Yazım Kuralları

SUJE Makale Yazım Kuralları

Başvuru sürecinde yazarlar başvurularının aşağıdaki listedeki tüm maddelere uyduğunu kontrol etmelidirler, bu rehbere uymayan başvurular yazarlara geri gönderilecektir.


Genel Kurallar

SUJE Dergisinde, yazarların makaleleri APA 6 Türkçe yayın ilkelerine uygun olarak hazırlanmalıdır.

Makaleler derginin şablonuna göre hazırlanmalıdır. Dergi şablon dosyasına uygun hazırlanmayan makaleler kabul edilmeyecektir.

Dergimizin Türkçe şablonunu indirmek için buraya tıklayınız: http://dergipark.gov.tr/uploads/files/010f/d042/4203/5b31f92f7e5ee.docx

Dergimizin İngilizce şablonunu indirmek için buraya tıklayınız: http://dergipark.gov.tr/uploads/files/8782/7b8a/57ab/5b31f9e028ba3.docx

Yazılar, Times New Roman yazı tipinde, normal yazı stilinde, 11 punto ve tek satır aralığı kullanılarak, paragraflardan sonra 3nk boşluk bırakılarak iki yana yaslı şekilde yazılır. Makale 20 sayfayı geçmemelidir.


Başlık, Yazar(lar), Özet ve Anahtar Kelimeler

Makale başlığı kısa ve açık olmalıdır. Başlık ilk harfleri büyük, 14 punto büyüklüğünde koyu olarak yazılmalı ve ortalanmalıdır. Başlık en çok 15 kelime olmalıdır.

Makale isimlerinden sonra bir satır boşluk bırakılarak satır başı yapılmadan 9 punto büyüklüğünde “Öz” başlığı yazılır. Nokta konularak aynı satıra 150 ile 200 kelime arasında makalenin önemli noktalarını belirten özeti yazılır.

Özetten sonra bir satır boşluk bırakılarak “Anahtar Kelimeler” başlığı yazılır ve devamında virgülle ayrılmış en az 3 en fazla 5 tane olmak üzere anahtar kelime yazılır. Makale Türkçe yazılmış ise Türkçe öz ve anahtar kelimelerin İngilizceye çevrilmiş hali “Abstract” ve “Keywords” olarak yazılır.

Türkçe makalelerin sonunda 800-1000 kelimelik (yaklaşık bir sayfa) genişletilmiş İngilizce özet “Extended Summary” başlığı ile bulunmalıdır.


Bölümler ve Alt Bölümler

Makale, Giriş (Introduction), Yöntem (Method), Bulgular (Results), Tartışma (Discussion), Sonuç (Conclusion), Kaynakça (References) başlıklarından oluşmalıdır.

Bütün bölümler ve alt bölümler numaralandırılmalıdır. Birinci düzey başlıklar “1, 2, 3, 4”, ikinci düzey başlıklar, “1. 1, 1. 2, 1. 3, 1. 4” ve üçüncü düzey başlıklar, “1. 1. 1, 1. 1. 2, 1. 1. 3, 1. 1. 4” şeklinde yazılır. Makalede dördüncü ve daha alt düzeylerdeki başlıklara yer verilmemelidir.

Türkçe makalelerin yazımında, özel durumlar dışında, TDK Yazım Kılavuzu esas alınmalıdır.


Tablo ve Şekiller

Tablo ve şekiller, kurallara uygun biçimde hazırlanmalı ve metin içine yerleştirilmelidir.

Tablo ve şekil numaraları 1’den başlayarak sırayla verilmeli (örneğin; Tablo 1, Tablo 2), (Şekil 1, Şekil 2 vb. ) ve başlıkları yazılmalıdır.

Tablo yazısı ve başlığı tablonun üstünde yer almalıdır. Tablo yazısı yazılıp, numarası verildikten sonra nokta konulur ve bir karakterlik boşluk bırakıldıktan sonra yanına devam edecek şekilde ilk harfleri büyük diğer harfleri küçük olarak tablonun ismi yazılır.

Tablolarda dikey çizgiler olmamalı ve sadece üç yatay çizgi kullanılmalıdır. Başlık satırının alt ve üst çizgileri ile tablonun son satırının alt çizgisinde kenarlık kullanılır. Bir bütün olarak tablo da sayfada yatay olarak ortalanır.

Şekil yazısı, şekillerin numaraları ve isimleri, şekillerin altında yer alır. Şekil yazılıp, numarası verildikten sonra nokta konulur ve bir karakterlik boşluk bırakıldıktan sonra yanına devam edecek şekilde ilk harfleri büyük diğer harfleri küçük olarak şekil ismi yazılır.

Tablo ve şekil metinle aynı puntoda yazılır. Tablo adı ya da şekil adı ile tablo ya da şekil arasında satır aralığı bırakılmaz. Tablo ve Şekil adları ortalanır. Tablo ve şekilden önce bir satır aralığı boşluk bırakılır. Tablo ve şekiller belirtilen yazım alanlarının dışına taşmamalıdır. Metin içinde ilgili tablo ve şekillere atıfta bulunulmalıdır.


Kaynakça

Metin içinde kaynak gösterilirken, başka eserlerden yapılan alıntılar kaynakça ayracı “( )” ile gösterilir. Bu bağlaç içinde yazarın soyadı, eserin yayım tarihi mutlaka belirtilir. Doğrudan alıntı ve aktarmalarda sayfa numarası da eklenir.

Metin içinde kaynak cümlenin başında yazarın soy ismi Horzum’un (1792) şeklinde, cümle içinde veriliyorsa Horzum (1792) şeklinde, cümlenin sonunda verilecekse (Horzum, 1792) şeklinde belirtilmelidir.

Aynı yazara ait aynı yıl içinde yayınlanmış kaynaklar, Güleç (1981a), Güleç (1981b) şeklinde belirtilmelidir.

Kaynaklarda yazar sayısı iki ise cümle içinde Horzum ve Güleç (1687) şeklinde, cümle sonunda ise (Horzum ve Güleç, 1687) şeklinde verilir.

Üç dört ya da beş yazarlı çalışmalarda metin içinde kaynağın ilk verildiği yerde yazarların tümünün soyadı ve yayın tarihi verilirken (Horzum, Güleç ve Bayrakçı, 2011), kaynağın daha sonraki gösterimlerinde birinci yazarın soyadı verilerek diğer yazarların soyadı verilmeden “ve diğerleri” ifadesi kullanılarak tarih verilir (Horzum ve diğerleri, 2011).

Altı ya da daha fazla yazarlı çalışmalarda metin içinde kaynağın ilk verildiği yerde birinci yazarın soyadı verilerek diğer yazarların soyadı verilmeden sadece “ve diğerleri” ifadesi kullanılarak tarih verilir (Horzum ve diğerleri, 2011).

Aynı parantez içinde birden fazla çalışmaya atıfta bulunulurken bu çalışmalar aynı yazara ait ise bu çalışmalar yayın yılına göre sıralanarak yazılır. Basımda olan çalışma varsa bu çalışma en sonda yer alır. Tek bir parantez içinde yazarın sadece soyadı verilir daha sonra yayınlarının basım yılları virgülle ayrılarak en eski çalışmasından başlayarak en yeniye doğru sıralanır (Yakışan, 1998, 1999, 2010, basımda).

Aynı parantez içinde birden fazla çalışmaya atıfta bulunulurken bu çalışmalar farklı yazarların ise bu çalışmalar aynı parantez içinde yazarların soyadları alfabetik sıraya dizilecek şekilde sıralanır. Önce yazarların soyadı yazılır virgül konur ve sonra yayın yılı yazılarak noktalı virgül ile bir sonraki yazarın çalışmasına geçilecek şekilde devam edilir (Appleton, 1984; Brennan ve Lockwood, 1980; Chang, 1996; Irwin, 2007; Jaeger, 1988).

Metin içinde gösterilen bütün kaynaklar, Kaynakça listesinde yer almalıdır. Makalenin sonunda yer alan Kaynakça bölümü için kaynak göstermede alfabetik olarak ve aynı yazar için kronolojik olarak yazılmalıdır.


Süreli Yayın Örnekleri

Dergide Yayınlanan Tek Yazarlı Makale

Clauser, B. E. (2000). Recurrent Issues and Recent Advances in Scoring Performance Assessment. Applied Psychological Measurement24, 310-324.


Dergide Yayınlanan Üç ya da Dört Yazarlı Makale

Klein, S. P. , Stecher, B. M. , Shavelson, R. J. , McCaffrey, D. , Ormseth, T. ve Bell, R. M. (1998). Analytic versus Holistic Scoring of Science Performance Tasks. Applied Measurement in Education11, 121-137.


Dergide Yayınlanan Altı Yazarlı Makale

Kahraman, R. C., Borman, C., Hanımgil, M., Özler, H., Perçin, D. ve Sergen, L. (1993). Kroner Kalp Rahatsızlığının Belirlenmesinde Rol Oynayan Faktörler. Sağlık Psikolojisi12 (2), 301-307.


Dergide Yayınlanan Yedi ve Daha Çok Yazarlı Makale

Altıdan fazla yazarlı makalelerde beşinci yazarın adının ardından virgül ve üç nokta konulduktan sonra son yazarın adı yazılır.


Elektronik Dergide Yayımlanan Makale

DOI numarası varsa

Akgün, Ö. E. ve Deryakulu, D. (2007). Düzeltici Metin ve Tahmin-Gözlem-Açıklama Stratejilerinin Öğrencilerin Bilişsel Çelişki Düzeyleri ve Kavramsal Değişimleri Üzerindeki Etkisi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 40 (1), 17-40. DOI: 10. 1501/Egifak_0000000148


DOI numarası yoksa

Akgün, Ö. E. , Deryakulu, D. (2007). Düzeltici Metin ve Tahmin-Gözlem-Açıklama Stratejilerinin Öğrencilerin Bilişsel Çelişki Düzeyleri Ve Kavramsal Değişimleri Üzerindeki Etkisi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 40 (1), 17-40. http://dergiler. ankara. edu. tr/dergiler/40/152/1102. pdf adresinden erişildi.


Kitap Örnekleri

Baykul, Y. (2000). Eğitimde ve Psikolojide Ölçme: Klasik Test Teorisi ve Uygulaması. Ankara: ÖSYM.


Kurumun Yazarı ve Yayımcısı Olduğu Kitaplar

Devlet Planlama Teşkilatı. (2005). Ekonomik ve Sosyal Göstergeler (1950-2004). Ankara: Devlet Planlama Teşkilatı.


Çeviri Kitap

Freire, P. (1991). Ezilenlerin Pedagojisi. (Çev. D. Hattatoğlu ve E. Özbek). İstanbul: Ayrıntı Yayınevi. (Eserin orijinali 1982’de yayımlandı).


Bir Sempozyumda Sunulan Yayımlanmış Bir Çalışma

Burada diğer gösterimlerden farklı olarak çalışmanın adı normal harflerle, sunumun hangi sempozyum ya da konferansta yapıldığı ise italik harflerle yazılır.

Güler, N. (13-15 Eylül 2006). Tek Biçimli ve Tek Biçimli Olmayan Ayrıcalıklı İşlem Gösteren (DIF) Test Maddelerini Aynı Anda Ortaya Çıkaran Lojistik Regresyon, Mantel-Haenszel ve Breslow-Day Çalışmalarının Deneysel Araştırması. XV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiri Kitapçığı. Muğla Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Muğla.


Doktora ya da Yüksek Lisans Tezleri

Alharby, E. R. (2006). A Comparison Between Two Scoring Methods, Holistic vs. Analytic Using Two Measurement Models, The Generalizability Theory and The Many Facet Rasch Measurement Within The Context of Performance Asssessment. Unpublished doctoral dissertation. The Indiana State University.


İnternet Ortamından (Web Sayfalarından) Elde Edilen Bilgiler:

Yazarı ve Yayımlandığı Dergisi Belli Olan Çalışma

Field, A. (2005, 10 Aralık). Factor Analysis Using SPSS. http://www. sussex. ac. uk/Users/andyf/factor. pdf adresinden erişilmiştir.

Beach, D. (2003, December). A Problem of Validity in Education Research. Qualitative Inquiry, Vol. 9, 859-873. Web: http://www. qix. sagebub. com/cgi/reprint/9/6/859 adresinden erişilmiştir.


Yazarı Belli Olmayan Ancak Yayımlandığı Dergi Belli Olan Çalışma

From Character to Personality. (1999, December). APA Monitof, 30 (11). Web: http://www. apa. org/journals/ab1. html adresinden erişilmiştir.