Yıl 2017, Cilt , Sayı 42, Sayfalar 273 - 298 2017-12-05

Davul-zurna (Drum Shawm) and Tapan – Zurla in Turkısh and Macedonian Weddings from Past to Present
KÖKENLERİNDEN GÜNÜMÜZE TÜRK VE MAKEDON DÜĞÜNLERİNDE DAVUL-ZURNA İLE TAPAN - ZURLA

Prof. Dr. Feyzan GÖHER VURAL [1]

193 791

Due to fact that Turks have been in Balkans for hundreds of years, Turkish and Macedonian cultures are very similar. There are a lot of Turkish words in Macedonian and cultural influence can be felt in all aspects of life. This situation is also valid for music. Music culture takes place in weddings very effectively. So analysing the wedding traditions is of importance to determine the closeness of the two cultures. Speaking of drum and shawm which have developed hundreds of years in cultural history, this importance increases. In this research which is based on literature review and fieldwork, it has been aimed to compare Turkish and Macedonian drum and shawn in terms of their features and where they are being played throughout the history.

Türklerin Balkanlardaki yüzlerce yıllık geçmişi, Türk ve Makedon kültür ürünlerinde büyük bir benzerliğe neden olmuştur. Günümüz Makedoncasında yüzlerce Türkçe kelime yaşamaya devam etmekte; kültü- rel etkilenme hemen her alanda hissedilmektedir. Bu durum, kültürün ya- şayan en canlı ögelerinden olan müzik için de geçerlidir. Düğünler, müzik kültürünün çok canlı şekilde yaşatıldığı ortamlardır. Dolayısıyla iki toplum arasındaki kültürel yakınlıkların tespiti için düğünlerdeki uygulamaları incelemek önem taşımaktadır. Bilhassa davul-zurna ikilisi gibi yüzlerce yıllık kültürel tarih içinde gelişmiş ve varlıkları önemli anlamlar içeren çalgılar söz konusu olduğunda, bu önem artmaktadır. Literatür taraması ve alan araştırmasına dayalı olan bu çalışmada, Türk Makedon düğünlerindeki davul ve zurna çalgılarının kökenleri ve tarihsel zeminlerine değinilmiş; bu çalgıların Makedonya’ya taşınmalarına ilişkin görüşler tartışılmış; çalgıların yapısal özellikleri, kullanılış biçimleri arasında karşılaştırmalar yapılmıştır. 

 • AKSOY, Bülent (1994), Avrupalı Gezginlerin Gözüyle Osmanlıda Musiki, Pan Yay. İstanbul.
 • ANGELOV, Goranço (2012), “Изработувањето на традиционалниот музички инструмент зурла во Струга во 21 век, изработувачот Раде Ложанкоски (Geleneksel Müzik Aletlerinden Zurlanın 21. Yüzyılda Struga’da yapımı ve Çalgı Yapımcısı Rade Lojankoski”, Музичка научна манифестација Струшка музичка есен, 15-16 Sept 2012, Struga Makedonya, s. 1-7.
 • ARSLAN, Mustafa ve Ahmet ÖGER (2008), “Uygur Türklerinde Bazı Çalgılar ve Çin Kültürüne Etkisi”, Türk Kültürü Araştırma Enstitüsü Dergisi, C. VIII, S. 2, Ege Üniversitesi İzmir, s. 9-16.
 • BAYKUSU, Tilla Deniz (2005), “Güney Hunları ve Hun Flütünden On Sekiz Şarkı”, Bilig Dergisi, S. 33, s. 101-118.
 • BUCHANAN, Donna A. (2007), Balkan Popular Culture and The Ottoman Ecumene – Music, Image And Regional Political Discourse, Europea: Ethnomusicologies and Modernities No: 6, The Scarecrow Press, UK.
 • ÇAVUŞOĞLU, Halim (2007), “Yugoslavya – Makedonya” Topraklarından Türkiye’ye Göçler ve Nedenleri, Bilig, Bahar, S. 41, s. 123-154.
 • DRURY, Nevill (1996), Şamanizm ve Şamanlığın Öğeleri, Çev. E. Şimşek, Okyanus Yay., İstanbul.
 • ERENDİL, Muzaffer (1992), Dünden Bugüne Mehter, Genelkurmay Basımevi.
 • GAZİMİHAL, Mahmut Ragıp (1955), Türk Askerî Muzıkaları Tarihi, Maarif Basımevi, İstanbul.
 • _____ (2001), Türk Nefesli Çalgıları, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara.
 • GÖMEÇ, Saadettin (2009), “Eski Türk Ordusunun Genel Mahiyeti”, 12. Askerî Tarih Sempozyumu, Ankara.
 • İNALCIK, Halil (2006), “Türkler ve Balkanlar, Bal-Tam Türkçülük Bilgisi-3”, Balkan Türkoloji Araştırmaları Merkezi, Prizren, s. 20-44.
 • JUHASZ, Christiane Fennesz (2002), “Davul-Zurna / Tapan-Zurla – Drum and shawm”, Rombase, Mayıs Avusturya, http: //romani. uni-graz. at/rombase
 • KALAFAT, Yaşar (1999), Doğu Anadolu’da Eski Türk İnançlarının İzleri, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yay., Ankara.
 • KASTELLİ, Ahmet Serdar (2004), Türk Halk Oyunlarında Kullanılan Nefesli Çalgıların Orkestrasyon İçindeki Kullanımı ve Yörelere Göre İncelenmesi, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • KILIÇ, Enise (2012), “Ritüelleri Yöneten Davulcu ve Zurnacıların Modern Toplum Yaşantısındaki Yeri”, Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, C. 1, S. 1, s. 352-359.
 • KÖPRÜLÜ, M. Fuad (1930), XVI. Asır Sonuna Kadar Türk Şairleri, Evkaf Basım, İstanbul.
 • KRITOVULOS Mihail (2012), Kritovulos Tarihi, Çev. Ari Çokona, Heyemola Yay., İstanbul.
 • ORAN Baskın (1993), “Balkan Türkleri Üzerine İncelemeler (Bulgaristan-Makedonya-Kosova)”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, C. 48, S. 1, s. 121-147.
 • ÖGEL, Bahaeddin (1984), Türk Kültür Tarihine Giriş VI. - Türklerde Tuğ ve Bayrak, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., Ankara.
 • _____ (1987), Türk Kültür Tarihine Giriş VIII. - Türklerde Devlet ve Ordu Mehteri, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., Ankara.
 • ÖZTUNA, Yılmaz (1969), “Mehter”, Türk Musikisi Ansiklopedisi, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, s. 153.
 • PICKEN, Laurence (1984), Musica Asiatica 4, Cambridge University Press,
 • RICE, Eric (1999), “Representations of Janissary Music (Mehter) as Musical Exoticism in Western Compositions, 1670-1824”, Journal of Musicological Research, Vol. 19.
 • JONES Catherine Schmidt (2013), “Yeniçeri ve Batı Müziği Üzerinde Türk Etkileri”, Çev. Burçin Uçaner, Rast Müzikoloji Dergisi, C. 1, S. 1, s. 196-222.
 • SAĞLAMBİLEN, Okan (2014), Geleneksel Türk Müziği Çalgıları Eğitiminde Lü- leburgaz Yöresi Kaba Zurna İcralarının Çalgıya İlişkin Görüş ve Uygulamalarının İncelenmesi, Basılmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • SERTKAYA, Osman F. (1982), Eski Türkçede Mûsikî Terimleri ve Mûsikî Alet İsimleri, Yayınlanmamış Doçentlik Tezi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, İstanbul.
 • VERTKOV, K. G.; Blagolatov, E. ; Yazovitskaya (1963), Музыкальные инструменты Народов ссср, Moskova.
 • VURAL, Timur (2013), Türklerde Askerî Müzik Geleneği- Tuğ, Nevbet, Mehter, Çizgi Kitabevi, Konya.
 • YUSUPCAN, Yasin (2009), “Türk Kültürünün Çin Kültürü Üzerindeki Etkileri”, Turkish Studies, Vol: 4/3, Ankara.
 • YÜKSELSİN, İbrahim Y. (2014). “Kültürel Aracılık, Romanlar (çingeneler) ve Müzik: Bir Rumeli Halk Ezgisinin Kırkpınar Güreş Havasına Dönüştürülmesi Örnek Olayı”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, C. 7, S. 34, s. 713-730.
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Prof. Dr. Feyzan GÖHER VURAL

Bibtex @araştırma makalesi { tubar365395, journal = {Türklük Bilimi Araştırmaları}, issn = {1300-7874}, address = {Nazım Hikmet POLAT}, year = {2017}, volume = {}, pages = {273 - 298}, doi = {10.17133/tubar.365395}, title = {KÖKENLERİNDEN GÜNÜMÜZE TÜRK VE MAKEDON DÜĞÜNLERİNDE DAVUL-ZURNA İLE TAPAN - ZURLA}, key = {cite}, author = {GÖHER VURAL, Prof. Dr. Feyzan} }
APA GÖHER VURAL, P . (2017). KÖKENLERİNDEN GÜNÜMÜZE TÜRK VE MAKEDON DÜĞÜNLERİNDE DAVUL-ZURNA İLE TAPAN - ZURLA. Türklük Bilimi Araştırmaları, (42), 273-298. DOI: 10.17133/tubar.365395
MLA GÖHER VURAL, P . "KÖKENLERİNDEN GÜNÜMÜZE TÜRK VE MAKEDON DÜĞÜNLERİNDE DAVUL-ZURNA İLE TAPAN - ZURLA". Türklük Bilimi Araştırmaları (2017): 273-298 <http://dergipark.gov.tr/tubar/issue/32882/365395>
Chicago GÖHER VURAL, P . "KÖKENLERİNDEN GÜNÜMÜZE TÜRK VE MAKEDON DÜĞÜNLERİNDE DAVUL-ZURNA İLE TAPAN - ZURLA". Türklük Bilimi Araştırmaları (2017): 273-298
RIS TY - JOUR T1 - KÖKENLERİNDEN GÜNÜMÜZE TÜRK VE MAKEDON DÜĞÜNLERİNDE DAVUL-ZURNA İLE TAPAN - ZURLA AU - Prof. Dr. Feyzan GÖHER VURAL Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17133/tubar.365395 DO - 10.17133/tubar.365395 T2 - Türklük Bilimi Araştırmaları JF - Journal JO - JOR SP - 273 EP - 298 VL - IS - 42 SN - 1300-7874- M3 - doi: 10.17133/tubar.365395 UR - http://dx.doi.org/10.17133/tubar.365395 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Türklük Bilimi Araştırmaları KÖKENLERİNDEN GÜNÜMÜZE TÜRK VE MAKEDON DÜĞÜNLERİNDE DAVUL-ZURNA İLE TAPAN - ZURLA %A Prof. Dr. Feyzan GÖHER VURAL %T KÖKENLERİNDEN GÜNÜMÜZE TÜRK VE MAKEDON DÜĞÜNLERİNDE DAVUL-ZURNA İLE TAPAN - ZURLA %D 2017 %J Türklük Bilimi Araştırmaları %P 1300-7874- %V %N 42 %R doi: 10.17133/tubar.365395 %U 10.17133/tubar.365395
ISNAD GÖHER VURAL, Prof. Dr. Feyzan . "KÖKENLERİNDEN GÜNÜMÜZE TÜRK VE MAKEDON DÜĞÜNLERİNDE DAVUL-ZURNA İLE TAPAN - ZURLA". Türklük Bilimi Araştırmaları / 42 (Aralık 2017): 273-298. http://dx.doi.org/10.17133/tubar.365395