çalışması. III. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu. KTÜ, Fatih Eğitim Fakültesi, Trabzon.
 • Aydın, N. ve Yılmaz, A. (2010). Yapılandırıcı yaklaşımın öğrencilerin üst düzey bilişsel becerilerine etkisi. H. U. Journal of Education, 39, 57-68.
 • Azar, A., Presley, A. İ. ve Balkaya, Ö. (2006). Çoklu zeka kuramına dayalı öğretimin öğrencilerin başarı, tutum, hatırlama ve bilişsel süreç becerilerine etkisi. H. U. Journal of Education, 30, 45-54.
 • Bülbül, E., İyibil, Ü. G. ve Şahin, Ç. (2013). Ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin astronomi kavramı ile ilgili algılamalarının belirlenmesi. Journal of Research in Education and Teaching, 2(3), 182-191.
 • Çetin, B. (2008). Bilişsel alan davranışlarının ölçülmesi, S.Erkan ve M. Gömleksiz (Ed.), Eğitimde ölçme ve değerlendirme (s.69) içinde. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Doğan, N. (2014). Davranışların ölçülmesi, H. Atılgan (Ed.), Eğitimde ölçme ve değerlendirme (s.83-96) içinde. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Taylor, J.R., Zafiratos, C.D. ve Dubson, M.A., (2008). Fen ve mühendislikte modern fizik, (B. Karaoğlu, Çev.), Ankara: Okutman Yayıncılık.
 • Giancoli, D. C. (2009). Fen bilimleri ve mühendislik için fizik, (G. Önengüt, Çev. Ed.), Ankara: Akademi Yayıncılık.
 • Gündoğdu, K. (2007). Ölçülebilir öğrenme amaçlarının oluşturulması. E. Karip (Ed.), Ölçme ve değerlendirme (s.17-50) içinde. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Mazur, E. (2015). Fizik ilkeler ve pratik, (A. Verçin, A. ve A.U. Yılmazer, Çev. Ed.), Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Özmen, H. (2003). Kimya öğretmen adaylarının asit ve baz kavramlarıyla ilgili bilgilerini günlük olaylarla ilişkilendirme düzeyleri. G.Ü. Kastamonu Eğitim Dergisi, 11(2), 317-324.
 • Payne, D. A. (2003). Applied Educational Assessment. Toronto: Wadsworth.
 • Tan, M. ve Temiz, B. K. (2003). Fen öğretiminde bilimsel süreç becerilerinin yeri ve önemi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 89-101.
 • Abraham, M. R., Grzybowski, E. B., Renner, J. W. ve Marek, E. A. (1992). Understanding and misunderstandings of eight graders of five chemistry concepts found in texbooks. Journal of Research in Science Teaching, 29(2), 105-120.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Nilgün AYDIN (Primary Author)
Institution: KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ, FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
Country: Turkey


Author: Abdullah AYDIN
Institution: KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, FİZİK BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Bibtex @research article { suje389968, journal = {Sakarya University Journal of Education}, issn = {2146-7455}, eissn = {2146-7455}, address = {Sakarya University}, year = {2018}, volume = {8}, pages = {154 - 167}, doi = {10.19126/suje.389968}, title = {Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının E. Hubble’ın “Kırmızıya Kayma Yasası” Çerçevesinde Bilgi ve Bilişsel Süreç Yeterliklerinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {AYDIN, Nilgün and AYDIN, Abdullah} }
APA AYDIN, N , AYDIN, A . (2018). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının E. Hubble’ın “Kırmızıya Kayma Yasası” Çerçevesinde Bilgi ve Bilişsel Süreç Yeterliklerinin İncelenmesi. Sakarya University Journal of Education, 8 (2), 154-167. DOI: 10.19126/suje.389968
MLA AYDIN, N , AYDIN, A . "Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının E. Hubble’ın “Kırmızıya Kayma Yasası” Çerçevesinde Bilgi ve Bilişsel Süreç Yeterliklerinin İncelenmesi". Sakarya University Journal of Education 8 (2018): 154-167 <http://dergipark.gov.tr/suje/issue/36483/389968>
Chicago AYDIN, N , AYDIN, A . "Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının E. Hubble’ın “Kırmızıya Kayma Yasası” Çerçevesinde Bilgi ve Bilişsel Süreç Yeterliklerinin İncelenmesi". Sakarya University Journal of Education 8 (2018): 154-167
RIS TY - JOUR T1 - Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının E. Hubble’ın “Kırmızıya Kayma Yasası” Çerçevesinde Bilgi ve Bilişsel Süreç Yeterliklerinin İncelenmesi AU - Nilgün AYDIN , Abdullah AYDIN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.19126/suje.389968 DO - 10.19126/suje.389968 T2 - Sakarya University Journal of Education JF - Journal JO - JOR SP - 154 EP - 167 VL - 8 IS - 2 SN - 2146-7455-2146-7455 M3 - doi: 10.19126/suje.389968 UR - https://doi.org/10.19126/suje.389968 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Sakarya University Journal of Education Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının E. Hubble’ın “Kırmızıya Kayma Yasası” Çerçevesinde Bilgi ve Bilişsel Süreç Yeterliklerinin İncelenmesi %A Nilgün AYDIN , Abdullah AYDIN %T Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının E. Hubble’ın “Kırmızıya Kayma Yasası” Çerçevesinde Bilgi ve Bilişsel Süreç Yeterliklerinin İncelenmesi %D 2018 %J Sakarya University Journal of Education %P 2146-7455-2146-7455 %V 8 %N 2 %R doi: 10.19126/suje.389968 %U 10.19126/suje.389968
ISNAD AYDIN, Nilgün , AYDIN, Abdullah . "Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının E. Hubble’ın “Kırmızıya Kayma Yasası” Çerçevesinde Bilgi ve Bilişsel Süreç Yeterliklerinin İncelenmesi". Sakarya University Journal of Education 8 / 2 (August 2018): 154-167. https://doi.org/10.19126/suje.389968