Yıl 2018, Cilt 9, Sayı 1, Sayfalar 1 - 25 2018-01-31

Problems of Open Vocational High Schools in Dealing with the School Dropouts
Açık Meslek Liselerinin Okul Terkleriyle Başa Çıkma Kapasitesini Zorlayan Örgütsel Sorunlar

Adnan Boyacı [1] , Mehmet Fatih Karacabey [2] , Yakup Öz [3]

265 204

Increasing the student enrolment in schools is very important in today’s knowledge economy, which makes education systems one of the most prominent factors of economic development for all the countries in the world, especially the developing ones like Turkey. However, school dropout is one of the major obstacles in front of the advancements. Every nation has got a kind of structure in their education system to deal with school dropouts, particularly in secondary education level in which major dropout issues occur. In Turkey, open high schools constitute of the major alternative for the students who left formal high schools early and want to continue their education or to get a high school diploma. The aim of this study is to examine the organizational problems of Vocational Open High Schools in Şanlıurfa, regarding these schools as a backup system for school dropouts, based on the opinions of the school managers. Using a case study design, the data was collected through semi-structured interviews with the managers of open vocational schools in Haliliye, Karaköprü and Eyyubiye counties. According to the results of the study, organizational problems can be categorized into three main themes as administrative, academic and legal problems. At the end of the study, there are some suggestions to the authorities.

Eğitim sistemlerini dünyadaki tüm ülkeler için, özellikle de Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler için ekonomik kalkınmada en önemli faktörlerden biri haline getiren günümüz bilgi ekonomisi toplumunda, öğrencilerin okullaşmalarını arttırmak çok önemlidir. Bununla birlikte, okul terki, eğitimsel gelişmelerin önündeki en büyük engellerden biridir. Her ulusun, eğitim sisteminde, özellikle de önemli terk sorunlarının yaşandığı ortaöğretim düzeyindeki okul terki sorunu ile başa çıkmak için geliştirdiği çeşitli sistemler mevcuttur. Türkiye'de ise açık liseler, resmi liselerden erken ayrıldıktan sonra eğitimlerine devam etmek veya lise diplomasına sahip olmak isteyen öğrenciler için başlıca bir alternatif haline gelmiştir. Açık liseler bu bağlamda bir yedekleme sistemi olarak ele alınabilir. Bu araştırmanın amacı Şanlıurfa Açık Meslek Liselerinin okul terkleri ile başa çıkılması anlamında örgütsel sorunlarını, okul yöneticilerinin görüşleri doğrultusunda incelemektir. Araştırma durum çalışması olarak desenlenmiştir. Araştırmanın verisi, Haliliye, Karaköprü ve Eyyubiye olmak üzere Şanlıurfa’nın üç merkez ilçesinde bulunan açık meslek liseleri yöneticileriyle yapılan yarı yapılandırılmış görüşmeler yoluyla toplanmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre, Şanlıurfa'daki açık meslek liselerinin kapasitelerini daha etkili bir şekilde kullanmalarını engelleyen idari, akademik ve yasal sorunlar olarak üç temel tema ortaya çıkmıştır. Araştırmanın sonunda yetkililere bazı önerilerde bulunulmuştur. 

 • Audet, J., & d'Amboise, G. (2001). The Multi-Site Study: An Innovative Research Methodology. The Qualitative Report [On-line serial], 8 (2). http://www.nova.edu/ssss/QR/QR8-2/audet.html
 • Blachard M. & Sithon R. (2011). The Question of School Dropout: A French Perspective. S. Lamb, E. Markussen, R. Teese, N. Sandberg, & J. Polesel içinde, School dropout and completion (s. 321-339). New York: Springer.
 • Blanchard, M. & Sinthon, R. (2011). School Dropout and Completion. International Comparative Studies in Theory and Policy. 24 (2), p. (534-551)
 • Bogdan, C. & Biklen, K. (1992). Qualitative Research for Education. An Introduction to Theory and Methods (2nd ed.) Boston, London, Toronto, Sydney, Tokyo, Singapore, Allyn and Bacon
 • Creswell, J. W. (2003). Research Design: Qualitative, Quantitative And Mixed Method Approaches (2nd ed.). Thousand Oaks, California: Sage publications.
 • Early leavers from education and training. http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Early_leavers_from_education_and_training#Further_Eurostat_information (Accessed on 20/11/2017)
 • Fraenkel, R. J. & Wallen, E.N. (2008). How to Design and Evaluate Research in Education (7th ed.). Boston Burr Ridge, IL Dubuque, IA New York San Francisco St. Louis, Bangkok, Bogota, Caracas, Kuala Lumpur, Lisbon, London, Madrid, Mexico City, Milan, Montreal, New Dehli, Santigo, Seoul, Singapore, Sydney, Taipei, Toronto, McGraw-Hill
 • Korkmaz, M. (2007). Örgütsel sağlık üzerinde liderlik stillerinin etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 13(1), 57-91.
 • Kvale, S. & Brinkmann, S. (2009). InterViews. Leading the Craft of Qualitative Research Interviewing (2nd ed.). Los Angeles, London, New Delhi, Singapore, Sage Publications
 • Lamb, S. (2011). School dropout and completion in Australia. S. Lamb, E. Markussen, R. Teese, N. Sandberg, & J. Polesel in, School dropout and completion (p. 321-339). New York: Springer.
 • McMillan, J. H. & Schumacher, S. (1993). Research in Education, A Conceptual Introduction (3rd Edition). New York. Harper Collins College Publishers.
 • Merriam, S. B. (1998). Qualitative research and case study applications in education. San Francisco, USA: Jossey-Bass Publishers, Inc.
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. 1994. Qualitative Data Analysis: An Expanded Source Book. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • MoNE (2012). MEB. (2012). MEB İstatistikleri- Örgün Eğitim 2011- 2012. Ankara: http://sgb.meb.gov.tr/istatistik/meb_istatistikleri_örgün_eğitim_2011_2012.pdf
 • MoNE (2015). http://www.aol.meb.gov.tr/sayfaoku.php?id=58
 • MoNE (2017). National Education Statistics: Formal Education 2016-‘17. http://sgb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_09/08151328_meb_istatistikleri_orgun_egitim_2016_2017.pdf (Accessed on 05 November 2017).
 • OECD (2013). Global Unemplyment Trents for Youth 2013. Intrnational Labor Office. Geneva. http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_212423.pdf
 • OECD (2017), Graduation rate (indicator). doi: 10.1787/b858e05b-en (Accessed on 22 October 2017).
 • OECD Education Spending. https://data.oecd.org/eduresource/education-spending.htm (Accessed on 05/11/ 2017).
 • Open Schools/Healthy Schools. http://www.waynekhoy.com/pdfs/open_schools_healthy_schools_book.pdf (Accessed on 20/11/2017)
 • Patton, M. Q. (2002). Qualitative Research Evaluation Methods (3rd ed.). Thousand Oaks. QA. Sage Publications.
 • PoSD (2017). Precidency of Strategic Development (PoSD) 2017 Yılı Performans Programı (Accessed on 05/11/2017). https://sgb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_01/30154029_2017_YYlY_Performans_ProgramY.pdf
 • Reupold A. & Tippelt R. (2011). Germany’s education system and the problem of dropouts: institutional segregation and program divirsification. S. Lamb, E. Markussen, R. Teese, N. Sandberg, & J. Polesel içinde, School dropout and completion (s. 321-339). New York: Springer.
 • Rumberger, R. (2011). Why Students Dropout of School And What Can Be Done About It. Cambridge, MA: Harvard University Press.
 • Rumberger, R. W. (2011). Dropping Out: Why Students Drop Out Of High School And What Can Be Done About It. Cambridge, MA: Harvard University Press.
 • Rumberger, R. W., & Lim, S. A. (2008). Why students drop out of school: A review of 25 years of research. Santa the Truly Barbara, CA: California Dropout Research Project
 • Sullivan A. & Unwin L. (2011). Towards compulsory education in England. S. Lamb, E. Markussen, R. Teese, N. Sandberg, & J. Polesel içinde, School dropout and completion (s. 321-339). New York: Springer.
 • TurkStat (2017). Eğitim İstatistikleri Veritabanı. Eğitim İstatistikleri. http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1018
 • TurkStat (2016a). Eğitim Harcamaları İstatistikleri 2015. http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=21548
 • TurkStat (2016b). Araştırma Geliştirme Faaliyetleri İstatistikleri 2015. http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=21782
 • UNESCO (2000). Dakar Framework for Action. Education for All: Meeting our Collective Commitments. Dakar. Senagal. http://www.unesco.at/bildung/basisdokumente/dakar_aktionsplan.pdf
 • Yin, R. K. 2003. Case Study Research: Design and Methods. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • TurkStat. Turkish Statistical Institute. Retrieved from http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1018 at 03/10/2017.
 • Yüz Yüze Eğitim Veren Kurumlarin Kontenjan Bilgileri Ekrani 2017-2018. http://aolweb.aol.meb.gov.tr/yykurum_kontenjan.aspx (Accessed on 05 November 2017).
Birincil Dil en
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-4389-1926
Yazar: Adnan Boyacı
Kurum: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Mehmet Fatih Karacabey
Kurum: HARRAN ÜNİVERSİTESİ

Orcid: 0000-0003-2113-2929
Yazar: Yakup Öz (Sorumlu Yazar)
Kurum: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { tojqi358362, journal = {Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry}, issn = {}, eissn = {1309-6591}, address = {Abdullah KUZU}, year = {2018}, volume = {9}, pages = {1 - 25}, doi = {10.17569/tojqi.358362}, title = {Problems of Open Vocational High Schools in Dealing with the School Dropouts}, key = {cite}, author = {Öz, Yakup and Karacabey, Mehmet and Boyacı, Adnan} }
APA Boyacı, A , Karacabey, M , Öz, Y . (2018). Problems of Open Vocational High Schools in Dealing with the School Dropouts. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 9 (1), 1-25. DOI: 10.17569/tojqi.358362
MLA Boyacı, A , Karacabey, M , Öz, Y . "Problems of Open Vocational High Schools in Dealing with the School Dropouts". Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry 9 (2018): 1-25 <http://dergipark.gov.tr/tojqi/issue/34947/358362>
Chicago Boyacı, A , Karacabey, M , Öz, Y . "Problems of Open Vocational High Schools in Dealing with the School Dropouts". Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry 9 (2018): 1-25
RIS TY - JOUR T1 - Problems of Open Vocational High Schools in Dealing with the School Dropouts AU - Adnan Boyacı , Mehmet Fatih Karacabey , Yakup Öz Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17569/tojqi.358362 DO - 10.17569/tojqi.358362 T2 - Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 25 VL - 9 IS - 1 SN - -1309-6591 M3 - doi: 10.17569/tojqi.358362 UR - http://dx.doi.org/10.17569/tojqi.358362 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry Problems of Open Vocational High Schools in Dealing with the School Dropouts %A Adnan Boyacı , Mehmet Fatih Karacabey , Yakup Öz %T Problems of Open Vocational High Schools in Dealing with the School Dropouts %D 2018 %J Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry %P -1309-6591 %V 9 %N 1 %R doi: 10.17569/tojqi.358362 %U 10.17569/tojqi.358362
ISNAD Boyacı, Adnan , Karacabey, Mehmet , Öz, Yakup . "Açık Meslek Liselerinin Okul Terkleriyle Başa Çıkma Kapasitesini Zorlayan Örgütsel Sorunlar". Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry 9 / 1 (Ocak 2018): 1-25. http://dx.doi.org/10.17569/tojqi.358362