Cilt 15, Sayı 2, Sayfalar 209 - 226 2015-02-27

A Comparison Of Student Views 
On Web-Based And Face-To-Face Higher Education

Suleyman Nihat SAD (Corresponding Author) Curriculum and Instruction

Suleyman Nihat SAD [1] , Ozlem GOKTAS [2] , Ilhami BAYRAK [3]

250 228

The study aimed to describe and compare the perceptions of web-based distance education students and campus-based face-to-face students about the quality of education provided in their programs with regard to variables including gender, marital-status, and employment status. A baseline descriptive survey design and complementary ex post facto design were used in this study. A total of 536 students studying at two higher education institutions participated in the study. “Student Program Assessment Scale [SPAS]” was developed and used to assess web-based and face-to-face students’ perceptions about the quality of education in their programs. The results showed that web-based students were most positive about lifelong learning opportunities provided in their distance programs, followed by learning-teaching procedures, abilities to access and share resources, and lastly chances of cooperation and socialization. Face-to-face students were almost neutral in all aspects and, compared to web-based students, they were significantly less positive about lifelong learning opportunities (large effect size), learning-teaching procedures (medium effect size), and abilities to access and share resources (small effect size) provided by their programs. Face-to-face and web-based learners were similarly and moderately positive about the cooperation and socialization opportunities provided in their programs. Gender, marital status and employment were found to cause no differences in practical sense on perceptions of web-based and face-to-face students.
Distance Education; Web-Based Education; Face-To-Face Education; Higher Education, Curriculum Evaluation.
 • Akca, O. (2006). SAÜ uzaktan eğitim öğrencilerinin iletişim engellerli ile ilgili öğrenci görüşleri [Demands of the SAU distance education students according to communication barriers.].Unpublished master thesis. Sakarya University, Sakarya, Turkey.
 • Akdemir, O. (2008). Teaching in online courses: Experiences of instructional technology faculty members. Turkish OnlineJournal of Distance Education, 9(2) 97-108, Eskisehir, Turkey.
 • Al, U. & Mardan, R. O. (2004). Web tabanlı uzaktan eğitim sistemleri: sahip olması gereken özellikler ve standartlar [Web-based distance education systems: required features and standards]. Bilgi Dünyası, 5(2), 259-271, Turkey.
 • Alkan, C. (1998). Eğitim teknolojisi ve uzaktan eğitimin kavramsal boyutları [The conceptual dimentions of educational technologies and distance education]. Ankara: Unal
 • Ofset Matbaaları, Turkey. Annagylyjov, Y. (2006). Assessing the expository differences between traditional education and virtual class based education. Unpublished master thesis. Gazi University, Ankara, Turkey.
 • Arıkan, Y. D. (2006). Web destekli etkin öğrenme uygulamalarının öğretmen adaylarının derse yönelik tutumları üzerindeki etkileri [The effects of web-supported active learning activities on teacher trainees’ attitudes towards course]. Ege Eğitim Dergisi, 7(1), 23–41, İzmir, Turkey.
 • Atan, H., Sulaiman, F., & Idrus, R.M. (2005). The effectiveness of problem-based learning in the web-based environment for the delivery of an undergraduate physics course.
 • International Education Journal, 6(3), 430-437. Balcı, M. (2008). Karma öğrenme ile ilgili öğrenci görüşleri [Students' opinions on blended learning]. Unpublished master thesis. Hacettepe University, Ankara, Turkey.
 • Brown, J. L. M. (2012). Online learning: a comparison of web-based and land-based courses. Quarterly Review of Distance Education, 13(1), 39-42.
 • Burma, Z. A. (2008). AB’ye geçiş sürecinde meslek elemanlarinin uzaktan öğretim ile eğitimi [Training of Professional Employees via the distance learning method within the EU entrance process]. Bilişim Teknolojileri Dergisi, 1(2), 15-20, Turkey.
 • Cukusic, M., Alfirevic, N., Granic, A., & Garaca, Z. (2010). E-learning process management and the e-learning performance: Results of a European empirical study. Computers & Education55, 554-565.
 • Çokluk, O., Sekercioğlu, G., & Büyüköztürk, S. (2010). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik: Spss ve Lisrel uygulamaları [Multivariate statistics for social sciences: Spss and Lisrel applications]. Ankara: PegemA Akademi, Turkey.
 • Çukadar, S. & Çelik, S. (2003). İnternete dayalı uzaktan öğretim ve üniversite kütüphaneleri [Web-based distance learning and university libraries]. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 4(1), 31-42, Turkey.
 • Demir, Z. (2008). Uzaktan eğitim öğrencilerinin akademik güdülenme düzeyleri (SAÜ
 • Örneği) [The student’s level of academic motivation in distance education].Unpublished master thesis. Sakarya University, Sakarya. Demiray, U. (1999). Açıköğretim fakültesi mezunlarının çalışma yaşamı ile ilişkileri [The relations of open education faculty graduates with working life]. May, Eskisehir.
 • Elektronik ISBN 975 98590-4-1, Eskisehir, Turkey.
 • Deperlioglu, O. & Yıldırım, R. (2009). Mesleki eğitimin uzaktan eğitim ile desteklenmesi ve örnek uygulama [Support the professional training with distance learning and an example for the implementation]. AKÜ Fen Bilimleri Dergisi, 1, 61-70, Turkey.
 • Duzakın, E. & Yalcınkaya, S. (2008). Web tabanlı uzaktan eğitim sistemi ve Çukurova üniversitesi öğretim elemanlarının yatkınlıkları [Web based distance learning system and distance learning familiarities among members of the Cukurova University]. Ç.Ü. Sosyal
 • Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(1), 225-244, Adana, Turkey. Erdogan, Y., Bayram, S. & Deniz, L. (2007). Web tabanlı öğretim tutum ölçeği: Açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi çalışması [Web based instruction attitude scale:
 • Explanatory and confirmatory factor analyses]. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 4(2), 1-14, Ankara, Turkey. Erturgut, R. (2008). İnternet temelli uzaktan eğitimin örgütsel, sosyal, pedagojik ve teknolojik bileşenleri [Organizational, social, pedagogic components of the internet basic distance education]. Bilişim Teknolojileri Dergisi, 1(2), 79-85, Turkey.
 • Fraenkel, J. R., Wallen, N. E., & Hyun, H. H. (2012). How to design and evaluate research in education (8th ed.). New York, USA: McGraw-Hill.
 • Gosper, M., McNeill, M., Phillips, R., Preston, G., Woo, K., & Green, D. (2010) Web-based lecture technologies and learning and teaching: a study of change in four Australian universities. ALT-J, Research in Learning Technology, 18(3), 251–263.
 • Gok, B. (2011). Uzaktan eğitimde görev alan öğretim elemanlarının uzaktan eğitim algısı
 • Haynes, S.N., Richard, D.C.S., & Kubany, E.S. (1995). Content validity in psychological assessment: a functional approach to concepts and methods. American Psychological Association, 7(3), 238-247.
 • Horzum, M. B. (2007). Web tabanlı yeni öğretim teknolojileri: web 2.0 araçları [Web based new instructional technologies: web 2.0 tools]. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 6 (12), 99-121, Ankara, Turkey.
 • Hwang, G. J. & Chang, H. F. (2011). A formative assessment-based mobile learning approach to improving the learning attitudes and achievements of students. Computers & Education, 56, 1023-1031.
 • Isbulan, O. (2008). Uzaktan eğitim web sitesinin kullanılabilirlik düzeyi (SAÜ örneği) [The usability level of distance education's web site (SAU sample)]. Unpublished master thesis. Sakarya University, Sakarya, Turkey.
 • Isman, A. (2005). Uzaktan Eğitim, 2.Baskı [Distance Education, 2nd edition]. Ankara: PegemA Yayınları.
 • Isık, I., Isık, A. H., & Güler, I. (2008). Uzaktan eğitimde üç boyutlu web teknolojilerinin kullanılması [Using the 3d web technologies in distance education]. Bilişim Teknolojileri Dergisi, 1(2), 79-85, Turkey.
 • Jou, M., Chuang, C., & Wu, Y. (2010). Creating ınteractive web-based environments to scaffold creative reasoning and meaningful learning: from physics to products. Turkish
 • Online Journal of Educational Technology-TOJET, 9(4), 49-57, Sakarya, Turkey. Karaagaclı, M. & Erden, O. (2008). Internet destekli uzaktan eğitimde dokuz aşamalı öğretim durumunun tasarımı [The design of the nine-level learning situation in the distance education supported with internet technologies]. Bilişim Teknolojileri Dergisi, 1(2), 21-29.
 • Kaya, Z., Erden, O., Çakır, H. & Bağırsakcı, B. (2004). Uzaktan eğitimin temelleri dersindeki uzaktan eğitim ihtiyacı ünitesinin web tabanlı sunumunun hazırlanması
 • Kline, R. B. (2011). Principles and practice of structural equation modeling (3rd ed.). New
 • York London: The Guilford Press. Ku, D.T., & Chang, C. (2011). The effect of academic discipline and gender difference on
 • Murphy, K. L. & Cifuentes, L. (2001). Using web tools, collaborating, and learning online.
 • Distance Education, 22(2), 285-305. Odabas, H. (2003). Internet tabanlı uzaktan eğitim ve bilgi ve belge yönetimi bölümleri
 • [Internet based distance education and departments of information and records management]. Türk Kütüphaneciliği Dergisi, 17(1), 22-36, Ankara, Turkey. Ozdil, B. & Çelik, A. (2000). İnternete dayalı uzaktan eğitim [Internet-based distance education]. Akademik Bilişim Konferansları, 10 - 11 Şubat 2000, Isparta, Turkey.
 • Ozonur, M. & Tekdal, M. (2004). Öğretimi ayrıntılama kuramına dayalı tasarlanan web tabanlı eşzamansız uzaktan öğretim uygulamasının üniversite öğrencilerinin akademik başarısına etkisi [The effect of web-based asynchronized distance education application based on the elaboration theory on the undergraduate students’ achievement]. XIII.
 • Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 July 2004, Malatya, Turkey.
 • Pallant, J. (2007). SPSS Survival manual: A step by step guide to data analysis using SPSS for Windows (3rd ed.). Berkshire: Open University Press.
 • Pierce, R.J. (2011). Web-based assessment settings and student achievement. Journal of
 • Applied Learning Technology, 1(4), 28-31. Savaş, S. & Arıcı, N. (2009). Web tabanlı uzaktan eğitimde iki farklı öğretim modelinin öğrenci başarısı üzerindeki etkilerinin incelenmesi [Investigation of the effects of two different instructional models in web-based distance education on the student achievement]. 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS’09), 13-15 May 2009, Karabük.
 • Sular, M. K. (2005). WEB tabanlı pedagojik formasyon eğitimi ve örnek sanal ders tasarımı ve yönetimi (Gaziantep Üniversitesi örneği) [A Web-based virtual lesson design for pedagogical formation education and its management (a sample study at Gaziantep
 • University)]. Unpublished master thesis. Gaziantep University, Gaziantep, Turkey. Surry, D. W., Grubb, A. G., Ensminger, D. C., & Ouimette, J. (2009). Implementation of web-based learning in colleges of education: barriers and enablers. Canadian Journal of
 • Learning and Technology, 35(3), 1-18
 • Senyuva, E. A. (2007). Hemşirelik eğitiminde web tabanlı uzaktan eğitim uygulaması:
 • "hasta eğitimi dersi örneği"[Implementation of web-based distance education in nursing education: "a sample lesson in patient education"]. Unpublished doctoral thesis. İstanbul University, Istanbul. Turkey. Usluel, Y., & Mazman, G. (2009). Adoption of Web 2.0 tools in distance education.
 • Procedia Social and Behavioral Sciences, 1, 818-823. Tanyeri, A. & Tufekci, U. (2010). Bir yüksek öğretim uzaktan eğitim programının görme engellilerin kullanımı açısından değerlendirilmesi: GÜUEP örneği [Evaluation of a distant higher education program in terms of use by blind students: GÜUEP case]. International
 • Conference on New Trends in Education and Their Implications. 11-13 November, 2010 Antalya-Turkey.
 • Thrasher, E. H., Coleman, P. D., & Atkinson, J. K. (2011). Web-based versus classroom- based instruction: an empirical comparison of student performance. Journal of
 • Instructional Pedagogies, 7, 1-9.
Birincil Dil en
Konular
Dergi Bölümü Articles
Yazarlar

Yazar: Suleyman Nihat SAD
E-posta:

Yazar: Ozlem GOKTAS
E-posta:

Yazar: Ilhami BAYRAK
E-posta:

Bibtex @ { tojde175958, journal = {Turkish Online Journal of Distance Education}, issn = {1302-6488}, address = {Anadolu Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {15}, pages = {209 - 226}, doi = {10.17718/tojde.02246}, title = {A Comparison Of Student Views 
On Web-Based And Face-To-Face Higher Education
}, language = {en}, key = {cite}, author = {SAD, Suleyman Nihat and GOKTAS, Ozlem and BAYRAK, Ilhami} } @ { tojde175958, journal = {Turkish Online Journal of Distance Education}, issn = {1302-6488}, address = {Anadolu Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {15}, pages = {209 - 226}, doi = {10.17718/tojde.02246}, title = {Suleyman Nihat SAD (Corresponding Author) Curriculum and Instruction}, language = {tr}, key = {cite}, author = {SAD, Suleyman Nihat and GOKTAS, Ozlem and BAYRAK, Ilhami} }
APA SAD, S , GOKTAS, O , BAYRAK, I . (2015). A Comparison Of Student Views 
On Web-Based And Face-To-Face Higher Education
. Turkish Online Journal of Distance Education, 15 (2), 209-226. DOI: 10.17718/tojde.02246
MLA SAD, S , GOKTAS, O , BAYRAK, I . "A Comparison Of Student Views 
On Web-Based And Face-To-Face Higher Education
". Turkish Online Journal of Distance Education 15 (2015): 209-226 <http://dergipark.gov.tr/tojde/issue/16892/175958>
Chicago SAD, S , GOKTAS, O , BAYRAK, I . "A Comparison Of Student Views 
On Web-Based And Face-To-Face Higher Education
". Turkish Online Journal of Distance Education 15 (2015): 209-226
RIS TY - JOUR T1 - Suleyman Nihat SAD (Corresponding Author) Curriculum and Instruction AU - Suleyman Nihat SAD , Ozlem GOKTAS , Ilhami BAYRAK Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.17718/tojde.02246 DO - 10.17718/tojde.02246 T2 - Turkish Online Journal of Distance Education JF - Journal JO - JOR SP - 209 EP - 226 VL - 15 IS - 2 SN - 1302-6488- M3 - doi: 10.17718/tojde.02246 UR - http://dx.doi.org/10.17718/tojde.02246 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Turkish Online Journal of Distance Education Suleyman Nihat SAD (Corresponding Author) Curriculum and Instruction %A Suleyman Nihat SAD , Ozlem GOKTAS , Ilhami BAYRAK %T Suleyman Nihat SAD (Corresponding Author) Curriculum and Instruction %D 2015 %J Turkish Online Journal of Distance Education %P 1302-6488- %V 15 %N 2 %R doi: 10.17718/tojde.02246 %U 10.17718/tojde.02246