Yıl 2018, Cilt 17, Sayı 52, Sayfalar 56 - 69 2018-08-01

Assessment of Participation of First Year Students of ERCIYES University Medical Faculty to Social Activities
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Birinci Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Aktivitelere Katılma Durumlarının Değerlendirilmesi

Alper Bulut [1] , Zeynep Baykan [2] , Melis Naçar [3]

73 162

Aim: Social activities are of great importance in young people’s academic achievements and in relation with the environment. The importance of social activities for physicians who will communicate with the patient personally can’t be denied. In this study, participation of first year medical students in social activities was evaluated.

Material method: This is a cross-sectional survey conducted in May 2016. All first year students were included. A structured questionnaire was used in the study. The purpose of the questionnaire was explained, their consent was taken and the questionnaires were distributed and collected. Chi-square was used for statistical analysis. In the study p <0.05 was considered statistically significant.

Results: Students stated that they allocate the 40% of their money to social activities. Kayseri is rated as very good/good in terms of social possibilities by 16.0%, rated as moderate by 47.6% and rated as bad/very bad by 36.4% of the students. 52.4% of the students stated that being in medical faculty did not affect their participation in social activities. 72.9% of the students said that their daily average leisure time was more than two hours. The most common social activity among students was spending time with their friends (coffee shop, tea garden etc.).

Conclusion: A large part of our students are poorly engaged in purposeful and active social activities.

Amaç: Sosyal aktiviteler, gençlerin derslerdeki başarılarında ve çevreyle ilişkilerinde büyük önem teşkil etmektedir. Özellikle sağlık sektöründe hasta ile birebir iletişim kuracak geleceğin hekimleri için sosyal aktivitelerin önemi yadsınamaz. Bu çalışma kapsamında tıp fakültesi birinci sınıf öğrencilerinin sosyal aktivitelere katılma durumları değerlendirilmiştir.

Materyal metod: Çalışma Mayıs 2016’da yürütülmüş kesitsel tipte bir araştırmadır. Birinci sınıf öğrencilerinin tamamı çalışmaya dahil edilmiştir. Çalışmada 17 sorudan oluşan bir anket formu kullanılmıştır. Anketin amacı araştırmacılar tarafından öğrencilere açıklanmış, onamları alınarak anketler öğrencilere dağıtılıp toplanmıştır. İstatistik analizde ki-kare analizi kullanılmıştır. p<0.05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir.

Bulgular: Öğrenciler ellerine geçen paranın yaklaşık %40’ını sosyal aktivitelere ayırdıklarını ifade etmişlerdir. Öğrencilerin %16.0’ı Kayseri’yi sosyal olanaklar açısından çok iyi/ iyi olarak, %47.6’sı orta olarak, %36.4’ü kötü/çok kötü olarak değerlendirmiştir. Öğrencin %52.4’ü tıp fakültesinde okuyor olmanın sosyal aktivitelere katılımlarını etkilemediğini belirtmiştir. Öğrencilerin %72.9’u günlük ortalama boş zamanlarının iki saatten fazla olduğunu söylemiştir. Öğrencilerin en çok katıldıkları sosyal aktivite arkadaşlarıyla birlikte (kafe, çay bahçesi vs) zaman geçirmektir.

Sonuç: Öğrencilerimizin büyük bir kısmının amaçlı ve aktif sosyal aktivitelere katılımı zayıftır. 

 • 1. Aslan K, Aslan N. Boş zaman değerlendirmede çevre faktörü. Ege Eğitim Dergisi 2001; 1(1): 1-12.
 • 2. Moraska A, Fleshner M. Voluntary physical activity prevents stres induced behavioral depression and anti-KLH antibody suppression. American Journal of Physiology, Regulatory, Integrative and Comparative Physiology 2001; 281: 484-490.
 • 3. Kwak L, Kremers SP, Bergman P, Ruiz JR, Rizzo NS, Sjostrom M. Association between physical activity, fitness and academic achievement. Journal of pediatrics 2009; 155: 914-918.
 • 4. Ağduman, F. Üniversite öğrencilerinin boş zaman motivasyon ve tatminlerinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. 2014, Erzurum.
 • 5. Yenal Y, İçigen TE. Üniversite öğrencilerinin sosyalleşme süreci ve rekreasyon faaliyetlerinin incelenmesi üzerine bir çalışma. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 2016; 27(2): 227-242.
 • 6. Ağaoğlu YS. Türkiye’deki üniversitelerin rekreasyon programlarının geliştirilmesi. Doktora Tezi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı. 2002, Samsun.
 • 7. Güçlü M. Gençlik döneminde boş zaman faaliyetlerinin yeri ve önemi. Gençlik Araştırmaları Dergisi 2013; 1(1): 158-169.
 • 8. Kartal A, Çınar İÖ, Ağgön B. Sağlık yüksekokulu öğrencilerinin boş zamanlarını değerlendirme alışkanlıkları. Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi 2012; 1: 1-9.
 • 9. Bayram N, Bilgel N. The prevalence and socio-demographic correlations of depression, anxiety and stress among a group of university students. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 2008; 43: 667–672.
 • 10. Ovuga E, Boardman J, Wasserman D. Undergraduate student mental health at Makerere University, Uganda. World Psychiatry 2006; 5(1): 51–52.
 • 11. Stewart-Brown S, Evans J, Patterson J, Petersen S, Doll H, Balding J, Regis D. The health of students in institutes of higher education: an important and neglected public health problem? J Public Health Med 2000; 22(4): 492–499.
 • 12. Nerdrum P, Rustøen T, Rønnestad MH. Student psychological distress: a psychometric study of 1750 Norwegian 1st-year undergraduate students. Scand J Edu Res 2006; 50(1): 95–109
 • 13. Bíró E, Balajti I, Adány R, Kosa K. Determinants of mental well-being in medical students. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 2010; 45(2): 253-258
 • 14. Sarikaya O, Civaner M, Kalaca S. The anxieties of medical students related to clinical training. Int J Clin Pract, Nov 2006; 60(11): 1414-8.
 • 15. Peng L, Zhang J, Li M, Li P, Zhang Y, Zuo X ve ark. Negative life events and mental health of Chinese medical students: The effect of resilience, personality and social support. Psychiatry Res 2012; 196(1): 138-41.
 • 16. Baykan Z, M Naçar, Çetinkaya F. Depression, anxiety, and stress among last-year students at erciyes university medical school. Academic Psychiatry 2012; 6(1):64-65.
 • 17. Öncü B, Şahin T, Özdemir S, Şahin C, Çakır K, Öcal E. Tıp fakültesi öğrencilerinde depresyon, anksiyete ve stres düzeyleri ve ilişkili etmenler. Kriz Dergisi 2013; 21: 1-10.
 • 18. Kelly J.R. Leisure. Erişim Tarihi: 11.09.2017 Available from: https://www.sagamorepub.com/files/lookinside/215/leisure-look-inside.pdf.
 • 19. Tezcan M. Boş zamanların değerlendirilmesi sorununun sosyolojik ve eğitimsel yönleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi 1978; 11(1): 165-179.
 • 20. Hacıcaferoğlu S, Gündoğu C, Hacıcaferoğlu B. Üniversite öğrencilerinin spor tesislerine ve organizasyonlarına karşı düşüncelerinin değerlendirilmesi (İnönü Üniversitesi Örneği). Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi 2012; 3(1): 42-51.
 • 21. Ersoy S, Güldemir O. Üniversite öğrencilerinin boş zamanlarını değerlendirme faaliyetlerinin sosyoekonomik boyutu üzerine bir inceleme. XVII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. 1-3 Eylül 2008. Sakarya.
 • 22. Arslan H. Üniversite öğrencilerinin boş zaman değerlendirme tercihleri: Çankırı Karatekin Üniversitesi örneği. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2014; 40: 193-208.
 • 23. Süzer M. Üniversite öğrencilerinin boş zamanlarını değerlendirme alışkanlıkları. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2000; 8: 123-133.
 • 24. Yağmur Y, İçigen ET. Üniversite öğrencilerinin sosyalleşme süreci ve rekreasyon faaliyetlerinin incelenmesi üzerine bir çalışma. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 2016; 27(1): 227-242.
 • 25. Gömleksiz, M.N. Geleceğin öğretmenlerinin kitap okumaya ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi (Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği). Yüzüncü Yıl Üniversitesi Elektronik Eğitim Fakültesi Dergisi 2005; 1(1): 1-21.
 • 26. Binbaşıoğlu, H. Α Tuna, H. Vocational school students‘ habit of reading about occupation as leisure activity. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2015; 16(2): 1-16.
 • 27. Odabaş H, Odabaş ZY, Polat C. Üniversite öğrencilerinin okuma alışkanlığı: ankara üniversitesi örneği. Bilgi Dünyası 2008; 9(2): 431-465.
 • 28. Yiğit R, Esenay F, Derebent E. Türkiye’de hemşirelik son sınıf öğrencilerinin profili. Cumhuriyet Üniversitesi HYO Dergisi 2007; 11(3): 1-12.
 • 29. Elliot J. Academic libraries and extracurricular reading promotion. Reference & User Services Quarterly 2007; 46(3): 34-43.
 • 30. Yerlisu Lapa T, Ardahan F. Akdeniz üniversitesi öğrencilerinin serbest zaman etkinliklerine katılım nedenleri ve değerlendirme biçimleri. Spor Bilimleri Dergisi 2009; 20(4):132–144.
Birincil Dil tr
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Yayımlanma Tarihi 52
Dergi Bölümü Orjinal Araştırma
Yazarlar

Yazar: Alper Bulut
Kurum: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Zeynep Baykan (Sorumlu Yazar)
Kurum: Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi Anabilim Dalı
Ülke: Turkey


Yazar: Melis Naçar
Kurum: Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi Anabilim Dalı
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { ted360246, journal = {Tıp Eğitimi Dünyası}, issn = {1303-328X}, address = {Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği}, year = {2018}, volume = {17}, pages = {56 - 69}, doi = {10.25282/ted.360246}, title = {Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Birinci Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Aktivitelere Katılma Durumlarının Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Bulut, Alper and Baykan, Zeynep and Naçar, Melis} }
APA Bulut, A , Baykan, Z , Naçar, M . (2018). Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Birinci Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Aktivitelere Katılma Durumlarının Değerlendirilmesi. Tıp Eğitimi Dünyası, 17 (52), 56-69. DOI: 10.25282/ted.360246
MLA Bulut, A , Baykan, Z , Naçar, M . "Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Birinci Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Aktivitelere Katılma Durumlarının Değerlendirilmesi". Tıp Eğitimi Dünyası 17 (2018): 56-69 <http://dergipark.gov.tr/ted/issue/38508/360246>
Chicago Bulut, A , Baykan, Z , Naçar, M . "Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Birinci Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Aktivitelere Katılma Durumlarının Değerlendirilmesi". Tıp Eğitimi Dünyası 17 (2018): 56-69
RIS TY - JOUR T1 - Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Birinci Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Aktivitelere Katılma Durumlarının Değerlendirilmesi AU - Alper Bulut , Zeynep Baykan , Melis Naçar Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.25282/ted.360246 DO - 10.25282/ted.360246 T2 - Tıp Eğitimi Dünyası JF - Journal JO - JOR SP - 56 EP - 69 VL - 17 IS - 52 SN - 1303-328X- M3 - doi: 10.25282/ted.360246 UR - http://dx.doi.org/10.25282/ted.360246 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Tıp Eğitimi Dünyası Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Birinci Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Aktivitelere Katılma Durumlarının Değerlendirilmesi %A Alper Bulut , Zeynep Baykan , Melis Naçar %T Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Birinci Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Aktivitelere Katılma Durumlarının Değerlendirilmesi %D 2018 %J Tıp Eğitimi Dünyası %P 1303-328X- %V 17 %N 52 %R doi: 10.25282/ted.360246 %U 10.25282/ted.360246
ISNAD Bulut, Alper , Baykan, Zeynep , Naçar, Melis . "Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Birinci Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Aktivitelere Katılma Durumlarının Değerlendirilmesi". Tıp Eğitimi Dünyası 17 / 52 (Ağustos 2018): 56-69. http://dx.doi.org/10.25282/ted.360246