Yıl 2018, Cilt 11, Sayı 2, Sayfalar 20 - 23 2018-07-05

KÜLTÜRLERARASI DUYARLILIK VE EMPATİ ARASINDAKİ İLİŞKILERİN TÜRK VE ULUSLARARASI ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNE GÖRE İNCELENMESİ

Könül ABASLI [1]

106 260


Bu çalışmanın amacı kültürlerarası duyarlılık ve empati arasındaki ilişkilerin Türk ve uluslararası öğrenci görüşlerine göre incelenmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu 2017-2018 eğitim öğretim yılı güz döneminde Türkiye'deki çeşitli üniversitelerde eğitim gören 210 Türk ve uluslararası öğrenci oluşturmaktadır. Nicel araştırma yöntemleriyle desenlenen çalışmada veri toplama aracı olarak “Kültürlerarası Duyarlılık Ölçeği” ve “Empati Düzeyi Belirleme Ölçeği” kullanılmıştır. Katılımcılardan toplanan veriler betimsel istatistiklerin yanı sıra t testi, ANOVA, doğrulayıcı faktör analizi, Pearson korelasyon ve regresyon analizleri ile çözümlenmiştir. Bulgular hem Türk, hem de uluslararası öğrencilerin kültürlerarası duyarlılık algı düzeyinin orta, empati düzeyinin ise yüksek olduğunu göstermiştir. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular gerek Türk gerekse de uluslararası öğrencilerin kültürlerarası duyarlılık algı düzeyinin cinsiyet, yaş, eğitim durumu ve öğrencinin uyruğu değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermediğine ilişkin kanıtlar sunmuştur. Bunun yanı sıra Türk öğrencilerin empatiye ilişkin görüşleri cinsiyet, yaş, eğitim durumu değişkenine göre farklılaşmazken, uluslararası öğrencilerin empatiye yönelik görüşlerinin cinsiyet ve eğitim durumuna göre farklılaştığı görülmüştür. Pearson korelasyon analizi sonuçları değişkenler arasında orta düzeyde anlamlı bir ilişkinin olduğunu ortaya çıkarmıştır. Regresyon analizi sonuçları ise kültürlerarası duyarlılığın empatinin anlamlı bir yordayıcı olduğunu göstermiştir.

kültürlerarası duyarlılık, empati, öğrenci, Türk, uluslararası
 • Akın, E. (2016). Türkçe öğretmen adaylarının kültürlerarası duyarlılıklarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (Siirt Üniversitesi Örneği)”, Turkish Studies, 11(3), 29-42.
 • Aksoy, Z. (2016). Kültürlerarası iletişim eğitiminde öğrencilerin kültürlerarası duyarlılık gelişimi öz değerlendirmeleri üzerine bir inceleme. Selçuk İletişim, 9(3), 34-53.
 • Arıdağ Çifçi, N. & Yüksel, A. (2010). Üniversite öğrencilerinin ahlaki yargı yetenekleri ile empati becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 10(2), 683-727.
 • Arifoğlu, B. & Razı, G.S. (2011). Birinci sınıf hemşirelik öğrencilerinin empati ve iletişim becerileriyle iletişim yönetimi ders akademik başarı puanı arasındaki ilişki. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi, 4(1), 7-11.
 • Atan, T. (2017). Empathy level of university students who do and not do sports. Universal Journal of Educational Research, 5(3), 500-503.
 • Aydın, Z. (2011). Üniversite öğrencilerinin empati becerileri, kişilik özellikleri ve anneden algıladıkları çocuk yetiştirme stilleri ile ahlaki muhakeme düzeyleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Bekiroğlu, O. & Balcı, Ş. (2014). “Kültürlerarası İletişim Duyarlılığının İzlerini Aramak: İletişim Fakültesi Öğrencileri Örneğinde bir Araştırma”, Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 35, 429-460.
 • Bezirgan, M. & Alamur, B. (2016). Turizm çalışanlarının kültürlerarası duyarlılık düzeylerinin çeşitli demografik değişkenlere göre incelenmesi. PressAcademia Procedia, 2(2), 79-87.
 • Bhawuk, D.P.S. & Brislin, R. (1992). The Measurement of intercultural sensitivity using the concepts of individualism and collectivism. International Journal of Intercultural Relations, 16(4), 413-436.
 • Bosuwon, T. (2017). Social Intelligence and Communication Competence: Predictors of Students’ Intercultural Sensitivity. English Language Teaching, 10(2), 136-149.
 • Bulduk, S., Tosun, H. & Ardıç, E. (2011). “Türkçe kültürler Arası duyarlılık ölçeğinin hemşirelik öğrencilerinde ölçümsel özellikleri”, Türkiye Klinikleri Journal of Medical Ethics, 19(1), 25‐31.
 • Büyüköztürk, Ş., Çokluk, Ö. & Köklü, N. (2012). Sosyal bilimler için istatistik. Ankara: Pegem Akademi
 • Cetişli Egelioğlu, N., Işık,G., Öztornacı, B., Ardahan, E., Uran, B. N. Ö, Top, E.D. & Avdal, E. Ü. (2016). Hemşirelik öğrencilerinin empati düzeylere göre kültürler arası duyarlılıkları. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 1(1), 27-33.
 • Chen, G. M. (2009). Intercultural effectiveness. In L. A. Samovar, R. E. Porter, & E. R. McDaniel (Eds.), Intercultural communication: A reader (pp. 393-401). Boston: Wadsworth.
 • Chen, G. M. & Starosta, W. J. (2003). A review of the concept of intercultural awareness. In L. A. Samovar & R. E. Porter (Eds.), Intercultural communication: A reader (pp. 344-353). Belmont, CA: Wadsworth
 • Chen, G. M. & Starosta, W. J. (1997). A review of the concept of intercultural sensitivity, Human Communication, 1(1), 1-16.
 • Dökmen, Ü. (1995) İletişim çatışmaları ve empati. İstanbul: Sistem Yayıncılık (2. Baskı).
 • Duru, E. (2002). Öğretmen adaylarında empati-yardım etme eğilimi ilişkisi ve yardım etme eğiliminin bazı psikososyal değişkenler açısından incelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12, 21-36.
 • Ekinci, Ö. & Aybek, B. (2010). Öğretmen adaylarının empatik ve eleştirel düşünme eğilimlerinin incelenmesi. İlköğretim Online, 9(2), 816-827.
 • Fritz, W., Möllenberg, A. & Chen, G. M. (2002). “Measuring intercultural sensitivity in different cultural contexts. Intercultural Communication Studies,11(2), 165-177.
 • Hong, M., Lee, W.H., Park, J.H., Yoon, T.Y., Moon, D.S., Lee, S.M. & Bahn, G. H. (2012). Changes of empathy in medical college and medical school students: 1-year follow up study. BMC Medical Education, 12(1):122.
 • Kalkınma Araştırmaları Merkezi (2015). Yükseköğretimin Uluslararasılaşması Çerçevesinde Türk Üniversitelerinin Uluslararası Öğrenciler için Çekim Merkezi Haline Getirilmesi. Araştırma Projesi Raporu. http://kam.kalkinma.gov.tr/wpcontent/uploads/2015/04/Uluslararasi_Ogrenci_Raporu_2015.pdf Erişim tarihi: 21.07.2017
 • Karasar, N. (1994). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın
 • Kartarı, A. (2014). Kültür, farklılık ve iletişim. İletişim yayınları, İstanbul.
 • Kaya, B. & Çolakoğlu, Ö. M. (2015). Empati düzeyi belirleme ölçeği uyarlama çalışması. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(1), 17-30.
 • Kaya, B. (2016). An evaluation of the empathy levels of pre-service social studies teachers. Educational Research and Reviews, 11(6), 229-237.
 • McMurray, A. A. (2007). Measuring intercultural sensitivity of international and domestic college students: The impact of international travel. Master’s thesis, University of Florida.
 • Mindes, G. (2006). Teaching young children social studies. Praeger Publishers. 88 Post Road West, Westport, Greenwood Publishing Group, Inc. USA.
 • ÖSYM (2006). 2005-2006 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri Kitabı. http://www.osym.gov.tr/Eklenti/3977,18yabancipdf.pdf?0 Erişim tarihi 20.02.2018.
 • Özay, T. & Akay, Y. (2014). İlkokul 4. Sınıf öğrencilerinin empati kavramına ilişkin görüşleri. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(22), 205-217.
 • Pala, A. (2008). Öğretmen adaylarının empati kurma düzeyleri üzerine bir araştırma. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(23), 13-23.
 • Rengi, Ö. & Polat, S. (2014). Sınıf öğretmenlerinin kültürel farklılık algıları ve kültürlerarası duyarlılıkları. Zeitschrift für die Welt der Türken/Journal of World of Turks, 6(3), 135-156.
 • Rengi, Ö. (2014). Sınıf Öğretmenlerinin Kültürel Farklılık Algıları ve Kültürlerarası Duyarlılıkları. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli.
 • Simister, C. J. (2007). How to teach thinking and learning skills a practical programme for the whole school. Paul Chapman Publishing SAGE Publications Company 1 Oliver’s Yard 55 City Road London, UK.
 • Spinthourakis, J.A., Karatzia‐Stavlioti, E. ve Roussakis, Y. (2009). Pre‐service Teacher Intercultural Sensitivity Assessment as a Basis for Addressing Multiculturalism. Intercultural Education, 20(3), 267-276.
 • Spitzberg B. H. (2000). A model of intercultural communication competence. Intercultural communication: A Reader, 9, 375-387.
 • Sülü-Küllü, A. (2014). The role of Native English Speaking Teacher in Promoting Intercultural Sensitivity. (Unpublished Master′s Thesis). Bilkent University, Ankara
 • Tutuk, A., Al, D. & Doğan, S. (2002). Hemşirelik öğrencilerinin iletişim becerisi ve empati düzeylerinin belirlenmesi. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 6(2), 36-41.
 • Türk Dil Kurumu (2018). http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.5a9089735de465.09369227 Erişim tarihi 28.01.2018
 • Yılmaz, F. & Göçen, S. (2013). Sınıf öğretmeni adaylarının kültürlerarası duyarlılık hakkındaki görüşlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(15), 373-392.
 • YÖK (2017). Yükseköğretim İstatistikleri. https://istatistik.yok.gov.tr/yuksekogretimIstatistikleri/2017/2017_T20_V1.pdf Erişim tarihi: 21.02.2018.
 • Yurtseven, N. & Altun, S. (2015). Intercultural Sensitivity in Today’s Global Classes: Pre-service Teachers’ Perceptions. Journal of Ethnic and Cultural Studies, 2(1), 49-54.
 • Yüksel, A. (2003). Empati eğitim programının ilköğretim öğrencilerinin empatik becerilerine etkisi. Yayımlanmamış doktora tezi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Zakaria, N. (2000). The effects of cross-cultural training on the acculturation process or the global workforce. International Journal of Manpower, 21(6), 492-510.
 • Williams, J. & Stickley, T. (2010). Empathy and nurse education. Nurse Education Today, 30(8), 752- 755.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Dergi Bölümü Sosyal Bilimler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-6392-6543
Yazar: Könül ABASLI (Sorumlu Yazar)
Kurum: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { tubav410634, journal = {TÜBAV Bilim Dergisi}, issn = {1308-4933}, eissn = {1308-4941}, address = {TÜRK BİLİM ARAŞTIRMA VAKFI (TÜBAV)}, year = {2018}, volume = {11}, pages = {20 - 23}, doi = {}, title = {KÜLTÜRLERARASI DUYARLILIK VE EMPATİ ARASINDAKİ İLİŞKILERİN TÜRK VE ULUSLARARASI ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNE GÖRE İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {ABASLI, Könül} }
APA ABASLI, K . (2018). KÜLTÜRLERARASI DUYARLILIK VE EMPATİ ARASINDAKİ İLİŞKILERİN TÜRK VE ULUSLARARASI ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNE GÖRE İNCELENMESİ. TÜBAV Bilim Dergisi, 11 (2), 20-23. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/tubav/issue/38182/410634
MLA ABASLI, K . "KÜLTÜRLERARASI DUYARLILIK VE EMPATİ ARASINDAKİ İLİŞKILERİN TÜRK VE ULUSLARARASI ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNE GÖRE İNCELENMESİ". TÜBAV Bilim Dergisi 11 (2018): 20-23 <http://dergipark.gov.tr/tubav/issue/38182/410634>
Chicago ABASLI, K . "KÜLTÜRLERARASI DUYARLILIK VE EMPATİ ARASINDAKİ İLİŞKILERİN TÜRK VE ULUSLARARASI ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNE GÖRE İNCELENMESİ". TÜBAV Bilim Dergisi 11 (2018): 20-23
RIS TY - JOUR T1 - KÜLTÜRLERARASI DUYARLILIK VE EMPATİ ARASINDAKİ İLİŞKILERİN TÜRK VE ULUSLARARASI ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNE GÖRE İNCELENMESİ AU - Könül ABASLI Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - TÜBAV Bilim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 20 EP - 23 VL - 11 IS - 2 SN - 1308-4933-1308-4941 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 TÜBAV Bilim Dergisi KÜLTÜRLERARASI DUYARLILIK VE EMPATİ ARASINDAKİ İLİŞKILERİN TÜRK VE ULUSLARARASI ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNE GÖRE İNCELENMESİ %A Könül ABASLI %T KÜLTÜRLERARASI DUYARLILIK VE EMPATİ ARASINDAKİ İLİŞKILERİN TÜRK VE ULUSLARARASI ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNE GÖRE İNCELENMESİ %D 2018 %J TÜBAV Bilim Dergisi %P 1308-4933-1308-4941 %V 11 %N 2 %R %U
ISNAD ABASLI, Könül . "KÜLTÜRLERARASI DUYARLILIK VE EMPATİ ARASINDAKİ İLİŞKILERİN TÜRK VE ULUSLARARASI ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNE GÖRE İNCELENMESİ". TÜBAV Bilim Dergisi 11 / 2 (Temmuz 2018): 20-23.