Türk Dünyası
Kapak Resmi
ISSN 1301-0077 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1996 | Yayıncı Türk Dil Kurumu |

Türk Dünyası

ISSN 1301-0077 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1996 | Yayıncı Türk Dil Kurumu |
Kapak Resmi

80.191

234.940
Sayı: 42 Son Sayı
Sayı 42 - Ara 2016
 1. Türk Kültüründe Kurdun Kutsiyetinin Şaman Mitlerindeki Yeri (The Holiness of Wolf in Terms of Schaman Mytology in Turkish Culture)
  Sayfalar 7 - 15
  Atilla BAĞCI
 2. Eskişehir’de Meskûn Nogayların Nogay Türkçesini Kullanma Pratikleri (Nogai Performance of Noghais Settled in Eskişehir)
  Sayfalar 17 - 26
  Erdoğan BOZ
 3. Türk Destanlarında Kahramanın Olağanüstü Doğumu (Extraordinary Birth of Heroes in Turk Epics)
  Sayfalar 27 - 47
  Asiye Figen KALKAN
 4. Hayran Hanım Dünbüli’nin Türkçe Şiirlerinde Arkaizmler (Archaism in Turkish Poems of Hayran Khanim Dunbuli)
  Sayfalar 49 - 61
  Elnaz MALEKİ
 5. Afganistan’da Türkçe Basının İlk Temsilcisi: Yulduz Gazetesi (First Representative of Turkish Press in Afghanistan: Yulduz Newspaper)
  Sayfalar 63 - 71
  Rıdvan ÖZTÜRK
 6. Yeni Dönem Tatar Edebiyatından Bir İsim: Gamil Afzal Ve Afzal’ın Tatar Şairlerine İthaf Ettiği Şiirleri (A Character from the Tatar Literature of New Era: Gamil Afzal and the Poems which He Dedicated to Tatar Poets)
  Sayfalar 73 - 88
  Ülkü POLAT
 7. Ali Şir Nevâî’nin Kalenderîlikle İlgili Düşünceleri (The Thoughts of Ali Shir Navai about Qalandariyyat)
  Sayfalar 89 - 98
  Sayfiddin RAFİDDİNOV (SAYFULLOH), (Aktaran: Nodirkhon KHASANOV)
 8. Türkmenistan'da Dede Korkut Araştırmaları: Dönemler, İsimler ve Eğilimler (Dede Korkut Studies in Turkmenistan: Periods, Names and Tendencies)
  Sayfalar 99 - 116
  Halil İbrahim ŞAHİN
 9. Yazıt Bilimci Kimdir? (Who is an Epigraphist?)
  Sayfalar 117 - 126
  Cengiz ALYILMAZ
 10. Eski Türk Yazıtlarında Kelime Başında /h-/ Sesi Gösterilmiş miydi? (Was the Initial /h-/ Shown in the Old Turkic Inscriptions?)
  Sayfalar 127 - 136
  Gürer GÜLSEVİN
 11. Köl Tigin ve Bilge Kağan Yazıtlarının Ortak Metinlerinde Anlamlı Elemanlar Düzeyinde Karşılaşılan Farklılıklar (The Differences Encountered in the Joint Texts of Köl Tigin and Bilge Kagan Inscriptions at the Level of the Significant Elements)
  Sayfalar 137 - 152
  Osman MERT
 12. Yenisey Yazıtları'ndaki Ağız Özellikleri (Fonolojik ve Morfonolojik İnceleme) [Dialectal Occurrences of the Yenisei Inscriptions (Phonological and Morphonological Research)]
  Sayfalar 153 - 165
  Negizbek ŞABDANALİYEV
 13. Dağlık Altay Bölgesi Yazıtları: Yeni Okuma ve Anlamlandırma Denemeleri (Runic Inscriptions of the Altai Republic: Re-reading and Re-interpretation Attempts)
  Sayfalar 167 - 172
  Hatice ŞİRİN
 14. Manas Destanı'nda “Bark” Kelimesi ve Eski Türk Mezar Geleneği (The Word “Bark” and Ancient Turk Tomb Tradition in Manas Epic)
  Sayfalar 173 - 191
  Nurdin USEEV
 15. Milletlerarası (Kök) Türk Harfli Yazıtlar ve Güncel Sorunları Kongresi Bişkek’te Yapıldı [International Inscriptions of (Kok) Turk Characters and Their Current Problems Congress was Held in Bishkek]
  Sayfalar 193 - 200
  Betül YILMAZ, Elif KARAKUŞ
 16. Türk Dünyasından Haberler (News from the Turkish World)
  Sayfalar 201 - 207
  Erol DENİZ
 17. György Hazai, Fuat Ganiyev, Atâ Terzibaşı
  Sayfalar 209 - 2015
  Nail TAN