İŞ HUKUKU AÇISINDAN DOĞUM NEDENİYLE EBEVEYNİN KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMA HAKKI

Yusuf Yiğit [1] , Suat UĞUR [2]

433 245

Doğum ve gebelik, çalışan kadınlar açısından bir taraftan emek gelirinin kaybına neden olurken diğer taraftan yeni bir çocuğun bakım ve yetiştirilmesine dönük zorluklar içerir. İş mevzuatında kadın çalışanlar yönünden özel çalışma koşulları cinsiyete, hamileliğe, emzirme ve anneliğe dayalı olarak değişiklik göstermektedir. Çalıştırma yasakları, analık ve süt izni hakları, ücretsiz izin hakları, hafif işte çalıştırma imkânları yanında, kadın çalışanlar yönünden 29.01.2016 tarihli ve 6663 sayılı Kanun ile doğum sonrası çocuğu bakım ve yetiştirilmesi amacıyla kısmi süreli çalışma imkânı da tanınmıştır. Bu imkândan yalnızca kadın sigortalılar değil, doğum nedeniyle ebeveynin seçim hakkına göre eşlerden biri yararlanabilecektir. Çalışmamızda, 6663 sayılı Kanun ile getirilen değişiklikler doğrultusunda ebeveynin doğum nedeniyle kısmi süreli çalışma hakkına ilişkin esaslar değerlendirme konusu yapılmıştır.  

Gebelik, doğum, ebeveyn
 • Akyiğit, Ercan, İşçinin Başka İşte Çalışması, Ankara-1995.
 • Aydın, Ufuk, “Çağrı Üzerine Çalışma ve Uygulama Sorunları”, Sicil, S:8, 2007, s.41-54.
 • Centel, Tankut, Kısmi Çalışma, İstanbul-1992 (Kısmi Çalışma)
 • Centel, Tankut, “6663 sayılı Yasa’yla İş Kanunu’na Getirilen Değişiklikler –Analık Halinin Yeniden Düzenlenmesi”, Sicil, 2016, S:35, s.9-16 (Değişiklikler).
 • Demir, Fevzi, Yargıtay Kararları Işığında İş Hukuku ve Uygulaması, İzmir-2016.
 • Ekonomi, Münir, “Kadın İşçilerin Gebelik ve Doğum Halinde Feshe Karşı Korunması”, Çalışma ve Toplum, 2009/3, s.11-34 (Feshe Karşı Koruma).
 • Ekonomi, Münir, “Doğum veya Evlat Edinme Sonrası Çocuğun Bakımı ve Yetiştirilmesi Amacıyla Ücretsiz izin ve Kısmi Süreli Çalışma Hakları”, Legal, İSGHD, C:14, S:53, 2017, s.21-58 (Kısmi Süreli Çalışma Hakları).
 • Eyrenci, Öner, Uygulama ve İş Hukuku Açısından Kısmi Süreli Çalışmalar, İstanbul-1989
 • Eyrenci, Öner, 4857 Sayılı İş Kanunu İle Getirilen Yeni Düzenlemeler, Genel Bir Değerlendirme, İHSGHD, S:1, Ocak-Mart 2004, s.15-56.
 • Gülmez, Mesut, “İnsan Haklarında Ayrımcılık Yasaklı Eşitlik İlkesi: Aykırı Düşünceler”, Çalışma ve Toplum, 2010/2, s.217-266.
 • İlki, Vedat, “Ücretsiz İzin Yarım Çalışma Ödeneği Kısmi Süreli Çalışmayla Annelere Sağlanan Yeni Haklar-7”, www.alitezel.com/index.php?sid=yazi&id=8357 (ET:22.04.2017).
 • Keser, Hakan, “4857 sayılı İK’na Göre İşverenin İş Sözleşmesi Yapma ve İş İlişkisinde Eşit İşlem Yapma Yükümlülükleri ve Bunlara Aykırı Davranması Durumunda Karşılaşacağı Yaptırımlar”, Kamu-İş, C:7, S:3, 2004, s.1-38.
 • Kökkılınç, Ayşe Gül, İş Hukukunun Uluslararası Kaynakları Işığında Kadın İşçilerin Korunması, İstanbul-2012.
 • Mollamahmutoğlu, Hamdi/Astarlı, Muhittin, İş Hukuku, 4.B, Ankara-2011
 • Özer, Hatice Duygu, “Doğum İzninin İşçinin Kıdemine ve İş Sözleşmesinin Feshine Etkisi”, Çalışma ve Toplum, 2009/2, S:21, s.123-136.
 • Sümer, Haluk Hadi, İş Hukuku Uygulamaları, 6.B, Ankara-2016.
 • Süzek, Sarper, İş Hukuku, 13.B, İstanbul-2017.
 • Ulusoy, Tülay, “Bir Sosyal Koruma Olarak İş Kanunu’nda Gebe ve Yeni Doğum Yapan Kadın Çalışanlara Yönelik İzinler ve Kısmi Süreli Çalışma Hakkı Üzerine Güncel Gelişmelerin Değerlendirilmesi”, Çalışma ve Toplum, 2017/2, S:53, s.741-766.
 • Zeytinoğlu, Emin, “Çalışma Barışına Katkısı Olabilecek Bir Sistem: Esneklik”, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl:11, S:22, Güz 2012/2, s.157-175.
Konular Sosyal ve Beşeri Bilimler
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Yusuf Yiğit
E-posta: yigit544@gmail.com
Kurum: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Ülke: Turkey


Yazar: Suat UĞUR
E-posta: suatugur@yahoo.com
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { trakyaiibf315591, journal = {Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {2147-2483}, address = {Trakya Üniversitesi}, year = {}, volume = {6}, pages = {71 - 100}, doi = {}, title = {İŞ HUKUKU AÇISINDAN DOĞUM NEDENİYLE EBEVEYNİN KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMA HAKKI}, key = {cite}, author = {Yiğit, Yusuf and UĞUR, Suat} }
APA Yiğit, Y , UĞUR, S . (). İŞ HUKUKU AÇISINDAN DOĞUM NEDENİYLE EBEVEYNİN KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMA HAKKI. Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6 (1), 71-100. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/trakyaiibf/issue/30831/315591
MLA Yiğit, Y , UĞUR, S . "İŞ HUKUKU AÇISINDAN DOĞUM NEDENİYLE EBEVEYNİN KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMA HAKKI". Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 6 (): 71-100 <http://dergipark.gov.tr/trakyaiibf/issue/30831/315591>
Chicago Yiğit, Y , UĞUR, S . "İŞ HUKUKU AÇISINDAN DOĞUM NEDENİYLE EBEVEYNİN KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMA HAKKI". Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 6 (): 71-100
RIS TY - JOUR T1 - İŞ HUKUKU AÇISINDAN DOĞUM NEDENİYLE EBEVEYNİN KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMA HAKKI AU - Yusuf Yiğit , Suat UĞUR Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 71 EP - 100 VL - 6 IS - 1 SN - 2147-2483- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi İŞ HUKUKU AÇISINDAN DOĞUM NEDENİYLE EBEVEYNİN KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMA HAKKI %A Yusuf Yiğit , Suat UĞUR %T İŞ HUKUKU AÇISINDAN DOĞUM NEDENİYLE EBEVEYNİN KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMA HAKKI %D 2018 %J Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 2147-2483- %V 6 %N 1 %R %U