Yazım Kuralları


                        YAYIN KOŞULLARI VE YAZIM KURALLARI


 


·                İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi hakemli bir dergidir.


·                Dergi her akademik yılın Güz ve Bahar Dönemlerinde, en az iki sayı yayımlanır.


·                Dergimizde yayımlanacak yazılara ilişkin koşullar aşağıdır.


 


YAYIN KOŞULLARI


1.      Dergide Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Almanca yazılmış yazılar yayımlanır.


2.      Dergiye basılmak üzere gönderilen araştırma makalesi, tarama makalesi ve bildiri niteliğindeki yazıların daha önce başka bir yerde yayımlanmamış olması ya da yayın için değerlendirme aşamasında bulunmaması gerekmektedir.


3.      Dergide yayımlanacak yazıların yazım ve dilbilgisi kurallarına uygun olması şarttır.


·         Bu kuralara uygun olan yazılar iki ayrı hakem tarafından değerlendirilir. Hakemlerden birinin olumlu, diğerinin olumsuz görüş bildirmesi halinde üçüncü bir hakeme başvurulur.


·         Yazıların yayımlanması için en az iki hakemin olumlu görüş bildirmesi şarttır.


·         Hakem görüşü doğrultusunda yazarlardan kısaltma ve/veya düzeltme yapmaları istenebilir.


·         Yazılar olumlu hakem görüşleri alındıktan sonra sıraya konularak yayımlanır.


·         Yazıların dergide yayımlanması konusunda son karar Editöre aittir. Yazı hakkındaki değerlendirme yazar(lar)a en kısa zamanda hakem raporlarıyla birlikte iletilir.


·         Dergide yayımlanan yazılar ayrıca elektronik ortamda aşağıdaki adreste de yayımlanır.


http://www.ticaret.edu.tr/tr/Sayfa/Akademik/İstanbulTicaretUniversitesiYayınları/İstanbulTicaretUniversitesiFenBilimleriDergisi


4.      Dergide yayımlanan yazıların telif hakları yazarı veya yazarları tarafından karşılıksız olarak İstanbul Ticaret Üniversitesine devredilir. Yazarlar yayınlanacak makaleleri için, Makale Sunum Formu’nu doldurmak ve imzalayarak telif haklarını devrettiklerini beyan etmek zorundadır.


5.      Dergiye basılmak üzere gönderilen yazılar, yayımlansın veya yayımlanmasın yazarına geri gönderilmez.


6.      Dergide yayımlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarına veya yazarlarına aittir.


7.      Dergide yayımlanacak çeviri yazılarda çevirmen eserin yazarından ve/veya yayın hakkına sahip kişi veya kurumdan yazılı yayım izni almak ve bu izin belgesini yayın kuruluna iletmek zorundadır.


8.      Derginin bir sayısında bir yazarın birden fazla yazısı yayınlanmaz. Ancak ortak çalışma ürünü olan ve birden çok yazarlı çalışmalarda bu koşul aranmaz.


9.      Üniversitemiz bünyesindeki enstitülerde tamamlanan, uygun yüksek lisans veya doktora tezlerinden üretilen makaleler de Fen Bilimleri Dergisi`nde mevcut hakem sürecinden geçmek şartıyla yayınlanabilmektedir.


 


YAZIM KURALLARI


1.       Yazılar Microsoft Windows Word 6.0 veya daha üst programda yazılmalıdır.


2.       Yazılar “Times New Roman” 10 punto ile tek aralıklı yazılmalıdır.


Sayfa düzeni için üst 6 cm, alt 5 cm ve kenarlarda sağ 4,5 cm, sol 4,5 cm boşluk bırakılmalı ve her sayfa numaralandırılmalıdır.


3.       Yazının ilk sayfasında


·         Yazının başlığı sola yaslanmış, 12 punto koyu yazılmalıdır (Büyük harf).


·         Başlığın alt ve sol tarafında yazarın ismi 10 punto koyu verilmelidir.


·         Yazarın bağlı bulunduğu kuruluş ve unvanı birinci sayfanın en altında 8 punto italik olarak verilmelidir.


·         Türkçe ve İngilizce olarak yazılmış 100-150 kelimelik özetler 8 punto olarak verilmelidir. Özetler 2. sayfaya taşmamalıdır.


·         Özetin üzerindeki başlık özetin hemen üstünde, özet dilinde ve 10 punto olarak verilmelidir.


·         Özetlerin altlarında anahtar kelimeler (keywords) 8 punto koyu ve italik olarak belirtilmelidir


4.       Makale metni 2. sayfadan başlamalıdır.


5.       Giriş ve Sonuç kısımları da dahil olmak üzere yazının tüm bölümleri ve başlıkları numaralandırılmalı ve koyu yazılmalıdır.


Örneğin,


   1. GİRİŞ


   2. YÖNETİM VE ORGANİZASYON


   2.1. Yönetim Kavramı


   2.2. …


6.       Yazılarda yer alan tablo içermeyen bütün görüntüler (fotoğraf, çizim, diyagram, grafik, harita vb.) “şekil” olarak adlandırılmalıdır.


Tablo ve şekillere başlık (sıra numarası ve ad) verilmelidir.


Tablolarda başlıklar üstte, şekillerde ise başlık altta yazılmalıdır. Tablo ve şekil başlıkları ortalanarak koyu yazılmalıdır. Başlıkta yer alan kelimelerin baş harfleri büyük yazılmalıdır. Tablo başlığından sonra 6 pt boşluk bırakılmalıdır.


Tablo veya Şekillere ilişkin olası kaynak bilgileri de tablo veya şeklin altında gösterilmelidir.


Denklemlerde verilecek sıra numaraları parantez içinde ve sağ tarafta yer almalıdır. 


7.       Kaynaklara göndermelerin (atıfların) gösterilmesinde yayın bilgileri, metinde parantez içinde (yazar soyadı, yayın tarihi ve sayfa numarası) sırasıyla verilmelidir. Örneğin;


·         Tek yazar; (Smith, 1989)


·         İki yazarlı; (Coleman ve Berrie, 1990)


·         Çok yazarlı; (Smith vd., 1993)


·         Bir yazarın aynı yıl içinde yapmış olduğu birden fazla çalışması kaynak olarak kullanılıyorsa; (Smith, 1992 / a), (Smith, 1992 / b)


·         Aynı soyadına sahip ilk adları farklı yazarlar (R. D. Luce, 1959), (P. A. Luce, 1986)


·         Gönderme yapılan kaynaklar birden fazla olduğunda alfabetik olarak (Dinçkol, 1986; Lalik, 1998; Oğuz, 1997)


·         Bir Kurum’un veya Grup’un eseri olan yayınlara ilk defa yapılacak bir atıf için (Türk Psikologlar Derneği [TPD], 1997); bu kaynağın sonraki tekrarlarında (TPD, 1997)


·         Tarihsiz Çalışmalarda “bilinmeyen tarih” bt olarak (Eflatun, bt)


·         Anonim yazılarda (Anonim, 1976)


olarak verilmelidir.


8.       Makalede bulunması gereken ve makalenin sonuna eklenecek Kaynakça’da yazarlar soyadlarına göre alfabetik olarak sıralanmalıdır.


9.       Çalışmanın içeriğinde gösterilmemiş bir kaynak esere kaynakçada yer verilmemelidir.


10.    Bir yazarın aynı yıl içinde yapmış olduğu birden fazla çalışması kaynakçada yer alacaksa, yayım tarihinden sonra “a,b,c” gibi ibareler konulmalıdır. (1992 / a) (1992 / b)


11.    Kaynakça kısmında


·         Kitaplar


Yazar(lar)ın Soyadı, ve Adının Baş harfi., (yıl),  Kitabın Adı, Basım Yeri, Yayımevi.


                               Sevilengül, O., (2004), Genel Muhasebe, Ankara, Gazi Kitabevi.


 


·         Editörlü Kitap


                               Editör(ler) in Soyadı ve Adının Baş harfi., (edt.), (Yıl), Kitabın Adı, Basım Yeri, Yayımevi.


       Şenyüz, K., (edt.), (2004), Takı Tasarımı, İstanbul, Urart Yayın ve Dağıtım.


 


·         Editörlü Kitaptan Bölüm


Yazar(lar)ın Soyadı ve Adının Baş harfi., (Yıl), Bölümün Başlığı, Editör(ler) in Soyadı ve Adının Baş harfi.,(edt.), Kitabın Adı, (Sayfa Aralığı), Basım Yeri,


Yayımevi.


Arens, A., and Loebbecke, J., (2000), The Audit Process, Elder. R., Beasley. M., (edts), Auditing-An Integrated Approach, (141- 217), New Jersey, Prentice Hall,


 


·         Dergilerdeki Makaleler


Yazar(lar)ın Soyadı, Adının Baş harfi., (Yıl), “Makalenin Başlığı”, Derginin Adı, Cilt Sayı, sayfa aralığı.


Ertuna, Ö., (2004), “Osmanlı ve Türkiye Ekonomilerinin Borç Bunalımı”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 24, 6-22.


 


·         Web Sitesinden Doküman


                               http://www.(sitenin adı). [gün, ay, yıl, web;]


                    olarak verilmelidir.


 


NOT: Dergimize yayımlanmak üzere makale gönderecek yazarların bu gösterilen yazım kurallarına uymaları zorunludur. Ancak, bu kurallar arasında yer verilmemiş bir kaynaktan alıntı yapmak ve yaptıkları alıntıyı paragraf içinde göstermek zorunda olan yazarlar; kaynak gösterme kılavuzuna aşağıdaki sitede veya kitapta bulabilirler.


 


* www.elyadal.org (Akademik Yazım Kuralları Kitapçığı)


 


*Halil Seyidoğlu, (2003) Bilimsel Araştırma ve Yazma El kitabı, 9.Baskı, İstanbul: Güzem Can Yayınları ( 7. ve 8. Bölüm)


 


12.    Yazının sonuna yazar ya da yazarların e-posta adresi eklenmelidir.


13.    Yazının bir kopyası (hard copy) ve yazıyı içeren CD elden veya posta ile aşağıdaki adrese gönderilmelidir.


Yazılar dergi adresine elektronik postayla “.doc” ve “.pdf”  uzantılı olarak da gönderilmek zorundadır.


Dergi e-mail adresi: fendergi@iticu.edu.tr

Yazarlar kendilerine ait haberleşme adreslerini veya diğer iletişim bilgilerini yayın kuruluna bildirmelidir.