Yıl 2018, Cilt 17, Sayı 52, Sayfalar 35 - 49 2018-08-01

Tıp Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinin Mesleki Kaygıları Üzerine Kalitatif Bir Araştırma, Aydın
A Qualitative Research on the Occupational Anxieties Final Year Medical Students in Medical Faculty, Aydın

Yağmur Köksal Yasin [1] , Sercan Öztürk [2] , Çiğdem Dereboy [3] , Pınar Okyay [4]

106 235

Amaç: Kaygı, kişinin esas kabul ettiği değerlerinin tehlikeye uğrayacağı düşüncesiyle içinde bulunduğu duyusal sıkıntı durumudur. Kaygı sıklığı ve yoğunluğunun artması kişileri birçok yönden olumsuz etkilemektedir. Tıp fakültesi son sınıf öğrencileri yakın zamanda hekimlik mesleğini tüm sorumluluklarıyla yerine getirecek ve insan sağlığı ile doğrudan ilişkide olacak bir gruptur. Bu grubun kaygı düzeyinin yüksek olması bu kişileri birçok yönden olumsuz yönde etkileyecektir. Çalışmamızda, Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencilerinin mesleki kaygılarını ve bu kaygılarının sebeplerini derinlemesine değerlendirmek amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışma, kalitatif bir çalışma olup, fenomenolojik araştırma biçiminde desenlendirilmiş; Ağustos 2016’da başlayıp Aralık 2017’de tamamlanmıştır. Çalışmada veri toplama yöntemi olarak odak grup görüşmesi tekniği kullanılmıştır. Gruplardaki katılımcılar kolay ulaşılabilir ve benzeşik örnekleme yöntemiyle seçilmişlerdir. Çalışmanın analizi içerik analizi yöntemi ile elle yapılmıştır. Veri analizi sonucu 6 ana tema, 15 alt tema oluşturulmuştur.

Bulgular: aşlıca ortaya çıkan temalar tıp fakültesi son sınıf öğrencilerinin hekimlik mesleğini yapmakla ilgili kaygıları, tıpta uzmanlık sınavı kaygıları, mecburi hizmet kaygısı, pratisyen hekim olarak çalışma kaygısıdır. Toplumsal cinsiyet ve sağlık politikaları temaları, bu kaygıların başlıca sebepleri olarak ortaya çıkmıştır.

Sonuç: Tıp fakültesi son sınıf öğrencileri mesleki eğitimleri ve mezuniyet sonrasındaki meslek yaşamları ile ilgili ciddi kaygı taşımaktadırlar. Mesleklerini iyi bir ortamda ve iyi bir şekilde yapmalarını sağlanmasında öncelikle tıp eğitimi sistemi ve sağlık politikaları olmak üzere ciddi sorunlar bulunmaktadır.

Background: Our aim was to deeply assess the occupational anxiety of Adnan Menderes University School of Medicine senior students and the causes of the anxiety. The medical faculties will be able to shed light on the anxiety of senior students, and will guide them on the steps to be taken in this regard.

Methods: The study was a qualitative study, designed in the form of phenomenological research. It started in August 2016 and was completed in December 2017. Focus group interview technique was used as the data collection method in the study. Participants in the groups were selected by an easily accessible and analogous sampling method. A total of 30 participants and three focus group interviews were conducted. The analysis of the work was done manually by content analysis method. Data analysis resulted in 15 sub-themes and6 main themes.

Results: 15 of the participants were female, 24 were median age (minimum: 23, maximum: 30). The main themes after the focus group interview were “medical students' anxieties about the medical occupation of the final year students”, “anxieties about specialization in medicine exams”, “compulsory service anxiety” and “working anxieties as a general practitioner” in four groups. These themes were also associated with “gender” and “health politics”. Thus, a total of six themes were identified as the main theme.

Conclusions: The senior students of the medical faculty were seriously concerned about their occupational training and their occupational life after graduation. Students who will soon become physicians should be able to make their profession in a good environment and in good shape. For this, the medical education system and health policies should be revised.

 • 1. Azad, N., Shahid, A., Abbas, N., Shaheen, A., & Munir, N. (2017). Anxiety and Depression in Medical Students of a Private Medical College. Journal of Ayub Medical College Abbottabad, 29(1), 123-127.
 • 2. Bulut, A. (2003). Bir haber: Ulusal Çekirdek Eğitim Programı Oluşturuldu. TIP EĞİTİMİ DÜNYASI, 13, 13-36.
 • 3. Canbaz, S., Sünter, A. T., Aker, S., & Pekşen, Y. (2007). Tıp fakültesi son sınıf öğrencilerinin kaygı düzeyi ve etkileyen faktörler. Genel Tıp Dergisi, 17(1), 15-19.
 • 4. Ercan, S. (2016). Tıp Fakültelerinin Yüz Yüze Kaldığı Genel Sorunlar Ve Tıp Fakültelerinde Eğitim Kalitesinin İyileştirilmesi. TIP EĞİTİMİ DÜNYASI, 15(45), 45-50.
 • 5. Ergin, A., Uzun, S. U., & Topaloğlu, S. (2017). Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. ve 6. Sınıf Öğrencilerinin Sürekli Kaygı ve Mesleki Kaygı Düzeyleri ve Bunları Etkileyen Etkenler. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Dergisi, 3(3), 16-21.
 • 6. Fawzy, M., & Hamed, S. A. (2017). Prevalence of psychological stress, depression and anxiety among medical students in Egypt. Psychiatry Research, 255, 186-194.
 • 7. Hope, V., & Henderson, M. (2014). Medical student depression, anxiety and distress outside North America: a systematic review. Medical education, 48(10), 963-979.
 • 8. İlhan, M. N., Özkan, S., Kurtcebe, Z. Ö., & Aksakal, F. N. (2009). Gazi üniversitesi tıp fakültesi hastanesinde Çalışan araştırma görevlileri ve intörn Doktorlarda şiddete maruziyet ve şiddetle İlişkili etmenler. Toplum Hekimliği Bülteni, 28(3), 15-23.
 • 9. Karaca, B. K., Aydın, B., Turla, A., & Dündar, C. (2015). Samsun’da Hekimlerin Meslekleri Nedeniyle Yaşadıkları Şiddetin Özellikleri ve Şiddetin Önlenmesi Konusundaki Düşünceleri. The Bulletin of Legal Medicine, 20(2), 76-82.
 • 10. Köroğlu, E. (2012). Klinik Psikiyatri: Ankara: HYB Yayıncılık.
 • 11. Küey, L., Üstün, B., & Gülen, C. (1987). Türkiye'de Ruhsal Bozukluklar Epidemiyolojisi. Toplum ve Hekim, 44, 16-18.
 • 12. Lee, J., & Graham, A. V. (2001). Students’ perception of medical school stress and their evaluation of a wellness elective. Medical education, 35(7), 652-659.
 • 13. Mahroon, Z. A., Borgan, S. M., Kamel, C., Maddison, W., Royston, M., & Donnellan, C. (2017). Factors Associated with Depression and Anxiety Symptoms Among Medical Students in Bahrain. Academic Psychiatry, 1-10.
 • 14. Mayda, A. S., Yılmaz, M., Bolu, F., Deler, M. H., Demir, H., Doğru, M. F., . . . Guksu, S. (2014). Bir Tıp Fakültesi 4, 5 ve 6. Sınıf Öğrencilerinde Gelecek İle İlgili Kaygı Durumunun Değerlendirilmesi. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 4(3), 7-13.
 • 15. Moutinho, I. L. D., Maddalena, N. d. C. P., Roland, R. K., Lucchetti, A. L. G., Tibiriçá, S. H. C., Ezequiel, O. d. S., & Lucchetti, G. (2017). Depression, stress and anxiety in medical students: a cross-sectional comparison between students from different semesters. Revista da Associação Médica Brasileira, 63(1), 21-28.
 • 16. O’Brien, B. C., Harris, I. B., Beckman, T. J., Reed, D. A., & Cook, D. A. (2014). Standards for reporting qualitative research: a synthesis of recommendations. Academic Medicine, 89(9), 1245-1251.
 • 17. Özçelik, Z. (2012). Sağlıkta Dönüşüm Kapsamında Yapılan Düzenlemelerin Hekim-Hasta İlişkisine Etkileri. Turkiye Klinikleri Journal of Medical Ethics-Law and History, 20(2), 130-138.
 • 18. Özgün, Ş., Topbaş, M., & Çan, G. (2006). Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi 2002-2003 Yılında Eğitim Gören İntörn Hekimlerinin Bazı Acil Durumlar, Hastalıklar Ve Klinik Girişimler Konusunda Yeterlilikleri. TIP EĞİTİMİ DÜNYASI, 21, 11-15.
 • 19. Radcliffe, C., & Lester, H. (2003). Perceived stress during undergraduate medical training: a qualitative study. Medical education, 37(1), 32-38.
 • 20. T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu. (2014). Sağlık Eğitim Araştırma Bölgesi (SEAB) Protokolü (Sayı: 49654233). Erişim tarihi: 02.01.2018. hasuder.org/anasayfa/images/SEAB_Protokol%C3%BC_Y%C3%96K.pdf.
 • 21. Tong, A., Sainsbury, P., & Craig, J. (2007). Consolidated criteria for reporting qualitative research (COREQ): a 32-item checklist for interviews and focus groups. International journal for quality in health care, 19(6), 349-357.
 • 22. Turla, A., Aydın, B., & Ünlü, B. (2012). İntern Hekimlerin Hekime Yönelik Şiddet Konusunda Yaşanmışlıkları ve Düşünceleri. Adli Tıp Bülteni, 17(1), 5-11.
 • 23. Yalçınoğlu, N., Kayı, İ., Işık, Ş., Aydın, T., Zengin, Ş., & Karabey, S. (2012). İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinin Tıp Eğitimi lle İlgili Görüşleri. İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi, 75(3), 41-45.
 • 24. Yeniçeri, N., Mevsim, V., Özçakar, N., Özan, S., Güldal, D., & Başak, O. (2007). Tıp eğitimi son sınıf öğrencilerinin gelecek meslek yaşamları ile ilgili yaşadıkları anksiyete ile sürekli anksiyetelerinin karşılaştırılması. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 21(1), 19-24.
Birincil Dil en
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Yayımlanma Tarihi 52
Dergi Bölümü Orjinal Araştırma
Yazarlar

Yazar: Yağmur Köksal Yasin (Sorumlu Yazar)
Kurum: ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI
Ülke: Turkey


Yazar: Sercan Öztürk
Kurum: ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI
Ülke: Turkey


Yazar: Çiğdem Dereboy
Kurum: ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
Ülke: Turkey


Yazar: Pınar Okyay
Kurum: ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { ted377160, journal = {Tıp Eğitimi Dünyası}, issn = {1303-328X}, address = {Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği}, year = {2018}, volume = {17}, pages = {35 - 49}, doi = {10.25282/ted.377160}, title = {A Qualitative Research on the Occupational Anxieties Final Year Medical Students in Medical Faculty, Aydın}, key = {cite}, author = {Köksal Yasin, Yağmur and Öztürk, Sercan and Dereboy, Çiğdem and Okyay, Pınar} }
APA Köksal Yasin, Y , Öztürk, S , Dereboy, Ç , Okyay, P . (2018). A Qualitative Research on the Occupational Anxieties Final Year Medical Students in Medical Faculty, Aydın. Tıp Eğitimi Dünyası, 17 (52), 35-49. DOI: 10.25282/ted.377160
MLA Köksal Yasin, Y , Öztürk, S , Dereboy, Ç , Okyay, P . "A Qualitative Research on the Occupational Anxieties Final Year Medical Students in Medical Faculty, Aydın". Tıp Eğitimi Dünyası 17 (2018): 35-49 <http://dergipark.gov.tr/ted/issue/38508/377160>
Chicago Köksal Yasin, Y , Öztürk, S , Dereboy, Ç , Okyay, P . "A Qualitative Research on the Occupational Anxieties Final Year Medical Students in Medical Faculty, Aydın". Tıp Eğitimi Dünyası 17 (2018): 35-49
RIS TY - JOUR T1 - A Qualitative Research on the Occupational Anxieties Final Year Medical Students in Medical Faculty, Aydın AU - Yağmur Köksal Yasin , Sercan Öztürk , Çiğdem Dereboy , Pınar Okyay Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.25282/ted.377160 DO - 10.25282/ted.377160 T2 - Tıp Eğitimi Dünyası JF - Journal JO - JOR SP - 35 EP - 49 VL - 17 IS - 52 SN - 1303-328X- M3 - doi: 10.25282/ted.377160 UR - http://dx.doi.org/10.25282/ted.377160 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Tıp Eğitimi Dünyası A Qualitative Research on the Occupational Anxieties Final Year Medical Students in Medical Faculty, Aydın %A Yağmur Köksal Yasin , Sercan Öztürk , Çiğdem Dereboy , Pınar Okyay %T A Qualitative Research on the Occupational Anxieties Final Year Medical Students in Medical Faculty, Aydın %D 2018 %J Tıp Eğitimi Dünyası %P 1303-328X- %V 17 %N 52 %R doi: 10.25282/ted.377160 %U 10.25282/ted.377160
ISNAD Köksal Yasin, Yağmur , Öztürk, Sercan , Dereboy, Çiğdem , Okyay, Pınar . "Tıp Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinin Mesleki Kaygıları Üzerine Kalitatif Bir Araştırma, Aydın". Tıp Eğitimi Dünyası 17 / 52 (Ağustos 2018): 35-49. http://dx.doi.org/10.25282/ted.377160