Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1300-1744 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1994 | Yayıncı İnönü Üniversitesi | http://www.totmdergisi.org/ http://www.scopemed.org/?jid=134/

AMAÇ ve KAPSAM

 Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi (ISSN: 1300-1744) İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin bilimsel içerikli resmi yayın organıdır. Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere dört sayı yayınlanmaktadır. Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi’nin hedefi tıp alanında yapılan, bilimsel açıdan nitelikli ve literatüre yeni bir katkı sunacak olan klinik ve deneysel araştırma yazılarını yayınlamaktır. Bölgesel sıklık ve özellik gösteren hastalıklarla ilgili yapılan çalışmalara değerlendirme ve basım aşamasında öncelik verilir. Bunun yayında, derginin hedef kitlesinde yer alan hekimler ve sağlık profesyonellerin eğitimine ve pratiğine katkı yapacak ve yazarlarla okuyucular arasındaki bilimsel iletişimi ve bilgi birikimini artıracak olan derleme yazıları, olgu sunumları, editöryal yorumlar, editöre mektuplar derginin kapsamına girmektedir.

Derginin yayın dili İngilizce’dir. Dergiye gönderilen makaleler bağımsız hakemler tarafından çift kör hakemlik değerlendirme sistemine göre değerlendirilmektedir. Dergiye makale yazımı ile ilgili kurallar dergimizin web sitesinde (www.totmdergisi.org) ve yayınlanmış sayılarında mevcuttur.

Çevreyi ve doğayı koruma sorumluluğu çerçevesinde, derginin basılı nüshası sınırlı sayıda üretilmekte ve baskı asitsiz kâğıda yapılmaktadır. Ancak dergide yayınlanan tüm yazıların özet, tam metin ve diğer tüm dergi içeriklerine www.totmdergisi.org adresinden ücretsiz olarak ulaşılabilmektedir ve yazılar indirilebilmektedir.

Derginin mali giderleri İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından karşılanmaktadır. Dergiye gelir sağlamak amacıyla, bilimsel çerçevenin ve etik kuralların dışına çıkmayan ticari duyuru ve ilanlar dergide basılabilir. Dergiye ilan vermek için Editör ofisine başvurulmalıdır.
© Copyright: Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi’nde yayınlanan tüm yazıların telif hakları İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne ait olup ulusal ve uluslararası ilgili kanunlar çerçevesinde koruma altına alınmıştır. Yazılardaki özet, tam metin, şekil, tablo, resim ve diğer görsellerin herhangi başka bir mecrada yayınlanması ve tekrar kullanılması Editör ofisinin yazılı iznine tabidir. Ancak bilimsel yazılar ve bilimsel içerikli kongre sunumlarında kaynak olarak gösterilebilir.

Baskı İzinleri: Baskı izinleri için başvurular dergi editör ofisine başvurulmalıdır.

İndekslenme: Türk Tıp Veri Tabanı, Türkiye Atıf Dizini, Index Copernicus, Directory of Open Access Journals, Türk Medline, EBSCO, Google Scholar, Akademik Dizin, Dergi Park

 


YAZARLARA BİLGİ

 

GENEL BİLGİLER

Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, tıp bilimlerinde yapılan orijinal araştırmaları, olgu sunumlarını, editöryal yorumları, editöre mektup ve derlemeleri yayınlar. Derginin resmi dili Türkçe ve İngilizcedir. Dergide yayınlanmak üzere gönderilen yazılar, araştırma ve yayın etiğine uygun olmalıdır.

Bütün makalelerin benzerlik tespiti denetimi, iThenticate yazılımı aracılığıyla yapılmaktadır. Dergiye gönderilen yazıların daha önce yayınlanmamış veya bir başka dergiye yayın için teslim edilmemiş olması gerekir. Eğer makalede daha önce yayınlanmış alıntı yazı, tablo, resim vs. varsa makale yazarı yayın hakkı sahibi ve yazarlarından yazılı izin almak ve bunu makalede belirtmek zorundadır. Dergiye gönderilen makale biçimsel esaslara uygun ise, editör ve en az iki danışmanın incelemesinden geçip, gerek görüldüğü takdirde istenen değişiklikler yazarlarca yapıldıktan sonra yayınlanır. Tüm yazarların gönderilen makalede akademik-bilimsel olarak doğrudan katkısı olmalıdır. Kongre veya sempozyumlarda sunulan bildirilerin, bu etkinliklere ait kitapta tümüyle yayınlanmamış olması ve bu durumun bir dipnot ile belirtilmesi gerekir.

Makale Başvuruları: Dergiye gönderilecek yazılar dergimizin www.totmdergisi.org veya www.jtomc.org adresinde bulunan online makale gönderme sisteminden yapılır. Online başvuru dışında gönderilecek yazılar değerlendirmeye alınamayacaktır.

Yayın Hakkı: Yayınlanmak üzere kabul edilen yazıların her türlü yayın hakkı dergiyi yayınlayan kuruma aittir. Yazılardaki düşünce ve öneriler ve maddi hatalar tümüyle yazarların sorumluluğundadır. Makale yazarlarına yazıları karşılığında ücret ödenmez. Yazıları yayına kabul edilen yazarlar www.totmdergisi.org adresindeki “Yayın Hakkı Devir Formunu” makaleleri basılmadan önce dergi ofisine göndermek zorundadır.

 

YAZI ÇEŞİTLERİ

Dergiye yayınlanmak üzere gönderilecek yazılar şu şekildedir.

1. Orijinal Makale: Prospektif ve retrospektif her türlü klinik ve deneysel araştırmalar yayınlanabilmektedir. Yazarlar makalenin gereç ve yöntemler bölümünde kurumlarının etik kurullarından onay ve çalışmaya katılmış insanlardan “bilgilendirilmiş olur” aldıklarını belirtmek zorundadır. Çalışmada deney hayvanı kullanılmış ise yazarlar, makalenin gereç ve yöntemler bölümünde “Guide for the Care and Use of Laboratory Animals” prensiplerine uyduklarını ve kurumlarının etik kurullarından onay aldıklarını belirtmek zorundadır. 

Orijinal Makale Özeti:  200-250 kelime arasında, amaç, gereç ve yöntemler, bulgular ve sonuç bölümlerinden oluşan yapılandırılmış özet gereklidir.

Orijinal Makalenin Yapısı: Giriş, Gereç ve Yöntemler, Bulgular, Tartışma, Sonuç, Teşekkür ve Kaynaklar bölümünden oluşur.

2. Derlemeler: Yalnızca yazılan derleme konusunun uzmanı ve konuyla ilgili çalışmaları olan yazarların derlemeleri ve davetli derlemeler kabul edilmektedir.

Derlemelerin Özeti: 200-250 kelime arasında, yapılandırılmamış

Derlemelerin Yapısı: Konu ile ilgili başlıklar ve kaynaklar.

3. Olgu Sunumu: Nadir görülen ve tanı ve tedavide farklılık gösteren makalelerdir. Yeterli miktarda görsellerle desteklenmelidir. Olgu sunumlarında hastanın kimliğinin ortaya çıkmasına bakılmaksızın hastalardan “bilgilendirilmiş olur” alınmalıdır. “Bilgilendirilmiş Olur Formu” na www.totmdergisi.org adresinden ulaşılabilir.

Olgu Sunumu Özeti: 100-150 kelime arasında, yapılandırılmamış

Olgu Sunumunun Yapısı: Giriş, Olgu Sunumu, Tartışma ve Kaynaklar bölümlerinden oluşmalıdır.

4. Editöryal: Dergi editörü ve editöryal kurul üyelerinin değerlendirme yazılarıdır. Özet ve anahtar kelimeler gerekmez.

5. Editöre Mektup: Dergide daha önce yayınlanan bir yazının önemini, gözden kaçan bir ayrıntısını ya da eksik kısımlarını tartışabilir. Ayrıca derginin kapsamına giren alanlarda okurların ilgisini çekebilecek konular ve özellikle eğitici olgular hakkında Editöre Mektup formatında yazılar yayınlanabilir. Okuyucular da yayınlanan yazılar hakkında yorum içeren Editöre Mektup formatında yazılarını sunabilirler.

Editöre Mektubun Yapısı: Ana metin alt başlıksız olmalıdır. Hakkında mektup yazılan yayına ait cilt, yıl, sayı, sayfa numaraları, yazı başlığı ve yazarların adları açık bir şekilde belirtilmeli, kaynak listesinde yazılmalı ve metin içinde atıfta bulunulmalıdır. Kaynak sayısı en fazla 10 tane, kelime sayısı ise en fazla 1000 kelimedir.

 

REVİZYONLAR

Yazarlar makalelerinin revizyon dosyalarını gönderirken, ana metin üzerinde yaptıkları değişiklikleri işaretlemeli, ek olarak hakem tarafından öne sürülen önerilerle ilgili notlarını Revizyon mektubunda göndermelidir. Hakemlere cevap mektubunda her hakemin yorumunun ardından yazarın cevabı gelmeli ve değişikliklerin yapıldığı satır numaraları da ayrıca belirtilmelidir. Revize makaleler karar mektubunu takiben 30 gün içerisinde dergiye gönderilmelidir. Makalenin revize versiyonu belirtilen süre içerisinde yüklenmezse, revizyon seçeneği iptal olabilir, uyarı mektubundan sonra 15 gün süre verilir revizyon gerçekleşmezse editör tarafından makale red edilir. Yazarların revizyon için ek süreye ihtiyaç duymaları durumunda uzatma taleplerini ilk 30 gün sona ermeden dergiye iletmeleri gerekmektedir.

 

YAYIN SÜRECİ

Yayına kabul edilen makaleler dil bilgisi, noktalama ve biçim açısından derginin yazım kurallarına uygunluğu kontrol edilir ve tespit edilen yapısal eksiklikler yazara gönderilerek 3 gün içerisinde düzeltme istenilir. Kabul edilen makalelerin baskıya hazır prof baskıları sorumlu yazarlara iletilir ve yayın onaylarının 3 gün içerisinde dergiye iletilmesi istenir. Yazar onayı geldikten sonra doi verilerek web sayfamızda online yayınlanır.

 

YAZIM KURALLARI

Dergimize gönderilecek yazılar Microsoft Word programında iki satır aralıklı yazılmalı, kenarlarda en az 3 cm boşluk bırakılmalıdır. Gönderilen yazılarda bölümler şu şekilde sıralanmalıdır:  özet, anahtar kelimeler, ana metin, teşekkür, kaynaklar, tabloların her biri ve şekil alt yazıları. ilk sayfadan itibaren alt veya üst köşede sayfa numarası olmalıdır. 

Kısaltmalar: Kelimenin ilk geçtiği yerde parantez içinde verilir ve tüm metin boyunca o kısaltma kullanılır. Özet bölümünde kısaltma ve kaynak numarası kullanılmaz.

Anahtar Kelimeler: En az 3 adet, Yazılmalıdır. Kelimeler birbirinden noktalı virgül (;) ile ayrılmalıdır.  Anahtar kelimelerinde MESH (Medical Subject Headings, www.nlm.nih.gov/mesh) terimleri esas alınmalıdır.

Teşekkür: Eğer çıkar çatışması, finansal destek, bağış ve diğer bütün editöryal (istatistik, dil) ve/veya teknik yardım varsa metnin sonunda sunulmalıdır.

Kaynaklar:  Kaynaklar makalede geliş sırasına göre yazılmalı ve cümle sonunda bir boşluk bırakılıp noktadan önce parantez içinde yazılmalıdır. Kaynaklar listesi makalenin bitimi sonrası iki satır aralığı boşluk bırakarak makalede geçiş sırasına göre numaralandırılmak suretiyle yazılmalıdır. Kaynak yazımında, yazar sayısı 6 ve üzerinde ise ilk 6 yazar yazılıp sonrası için İngilizce kaynaklar için "et al." Türkçe kaynaklar için "ve ark."ifadesi kullanılmalıdır. Metinde geçtikleri sıraya göre kaynak sayısının editöre mektuplar için 10, olgu sunumları 25, araştırma makaleleri ve derlemeler için 40 ile sınırlı kalmasına özen gösterilmelidir. Kaynaklarda dergi adlarının kısaltılmış yazımları için "List of Journals Indexed in IndexMedicus" esas alınmalıdır (bkz: http://www.icmje.org). Makale, kitap, internet sayfası, kongre sunusu, gazete haberi, CD/DVD, Kabul edilmiş ancak basılmamış makaleler, Online yayınlanmış makaleler, tezler kaynak olarak gösterilebilir.

Kaynakların yazımı için örnekler:

Makale: Yazarlarının soyadları, isimlerinin baş harfleri, makale ismi, dergi ismi, yıl, cilt, sayı ve sayfa numarası belirtilmelidir. Örn: Short FL, Blower TR, Salmond GPC. A promiscuous antitoxin of bacteriophage T4 ensures successful viral replication. Mol Microbiol 2012;83(4):665-8.

Kitap: Kitap için yazarların soyadları ve isimlerinin baş harfleri, bölüm başlığı, editörlerin isimleri, kitap ismi, kaçıncı baskı olduğu, şehir, yayınevi, yıl ve sayfalar belirtilmelidir.

İngilizce editörlü kitap: Underwood LE, Van Wyk JJ. Normal and aberrant growth. In: Wilson JD, Foster DW, eds. Williams’ Textbook of Endocrinology. 1st editon. Philadelphia: WB Saunders; 1992. p. 1079-138. 

İngilizce editörsüz kitap: DiMaio WJ, DiMaio D. Time of death. In: Forensic Pathology. 2nd edition. CRC Press, London, 2001;21-42.

Türkçe editörlü kitap: Tür A. Acil Hava Yolu Kontrolü ve Endotrakeal Entübasyon. Şahinoğlu AH, editör. Yoğun Bakım Sorunları ve Tedavileri. 2. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2003. p.145-210.

Türkçe editörsüz kitap: Polat O. Aydınlatılmış onam. İçinde: Tıbbi Uygulama Hataları. 1.baskı. Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2005;91-112.

İnternetten Kaynak Gösterme: Beware: Toy Noise may be too loud for kids. http://hearingaiddocs. wordpress.com/tag/loud-toys access date  (erişim tarihi) 22.04.2013

Kongre Sunumu: Brandes U, Wagner D. A Bayesian paradigm for dynamic graph layout. 11th International Symposium on Graph Drawing, 12-15 November 2003. New York, USA, 236-47.

Gazeteden Kaynak Gösterme: Susan S. How to prevent breast cancer. Australian 23 October 2003.

CD-DVD Kaynak Gösterme: The Oxford English Dictionary [CD-ROM]. 2nd ed. New York: Oxford University Press; 1992.

Kabul edilmiş basılmamış makale: Kaya A, Aktas EO. Perception differences between in violence against child. Med-Science. Accepted article: October 25, 2013. Published Online: Nov 19, 2013.

Tezi Kaynak Gösterme: Karakoc Y. Biological effect of direct electrical current in essential (idiopathic) hyperhidrosis. Ph.D. thesis, Istanbul University, Istanbul, 1996.

 

Şekil, Resim, Tablo ve Grafikler: Şekil, resim tablo ve grafiklerin metin içinde geçtiği yerler ilgili cümlenin sonunda belirtilmelidir. Şekil, resim, tablo ve grafiklerin açıklamaları makale sonuna eklenmelidir. Şekil, resim ve fotoğraflar ayrı birer .jpg veya .gif dosyası olarak (pixel boyutu yaklaşık 500×400, 8 cm eninde ve 300 çözünürlükte taranarak) sisteme yüklenmelidir. Tablolar Microsoft Office Word dosyası içinde “Tablo Ekle” Komutu kullanılarak hazırlanmalı ve kolay okunabilir şekilde düzenlenmelidir. Kullanılan kısaltmalar şekil, resim, tablo ve grafiklerin altındaki açıklamada belirtilmelidir. Daha önce basılmış şekil, resim, tablo ve grafik kullanılmış ise yazılı izin alınmalıdır ve bu izin açıklama olarak resim, tablo ve grafik açıklamasında belirtilmelidir. Resimler ve fotoğraflar renkli, ayrıntıları görülecek kadar kontrast ve net olmalıdır.

Yazışma Adresi:

Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi Ofisi

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi

Malatya, 44069, Türkiye

Tel: 0 422 341 06 60 (1224)

Fax: 0 422 341 00 36 veya 0 422 341 07 28

E-mail:dergi@inonu.edu.tr -totmdergisi@gmail.com

 

Makale türü

Sözcük limiti

Özet sözcük limiti

Kaynak limiti

Tablo limiti

Resim limiti

Özgün Araştırma

3500

200-250

40

6

5

Derleme

4000

200-250

40

6

5

Olgu Sunumu

2500

100-150

25

2

5

Editöre Mektup

1000

yok

10

2

2

 

 

Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi

ISSN 1300-1744 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1994 | Yayıncı İnönü Üniversitesi | http://www.totmdergisi.org/ http://www.scopemed.org/?jid=134/
Kapak Resmi

221.327

570.228

AMAÇ ve KAPSAM

 Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi (ISSN: 1300-1744) İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin bilimsel içerikli resmi yayın organıdır. Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere dört sayı yayınlanmaktadır. Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi’nin hedefi tıp alanında yapılan, bilimsel açıdan nitelikli ve literatüre yeni bir katkı sunacak olan klinik ve deneysel araştırma yazılarını yayınlamaktır. Bölgesel sıklık ve özellik gösteren hastalıklarla ilgili yapılan çalışmalara değerlendirme ve basım aşamasında öncelik verilir. Bunun yayında, derginin hedef kitlesinde yer alan hekimler ve sağlık profesyonellerin eğitimine ve pratiğine katkı yapacak ve yazarlarla okuyucular arasındaki bilimsel iletişimi ve bilgi birikimini artıracak olan derleme yazıları, olgu sunumları, editöryal yorumlar, editöre mektuplar derginin kapsamına girmektedir.

Derginin yayın dili İngilizce’dir. Dergiye gönderilen makaleler bağımsız hakemler tarafından çift kör hakemlik değerlendirme sistemine göre değerlendirilmektedir. Dergiye makale yazımı ile ilgili kurallar dergimizin web sitesinde (www.totmdergisi.org) ve yayınlanmış sayılarında mevcuttur.

Çevreyi ve doğayı koruma sorumluluğu çerçevesinde, derginin basılı nüshası sınırlı sayıda üretilmekte ve baskı asitsiz kâğıda yapılmaktadır. Ancak dergide yayınlanan tüm yazıların özet, tam metin ve diğer tüm dergi içeriklerine www.totmdergisi.org adresinden ücretsiz olarak ulaşılabilmektedir ve yazılar indirilebilmektedir.

Derginin mali giderleri İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından karşılanmaktadır. Dergiye gelir sağlamak amacıyla, bilimsel çerçevenin ve etik kuralların dışına çıkmayan ticari duyuru ve ilanlar dergide basılabilir. Dergiye ilan vermek için Editör ofisine başvurulmalıdır.
© Copyright: Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi’nde yayınlanan tüm yazıların telif hakları İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne ait olup ulusal ve uluslararası ilgili kanunlar çerçevesinde koruma altına alınmıştır. Yazılardaki özet, tam metin, şekil, tablo, resim ve diğer görsellerin herhangi başka bir mecrada yayınlanması ve tekrar kullanılması Editör ofisinin yazılı iznine tabidir. Ancak bilimsel yazılar ve bilimsel içerikli kongre sunumlarında kaynak olarak gösterilebilir.

Baskı İzinleri: Baskı izinleri için başvurular dergi editör ofisine başvurulmalıdır.

İndekslenme: Türk Tıp Veri Tabanı, Türkiye Atıf Dizini, Index Copernicus, Directory of Open Access Journals, Türk Medline, EBSCO, Google Scholar, Akademik Dizin, Dergi Park

 


YAZARLARA BİLGİ

 

GENEL BİLGİLER

Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, tıp bilimlerinde yapılan orijinal araştırmaları, olgu sunumlarını, editöryal yorumları, editöre mektup ve derlemeleri yayınlar. Derginin resmi dili Türkçe ve İngilizcedir. Dergide yayınlanmak üzere gönderilen yazılar, araştırma ve yayın etiğine uygun olmalıdır.

Bütün makalelerin benzerlik tespiti denetimi, iThenticate yazılımı aracılığıyla yapılmaktadır. Dergiye gönderilen yazıların daha önce yayınlanmamış veya bir başka dergiye yayın için teslim edilmemiş olması gerekir. Eğer makalede daha önce yayınlanmış alıntı yazı, tablo, resim vs. varsa makale yazarı yayın hakkı sahibi ve yazarlarından yazılı izin almak ve bunu makalede belirtmek zorundadır. Dergiye gönderilen makale biçimsel esaslara uygun ise, editör ve en az iki danışmanın incelemesinden geçip, gerek görüldüğü takdirde istenen değişiklikler yazarlarca yapıldıktan sonra yayınlanır. Tüm yazarların gönderilen makalede akademik-bilimsel olarak doğrudan katkısı olmalıdır. Kongre veya sempozyumlarda sunulan bildirilerin, bu etkinliklere ait kitapta tümüyle yayınlanmamış olması ve bu durumun bir dipnot ile belirtilmesi gerekir.

Makale Başvuruları: Dergiye gönderilecek yazılar dergimizin www.totmdergisi.org veya www.jtomc.org adresinde bulunan online makale gönderme sisteminden yapılır. Online başvuru dışında gönderilecek yazılar değerlendirmeye alınamayacaktır.

Yayın Hakkı: Yayınlanmak üzere kabul edilen yazıların her türlü yayın hakkı dergiyi yayınlayan kuruma aittir. Yazılardaki düşünce ve öneriler ve maddi hatalar tümüyle yazarların sorumluluğundadır. Makale yazarlarına yazıları karşılığında ücret ödenmez. Yazıları yayına kabul edilen yazarlar www.totmdergisi.org adresindeki “Yayın Hakkı Devir Formunu” makaleleri basılmadan önce dergi ofisine göndermek zorundadır.

 

YAZI ÇEŞİTLERİ

Dergiye yayınlanmak üzere gönderilecek yazılar şu şekildedir.

1. Orijinal Makale: Prospektif ve retrospektif her türlü klinik ve deneysel araştırmalar yayınlanabilmektedir. Yazarlar makalenin gereç ve yöntemler bölümünde kurumlarının etik kurullarından onay ve çalışmaya katılmış insanlardan “bilgilendirilmiş olur” aldıklarını belirtmek zorundadır. Çalışmada deney hayvanı kullanılmış ise yazarlar, makalenin gereç ve yöntemler bölümünde “Guide for the Care and Use of Laboratory Animals” prensiplerine uyduklarını ve kurumlarının etik kurullarından onay aldıklarını belirtmek zorundadır. 

Orijinal Makale Özeti:  200-250 kelime arasında, amaç, gereç ve yöntemler, bulgular ve sonuç bölümlerinden oluşan yapılandırılmış özet gereklidir.

Orijinal Makalenin Yapısı: Giriş, Gereç ve Yöntemler, Bulgular, Tartışma, Sonuç, Teşekkür ve Kaynaklar bölümünden oluşur.

2. Derlemeler: Yalnızca yazılan derleme konusunun uzmanı ve konuyla ilgili çalışmaları olan yazarların derlemeleri ve davetli derlemeler kabul edilmektedir.

Derlemelerin Özeti: 200-250 kelime arasında, yapılandırılmamış

Derlemelerin Yapısı: Konu ile ilgili başlıklar ve kaynaklar.

3. Olgu Sunumu: Nadir görülen ve tanı ve tedavide farklılık gösteren makalelerdir. Yeterli miktarda görsellerle desteklenmelidir. Olgu sunumlarında hastanın kimliğinin ortaya çıkmasına bakılmaksızın hastalardan “bilgilendirilmiş olur” alınmalıdır. “Bilgilendirilmiş Olur Formu” na www.totmdergisi.org adresinden ulaşılabilir.

Olgu Sunumu Özeti: 100-150 kelime arasında, yapılandırılmamış

Olgu Sunumunun Yapısı: Giriş, Olgu Sunumu, Tartışma ve Kaynaklar bölümlerinden oluşmalıdır.

4. Editöryal: Dergi editörü ve editöryal kurul üyelerinin değerlendirme yazılarıdır. Özet ve anahtar kelimeler gerekmez.

5. Editöre Mektup: Dergide daha önce yayınlanan bir yazının önemini, gözden kaçan bir ayrıntısını ya da eksik kısımlarını tartışabilir. Ayrıca derginin kapsamına giren alanlarda okurların ilgisini çekebilecek konular ve özellikle eğitici olgular hakkında Editöre Mektup formatında yazılar yayınlanabilir. Okuyucular da yayınlanan yazılar hakkında yorum içeren Editöre Mektup formatında yazılarını sunabilirler.

Editöre Mektubun Yapısı: Ana metin alt başlıksız olmalıdır. Hakkında mektup yazılan yayına ait cilt, yıl, sayı, sayfa numaraları, yazı başlığı ve yazarların adları açık bir şekilde belirtilmeli, kaynak listesinde yazılmalı ve metin içinde atıfta bulunulmalıdır. Kaynak sayısı en fazla 10 tane, kelime sayısı ise en fazla 1000 kelimedir.

 

REVİZYONLAR

Yazarlar makalelerinin revizyon dosyalarını gönderirken, ana metin üzerinde yaptıkları değişiklikleri işaretlemeli, ek olarak hakem tarafından öne sürülen önerilerle ilgili notlarını Revizyon mektubunda göndermelidir. Hakemlere cevap mektubunda her hakemin yorumunun ardından yazarın cevabı gelmeli ve değişikliklerin yapıldığı satır numaraları da ayrıca belirtilmelidir. Revize makaleler karar mektubunu takiben 30 gün içerisinde dergiye gönderilmelidir. Makalenin revize versiyonu belirtilen süre içerisinde yüklenmezse, revizyon seçeneği iptal olabilir, uyarı mektubundan sonra 15 gün süre verilir revizyon gerçekleşmezse editör tarafından makale red edilir. Yazarların revizyon için ek süreye ihtiyaç duymaları durumunda uzatma taleplerini ilk 30 gün sona ermeden dergiye iletmeleri gerekmektedir.

 

YAYIN SÜRECİ

Yayına kabul edilen makaleler dil bilgisi, noktalama ve biçim açısından derginin yazım kurallarına uygunluğu kontrol edilir ve tespit edilen yapısal eksiklikler yazara gönderilerek 3 gün içerisinde düzeltme istenilir. Kabul edilen makalelerin baskıya hazır prof baskıları sorumlu yazarlara iletilir ve yayın onaylarının 3 gün içerisinde dergiye iletilmesi istenir. Yazar onayı geldikten sonra doi verilerek web sayfamızda online yayınlanır.

 

YAZIM KURALLARI

Dergimize gönderilecek yazılar Microsoft Word programında iki satır aralıklı yazılmalı, kenarlarda en az 3 cm boşluk bırakılmalıdır. Gönderilen yazılarda bölümler şu şekilde sıralanmalıdır:  özet, anahtar kelimeler, ana metin, teşekkür, kaynaklar, tabloların her biri ve şekil alt yazıları. ilk sayfadan itibaren alt veya üst köşede sayfa numarası olmalıdır. 

Kısaltmalar: Kelimenin ilk geçtiği yerde parantez içinde verilir ve tüm metin boyunca o kısaltma kullanılır. Özet bölümünde kısaltma ve kaynak numarası kullanılmaz.

Anahtar Kelimeler: En az 3 adet, Yazılmalıdır. Kelimeler birbirinden noktalı virgül (;) ile ayrılmalıdır.  Anahtar kelimelerinde MESH (Medical Subject Headings, www.nlm.nih.gov/mesh) terimleri esas alınmalıdır.

Teşekkür: Eğer çıkar çatışması, finansal destek, bağış ve diğer bütün editöryal (istatistik, dil) ve/veya teknik yardım varsa metnin sonunda sunulmalıdır.

Kaynaklar:  Kaynaklar makalede geliş sırasına göre yazılmalı ve cümle sonunda bir boşluk bırakılıp noktadan önce parantez içinde yazılmalıdır. Kaynaklar listesi makalenin bitimi sonrası iki satır aralığı boşluk bırakarak makalede geçiş sırasına göre numaralandırılmak suretiyle yazılmalıdır. Kaynak yazımında, yazar sayısı 6 ve üzerinde ise ilk 6 yazar yazılıp sonrası için İngilizce kaynaklar için "et al." Türkçe kaynaklar için "ve ark."ifadesi kullanılmalıdır. Metinde geçtikleri sıraya göre kaynak sayısının editöre mektuplar için 10, olgu sunumları 25, araştırma makaleleri ve derlemeler için 40 ile sınırlı kalmasına özen gösterilmelidir. Kaynaklarda dergi adlarının kısaltılmış yazımları için "List of Journals Indexed in IndexMedicus" esas alınmalıdır (bkz: http://www.icmje.org). Makale, kitap, internet sayfası, kongre sunusu, gazete haberi, CD/DVD, Kabul edilmiş ancak basılmamış makaleler, Online yayınlanmış makaleler, tezler kaynak olarak gösterilebilir.

Kaynakların yazımı için örnekler:

Makale: Yazarlarının soyadları, isimlerinin baş harfleri, makale ismi, dergi ismi, yıl, cilt, sayı ve sayfa numarası belirtilmelidir. Örn: Short FL, Blower TR, Salmond GPC. A promiscuous antitoxin of bacteriophage T4 ensures successful viral replication. Mol Microbiol 2012;83(4):665-8.

Kitap: Kitap için yazarların soyadları ve isimlerinin baş harfleri, bölüm başlığı, editörlerin isimleri, kitap ismi, kaçıncı baskı olduğu, şehir, yayınevi, yıl ve sayfalar belirtilmelidir.

İngilizce editörlü kitap: Underwood LE, Van Wyk JJ. Normal and aberrant growth. In: Wilson JD, Foster DW, eds. Williams’ Textbook of Endocrinology. 1st editon. Philadelphia: WB Saunders; 1992. p. 1079-138. 

İngilizce editörsüz kitap: DiMaio WJ, DiMaio D. Time of death. In: Forensic Pathology. 2nd edition. CRC Press, London, 2001;21-42.

Türkçe editörlü kitap: Tür A. Acil Hava Yolu Kontrolü ve Endotrakeal Entübasyon. Şahinoğlu AH, editör. Yoğun Bakım Sorunları ve Tedavileri. 2. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2003. p.145-210.

Türkçe editörsüz kitap: Polat O. Aydınlatılmış onam. İçinde: Tıbbi Uygulama Hataları. 1.baskı. Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2005;91-112.

İnternetten Kaynak Gösterme: Beware: Toy Noise may be too loud for kids. http://hearingaiddocs. wordpress.com/tag/loud-toys access date  (erişim tarihi) 22.04.2013

Kongre Sunumu: Brandes U, Wagner D. A Bayesian paradigm for dynamic graph layout. 11th International Symposium on Graph Drawing, 12-15 November 2003. New York, USA, 236-47.

Gazeteden Kaynak Gösterme: Susan S. How to prevent breast cancer. Australian 23 October 2003.

CD-DVD Kaynak Gösterme: The Oxford English Dictionary [CD-ROM]. 2nd ed. New York: Oxford University Press; 1992.

Kabul edilmiş basılmamış makale: Kaya A, Aktas EO. Perception differences between in violence against child. Med-Science. Accepted article: October 25, 2013. Published Online: Nov 19, 2013.

Tezi Kaynak Gösterme: Karakoc Y. Biological effect of direct electrical current in essential (idiopathic) hyperhidrosis. Ph.D. thesis, Istanbul University, Istanbul, 1996.

 

Şekil, Resim, Tablo ve Grafikler: Şekil, resim tablo ve grafiklerin metin içinde geçtiği yerler ilgili cümlenin sonunda belirtilmelidir. Şekil, resim, tablo ve grafiklerin açıklamaları makale sonuna eklenmelidir. Şekil, resim ve fotoğraflar ayrı birer .jpg veya .gif dosyası olarak (pixel boyutu yaklaşık 500×400, 8 cm eninde ve 300 çözünürlükte taranarak) sisteme yüklenmelidir. Tablolar Microsoft Office Word dosyası içinde “Tablo Ekle” Komutu kullanılarak hazırlanmalı ve kolay okunabilir şekilde düzenlenmelidir. Kullanılan kısaltmalar şekil, resim, tablo ve grafiklerin altındaki açıklamada belirtilmelidir. Daha önce basılmış şekil, resim, tablo ve grafik kullanılmış ise yazılı izin alınmalıdır ve bu izin açıklama olarak resim, tablo ve grafik açıklamasında belirtilmelidir. Resimler ve fotoğraflar renkli, ayrıntıları görülecek kadar kontrast ve net olmalıdır.

Yazışma Adresi:

Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi Ofisi

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi

Malatya, 44069, Türkiye

Tel: 0 422 341 06 60 (1224)

Fax: 0 422 341 00 36 veya 0 422 341 07 28

E-mail:dergi@inonu.edu.tr -totmdergisi@gmail.com

 

Makale türü

Sözcük limiti

Özet sözcük limiti

Kaynak limiti

Tablo limiti

Resim limiti

Özgün Araştırma

3500

200-250

40

6

5

Derleme

4000

200-250

40

6

5

Olgu Sunumu

2500

100-150

25

2

5

Editöre Mektup

1000

yok

10

2

2

 

 

Cilt 22 - Sayı 4 - Ara 2015
 1. Journal of Turgut Ozal Medical Center
  Sayfalar 218 - 220
  Abdullah Özdemir, Ahmet Şen, Başar Erdivanlı, Ersagun Tuğcugil, Leyla Kazancıoğlu, Asiye Özdemir
 2. Journal of Turgut Ozal Medical Center
  Sayfalar 221 - 224
  Emek Güldoğan, Jülide Yağmur, Saim Yoloğlu, Musa Hakan Asyalı, Cemil Çolak
 3. İskemik İnmede Risk Faktörleri ve Etkileri
  Sayfalar 225 - 230
  Esra Karaman, Muhammet Gökhan Turtay, Cemil Çolak, Hakan Oğuztürk, Şükrü Gürbüz, Suat Kamışlı, Emrah Çelik
 4. Journal of Turgut Ozal Medical Center
  Sayfalar 231 - 234
  Fatma Aydın, Elif Kaplan Cantürk, Çiğdem Kuzucu, Nalan Parmaksız, Tülay Çelik, Funda Yetkin, Yasemin Ersoy
 5. Journal of Turgut Ozal Medical Center
  Sayfalar 235 - 238
  Hüseyin Çelik, Sinan Karazindiyanoglu, Kağan Gokcen, Murat Kobaner
 6. Erken Diyabetik Retinopatide Retina Tabakalarındaki Değişimlerin İncelenmesi
  Sayfalar 239 - 242
  Mehmet Ragıp Ekmen
 7. Journal of Turgut Ozal Medical Center
  Sayfalar 243 - 248
  Seyfullah Doğan, Kadir Ertem, Mustafa Karakaplan, Reşit Sevimli, Bünyamin Arı, Özgür Yılmaz
 8. Journal of Turgut Ozal Medical Center
  Sayfalar 249 - 252
  Beyza Urazel, Aslıhan Teyin, Şeyhmus Kaya, Ümit Şimşek, Tarık Gündüz
 9. Journal of Turgut Ozal Medical Center
  Sayfalar 253 - 256
  Mehmet Ragıp Ekmen
 10. Journal of Turgut Ozal Medical Center
  Sayfalar 257 - 260
  Ebru Ünlü, Sena Ulu, Şerife Özdinç, Elif Dogan Baki, Emre Kaçar, Mehtap Beker Acay, Ergün Karavelioğlu, Emel Yılmaz, Hanife Uzel Tas
 11. Journal of Turgut Ozal Medical Center
  Sayfalar 261 - 263
  Muhammet Reha Çelik, Hakkı Ulutaş, Akın Kuzucu
 12. Unilateral Torakal Sendroma Bilateral Deformite Eşlik Edebilir Mi?
  Sayfalar 264 - 266
  Nurettin Yiyit, Selami Çakmak, Hasan Saygın
 13. Journal of Turgut Ozal Medical Center
  Sayfalar 267 - 268
  Lale Gönenir Erbay, Yusuf Aydın, Bahar Yeşil, Rıfat Karlıdağ
 14. Herediter Hemorajik Telenjiektazi Olgusunda Sistemik Bevacizumab Tedavisine Dramatik Yanıt
  Sayfalar 269 - 271
  Mehmet Hilmi Doğu, İsmail Sarı, Sibel Hacıoğlu, Sema Selçuk, Ali Keskin
 15. Journal of Turgut Ozal Medical Center
  Sayfalar 272 - 273
  Atalay Karakaya, Serdar Menekşe, Özgür Bulut
 16. Postoperatif Dönemde Beslenme
  Sayfalar 274 - 275
  Mustafa Said AYDOĞAN
 17. Ön Çarpraz Bağ Hasarı Sonrası Gelişen Diz Osteoartriti: Erken Rekonstruksiyon Travma Sonrası Gelişen Osteoartriti Önler mi?
  Sayfalar 276 - 277
  Gökay Görmeli, Cemile Ayşe Görmeli, Reşit Sevimli, Mustafa Karakaplan, Okan Aslantürk
 18. Tiroide Renal Hücreli Karsinom Metastazı
  Sayfalar 278 - 279
  Yasin Peker, Ercan Pınar, Arzu Avcı
 19. Journal of Turgut Ozal Medical Center
  Sayfalar 280 - 281
  Ahmet Selim Özkan, Muharrem Uçar, Hacer Gülerce Uçar, Mahmut Durmuş
 20. Konjenital El Anomalilerinin Sınıflandırılması
  Sayfalar 282 - 283
  Tuba Tülay Koca, Aydın Arslan