Yıl 2017, Cilt 8, Sayı 3, Sayfalar 323 - 349 2017-07-30

Okul Müdürü Görevlendirmeye İlişkin Müdür Görüşleri
The Views of Headteachers on Delegating Headteachers

Necdet Konan [1] , Büşra Bozanoğlu [2] , Remzi Burçin Çetin [3]

269 686

Bu araştırmanın amacı, Türkiye’de okul müdürü olarak görevlendirilme ölçütlerini, süreci ve bunların olası sonuçlarına ilişkin okul müdürlerinin görüşlerini belirlemektir. Bu amacı gerçekleştirmek için olgu bilim deseninde nitel bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubu, 2014-2015 öğretim yılında Malatya ili Merkez ilçelerinde görev yapmakta olan ve amaçlı örnekleme yöntemiyle seçilen; müdürlükteki görev süresi bakımından dört yılı dolmadığından değerlendirme süreci dışında tutulan beş, ilk kez müdür olarak görevlendirilmiş olan beş ve daha önce müdürlük yapmış ve tekrar müdür olarak görevlendirilmiş olan beş kişi olmak üzere toplam 15 katılımcıdan oluşmaktadır. Araştırmanın verileri, Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmeliğin okul müdürlüğünde görevlendirmeye ilişkin ölçütlerini, görevlendirme sürecini ve bunların olası sonuçlarını, karşılaşılan sorunların çözümüne ilişkin katılımcıların önerilerini belirlemeyi amaçlayan yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığı ile elde edilmiştir. Elde edilen veriler betimsel analiz tekniğiyle çözümlenmiştir. Araştırmanın genel sonucu yönetici görevlendirmede daha adil, objektif, liyakat esaslarına dayalı bir değerlendirme yapılması gerekliliği, ancak yeni uygulamanın bu ihtiyaca cevap veremediğidir. Müdür görevlendirmede yazılı sınava ek olarak, müdürlerin başarı ve performansını belirleyebilecek, kurum standartlarını yükseltecek kriterler belirlenerek bunlara göre değerlendirmeler yapılırsa daha adil ve objektif sonuçlar elde edilebilir.

The main objective for this study is to investigate the views of headteachers about the measures, process and possible results of selecting headteachers in Turkey. In order to reach this main purpose, a qualitative research has been realized with phenomological desing. The study group for this study, all of whom working in the central district of Malatya city in the 2014-2015 academic year, is consisting of 15 headteachers, has been selected by means of maximum likelihood sampling model in which 5 headteachers were left as they didn’t completed their 4 years period, 5 headteachers were selected as the headteacher for the first time and finally 5 headteachers were re-elected. The data of the research was collected with a semi-structured interviewing form based on the official regulation under Turkish Ministry of National Education about selecting headteachers. These data have been analyzed with descriptive analyzing technique. The results showed that selecting headteachers should be much more objective, fair and based on competences and on the other hand the new regulation has not yet answered this necessity as expected. Based on the findings of this study, it can be recommended that criteria must be identified to rise institutional standards and evaluations must be done in terms of considering these standards. 
 • Açıkalın, A. (2002). Dahabir-eğitim yöneticilerinin yetiştirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 8(2), 149-151.
 • Ağaoğlu, E., Altınkurt, Y., Yılmaz, K., & Karaköse, T. (2012). Okul yöneticilerinin yeterliklerine ilişkin okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin görüşleri (Kütahya ili). Eğitim ve Bilim, 37(164), 159-175.
 • Altun, S. A., ve Kirkit, G. (2005). Okul yöneticilerinin basındaki imajı. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 11(1), 25-46.
 • Akçadağ, T. (2014). Okul yöneticilerinin bakış açılarıyla yöneticilerin yetiştirilme, atama ve yer değiştirmeleri; sorunlar ve çözümler. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 135- 150
 • Aktepe, V. (2013). Okul yöneticilerinin seçme ve yetiştirme uygulamalarına yönelik öğretmen ve yönetici görüşleri. International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 9(2), 89-105.
 • Aslanargun, E. (2012). Okul müdürlerinin atanmaları sürecinde idari yargı kararları ve öne çıkan değerler. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 18(3), 347-376.
 • Bakioğlu, A., & Demiral, S. (2013). Okul yöneticilerinin belirsizlik durumlarını algılama ve karar verme tarzları. Eğitim Bilimleri Dergisi, 38, 9-35.
 • Balcı, A. (2008). Türkiye’de eğitim yönetiminin bilimleşme sureci. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 14 (54), 181-209.
 • Balcı, A. (2013). Etkili okul ve okul geliştirme kuram uygulama ve araştırma. (6th ed.). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Balcı, A., & Çınkır, Ş. (2002, May). Türkiye’de eğitim yöneticilerinin yetiştirilmesi. Paper presented at the Symposium 21. Yüzyılın Eşiğinde Türk Eğitim Sistemi Ulusal Sempozyumu, Ankara.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2011). Bilimsel araştırma yöntemleri (9th ed.). Ankara: Pegem Akademi.
 • Cemaloğlu, N. (2005). Türkiye’de okul yöneticisi yetiştirme ve istihdamı: Var olan durum, gelecekteki olası gelişmeler ve sorunlar. Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25( 2), 249-274.
 • Çelikten, M. (2001). Okul yöneticilerinin problem çözme becerileri. Eğitim Yönetimi Dergisi, 7(3), 297-309.
 • Çınkır, S. (2010). İlköğretim okulu müdürlerinin sorunları: Sorun kaynakları ve destek stratejileri. İlköğretim Online, 9(3), 1027-1036.
 • Demir, S., & Pınar, A. (2013). 2011 Yılı yönetici atama ve yer değiştirme yönetmeliği'nin içeriğine ve puanlama ölçütlerine ilişkin yönetici görüşlerinin incelenmesi. International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8(6), 123-143.
 • Hoy, W. K., & Miskel, C. G. (2010). Eğitim yönetimi: Teori, araştırma ve uygulama (S. Turan, Trans. Ed.). Ankara: Nobel yayınları.
 • Karataş, İ. H., Kyzy, J. A., & Topuz, C. (2015). Okul yöneticileri ile eğitim yönetimi alanında yapılan bilimsel araştırmalar ve çalışan bilim insanları arasındaki ilişki. Kuramsal Eğitim Bilim Dergisi, 8(1), 125-152.
 • Karip, E., & Köksal, K. (1999). Okul yöneticilerinin yetiştirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 5(18), 193-207.
 • Kayıkçı, K. (2013). Türkiye’de kamu ve eğitim alanında sendikalaşma ve öğretmen ile okul yöneticilerinin sendikalardan beklentileri. Amme İdaresi Dergisi, 46(1), 99-126.
 • Kepenekçi, Y. K. (2004). İlköğretim okulu yöneticilerinin eğitim mevzuatına ilişkin görüşleri. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 3(6), 159-174.
 • Konan, N. (2013a). Educational supervisors’ locus of control, Eurasian Journal of Educational Research, 51, 45-64.
 • Konan, N. (2013b). Relationship between locus of control and problem-solving skills of high school administrators. International Journal of Social Sciences and Education, 3(3), 786-794.
 • Korkmaz, M. (2005). Okul Yöneticilerinin yetiştirilmesi: Sorunlar – çözümler ve öneriler. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(3), 237-252.
 • Leblebici, D. N. (2005). Küresel değişim baskısına karşı Türk bürokrasisindeki yapısal uyum çabalarının yapısal atalet kavramı açısından değerlendirilmesi. C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 6(1), 1-14.
 • McMillan, J. H., & Schumacher, S. (2006). Research in education: Evidence-based inquiry (6th ed.). Boston: Pearson Education.
 • Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma: Desen ve uygulama için bir rehber. S. Turan (Trans. Ed.). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Okçu, V. (2011). Türkiye'de okul yöneticilerinin yetiştirilmesi ve atanmasına ilişkin mevcut durum, beklentiler ve öneriler. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 10(37), 244-266.
 • Onural, H. (2005). Üst düzey yöneticilerin eğitim yönetimi alanındaki yeterlik sorunu ve nedenleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetim Dergisi, 11(41), 69-85.
 • Ostroff, C., & Schmitt, N. (1993). Configurations of organizational effectiveness and efficiency,Academy of Management Journal, 36(6), 1345-1361.
 • Özdemir, S. (2014). Türk eğitim sisteminin yapısı, eğilimleri ve sorunları. In S. Özdemir (Ed.), Türk eğitim sistemi ve okul yönetimi (3rd ed.) (pp. 1-52). Ankara: Pegem Akademi.
 • Özmen, F., & Kömürlü, F. (2010). Eğitim örgütlerinde yönetici seçme ve atamada yaşanan sorunlar ve yönetici görüşleri temelinde çözüm önerileri. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 2(1), 25-33.
 • Sargut, A. S., (2011). Kültürlerarası farklılaşma ve yönetim. Ankara: İmge Yayıncılık.
 • Şahin, M., & Üstüner, M. (2014). Milli Eğitim Bakanlığının teşkilat ve görevleri hakkındaki 652 sayılı kanun hükmünde kararnameye ilişkin okul müdürlerinin görüşleri. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(25), 373-392.
 • Şimşek, H. (2004). Eğitim yöneticilerinin yetiştirilmesi: Karşılaştırmalı örnekler ve Türkiye için öneriler. Çağdaş Eğitim, 29(307), 13-21.
 • Şirin, H. (2007). Okul ve özellikleri. In S. Özdemir (Ed.), Türk eğitim sistemi ve okul yönetimi (1st ed.) (pp. 49-77). Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Şişman, M., & Turan, S. (2004). Eğitim ve okul yönetimi. In Y. Özden (Ed.), Eğitim ve okul yöneticiliği el kitabı (pp. 99–146). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Tonbul, Y., & Sağıroğlu, S. (2012). Okul müdürlerinin zorunlu yer değiştirme uygulamasına ilişkin bir araştırma. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 18(2), 313-339.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (9th ed.) Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmaz, K., Altınkurt, Y., Karaköse, T., & Erol, E. (2012). Okul yöneticilerine uygulanan zorunlu yer değiştirme uygulaması hakkında okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin görüşleri. E-International Journal of Educational Research, 3(3), 65-83.
Konular Sosyal ve Beşeri Bilimler
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Orcid: https://orcid.org/0000-0001-6444-9745
Yazar: Necdet Konan

Orcid: https://orcid.org/0000-0003-2223-7853
Yazar: Büşra Bozanoğlu

Orcid: https://orcid.org/0000-0002-8363-7466
Yazar: Remzi Burçin Çetin

Bibtex @araştırma makalesi { tojqi331788, journal = {Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry}, issn = {}, eissn = {1309-6591}, address = {Abdullah KUZU}, year = {2017}, volume = {8}, pages = {323 - 349}, doi = {10.17569/tojqi.331788}, title = {The Views of Headteachers on Delegating Headteachers}, key = {cite}, author = {Çetin, Remzi Burçin and Konan, Necdet and Bozanoğlu, Büşra} }
APA Konan, N , Bozanoğlu, B , Çetin, R . (2017). The Views of Headteachers on Delegating Headteachers. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 8 (3), 323-349. DOI: 10.17569/tojqi.331788
MLA Konan, N , Bozanoğlu, B , Çetin, R . "The Views of Headteachers on Delegating Headteachers". Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry 8 (2017): 323-349 <http://dergipark.gov.tr/tojqi/issue/30703/331788>
Chicago Konan, N , Bozanoğlu, B , Çetin, R . "The Views of Headteachers on Delegating Headteachers". Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry 8 (2017): 323-349
RIS TY - JOUR T1 - The Views of Headteachers on Delegating Headteachers AU - Necdet Konan , Büşra Bozanoğlu , Remzi Burçin Çetin Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17569/tojqi.331788 DO - 10.17569/tojqi.331788 T2 - Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry JF - Journal JO - JOR SP - 323 EP - 349 VL - 8 IS - 3 SN - -1309-6591 M3 - doi: 10.17569/tojqi.331788 UR - http://dx.doi.org/10.17569/tojqi.331788 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry The Views of Headteachers on Delegating Headteachers %A Necdet Konan , Büşra Bozanoğlu , Remzi Burçin Çetin %T The Views of Headteachers on Delegating Headteachers %D 2017 %J Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry %P -1309-6591 %V 8 %N 3 %R doi: 10.17569/tojqi.331788 %U 10.17569/tojqi.331788