Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi

ISSN 2147-0146 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı Atatürk Üniversitesi |
Kapak Resmi

135.662

130.816
Yıl: 2017 Cilt: 6 Sayı:4 Son Sayı
Cilt 6 - Sayı 4 - Ara 2017
 1. KURGUDAN GERÇEĞE OSMAN NEVRES
  Sayfalar 0 - 0
  Tülin ARSEVEN
 2. TAHİR OLGUN’UN MANZUM BATI EDEBİYATI TARİHİ
  Sayfalar 0 - 0
  Levent Ali ÇANAKLI
 3. İSTİKLÂL MARŞI’NIN TEMEL KAVRAMLARI
  Sayfalar 0 - 0
  Gencay ZAVOTÇU
 4. MEHMET AKİF ERSOY’UN TÜRK DÜNYASI ŞAİRLERİNDEKİ TESİR ALANINA BİR BAKIŞ
  Sayfalar 0 - 0
  Atıf AKGÜN
 5. KADIN DERGİLERİNDE ÖNCÜ BİR ERKEK AHMET EDİP VE EV HOCASI DERGİSİ
  Sayfalar 0 - 0
  Duygu OYLUBAŞ KATFAR
 6. A HISTORICAL AND CRITICAL SURVEY OF COMPARATIVE LITERATURE IN TURKEY
  Sayfalar 0 - 0
  Elmas ŞAHİN
 7. İSLAM TÜRKAY’IN “TÜRK OĞLU TÜRKEM MEN” BAŞLIKLI ŞİRİNİN ORHUN YAZITLARI İLE METİNLERARASILIK BAĞLAMINDA İNCELENMESİ
  Sayfalar 0 - 0
  İsmail ÇOBAN
 8. KIRGIZ TÜRKÇESĠ VE TÜRKĠYE TÜRKÇESĠ ARASINDAKĠ YALANCI EġDEĞERLER
  Sayfalar 0 - 0
  Mayramgül DIYKANBAYEVA
 9. MAHTUMKULU’NUN DİLİNDE KUŞ ADLARI
  Sayfalar 0 - 0
  Osman YILDIZ
 10. BÂKÎ’NİN “SÖYLEN SÖYLESÜN” REDİFLİ GAZELİNİN YAPISALCILIK AÇISINDAN İNCELENMESİ
  Sayfalar 0 - 0
  Hamdullah OKAY
 11. CÂM-I CEM-ÂYÎN’DE CEM SULTAN’IN TALĠHSĠZ HAYAT HĠKÂYESĠ VE YENĠ ġĠĠRLERĠ
  Sayfalar 0 - 0
  İdris KADIOĞLU
 12. MUHİBBÎ DÎVÂNI’NDA EĞLENCE MECLĠSLERĠ VE ÇEġĠTLĠ UNSURLARI
  Sayfalar 0 - 0
  Armağan ZÖHRE
 13. KISSA-İ KERB GÂZÎ VE HİKÂYE-İ MUHAMMED HANEFÎ’NİN MENSUR BİR NÜSHASI
  Sayfalar 0 - 0
  Kadriye YILMAZ, Ayşe Gül CANYILDIRAN, Hatice GEZER
 14. TOPLUMSAL ÇÖZÜLÜŞÜN KISKACINDA KADIN OLMAK: AFRODİT BUHURDANINDA BİR KADIN
  Sayfalar 0 - 0
  Burak ARMAĞAN
 15. YUSUF ATILGAN’IN ROMANLARINDA KAHRAMAN TİPOLOJİSİ
  Sayfalar 0 - 0
  İrfan Murat YILDIRIM
 16. JOSEPH CAMPBELL’IN MONOMĠT AġAMALARI BAĞLAMINDA DEDE KORKUT’UN BEGĠL OĞLU EMREN’ĠN BOYU DESTANI
  Sayfalar 0 - 0
  Dinçer ATAY
 17. BAMSI BEYREK DESTANINDA SELAMLAŞMA
  Sayfalar 0 - 0
  Mehmet ALPTEKİN, Tuba KAPLAN
 18. TRABZON ÇEVRESİNDE TÜTÜN KAÇAKÇILARI VE KOLCULAR ETRAFINDA OLUŞAN ANLATILAR
  Sayfalar 0 - 0
  Mustafa AÇA, İskender KELEŞ
 19. BİLİNMEYEN BİR YATIR VE BATTAL GAZİ DESTANI BAĞLAMINDA AZİZ MAMAS’TAN CAMBAZ PİR’E KUTSAL’IN SÜREKLİLİĞİ
  Sayfalar 0 - 0
  Cavit GÜZEL
 20. KAYBOLMAKTA OLAN BĠR MADDĠ KÜLTÜR GELENEĞĠ: BURSA’DA TAKUNYACILIK
  Sayfalar 0 - 0
  Hülya TAŞ
 21. TÜRKÇE ÖĞRETMENĠ ADAYLARININ KĠġĠLĠK ÖZELLĠKLERĠ VE MESLEKĠ KAYGI DÜZEYLERĠ ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠNĠN ĠNCELENMESĠ
  Sayfalar 0 - 0
  Müberra ÇELİK, Murat ŞENGÜL
 22. 8. SINIF ÖĞRENCĠLERĠNĠN OKUMA ALIġKANLIĞINA YÖNELĠK TUTUMLARININ TÜRKÇE DERSĠ ÖZ YETERLĠK ALIGILARI ĠLE ĠLĠġKĠSĠ
  Sayfalar 0 - 0
  Berna ÜRÜN KARAHAN
 23. DİL BİLGİSİ ÖĞRETĠMİNDE SENTEZCİ YAKLAŞIM
  Sayfalar 0 - 0
  Bilginer ONAN
 24. TEMALARIN ÖĞRETİMİNDE ŞİİR DİLİNDEN YARARLANMA: ÂŞIK VEYSEL ÖRNEĞİ
  Sayfalar 0 - 0
  Yıldız YENEN AVCI
 25. DİL FELSEFESİ VE TÜRKÇE ÖĞRETİMİ
  Sayfalar 0 - 0
  İrem BAYRAKTAR, Olcay BAYRAKTAR, Erhan DURUKAN
 26. ÖZEL AMAÇLI TÜRKÇE ÖĞRETİMİ DERS KİTABI ÖNERİSİ: BANKACILIK TÜRKÇESİ
  Sayfalar 0 - 0
  Önder ÇANGAL, Serdar YÖRÜSÜN
 27. REHBER ÖĞRETMENLİĞİN MURPHY YASALARI
  Sayfalar 0 - 0
  Selami SÖNMEZ
 28. ORTAOKUL DERS KĠTAPLARINDAKĠ KURGUSAL METĠNLERLERDEN HAREKETLE DEĞERLER ANALĠZĠ: TÜRKĠYE VE KAZAKĠSTAN ÖRNEĞĠ
  Sayfalar 0 - 0
  Oğuzhan YILMAZ, Yasin Mahmut YAKAR, Mahmut Abdullah ARSLAN, Lyudmila SAFRANOVA, Gulnaz SATBAY
 29. DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCĠLERĠNĠN SOSYAL BĠLGĠLER DERSĠNDE YER ALAN “TABLO VE DĠYAGRAM OKUMA” BECERİSİNİ KAZANMA DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
  Sayfalar 0 - 0
  İsmail Hakan AKGÜN, Fatma BULUT ÖZKAR
 30. STUDY INTO THE VIEWS OF CLASSROOM TEACHERS UPON INTEREST-BASED LEARNING IN PRIMARY SCHOOLS
  Sayfalar 0 - 0
  Fethi KAYALAR, Türkan Güler ARI
 31. OKUL ÖNCESĠ ÇOCUKLARININ PĠYANO EĞĠTĠM METOTLARI ÜZERĠNE BĠR GÖZLEM VE DEĞERLENDĠRME
  Sayfalar 0 - 0
  Bülent HALVAŞİ
 32. PROFESYONEL KAYIT STÜDYOLARINDAKİ TONMAİSTERLERİN EĞİTİM DURUMLARI VE MÜZİKSEL ÜRETİME KATKILARI
  Sayfalar 0 - 0
  İsmet ARICI, İbrahim BİRDAL
 33. AVRASYA KONAR GÖÇERLERİNİN SOSYOEKONOMİK YAPILARI VE YAŞAM TARZLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME
  Sayfalar 0 - 0
  İbrahim Doğukan DOKUR
 34. BALKANLARDA KOMİTACILIK VE ÇETECİLİK: II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ MECLİS-İ MEBUSAN OTURUMLARINDA YAPILAN TARTIŞMALAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
  Sayfalar 0 - 0
  Mehmet ÇANLI
 35. ANADOLU ALEVİLİĞİNDEKİ “DÜŞKÜNLÜK” CEZASININ DİNLER TARİHİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 0 - 0
  Abdulkadir KIYAK
 36. PROF. DR. EFRASİYAP GEMALMAZ’IN 80. YAŞI DOLAYISIYLA
  Sayfalar 0 - 0
  Cengiz ALYILMAZ
 37. ESKİ UYGUR TÜRKÇESİNDE SAYGI BİLDİREN (ötün-, tegin-, yarlıka-, yükün-) YARI TASVİR FİİLLERİ
  Sayfalar 0 - 0
  Ülkü POLAT
 38. AŞÇILIK RİSALESİ (RİSALE-İ AŞ-FEZLİK)
  Sayfalar 0 - 0
  Serap ALPER
 39. İRAN KİTAPLIKLARINDA BULUNAN ÇAĞATAY TÜRKÇESİ SÖZLÜKLERİ
  Sayfalar 0 - 0
  Farhad RAHİMİ
 40. ÇAĞATAY TÜRKÇESĠ ESERLERĠNDEN GARĠP SENEM ġAH (Dil Ġncelemesi - Metin - Aktarım)
  Sayfalar 0 - 0
  Ümit EKER
 41. SÜHEYL Ü NEVBAHÂR ve TARAMA SÖZLÜĞÜ’NDE boyla- FİİLİ ÜZERİNE DÜZELTMELER
  Sayfalar 0 - 0
  Sadettin ÖZÇELİK
 42. KUÇGUNDI “SOĞAN” SÖZCÜĞÜNÜN KÖKENĠ ÜZERĠNE
  Sayfalar 0 - 0
  Ezgi DEMİREL
 43. “DALYAN” KELİMESİNİN KÖKENİ ÜZERİNE
  Sayfalar 0 - 0
  Ferdi GÜZEL
 44. GEÇİŞLİ DURUM EYLEMLERİNDE YAPTIRIM EKİNİN KULLANIMI
  Sayfalar 0 - 0
  Kerime ÜSTÜNOVA
 45. TÜRKİYE TÜRKÇESĠ AĞIZLARINDA SESLENME SÖZLERİ
  Sayfalar 0 - 0
  Merve DEMİRBAĞ
 46. TÜRK DİLİNDE DAHA ÇOK ÇABA İSTEYEN DEĞİŞMLER
  Sayfalar 0 - 0
  Jale ÖZTÜRK
 47. PROF. DR. SERHAN ALKAN İSPİRLİ'NİN KARSLI HACI MEHMED RIFAT DİVANI (İNCELEME-METİN) ADLI ESERİ ÜZERİNE
  Sayfalar 0 - 0
  Halime ÇAVUŞOĞLU
 48. RAHMANKUL BERDİBAY’ın, BAYKAL’DAN BALKAN’A ADLI ESERİ ÜZERİNE
  Sayfalar 0 - 0
  Mehmet EREN
 49. PROF. DR. İBRAHİM HALİL TUĞLUK’UN DİVANÇE-İZMİR MÜFTÜSÜ MEHMED SAİD EFENDİ ADLI ESERİ ÜZERİNE
  Sayfalar 0 - 0
  Türker Barış BULDUK
 50. PROF. DR. AZMİ BİLGİN’İN ENÎSÜ’L-CELÎS ADLI ESER ÜZERİNE
  Sayfalar 0 - 0
  Abdülhakim KILINÇ
 51. DR. NURŞAT BİÇER’İN TÜRKÇE ÖĞRETĠMĠ TARĠHĠ ADLI ESERĠ ÜZERİNE
  Sayfalar 0 - 0
  Faruk POLATCAN
 52. DR. MUHAMMED HÜKÜM’ÜN ŞAİR - SOSYOLOG: KEMAL TAHİR ADLI ESERİ ÜZERİNE
  Sayfalar 0 - 0
  Yakup ALAN