Yıl 2018, Cilt 9, Sayı 1, Sayfalar 26 - 46 2018-01-31

An Examination of Cyberloafing Behaviors in Classrooms from Students’ Perspectives
Sınıfta Siberaylaklık Davranışlarının Öğrencilerin Bakış Açılarından İncelenmesi

Filiz Varol [1] , Esat Yıldırım [2]

216 485

Cyberloafing behaviors in education refer to students’ behaviors of using technology (e.g., smartphones, laptops, and the Internet) for non-academic purposes during classes. Although there exist many studies on employees’ cyberloafing tendency/behaviors, such studies are pretty limited in the field of education. Thus, the main goal of the current study is to investigate undergraduate students’ cyberloafing behaviors in terms of instructor and student-related issues. In this qualitative study, the participants consisted of 228 undergraduate students in a state university. The participants were provided with open ended questions related to their possible cyberloafing behaviors. Content analysis was used for data analysis. The results were categorized under four themes: teacher related cyberloafing behaviors, suggestions for minimizing teacher-related cyberloafing behaviors, student related cyberloafing behaviors, suggestions for minimizing student-related cyberloafing behaviors. The results show instructors’ communication styles and their teaching preferences lead students to cyberloafing behaviors. Furthermore, students’ personal issues and lack of motivation resulted in misbehavior.  

Bu çalışmanın amacı yükseköğrenimde öğrencilerin siberaylaklık yapma sebeplerini “öğrenci” ve “öğretmen (ders hocası)”  kapsamında incelemektir. Nitel araştırma yöntemlerinden faydalanılan bu araştırmanın çalışma grubunu, 2015-2016 eğitim-öğretim yılı güz döneminde bir devlet üniversitesinde okumakta olan 228 sınıf öğretmeni adayı oluşturmaktadır. Katılımcılara yöneltilen açık uçlu sorular sonucunda elde edilen veriler içerik analizi yöntemi ile değerlendirilmiştir. Bulgular dört ana başlık altında irdelenmiştir: öğretenden kaynaklı siberaylaklık davranışları, öğretenden kaynaklı siberaylaklık davranışlarını minimize etmek için öneriler, öğrenenden kaynaklı siberaylaklık davranışları ve öğrenenden kaynaklı siberaylaklık davranışlarını minimize etmek için öneriler. Elde edilen veriler doğrultusunda katılımcılar öğretim elemanının iletişim becerilerinden ve seçtikleri öğretim yöntem ve tekniklerinin kendilerini siberaylaklık davranışına yönlendirdiğini ifade etmiştir. Ayrıca kendi kişisel sorunlarının ve motivasyon düşüklüklerinin de benzer sonuç doğurduğunu söylemiştir. Bu sonuçlar, gelecekte yapılacak araştırmaların uygulamaya yoğunlaşması gerektiğini göstermektedir. 

 • Açıkgöz, K. (2003). Etkili öğrenme ve öğretme. İzmir: Eğitim Dünyası Yayınları.
 • Anandarajan, M., Devine, P. & Simmers, C. (2004). A multidimensional scaling approach topersonal web usage in the workplace. In M. Anandarajan & C. Simmers (Eds.), Personal web usage in the workplace: A guide to effective human resource management. Hershey, PA: Information Science Publishing.
 • Atıcı, M.(1999). İlkokul öğretmenlerinin sınıf yönetiminde yetkinlik beklentisi rolünün İngiltere ve Türkiye’de seçilen bir araştırma grubu üzerinde incelenmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Leicester Üniversitesi. İngiltere.
 • Atıcı, M. (2004). İlköğretim öğrencilerinin davranış problemleriyle baş etme konusunda öğretmen psikolojik danışman işbirliğine ilişkin görüşlerin karşılaştırılması. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 3(25), 55- 65.
 • Barak, M., Lipson, A., & Lerman, S. (2006). Wireless laptops as means for promoting active learning in large lecture halls. Journal of Research on Technology in Education, 38(3), 245-263.
 • Belanger, F. & Van Slyke, C. (2002). Abuse or learning? Communications of the ACM, 45(1), 64-65
 • Bilgin, M. (2000). Üniversite Öğrencilerinin Sorunları ile Değerleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, 18-25.
 • Blanchard, A. L.,& Henle, C. A. (2008). Correlates of different forms of cyberloafing: Therole of norms and external locus of control. Computers in Human Behavior, 24, 1067–1084.
 • Bock, G,-W., & Ho, S. L.(2009). Non-work related computing (NWRC). Communications of the ACM, 52(4), 124–128.
 • Bransford, J. D., Brown, A. L., & Cocking, R. R. (1999). How people learn: Brain, mind, experience, and school. National Academy Press.
 • Brubaker, A. T. (2006). Faculty perceptions of the impact of student laptop use in a wireless internet environment on the classroom learning environment and teaching information and library science. The Faculty of the School of Information and Library Science of the University of North Carolina, Master Dissertation.
 • Bulucu, Ö. (2003). İlköğretim I. kademe öğretmenlerinin sınıf davranış yönetiminde yetkinlik algılarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Büyükkaragöz, S. ve Çivi, C. (1999). Genel öğretim metodları öğretimde planlama uygulama (10. Baskı). İstanbul: Beta Basım Yayım AŞ.
 • Cerrah, L., Özsevgeç, T., & Ayas, A. (2005). Biyoloji öğretmen adaylarının lise II öğretim programı konusundaki bilgi düzeyleri: Trabzon örneklemi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(9), 15-25.
 • Çalışkan, N. (2003). Sınıf öğretmenlerinin sözel olmayan iletişim davranışlarının değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Atatürk Üniversitesi, Erzurum, 1003.
 • Demb, A., Erickson, D. & Hawkins-Wilding, S. (2004). The laptop alternative: Student reactions and strategic implications. Computers & Education, 43(4), 383-401.
 • Ding, M., Li, Y., Li, X., & Kulm, G. (2008). Chinese teachers' perceptions of students' classroom misbehaviour. Educational Psychology, 28(3), 305-324.
 • Emiroğlu, G. (2002). İlköğretim TC İ. TA ders konularının öğretiminde kullanılan metot, etkinlik ve öğrenci aktivitelerine yönelik öğretmen görüşleri üzerine bir araştırma. Ata Dergisi, 10, 45-64.
 • Erden, M. (1999). Öğretmenlik mesleğine giriş, Ankara: Alkım Yayınları.
 • Ergün, E.,& Altun, A. (2012). Öğrenci gözüyle siber aylaklık ve nedenleri. Eğitim Teknolojisi: Kuram ve Uygulama, 2(1), 36–53.
 • Finn, S.,& Inman, J. G. (2004). Digital unity and digital divide: Surveying alumni to study effects of a campus laptop initiative. Journal of Research on Technology in Education, 36(3), 297-317.
 • Fitch, J. L. (2004). Student feedback in the college classroom: a technology solution.Educational Technology Research and Development, 52, 171–181.
 • Fried, C. (2008). In-class laptop use and its effects on student learning. Computers &Education, 50(3), 906–914.
 • Gerow, J. E. , Galluch, P. S. & Thatcher, J. B. ,(2010). To slack or not to slack: ınternet usage in the classroom. Journal of İnformation Technology Theory and Application, 11(3), 5-24.
 • Greenlee, A. R.& Ogletree, E. J. (1993). Teachers’ attitudes toward student discipline problems and classroom management strategies, USA. Illinois, 18, ED36430.
 • Hembrooke, H.,& Gay G.(2003) The laptop and the lecture: The effects of multitaskingin learning environments. Journal of Computing in Higher Education, 15(3),46–64.
 • Hyden, P. (2005). Teaching statistics by taking advantage of the laptop's ubiquity. New Directions for Teaching and Learning, 101, 37-42. Jang, H. (2008). Supporting students’ motivation, engagement, and learning during anuninteresting activity. Journal of Educational Psychology, 100(4), 798–811.
 • Jones, S. (Ed.). (2002). Encyclopedia of new media: An essential reference to communication and technology. Sage Publications.
 • Kalaycı, E. (2010). Üniversite öğrencilerinin siber aylaklık davranışları ile özdüzenlemeStratejileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Hacettepe Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü,Ankara, Turkey.
 • Köse, S., Oral, L.& Türesin,H. (2012). İş yaşamında sosyal kolaylaştırma kavramı vesanal kaytarma ile ilişkisi: araştırma görevlileri üzerinde bir araştırma. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 4(1), 287-295.
 • Lauricella, S., & Kay, R. (2010). Assessing laptop use in higher education classrooms: The laptop effectiveness scale (LES). Australasian Journal of Educational Technology, 26(2).
 • Lavoie, J.A.A. & Pychyl, T.A. (2001). Cyberslacking and the procrastinationsuperhighway: A Web- based survey of online procrastination, attitudes, and emotion. Social Science Computer Review, 19(4), 431–444.
 • Li, S. M.,& Chung, T. M. (2006). Internet function and Internet addictive behavior. Computers in Human Behavior, 22(6), 1067-1071. Lim, V. K. G. (2002). The IT way of loafing on the job: Cyberloafing, neutralizing andorganizational justice. Journal of Organizational Behavior, 23(5), 675–694.
 • Little, E. (2005). Secondary school teachers’ perceptions of students’ problem behaviours, Educational Psychology, 25(4), 369-377, DOI: 10.1080/01443410500041516.
 • Matyar, F., Denizoğlu, A. G. P., & Özcan, M. (2008). Sınıf Öğretmenliği Abd’de Okuyan 4 sınıf Öğrencilerinin ilköğretim Birinci Kademe Fen Ve Teknoloji Dersine ilişkin Alan Bilgilerinin Belirlenmesi çukurova Üniversitesi Örneği. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(1).
 • Mitra, A., & Steffensmeier, T. (2000). Changes in student attitudes and student computer use in a computer- enriched environment. Journal of Research on Computing in Education, 32(3), 417-433.
 • Nazlıçiçek, N. ve Akarsu, F. (2008). Fizik, kimya ve matematik öğretmenlerinin değerlendirme araçlarıyla ilgili yaklaşımları ve uygulamaları. Eğitim ve Bilim, 33(149), 18-29
 • Oravec, J.A. (2002). Constructive Approaches to Internet Recreation in the Workplace, Communications of the ACM, 45(1):60-63.
 • Phillips, J. G. & Reddie, L. (2007). Decisional style and self-reported Email use in the workplace. Computers in Human Behavior, 23(5), 2414–2428.
 • Pintrich, P.R. and Schunk, D. (1996) The Role of Expectancy and Self-Efficacy Beliefs: Motivation in Education. Theory, Research and Application. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
 • Polzer-Debruyne, A. M. (2008). Psychological and workplace attributes that influence personal web Use (PWU). Yayınlanmamış Doktora Tezi, Endüstiryel/Örgütsel Psikoloji, Massey Üniversitesi, New Zealand.
 • Schraw, G., Olafson, L., Kuch, F., Lehman, T., Lehman, S., & McCrudden, M. T. (2007). Interest and academic cheating. Psychology of academic cheating, 59-85.
 • Seferoğlu, S. S. (2004). Öğretmen yeterlilikleri ve mesleki gelişim. Eğitim Dergisi, 58, 40-41.
 • Seymour, L., & Nadasen, K. (2007). Web access for IT staff: a developing world perspective on web abuse. The Electronic Library, 25(5), 543-557. Şişman, M. (2011). Eğitim bilimine giriş. Pegem Akademi.
 • Stanton, J.M. (2002). Company profile of the frequent internet user. Communications of the ACM, 45(1), 55-59.
 • Steffens, K. (2001). Self-regulation and computer-based learning. Anuario de psicología, 32, 77-94.
 • Stephens, B. R. (2005). Laptops in psychology: conducting Xexible in-class research andwriting laboratories. New Directions for Teaching and Learning, 101, 15–26.
 • Şimşek, H., & Yıldırım, A. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Ugrin, J., Odom, M., and Pearson, J. (2008). Exploring the importance of mentoring for newscholars: A social exchange perspective. Journal of Information Systems Education19(3), 343–350.
 • Uşak, M. (2005). Fen bilgisi öğretmen adaylarının çiçekli bitkiler konusundaki pedagojik alan bilgileri. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara.
 • Vitak, J., Crouse, J., & LaRose, R. (2011). Personal Internet use at work: Understandingcyberslacking. Computers in Human Behavior, 27, 1751–1759.
 • Weaver, B. E.,& Nilson, L. B. (2005). Laptops in class: What are they good for? What can you do with Them? New Directions in Teaching and Learning, 101, 3–13
 • Whitty, M. T.,& Carr, A. N. (2006). New rules in the workplace: Applying object-relationstheory to explain problem Internet and email behavior in the workplace. Computers in Human Behavior, 22(2), 235–250.
 • Yaşar, S., & Yurdugül, H. (2013). The Investigation of Relation Between Cyberloafing Activities and Cyberloafing Behaviors in Higher Education.Procedia-Social and Behavioral Sciences, 83, 600-604.
 • Yeşil, R. (2006). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin sınıf içi öğretim yeterlikleri (Kırşehir Örneği). Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2). Yıldırım, A., & Simsek, H. (2008). Nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi.
Birincil Dil en
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Filiz Varol
Kurum: FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Esat Yıldırım
Kurum: KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ

Bibtex @araştırma makalesi { tojqi349800, journal = {Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry}, issn = {}, eissn = {1309-6591}, address = {Abdullah KUZU}, year = {2018}, volume = {9}, pages = {26 - 46}, doi = {10.17569/tojqi.349800}, title = {An Examination of Cyberloafing Behaviors in Classrooms from Students’ Perspectives}, key = {cite}, author = {Varol, Filiz and Yıldırım, Esat} }
APA Varol, F , Yıldırım, E . (2018). An Examination of Cyberloafing Behaviors in Classrooms from Students’ Perspectives. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 9 (1), 26-46. DOI: 10.17569/tojqi.349800
MLA Varol, F , Yıldırım, E . "An Examination of Cyberloafing Behaviors in Classrooms from Students’ Perspectives". Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry 9 (2018): 26-46 <http://dergipark.gov.tr/tojqi/issue/34947/349800>
Chicago Varol, F , Yıldırım, E . "An Examination of Cyberloafing Behaviors in Classrooms from Students’ Perspectives". Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry 9 (2018): 26-46
RIS TY - JOUR T1 - An Examination of Cyberloafing Behaviors in Classrooms from Students’ Perspectives AU - Filiz Varol , Esat Yıldırım Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17569/tojqi.349800 DO - 10.17569/tojqi.349800 T2 - Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry JF - Journal JO - JOR SP - 26 EP - 46 VL - 9 IS - 1 SN - -1309-6591 M3 - doi: 10.17569/tojqi.349800 UR - http://dx.doi.org/10.17569/tojqi.349800 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry An Examination of Cyberloafing Behaviors in Classrooms from Students’ Perspectives %A Filiz Varol , Esat Yıldırım %T An Examination of Cyberloafing Behaviors in Classrooms from Students’ Perspectives %D 2018 %J Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry %P -1309-6591 %V 9 %N 1 %R doi: 10.17569/tojqi.349800 %U 10.17569/tojqi.349800
ISNAD Varol, Filiz , Yıldırım, Esat . "Sınıfta Siberaylaklık Davranışlarının Öğrencilerin Bakış Açılarından İncelenmesi". Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry 9 / 1 (Ocak 2018): 26-46. http://dx.doi.org/10.17569/tojqi.349800