Yazım Kuralları

MAKALE ŞABLON KURALLARI

Dergide Dergide yayımlanması için hazırlanan yazılar, Microsoft Office Word (2003-2010) programında Times New Roman fontu ile 12 punto (yalnızca ana başlık 14 punto) büyüklüğünde ve 1 satır aralıklı yazılmalı ve doc veya docx olarak kaydedilmiş olmalıdır.

Sayfa kenar boşlukları; üst 3, sağ 2,5, sol 2,5 ve alt 3 cm. olarak ayarlanmalıdır.BAŞLIKLAR


Başlıklar Makalenin başında Türkçe ve İngilizce başlık bulunmalıdır. Başlıklar mümkün olduğunca kısa ve konuyu yansıtacak şekilde olmalıdır.

Başlıklar “1. 2. 3.; 1.1., 1.2.; 1.2.1.” şeklinde rakam ve sonrasında nokta kullanılarak otomatik olarak

oluşturulmalıdır. Başlıklardaki kelimelerin ilk harfleri büyük ve başlıklar koyu yazılmalıdır: “1. Kelamın Önemi; 2. Kelamın Meşruiyeti gibi.

GİRİŞ, SONUÇ ve KAYNAKÇA başlıkları tamamı büyük harfle yazılmalıdır.

Yazar Ad(lar)ı ve Adres(ler)i

Makalenin başlığından sonra 1 satır boş bırakılarak yazar(lar)ın ad(lar)ı ve soyad(lar)ı küçük, koyu ve eğik olmadan yazılmalı; yazar(lar)ın görev yaptığı kurum(lar), anabilim dal(lar)ı ve şehir(ler) ile kurumsal e-posta adres(ler)i belirtilmelidir.

 Örnek:             

Makale Başlığı

Emin Aşıkkutlu* 

*Prof. Dr., Trabzon Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Hadis Anabilim Dalı.
Prof. Dr. Karadeniz Technical University, Faculty of Theology, Department of Hadith. Trabzon/Turkey (easikkutlu@hotmail.com)
ORCID: 0000-0003-0264-5956

Öz

Makalenin başında, konuyu kısa ve öz biçimde ifade eden ve en az 120, en fazla 150 kelimeden oluşan Türkçe ve İngilizce özet bulunmalıdır.

Öz/Abstract içinde, yararlanılan kaynaklara, şekil ve çizelge numaralarına değinilmemelidir.

Özün altında en az 5, en çok 8 sözcükten oluşan anahtar kelimeler verilmelidir.

Anahtar kelimeler

Anahtar kelimeler makale içeriği ile uyumlu ve kapsayıcı olmalıdır. Anahtar Kelimeler Özü takiben en az 5, en çok 8 sözcükten oluşan

“Anahtar Kelimeler/ Keywords” verilmelidir. Anahtar kelimeler yayının elektronik ortamda taranmasına, dizinlemesine yardımcı ve bulunmasında büyük öneme sahiptir. Bu sebeple ilgili makaleyi doğru olarak yansıtan kavramlar seçilmelidir.

Yayın Etiği

Makale; bildiri, yüksek lisans veya doktora tezinden üretilmiş ise mutlaka makalenin ilk sayfasında belirtilmelidir. “Bu çalışma … tarihinde sunduğumuz/tamamladığımız … başlıklı yüksek lisans tezi/doktora tezi esas alınarak hazırlanmıştır.”

  • TİD olarak İsnad Atıf Sistemi kabul etmekteyiz. Yazım kuralları için tıklayınız.