Author Guidelines

Yazılar, MS Word programına göre kâğıdın bir yüzüne Times New Roman yazı karakteriyle, 11 punto, tek satır aralığında, A4 kâğıdına kenar

boşlukları üst 6,5 cm, alt 5 cm, sağ ve sol 4 cm, üst bilgi 5 cm, alt bilgi 4 cm, cilt payı 1 cm olacak şekilde düzenlenir. 


Yazılardaki paragrafların ilk satırı 0.5 cm içeriden başlayacaktır. Ana başlık büyük harfle ve metin gövdesini ortalayacak şekilde, sayfanın

üstünden 4 satır aşağıda, alt başlıklar ise paragraf düzenine uygun olarak (0.5 cm içeriden) konulacaktır. Başlık yazısının sağ alt tarafına yazar veya

yazarların adları alt alta yazılır. Yazar ad/adları yazılırken herhangi bir akademik unvan belirtilmez. Yazarın akademik unvanı, çalıştığı kurum

(üniversite, fakülte, bölüm veya diğer) adları ve elektronik posta adresi dipnot biçiminde sayfanın altına yazılmalıdır. Akademik unvan dışında

başka unvan kullanılmaz.

 

-Başlık yazısı ve yazar adlarından hemen sonra Türkçe özet yer alır ve büyük harflerle ÖZ şeklinde yazılır. Konunun Türkçe özeti 100-250 kelime

arasında olmalıdır. Türkçe özetten sonra İngilizce özete yer verilir. Her iki özetin altında Anahtar Kelimeler-Keywords (3-8 kelime) yazılır.

Makalenin İngilizce başlığı İngilizce özetten (ABSTRACT) önce büyük harflerle yazılmalıdır. Makalenin İngilizce başlığı 11 punto ve Times New

Roman türü ile, Türkçe ve İngilizce özetler 8 punto ve Palatino Linotype türü ile yazılmalıdır.

 

-Araştırma ve inceleme dalındaki yazılar Öz (Türkçe ve İngilizce) makale metni şeklinde düzenlenir. Yabancı dilde yazılan yazılarda yukarıdaki

bölümlerin yabancı dildeki karşılıkları kullanılır ve aynı düzenlemeye uyulur.

 

- Dipnotlarda İzlenecek Yöntem: Bilimsel bir yazıda kullanılan kaynakların künyesi dipnot olarak sayfa altında gösterilir. Dipnotlar 9 punto ile yazılmalıdır. Yararlanılan kaynaklar ilk geçtikleri yerlerde ayrıntılı ve aşağıdaki örneklerde belirtilen sıralamaya uygun olarak verilir:

a.       Kitaplar: Yazar Adı Soyadı, Kitap Adı (italik), Yayınevi, Baskı Sayısı, Yayın Yeri, Yılı, Sayfa Numarası.

Örnek: Necmettin Hacıeminoğlu, Türkçenin Karanlık Günleri, Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları, 1. Baskı, İstanbul, 2003, s. 18.

Eğer ikinci kez geçiyorsa; N. Hacıeminoğlu, age., s. 19.

b.       Makaleler: Yazar Adı Soyadı, Makale Adı (tırnak içinde), Dergi/Kitap Adı (italik), Cilt No, Sayı, Yayın Yeri ve Yılı, Sayfa Numarası.

Örnek: Necmettin Hacıeminoğlu, “Türk Dilinin Mantık Sistemi ve Kelime Aileleri”, Türk Kültürü Araştırmaları Dergisi, C. XXVIII, S. 1/2, 1990, s. 179-196.

Eğer ikinci kez geçiyorsa; N. Hacıeminoğlu, agm., s. 182.

c.        Dipnotlardaki bilgilerden sonra verilecek kaynakların parantez içinde verilip verilmeyeceği yazarın takdirine bırakılmıştır.

 

- Kaynakçada İzlenecek Yöntem: Sayfanın ortasına büyük harflerle KAYNAKÇA yazılacaktır. Kaynakçadaki eserler 10 punto yazılmalıdır.

Eserler yazar soyadına göre alfabetik olarak sıralandığından, eserlere ayrıca sıra veya bölüm numarası verilmeyecek ve yazarların unvanları

kullanılmayacaktır. Kaynak listesi, yazarın soyadı, adı, makalenin başlığı (tırnak içinde), dergi veya kitabın adı (italik), varsa derleyen veya

çevirenin adı, cildi, sayısı, birden fazla basıldıysa kaçıncı baskı olduğu, basım yeri ve yılı biçiminde verilir. Aynı yazarın birden fazla eseri kaynak

olarak kullanılmışsa basım tarihine veya alfabetik sıraya göre eskiden yeniye doğru dizilmelidir. Erişim tarihi belirtilerek internet tabanlı kaynaklar

da kullanılabilir.

Örnek: http://arsiv.sabah.com.tr/arsiv/2002/05/10/s01.html

a.       Kitaplar: Yazar Soyadı, Adı, Kitap Adı (italik), Yayınevi, Baskı Sayısı, Yayın Yeri ve Yılı.

Örnek: Hacıeminoğlu, Necmettin, Türkçenin Karanlık Günleri, Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları, 1. Baskı, İstanbul, 2003, s. 18.

Makaleler: Yazar Soyadı, Adı, Makale Adı (tırnak içinde), Dergi/Kitap Adı (italik), Cilt No, Sayı, Yayın Yeri ve Yılı, Sayfa Numarası.

Örnek: Hacıeminoğlu, Necmettin, “Türk Dilinin Mantık Sistemi ve Kelime Aileleri”, Türk Kültürü Araştırmaları Dergisi, C. XXVIII, S. 1/2, 1990, s. 179-196.

 

- Gönderilen yazılara ait resim, şekil ve grafikler sayfa yazım alanını taşmayacak biçimde net ve ofset baskı tekniğine uygun olmalıdır. Bunların sıra

numarası ve adı her şeklin veya grafiğin altında verilmelidir.