SİİRT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ
Kapak Resmi
ISSN 2147-8406 | e-ISSN 2548-0111 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Siirt Üniversitesi |

YAYIN İLKELERİ VE YAZIM KURALLARI

 

                Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (SUSBİD) 2013 yılında yayın hayatına başlamıştır. Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere, yılda iki defa yayımlanır. Özel durumlarda özel sayı olarak da yayınlanabilir. Belirli bir konuyu kapsan özel sayının yayınlanmasına, Yayın Kurulunun salt çoğunluğuyla karar verilir.

                Dergiye gönderilen yazılar, başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Yazılar yayınlanmak üzere kabul edildiği takdirde, SUSBİD bütün yayın haklarına sahip olur. Yayınlanan yazılardan alıntı yapılması durumunda, kaynak belirtilmesi zorunludur. Yayınlanmış yazının tamamının tekrar yayın hakkı derginin iznine bağlıdır.

                Dergimizde; Edebiyat, Coğrafya, Tarih, Felsefe, Sosyoloji, Psikoloji, Arkeoloji, Sanat Tarihi, İlahiyat, İletişim, Gazetecilik, Hukuk, Halkla İlişkiler, Eğitim Bilimleri, İktisat, İşletme ve Ekonomi gibi sosyal bilimlere ait alanlarda hazırlanmış akademik çalışmalara, derleme ve kitap tanıtımlarına yer verilmektedir.

Daha önce, ulusal ya da uluslararası kongre ya da sempozyumlarda sunulmuş ve özeti yayımlanmış çalışmalar, bu nitelikleri belirtilerek gönderilebilir.

Yazılar, yayın kuruluna gelmeden önce kurallara uygun yazılıp yazılmadığı editör(ler) tarafından kontrol edilir; bir eksik ve/veya yanlış belirlendiğinde, düzeltilmesi için bir ön değerlendirme formu ile yazara iade edilir.

Yazar tarafından düzeltilerek geri gönderilen ya da kurallara uygun olarak yazıldığı saptanan yazılar için yayın kurulu tarafından yazının içerdiği alanlarla ilgili iki hakem belirlenir.

Hakemlerden gelecek rapor doğrultusunda; yazının yayın dosyasına alınmasına, alınmamasına ya da düzeltme istenmesine karar verilir. Durum yazara en kısa sürede bildirilir.

Yazardan düzeltme istenmesi durumunda, düzeltmenin en geç 7 gün içinde yapılarak dergiye ulaştırılması gerekmektedir. Düzeltilmiş metin, gerekli görüldüğü hallerde değişiklikleri isteyen hakemlerce tekrar incelenebilir. Yayın dosyasına alınan yazılar Yayın Kurulunun belirlediği sıraya göre yayınlanır.

·         Dergide sosyal bilimler alanlarında Türkçe ve yabancı dilde yazılan çalışmalar yayımlanır. Yabancı dilde yazılan çalışmaların özeti Türkçe olmalıdır.

·         Dergiye gönderilen yazılar, daha önce yayınlanmamış veya bir başka dergiye yayın için gönderilmemiş olmalı.

. Farklı yazı tipi kullananlar yazı tipini destekleyen fontları da eklemelidir.

·       Yayınlanan her türlü çalışmanın yayın hakkı SUSBİD’e aittir.

·         İlgili editör gerekli gördüğü yazım düzeltmelerini kendisi yapabilir. Yine yabancı bir dilde yazılan özeti ilgili editör gerekli görmesi durumunda düzeltebilir.

·         Bilimsel çalışmalar ve ekleri (fotoğraf, şekil, tablo vs.), Microsoft Office programda

Metin yazı stili: Times New Roman

Ana metin:11 punto/ tek satır aralık

Dipnot metni:9 punto / tek satır aralık

Kenar boşlukları: Üst: 4cm, sol: 4cm, sağ: 4cm, alt: 4cm

Paragraf aralık: Önce: 6 nk, sonra: 6 nk

Özet ve Abstract: 9 punto, 1 satır aralığı, italik

 

·         Çalışmanın başına, 150 sözcükten fazla olmayacak şekilde Türkçe ve yabancı dilden (İngilizce, Fransızca, Almanca) Özet ve Anahtar kelimeler konulmalıdır.

·         Yazılarda yazarı çağrıştıracak (ad, soyad, adres vb) hiçbir bilgi bulunmamalı. Bu bilgiler editöre not olarak iletilmelidir. Yazarla ilgili bilgi editör tarafından makale kabul edildiğinde eklenecektir.

·         Makalelerdeki dipnotlar, bilimsel yazılardaki kaynakça yazım kurallarına uygun olarak hazırlanıp metin içerisinde verilmelidir. (bk. Kaynakça yazımı)

·          Yazıların bütün hukuki sorumluluğu yazarlarına aittir.

·         Gönderilecek bilimsel çalışmaların 20 sayfayı aşmaması önerilir. Bir sayıda aynı yazara ait birden çok makale yayımlanamaz.

·         Çalışmaların Haziran sayısı için en geç 15 Mayıs, Aralık sayısı için en geç 15 Kasım’a kadar elektronik ortamda dergiye ulaşması gerekmektedir.

Dergide yayımlanacak makalelerin iThenticate veya turnitin taraması yapılmaktadır.

 Sıralama şu şekilde düzenlenmelidir:

 

Türkçe Başlık

Özet (italik)

İngilizce Başlık

Abstract (italik)

Giriş

Bölümler

Sonuç ve Öneriler

Kaynakça

Ekler


 

Atıflar APA sistemi ile yapılmalıdır.

Metin içerisinde APA sistemi

Metin içinde göndermeler, parantez içinde yazılmalıdır. ÖRN: (Çakır, 2017: 22)

Birden fazla yazarlı yayınlarda, metin içinde sadece ilk yazarın soyadı ve ‘vd.’ yazılmalıdır: ÖRN:  (Okçu vd., 2010: 17)

Metin içinde, gönderme yapılan yazarın adı veriliyorsa kaynağın sadece yayın tarihi yazılmalıdır ÖRN:  (1990: 45)

Kişisel görüşmeler, metin içinde soyadı ve tarih belirtilerek gösterilmeli, ayrıca kaynaklarda da belirtilmelidir.

İnternet adreslerinde ise mutlaka kaynağa ulaşma tarihi belirtilmeli ve bu adresler kaynaklar arasında da verilmelidir ÖRN: (Erişim Tarihi: 11.07.2014)

 

Kaynakçada APA sistemi

Kitap: Çakır, M. S. (2017). Seyyid Taha Hakkarî ve Nehrî Dergâhı. İstanbul: Nizamiye Akademi.

Makale: Leymann, H. (1996). The content and development of mobbing at work.  European Journal of work and Organizational psychology, 5 (2), 165-184.

Tez: Çay, H. (2008). İş yerinde psikolojik şiddet (mobbing) ve bir uygulama. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Bildiri: Okçu, V. ve Anık, S. (2017). Okul yöneticilerinin otantik liderlik davranışları ile öğretmenlerin motivasyon ve mobbing yaşama düzeyleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi.12. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi Bildiri Özet Kitabı. (ss.321-323),11-13 Mayıs 2017, Kızılcahamam/Ankara.

 

SİİRT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

ISSN 2147-8406 | e-ISSN 2548-0111 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Siirt Üniversitesi |
Kapak Resmi

17.163

46.710

YAYIN İLKELERİ VE YAZIM KURALLARI

 

                Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (SUSBİD) 2013 yılında yayın hayatına başlamıştır. Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere, yılda iki defa yayımlanır. Özel durumlarda özel sayı olarak da yayınlanabilir. Belirli bir konuyu kapsan özel sayının yayınlanmasına, Yayın Kurulunun salt çoğunluğuyla karar verilir.

                Dergiye gönderilen yazılar, başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Yazılar yayınlanmak üzere kabul edildiği takdirde, SUSBİD bütün yayın haklarına sahip olur. Yayınlanan yazılardan alıntı yapılması durumunda, kaynak belirtilmesi zorunludur. Yayınlanmış yazının tamamının tekrar yayın hakkı derginin iznine bağlıdır.

                Dergimizde; Edebiyat, Coğrafya, Tarih, Felsefe, Sosyoloji, Psikoloji, Arkeoloji, Sanat Tarihi, İlahiyat, İletişim, Gazetecilik, Hukuk, Halkla İlişkiler, Eğitim Bilimleri, İktisat, İşletme ve Ekonomi gibi sosyal bilimlere ait alanlarda hazırlanmış akademik çalışmalara, derleme ve kitap tanıtımlarına yer verilmektedir.

Daha önce, ulusal ya da uluslararası kongre ya da sempozyumlarda sunulmuş ve özeti yayımlanmış çalışmalar, bu nitelikleri belirtilerek gönderilebilir.

Yazılar, yayın kuruluna gelmeden önce kurallara uygun yazılıp yazılmadığı editör(ler) tarafından kontrol edilir; bir eksik ve/veya yanlış belirlendiğinde, düzeltilmesi için bir ön değerlendirme formu ile yazara iade edilir.

Yazar tarafından düzeltilerek geri gönderilen ya da kurallara uygun olarak yazıldığı saptanan yazılar için yayın kurulu tarafından yazının içerdiği alanlarla ilgili iki hakem belirlenir.

Hakemlerden gelecek rapor doğrultusunda; yazının yayın dosyasına alınmasına, alınmamasına ya da düzeltme istenmesine karar verilir. Durum yazara en kısa sürede bildirilir.

Yazardan düzeltme istenmesi durumunda, düzeltmenin en geç 7 gün içinde yapılarak dergiye ulaştırılması gerekmektedir. Düzeltilmiş metin, gerekli görüldüğü hallerde değişiklikleri isteyen hakemlerce tekrar incelenebilir. Yayın dosyasına alınan yazılar Yayın Kurulunun belirlediği sıraya göre yayınlanır.

·         Dergide sosyal bilimler alanlarında Türkçe ve yabancı dilde yazılan çalışmalar yayımlanır. Yabancı dilde yazılan çalışmaların özeti Türkçe olmalıdır.

·         Dergiye gönderilen yazılar, daha önce yayınlanmamış veya bir başka dergiye yayın için gönderilmemiş olmalı.

. Farklı yazı tipi kullananlar yazı tipini destekleyen fontları da eklemelidir.

·       Yayınlanan her türlü çalışmanın yayın hakkı SUSBİD’e aittir.

·         İlgili editör gerekli gördüğü yazım düzeltmelerini kendisi yapabilir. Yine yabancı bir dilde yazılan özeti ilgili editör gerekli görmesi durumunda düzeltebilir.

·         Bilimsel çalışmalar ve ekleri (fotoğraf, şekil, tablo vs.), Microsoft Office programda

Metin yazı stili: Times New Roman

Ana metin:11 punto/ tek satır aralık

Dipnot metni:9 punto / tek satır aralık

Kenar boşlukları: Üst: 4cm, sol: 4cm, sağ: 4cm, alt: 4cm

Paragraf aralık: Önce: 6 nk, sonra: 6 nk

Özet ve Abstract: 9 punto, 1 satır aralığı, italik

 

·         Çalışmanın başına, 150 sözcükten fazla olmayacak şekilde Türkçe ve yabancı dilden (İngilizce, Fransızca, Almanca) Özet ve Anahtar kelimeler konulmalıdır.

·         Yazılarda yazarı çağrıştıracak (ad, soyad, adres vb) hiçbir bilgi bulunmamalı. Bu bilgiler editöre not olarak iletilmelidir. Yazarla ilgili bilgi editör tarafından makale kabul edildiğinde eklenecektir.

·         Makalelerdeki dipnotlar, bilimsel yazılardaki kaynakça yazım kurallarına uygun olarak hazırlanıp metin içerisinde verilmelidir. (bk. Kaynakça yazımı)

·          Yazıların bütün hukuki sorumluluğu yazarlarına aittir.

·         Gönderilecek bilimsel çalışmaların 20 sayfayı aşmaması önerilir. Bir sayıda aynı yazara ait birden çok makale yayımlanamaz.

·         Çalışmaların Haziran sayısı için en geç 15 Mayıs, Aralık sayısı için en geç 15 Kasım’a kadar elektronik ortamda dergiye ulaşması gerekmektedir.

Dergide yayımlanacak makalelerin iThenticate veya turnitin taraması yapılmaktadır.

 Sıralama şu şekilde düzenlenmelidir:

 

Türkçe Başlık

Özet (italik)

İngilizce Başlık

Abstract (italik)

Giriş

Bölümler

Sonuç ve Öneriler

Kaynakça

Ekler


 

Atıflar APA sistemi ile yapılmalıdır.

Metin içerisinde APA sistemi

Metin içinde göndermeler, parantez içinde yazılmalıdır. ÖRN: (Çakır, 2017: 22)

Birden fazla yazarlı yayınlarda, metin içinde sadece ilk yazarın soyadı ve ‘vd.’ yazılmalıdır: ÖRN:  (Okçu vd., 2010: 17)

Metin içinde, gönderme yapılan yazarın adı veriliyorsa kaynağın sadece yayın tarihi yazılmalıdır ÖRN:  (1990: 45)

Kişisel görüşmeler, metin içinde soyadı ve tarih belirtilerek gösterilmeli, ayrıca kaynaklarda da belirtilmelidir.

İnternet adreslerinde ise mutlaka kaynağa ulaşma tarihi belirtilmeli ve bu adresler kaynaklar arasında da verilmelidir ÖRN: (Erişim Tarihi: 11.07.2014)

 

Kaynakçada APA sistemi

Kitap: Çakır, M. S. (2017). Seyyid Taha Hakkarî ve Nehrî Dergâhı. İstanbul: Nizamiye Akademi.

Makale: Leymann, H. (1996). The content and development of mobbing at work.  European Journal of work and Organizational psychology, 5 (2), 165-184.

Tez: Çay, H. (2008). İş yerinde psikolojik şiddet (mobbing) ve bir uygulama. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Bildiri: Okçu, V. ve Anık, S. (2017). Okul yöneticilerinin otantik liderlik davranışları ile öğretmenlerin motivasyon ve mobbing yaşama düzeyleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi.12. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi Bildiri Özet Kitabı. (ss.321-323),11-13 Mayıs 2017, Kızılcahamam/Ankara.

 

SİİRT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Son Sayı
Cilt 5 - Sayı 10 - Ara 2017
 1. İNGİLİZ BELGELERİNDE TÜRKİYE’NİN DEMOKRASİYE GEÇİŞ YILLARI: DEMOKRAT PARTİ’NİN KURULUŞU VE 1946 SEÇİMLERİ
  Sayfalar 371 - 402
  Resul BABAOĞLU
 2. İBRÂHÎM B. MUHAMMED EL-HASANKEYFÎ’NİN İRŞÂDU'L-MU'MİNÎN VE İKÂZU'L-ĞÂFİLÎN ADLI ESERİNİN HADİS İLMİ AÇISINDAN DEĞERİ
  Sayfalar 403 - 434
  Abdurrahman ECE
 3. BAŞKA ŞEHİRLERE GÖÇ ETMİŞ SİİRTLİ ARAP AİLELERİN SİİRT ARAPÇASINA İLİŞKİN TUTUMLARI
  Sayfalar 435 - 460
  Erdem AKIN
 4. ÜSTÜN ZEKÂLI/YETENEKLİ ÖĞRENCİLER İLE NORMAL GELİŞİM GÖSTEREN ÖĞRENCİLERİN DUYGUSAL ZEKÂ DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
  Sayfalar 461 - 485
  Hakan SARIÇAM, Fatıma Firdevs ADAM KARDUZ, Adnan ÖZBEY, Zeliyha ÇELİK
 5. SAMİHA AYVERDİ'NİN ESERLERİNDE MÜREBBİYE EĞİTİMİNİN YANSIMALARI
  Sayfalar 486 - 501
  Hüseyin YAŞAR
 6. KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN E-TİCARETTEN ALIŞVERİŞ MEMNUNİYETİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 502 - 524
  Mehmet Emin YAŞAR, Abdulvahap BAYDAŞ
 7. İLKOKUL VE ORTAOKULDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN MOBBİNG (YILDIRMA) YAŞAMAYA İLİŞKİN ALGILARI
  Sayfalar 525 - 544
  Fırat ARACI, Veysel OKÇU
 8. OKUL MÜDÜRLÜĞÜ ATAMALARINDA İDARİ YARGININ İPTAL GEREKÇELERİ VE ÖNE ÇIKAN HUSUSLAR
  Sayfalar 545 - 559
  Engin ASLANARGUN, Taner ATMACA
 9. ORTAÇAĞDA İHTİYAT BAĞLAMINDA HÜKÜMDARIN ASLİ BİR VAZİFESİ: İSTİHBARAT ( YUSUF HAS HACİB VE NİZAMÜ’L MÜLK EVRENİNDE)
  Sayfalar 560 - 571
  Aziz BAŞDİN, Erol TOPÇU
 10. SİİRT MEDRESELERİNDE İCÂZETNÂME SONRASI OKUTULAN ESERLER VE İÇERİKLERİ
  Sayfalar 572 - 598
  Uğur ERMAN
 11. ŞEYH MAHMÛD ZOKAYDÎ’NİN “KİTÂB ÂDÂBİ’L-HUKÛK VE HÜSNİ’S-SUHBE” ADLI ESERİ BAĞLAMINDA ÂDÂB-I MUÂŞERET İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ
  Sayfalar 599 - 621
  Hamit SEVGİLİ
 12. KURBANCAN’IN AĞITLARI
  Sayfalar 622 - 641
  Gülnisa AYNAKUL
 13. UĞUR MUMCU’NUN SAKINCALI PİYADE VE HEİNARKİPPHART’İN OPPENHEİMER OLAYI ADLI ESERLERİNDE YABANCILAŞTIRMA ETKENİ
  Sayfalar 642 - 650
  Tahir YAŞAR
 14. LİSE ÖĞRENCİLERİNİN MESLEK SEÇİMİNDEKİ KARARSIZLIKLARINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER (TRABZON ÖRNEĞİ)
  Sayfalar 651 - 664
  Leyla AYDEMİR
 15. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİ İLE DİĞER FAKÜLTE VE YÜKSEKOKULLARDA ÖĞRENİM GÖREN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ATILGANLIK DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
  Sayfalar 665 - 675
  Servet REYHAN, Yunus Emre YARAYAN
 16. YAPAY SİNİR AĞI MODELİ YÖNTEMİYLE İŞLETME BAŞARISININ TAHMİN EDİLMESİ: 2008 KÜRESEL FİNANSAL KRİZ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 676 - 690
  Serdar KUZU
 17. Jenerik Dosyası ve İçindekiler
  Sayfalar 1 - 8
  Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Makale Gönder
Yeni Sayı (Haziran/2018)

Dergimizin 11. Sayısı Haziran 2018'de yayımlanacaktır. Makalelerinizi 15 Mayıs 2018'e kadar gönderebilirsiniz.

Hakem Süreci

Dergimize gönderilen makaleler değerlendirilmek üzere  iki hakeme gönderilir. Hakemlerden birinin olumsuz rapor vermesi halinde yazı üçüncü bir hakeme gönderilir. Makalenin yayımlanabilmesi için en az iki hakemden olumlu rapor alınması şartı aranır.