Yıl 2017, Cilt 15, Sayı 2, Sayfalar 141 - 153 2017-12-18

Görsel Sanatlar Eğitimi Öğrencilerin Performans Görevlerine Katkı Sağlıyor mu?
Does Visual Arts Education Contribute to the Performance Tasks of Students?

Gülgün ALPAN [1] , Ebru EKİCİ [2]

144 879

 

Bu araştırmanın amacı, görsel sanatlar eğitiminin performans görevlerine katkılarına ilişkin öğrenci görüşlerini betimlemektir.  Araştırmanın katılımcıları; Ankarada  bulunan devlet (Samiye Naim Vakfı Ortaokulu) ve özel ortaokul (Bahçeşehir Koleji, Ferda Koleji) 6.7.8. sınıf öğrencileridir (111). Çalışmada araştırmacının geliştirdiği 5’li dereceleme ölçekli anket kullanılmıştır. Anketin cronbach alpha güvenirlik katsayısı .93’tür. Verilerin çözümlenmesinde de, % , f, t testi ve tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır.  Öğrenci görüşleri; sanatsal ifade, sanatsal bilgi, beceri ve görsel algı, görsel kültür olmak üzere üç boyutta incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre öğrencilerin çoğu, görsel sanatlar eğitiminde sanatsal ifade, sanatsal bilgi, beceri, görsel algı ve görsel kültür bakımından öğrendiklerini performans görevlerine yansıttıklarını düşünmektedirler. “Özgünlük ve estetik beğeni”yi yansıtma bakımından kız öğrenciler erkek öğrencileri geride bırakmıştır. Bahçeşehir koleji, diğer okullara oranla üst düzey beceri gerektiren çalışmalarda daha başarılıdır. Bunlar; soyut ve somut ifade, kil, hamur vb. üç boyutlu çalışma, ışık-gölge ve açık-koyu kullanarak üç boyut oluşturma becerileridir. Araştırma bulgularında yola çıkılarak performans görevlerinin etkinliğini artıracak önerilerde bulunulmuştur.    

The objective of this study is to describe the pinons of students’ in the contribution of visual arts education to performance tasks. The participants of the study are 6th, 7th and 8th graders from a state school ( Samiye Naim Foundation Secondary School) and private school ( Bahçeşehir and Ferda Secondary School), based in Ankara (111 in total). A 5-point Likert scale has been used developed by the researcher. The Cronbach’s Alpha reliability coefficient is .93. ın data analysis, percentage, frequency, t test ad one way variance analyses have been employed. The opinions of students have been examined under three dimensions; artistic expression, artistic knowledge, skill and visual perception, visual culture. The results of the study suggest that the majority of the students are of the opinion that they reflect what they learn in terms of artistic expression, artistic knowledge, skill and visual perception, visual culture on their performance tasks. Considering “originality and aesthetic appreciation”, female students are ahead of male students. Bahçeşehir Private School is more successful compared to other schools in topics requiring high-level skills, which are concrete and abstract expression, 3D works with clay, dough, light-shade performances in 3 dimension creation skills. Based on the study findings, suggestion have been put forward to increase the effectiveness of performance tasks

 • Akay, Y., ve Küçükkaragöz, H. (2014). Aile katılımlı performans görevlerinin ilköğretim 5. sınıf öğrencilerinin matematik dersi erişi ve tutumlarına etkisi. Turkish Studies, 9(5), 47-66.
 • Arı, Ç. (2010). Müze bilinci öğrenme alanı etkinliklerinin gerçekleşebilirliğine ilişkin öğretmen görüşleri. Yüksek Lisans Tezi Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimler Enstitüsü.
 • Aykut, A. (2006). Günümüzde görsel sanatlar eğitiminde kullanılan yöntemler. Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(2), 33-42.
 • Bal, A. P. (2009). İlköğretim beşinci sınıf matematik öğretiminde uygulanan ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarının öğretmen ve öğrenci görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Bayrakçı, Ö. (2007). İlköğretim sosyal bilgiler dersindeki araştırma ödevlerinin (etkinlik, performans ve proje) öğrencilerin sosyalleşmesine katkısı. Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
 • Coşkun, E , Gelen, İ , Kan, M . (2014). Türkçe Derslerindeki Performans Ödevleri Konusunda Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6 (11), Retrieved from http://dergipark.gov.tr/mkusbed/issue/19558/208468
 • Çetin, M. O. (2009). Öğrencilerin çoktan seçmeli, yazılı yoklama ve performans görevleri ile ölçülen fen ve teknoloji dersi başarıları ve öğrencilerin performans görevlerine ilişkin görüşleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.
 • Çetin, M. O., ve Çakan, M. (2010). Fen ve teknoloji dersi başarılarının farklı yaklaşımlarla ölçülmesi ve bu yaklaşımlara ilişkin öğrenci görüşleri. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 1 (2), 93-99.
 • Dikici, A. (2006). Sanat eğitimi ve öğrencilerin yaratıcılık düzeyleri. Eğitim ve Bilim, 31(139), 3-9
 • Dorukan, N. (2009). İlköğretim kurumlarındaki görsel sanatlar dersinin uygulamaları ve sonuçları. Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Duncum, P. (2005). Visual Culture Art Education: Why, What and Who. Critical Studies in Art and Design Education (Ed. R. Hickman), Intellect, Bristok,UK, Portland, OR, USA. 151-162
 • Gürdal, A. (2007). Görsel sanatlar dersinde yapılandırmacı yaklaşıma dayalı öğretim uygulamalarına ilişkin öğretmen görüşleri. Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Gürel, N. (2012). Performans Görevlerinin Öğrencilerin Matematik Başarısına ve Tutumuna Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Burdur.
 • Kahraman D. (2007). Sınıf öğretmenlerinin görsel sanatlar dersi programının uygulanmasında karşılaşılan sorunlara ilişkin görüşleri ve çözüm önerileri. Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Kutlu, Ö., Doğan, Ç. D., Karakaya, İ. (2008). Öğrenci başarısının belirlenmesi, performans ve portfolyoya dayalı durum belirleme. Ankara: Pegem Akademi
 • MEB,. (2014). Milli Eğitim Bakanlığı, Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği. http://tegm.meb.gov.tr/www/milli-egitim-bakanligi-okul-oncesi-egitim-ve-ilkogretim-kurumlari-yonetmeligi/icerik/207 adresinden erişilmiştir.
 • MEB.,(2009). Proje ve Performans Görevleri Genelgesi. http://mevzuat.meb.gov.tr/html/7273_37.html adresinden erişilmiştir.
 • MEB (2006). Görsel sanatlar dersi öğretim programı (1-8. Sınıflar). Ankara: Milli Eğitim Basımevi.
 • Metan, A. E. (2007). İlköğretim okullarının birinci kademesinde görevli sınıf öğretmenlerinin müzeleri görsel sanatlar eğitimi dersinde kullanmalarına yönelik görüşleri. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Özkal, N., ve Çetingöz, D. (2006). Akademik başarı, cinsiyet, tutum ve öğrenme stratejilerinin kullanımı. Kuram ve Uygulamada Egitim Yönetimi Dergisi, 12(2), 259-275.
 • Türkcan, B., ve Yaşar, Ş. (2011). İlköğretim öğrencilerinin görsel dünyayı anlamlandırmasında görsel kültür çalışmalarının rolü. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(3), 1549-1570.
 • Yıldırım, A., Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmaz, M. ve Benli, N. (2011). İlköğretim 1. kademede verilen performans görevlerinin öğretmen görüşleri açısından değerlendirilmesi. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 250-267
 • Yılmaz, M. (2007). Görsel sanatlar eğitiminde işbirlikli öğrenme. Kastamonu Eğitim Dergisi,15(2),757-756.
 • Yüksel, S. (2002). Örtük Program. Eğitim ve Bilim, 27 (126), 31-37.
 • Yükselgün, Ö., ve Türkcan, B. (2012). İlköğretim görsel sanatlar dersi öğretim programındaki “görsel sanat kültürü” öğrenme alanının uygulanması. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. (12), 337-366.
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Gülgün ALPAN
Kurum: Gazi Üniversitesi
Ülke: Turkey


Yazar: Ebru EKİCİ
Kurum: Eryaman TAC (Turkish American Council) Koleji

Bibtex @araştırma makalesi { tebd310957, journal = {Türk Eğitim Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2459-1912}, address = {Gazi Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {15}, pages = {141 - 153}, doi = {}, title = {Görsel Sanatlar Eğitimi Öğrencilerin Performans Görevlerine Katkı Sağlıyor mu?}, key = {cite}, author = {ALPAN, Gülgün and EKİCİ, Ebru} }
APA ALPAN, G , EKİCİ, E . (2017). Görsel Sanatlar Eğitimi Öğrencilerin Performans Görevlerine Katkı Sağlıyor mu?. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 15 (2), 141-153. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/tebd/issue/32959/310957
MLA ALPAN, G , EKİCİ, E . "Görsel Sanatlar Eğitimi Öğrencilerin Performans Görevlerine Katkı Sağlıyor mu?". Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 15 (2017): 141-153 <http://dergipark.gov.tr/tebd/issue/32959/310957>
Chicago ALPAN, G , EKİCİ, E . "Görsel Sanatlar Eğitimi Öğrencilerin Performans Görevlerine Katkı Sağlıyor mu?". Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 15 (2017): 141-153
RIS TY - JOUR T1 - Görsel Sanatlar Eğitimi Öğrencilerin Performans Görevlerine Katkı Sağlıyor mu? AU - Gülgün ALPAN , Ebru EKİCİ Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Türk Eğitim Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 141 EP - 153 VL - 15 IS - 2 SN - -2459-1912 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Türk Eğitim Bilimleri Dergisi Görsel Sanatlar Eğitimi Öğrencilerin Performans Görevlerine Katkı Sağlıyor mu? %A Gülgün ALPAN , Ebru EKİCİ %T Görsel Sanatlar Eğitimi Öğrencilerin Performans Görevlerine Katkı Sağlıyor mu? %D 2017 %J Türk Eğitim Bilimleri Dergisi %P -2459-1912 %V 15 %N 2 %R %U
ISNAD ALPAN, Gülgün , EKİCİ, Ebru . "Görsel Sanatlar Eğitimi Öğrencilerin Performans Görevlerine Katkı Sağlıyor mu?". Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 15 / 2 (Aralık 2017): 141-153.