Investigating Distance Education Students’ Study Skills

Cengiz POYRAZ [1]

359 168

Distance education, which is a planned way of teaching in which students and instructors are brought face to face in a classroom environment in several different ways by means of technology, has started to become widespread in many fields today. In distance education, students and instructors reside in different locations. Students can learn at their pace and control their learning path, content and load of what they have learned and evaluate it. However, they should adopt strategies for effective studying in order not to waste their time and efforts. Because study skills, motivation, time management, exam preparation and coping with exam stress have an impact on students’ success. In this context, distance education students’ study skills are foregrounded in today’s widespread use of distance education. In accordance with this, this study aims to investigate some variables which are influential on the dimensions of distance education students’ motivation, time management, exam preparation and coping with exam stress. A personal information form and the Study Skills scale were used for data collection. This study was designed in survey model and SPSS16.0 statistical package program was used for the statistical analyses of the research data. The research findings were discussed in line with the literature and some suggestions were presented for further research and researchers.
Distance Education, Student, Studying, Motivation
 • Agnew, N. C., Slate, J. R., Jones, C. H. & Agnew, D. M. (1993). Academic behaviors as a function of academic achievement, locus of control, and motivational orientation. NACTA Journal, 37, 24-27.
 • Antalyalı, L. O. (2004). Uzaktan eğitim algısı ve yöneylem araştırması dersinin uzaktan eğitim ile verilebilirliği [Perception of Distance Education And Teachability Of
 • Operations Research Course With Distance Education]. Yüksek Lisans Tezi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Bahcetepe, U. (2013). İlköğretim Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarıları İle
 • Algıladıkları Okul İklimi Arasındaki İlişki, [The Relation the 8th Grade Students’ Academic Achieand The Shool Climate They Perceive] (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. Balkıs, M., Duru, E., Buluş, M., Duru, S. (2006). Üniversite Öğrencilerinde Akademik
 • Erteleme Eğiliminin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi [An Investigation of The Academic Procrastination among University Students in Related to Various Variables]. Ege Eğitim Dergisi, Cilt 7, Sayı 2, 57-73. Baltaş, A. (2011), “Eğitim Başarısını yükseltmede sağlıklı ve Mutlu İnsanlar
 • Demografik Özellikleri [Demographic Characteristics of the Students That Chose Distance Education]. Dicle Üniversitesi, Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, No: 13, 17- Bay, E., Tugluk, M.N. ve Gençdoğan, B. (2010). Universite öğrencilerinin ders çalışma becerilerinin incelenmesi [Study of university students study skills course]. Elektronik
 • Sosyal Bilimler Dergisi, 9(31): 94-105. Büyüköztürk, Ş. (2003). Veri Analizi El Kitabı [Data Analysis Handbook]. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Chung, O. & Yip, M. (2002). Relation of study strategies to the academic performance of Hong Kong University students. Psychological Reports, 90 (338):1- 3.
 • Doolittle, P. E., and D. Hicks. 2003. Constructivism as a theoretical foundation for the use of technology in social studies. Theory and Research in Social Education 31 (1): 72–104.
 • Erdamar (Koç), G. (2010). Öğretmen adaylarının ders çalışma stratejilerini etkileyen bazı değişkenler [Some varıables ın affectıng the study strategıes of student teachers].
 • Hacettepe ÜniversitesiEğitim Fakültesi Dergisi, 38, 82-93. Eymur, G. ve Geban, O. (2011). Kimya Öğretmen Adaylarının Motivasyon ve Akademik
 • Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi [An Investigation of Relationship between Motivation and Academic Achievement of Pre-service Chemistry Teachers]. Eğitim ve Bilim, 36 (161): 246-255. Gülten, G.Ç., Poyraz, C. & Deringöl, Y. (2012). The Analyze of Study Skills Regarding
 • Special Education, Physological Counseling and Guidence and Education of Religion and Ethics Teacher Candidates In Terms of Certain Variables, New Trends On Global Educatıon Conference Gec-2012,24-26 Eylül 2012, Jasmine Court Hotel, Girne-KKTC, http://www.globeducon.org
 • Höcük, S. (2011). Ankara Üniversitesi uzaktan eğitim programına katılan öğrencilerin akademik başarılarını etkileyen faktörler [The factors affecting academic achievement of Ankara unıversity distance education students]. Yüksek Lisans Tezi. Ankara
 • Jones, C. H., Slate, J. R. & Marini; I. (1995). Locus of control social interdependence, academic preparation, age study time, and the study skills of college students.
 • Research in the Schools, 2, 55-62. Kaya, Z. (2002). Uzaktan Eğitim [Distance Education]. (1. Baskı). Ankara: Pegema Yayıncılık.
 • Kaya, Z., Erden, O., Cakır, H. & Bağırsakçı, N. B. (2004). Uzaktan Eğitimin Temelleri
 • Dersindeki Uzaktan Egitim Ihtiyacı Ünitesinin Web Tabanlı Sunumunun Hazırlanması [Foundations of Distance Education Preparation of Lesson Presentation is Web-Based Distance Education Needs Unit]. The Turkish Online Journal of Educational Technology – TOJET, 3(3), 165-175. MEB, (2007). PISA 2006 Ulusal On Rapor [PISA 2006 National Preliminary Report]. Ankara, MEB Basımevi.
 • Ozkal, N. ve Cetingöz, D. (2006). Akademik Başarı, Cinsiyet, Tutum ve Öğrenmm
 • Stratejilerinin Kullanımı [Academic Achievement, Gender, Attitude And Learnin Strategies]. Educational Administration: Theory and Practice, 46: 259-275. Ozay, E., Ocak, I., Ocak, I. (2003). Genel Biyoloji Uygulamalarında AkademikBaşarı ve Kalıcılığa Cinsiyetin
 • Etkisi [The effect of gender on the academic achievement and retentıon ın general bıology practıce]. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2 (14): 63-67. Selwyn, N. (2008). “An investigation of differences in undergraduates' academic use of the internet”, Active Learning in Higher Education Vol. 9 (1): 11-22.
 • Teker, N. (2002). Uzaktan Eğitim Ogrencilerinin Ders Çalışma Stratejilerinin
 • Karşılaştırılması [Comparison of distance learners' study strategies]. Eğitim Bilimleri ve Uygulama Dergisi1 (1): 49-66.
Birincil Dil en
Konular
Dergi Bölümü Articles
Yazarlar

Yazar: Cengiz POYRAZ

Bibtex @ { tojde176092, journal = {Turkish Online Journal of Distance Education}, issn = {1302-6488}, address = {Anadolu Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {14}, pages = { - }, doi = {10.17718/tojde.43806}, title = {Investigating Distance Education Students’ Study Skills}, key = {cite}, author = {POYRAZ, Cengiz} }
APA POYRAZ, C . (2015). Investigating Distance Education Students’ Study Skills. Turkish Online Journal of Distance Education, 14 (4), . DOI: 10.17718/tojde.43806
MLA POYRAZ, C . "Investigating Distance Education Students’ Study Skills". Turkish Online Journal of Distance Education 14 (2015): <http://dergipark.gov.tr/tojde/issue/16898/176092>
Chicago POYRAZ, C . "Investigating Distance Education Students’ Study Skills". Turkish Online Journal of Distance Education 14 (2015):
RIS TY - JOUR T1 - Investigating Distance Education Students’ Study Skills AU - Cengiz POYRAZ Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.17718/tojde.43806 DO - 10.17718/tojde.43806 T2 - Turkish Online Journal of Distance Education JF - Journal JO - JOR SP - EP - VL - 14 IS - 4 SN - 1302-6488- M3 - doi: 10.17718/tojde.43806 UR - http://dx.doi.org/10.17718/tojde.43806 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Turkish Online Journal of Distance Education Investigating Distance Education Students’ Study Skills %A Cengiz POYRAZ %T Investigating Distance Education Students’ Study Skills %D 2015 %J Turkish Online Journal of Distance Education %P 1302-6488- %V 14 %N 4 %R doi: 10.17718/tojde.43806 %U 10.17718/tojde.43806
ISNAD POYRAZ, Cengiz . "Investigating Distance Education Students’ Study Skills". Turkish Online Journal of Distance Education 14 / 4 (Şubat 2015): -. http://dx.doi.org/10.17718/tojde.43806