Year 2018, Volume 8, Issue 3, Pages 205 - 221 2018-12-15

The Effect of Cooperative Learning and Letter- Writing Activities for Learning Purpose on Teacher Candidates’ Academic Achievement and Attitudes to the Force and Movement Topic
İşbirliğine Dayalı Öğrenme ve Öğrenme Amaçlı Mektup Yazma Aktivitesinin Öğretmen Adaylarının Kuvvet ve Hareket Konusunda Akademik Başarılarına ve Tutumlarına Etkisi

İkramettin DAŞDEMİR [1]

69 217

In the aim of this study is to explore the effect of cooparative teaching method and letter- writing activity for learning on academic achievement, and attitudes of math teacher candidates in the force and movement topic. The research is a semi-experimental research that it is pre-test-post-test method. The sample of the research is composed of 55 teacher candidates who are studying in primary mathematics teaching second class students of Ordu University Education Faculty in 2015-2016 education year. These teacher candidates were divided into two groups with a simple random sampling.  As one of the groups was applied mutual inquiry technique that it is cooperative learning methods (n=24), the other was applied the letter writing activity for learning (n=31). As data collection tools, Force and Motion Concept Test (FMCT) and Physical Attitude Scale (PAS) were used in the study.  Before FMCT and PAS were applied, pre-test was administered with all the students and after the application, the same tests were reapplied with the students. The resulting of the study showed that post- test mean scores of cooperative groups’and letter writing activity groups’ Force and Motion Concept Test (FMCT) were statistically significant when compared to their mean pre-test scores, and Physical Attitude Scale (PAS) were not statistically significant when compared to their mean pre-test scores. The end of the study was recommed that this study can researched different sample and different topic.

Bu araştırmanın amacı; İşbirliğine Dayalı Öğrenme ve öğrenme amaçlı mektup yazma aktivitesinin matematik öğretmen adaylarının kuvvet ve hareket konusunda akademik başarılarına ve fizik dersine olan tutumlarına olan etkisini belirlemektir. Araştırmada yarı deneysel; ön test- son test yöntemi uygulanmıştır. Araştırmanın örneklemini, 2015-2016 eğitim öğretim yılında Ordu Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği 2. sınıfta öğrenim gören 55 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Bu öğretmen adayları rastgele örneklemle iki gruba ayrılıp, bir grupta işbirlikli öğrenme teknikleri arasında yer alan karşılıklı sorgulama tekniği (n=24); diğer grupta ise öğrenme amaçlı mektup yazma aktivitesi (n=31) uygulanmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Kuvvet ve Hareket Kavram Testi (KHKT) ve Fizik Tutum Ölçeği (FTÖ) kullanılmıştır. Araştırmaya başlamadan önce KHKT ve FTÖ ön test, araştırma tamamlandıktan sonra son -test olarak uygulandı. Araştırma sonunda hem karşılıklı sorgulama tekniği hem de öğrenme amaçlı mektup yazma grubundaki öğrencilerin KHKT son test puan ortalamaları ileön test puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farkın olduğu, FTÖ’nin son test puan ortalamalarıyla, ön test puan ortalamaları arasında ise istatistiksel olarak anlamlı bir farkın olmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca iki grubun KHKT hem ön test hem de son test puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın olmadığı tespit edilmiştir. Bu çalışma farklı bir konu ve farklı bir örneklem üzerinde araştırılması önerilir.

  • Akbulut, Ö. E. (2013). Dokuzuncu Sınıf Kuvvet ve Hareket Ünitesine Yönelik Bilgisayar Destekli Bağlam Temelli Öğretim Etkinliklerinin İncelenmesi. (Yayınlanmamış doktora tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, TrabzonAkpınar, M. (2006). Öğrencilerin Fizik Dersine Yönelik Tutumlarının Fizik Dersi Akademik Başarısına Etkisi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.Aslan-Efe, H., Oral, B., Efe, R. Ve Öner-Sünkür, M. (2011). The Effects of teaching photosynthesis unit with computer simulation supported cooperative learning on retention and student attitude to biology. Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics Education, 5(2), 313-329.Aslan, S. ve Tekin, N. (2015). Laboratuar uygulamalarını argümantasyon tabanlı bilim öğrenme rapor formatına göre raporlaştırmanın kavramsal anlamaya ve modsal betimleme kullanımına etkisi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 73-97.Baştürk, R. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Anı YayıncılıkBaumberger-Henry. M. (2005). Cooperative learning and case study: does the combination improve students’ perception of problem-solving and decision making skills? Nurse Education Today, 25, 238–246.Bozdoğan,A.E.,Uzoğlu, M (2015). Science and technology teachers’ opinions about problems faced while teaching 8th grade science unit “Force and Motion” and suggestions for solutions. Journal of Turkish Science Education 12 (1),57-70.Bozat, Ö ve Yıldız, A. (2015). 5. Sınıf yaşamımızdaki elektrik ünitesinde öğrenme amaçlı yazma etkinliğinden mektubun akademik başarıya etkisi. Education Sciences (NWSAES), 10(4), 291-304.Bilgin, İ., ve Eyvazoğlu, S. (2010). Rehberli araştırmanın işbirlikli ve bireysel öğretim yönteminin uygulandığı ortamda üniversite öğrencilerinin kimya başarılarına ve kimya dersine karşı tutumlarına etkisi. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,3(38), 65-80.Daşdemir, İ., Cengiz, E ve Uzoğlu, M. (2015). Öğrenme amaçlı yazma aktivitelerinden mektup yazmanın 7. Sınıf ışık ünitesinde öğrencilerin akademik başarılarına ve bilimsel tutumlarına etkisi. Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, 5 (11), 89-103.Daşdemir, İ(2017). Öğrenme amaçlı mektup yazma aktivitesinin öğrencilerin akademik başarılarına, eleştirel düşünme becerilerine ve fizik tutumlarına etkisi, Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi, 2(2):262-269.Doymuş, K., Şimşek, Ü., Karçöp, A. ve Doğan, A.( 2010). Üniversite öğrencilerinin elektrokimya konusundaki kavramları anlamalarına bilgisayar animasyonları ve jigsaw tekniklerin etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 18(2), 431-448.Güngör, S.N. ve Özkan, M. (2012). İlköğretim 7. Sınıf fen ve teknoloji dersindeki insan ve çevre ünitesinin işbirlikli öğrenme yöntemiyle işlenmesinin öğrenci başarısı üzerine etkisi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(1), 249-258.Günel, M.,Uzoğlu, M. Ve Büyükkasap, E. (2009). Öğrenme amaçlı yazma aktivitelerinin kullanımının ilköğretim seviyesinde kuvvet konusunu öğrenmeye etkisi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi,29 (1), 379- 399.Gulay O., Mirzeoğlu, D. ve Celebi, M. (2010). Effects of Cooperative Gaınes on Social Skill Levels nd Attitudes Tovvard Physical Education, Eurasian Journal of Educational Research, 40, 77-92.Hazne, M. ve Berger, R.(2007). Cooperative learning, motivational effects, and student characteristics: An experimental study comparing cooperative learning and direct instruction in 12th grade physics classes. Learning and Instruction, 17(1),29-41.Hevedanlı, M., Oral, B. & Akbayın, H., (2004). Biyoloji öğretiminde işbirlikli öğrenme ile geleneksel öğretim yöntemlerinin öğrencilerin erişileri ve öğrendiklerini hatırda tutma düzeyleri üzerindeki etkileri. XIII Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı.Huyugüzel Çavaş, P. Ve Çavaş, B. (2014). Fen eğitiminde duyuşsal özellikler: Tutum ve motivasyon. Fen Bilimleri Öğretimi, Ankara, Anı Yayıncılık.Karaçöp, A., Doymuş, K., Doğan, A. ve Koç, Y. (2009). The Effects of Computer Animations and Jigsaw Technique on Academic Achievement of Students. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(1), 211-235.Kanlı, U.(2007). 7E modeli merkezli laboratuvar yaklaşımı ile doğrulama laboratuvar yaklaşımlarının öğrencilerin bilimsel süreç becerilerinin gelişimine ve kavramsal başarılarına etkisi. (Yayınlanmamış doktora tezi), Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.Shachar, H. and Fischer, S., 2004. Cooperative learning and the achievement of motivation and perceptions of students in 11th grade chemistry classes. Learning and Instruction, 14(1), 69–87.Şahin, Ç. Ve Çepni, S. (2009). Animasyon destekli tahmin-gözlem-açıklama tekniğinin fen öğretiminde kullanılması. 3. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Trabzon.Şenol, H., Bal, S. ve Yıldırım, H.(2007). İkögretim 6. sınıf fen bilgisi dersinde duyu organları konusunun islenmesinde isbirlikli ögrenme yönteminin ögrenci basarısı ve tutum üzerinde etkisi. Kastamonu Egitim Dergisi, 15(1), 211-220.Şimsek, Ü., Doymus, K. ve Bayrakçeken, S.(2006). İsbirlikli ögrenme yönteminin kırsal alanda egitim gören ögrencilerin fen bilgisi dersin basarısına ve tutumuna etkisi. Egitim ve Bilim, 31(140), 3-9.Özsevgeç, T. (2007). İlköğretim 5. sınıf kuvvet ve hareket ünitesine yönelik 5e modeline göre geliştirilen rehber materyallerin etkililiklerinin belirlenmesi. (Doktora tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.Theodora, D-P.(2001). The effectiveness of jigsaw cooperative learning on students’ achievement and attitudes toward science. Science Education International,12(4), 6-11.Umdu-Topsakal, Ü. (2010). 8. Sınıf canlılar için madde ve enerji ünitesi öğretiminde isbirlikli öğrenme yönteminin öğrenci başarısına ve tutumuna etkisi, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 91-104.Uzoğlu, M. (2014). Farklı öğrenme amaçlı Yazma aktivitelerinin fen bilgisi öğretmen adaylarının akademik başarılarına, laboratuvar tutumlarına ve eleştirel düşünme becerilerine etkisi. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 6, 195-209.Uzoğlu, M. (2010). Öğrenme Amaçlı Yazma Aktivitelerinin Kullanımının İlköğretim Seviyesinde Kuvvet ve Madde Ünitesini Öğrenmeye Etkisinin Araştırılması. (Yayınlanmamış doktora tezi), Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.Uzun, S., Alev, N.(2013). Öğrenme amaçlı okuma-yazma etkinlikleri ile zenginleştirilmiş ortamların öğrenci başarısına etkisi. Türk Fen Eğitim Dergisi, 10(2), 138-154.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: İkramettin DAŞDEMİR (Primary Author)
Country: Turkey


Bibtex @research article { suje413543, journal = {Sakarya University Journal of Education}, issn = {2146-7455}, eissn = {2146-7455}, address = {Sakarya University}, year = {2018}, volume = {8}, pages = {205 - 221}, doi = {10.19126/suje.413543}, title = {İşbirliğine Dayalı Öğrenme ve Öğrenme Amaçlı Mektup Yazma Aktivitesinin Öğretmen Adaylarının Kuvvet ve Hareket Konusunda Akademik Başarılarına ve Tutumlarına Etkisi}, key = {cite}, author = {DAŞDEMİR, İkramettin} }
APA DAŞDEMİR, İ . (2018). İşbirliğine Dayalı Öğrenme ve Öğrenme Amaçlı Mektup Yazma Aktivitesinin Öğretmen Adaylarının Kuvvet ve Hareket Konusunda Akademik Başarılarına ve Tutumlarına Etkisi. Sakarya University Journal of Education, 8 (3), 205-221. DOI: 10.19126/suje.413543
MLA DAŞDEMİR, İ . "İşbirliğine Dayalı Öğrenme ve Öğrenme Amaçlı Mektup Yazma Aktivitesinin Öğretmen Adaylarının Kuvvet ve Hareket Konusunda Akademik Başarılarına ve Tutumlarına Etkisi". Sakarya University Journal of Education 8 (2018): 205-221 <http://dergipark.gov.tr/suje/issue/38210/413543>
Chicago DAŞDEMİR, İ . "İşbirliğine Dayalı Öğrenme ve Öğrenme Amaçlı Mektup Yazma Aktivitesinin Öğretmen Adaylarının Kuvvet ve Hareket Konusunda Akademik Başarılarına ve Tutumlarına Etkisi". Sakarya University Journal of Education 8 (2018): 205-221
RIS TY - JOUR T1 - İşbirliğine Dayalı Öğrenme ve Öğrenme Amaçlı Mektup Yazma Aktivitesinin Öğretmen Adaylarının Kuvvet ve Hareket Konusunda Akademik Başarılarına ve Tutumlarına Etkisi AU - İkramettin DAŞDEMİR Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.19126/suje.413543 DO - 10.19126/suje.413543 T2 - Sakarya University Journal of Education JF - Journal JO - JOR SP - 205 EP - 221 VL - 8 IS - 3 SN - 2146-7455-2146-7455 M3 - doi: 10.19126/suje.413543 UR - https://doi.org/10.19126/suje.413543 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Sakarya University Journal of Education İşbirliğine Dayalı Öğrenme ve Öğrenme Amaçlı Mektup Yazma Aktivitesinin Öğretmen Adaylarının Kuvvet ve Hareket Konusunda Akademik Başarılarına ve Tutumlarına Etkisi %A İkramettin DAŞDEMİR %T İşbirliğine Dayalı Öğrenme ve Öğrenme Amaçlı Mektup Yazma Aktivitesinin Öğretmen Adaylarının Kuvvet ve Hareket Konusunda Akademik Başarılarına ve Tutumlarına Etkisi %D 2018 %J Sakarya University Journal of Education %P 2146-7455-2146-7455 %V 8 %N 3 %R doi: 10.19126/suje.413543 %U 10.19126/suje.413543
ISNAD DAŞDEMİR, İkramettin . "İşbirliğine Dayalı Öğrenme ve Öğrenme Amaçlı Mektup Yazma Aktivitesinin Öğretmen Adaylarının Kuvvet ve Hareket Konusunda Akademik Başarılarına ve Tutumlarına Etkisi". Sakarya University Journal of Education 8 / 3 (December 2018): 205-221. https://doi.org/10.19126/suje.413543