Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 2, Sayfalar 243 - 267 2017-10-27

AMASYA ÖZELİNDE TÜRK KADINININ TARİH ALGISI ÜZERİNE NİTEL BİR ÇALIŞMA
A QUALITATIVE STUDY on the HISTORY PERCEPTION of TURKISH WOMEN in AMASYA

Gönül Türkan DEMİR [1] , Emine ALTUNAY ŞAM [2]

248 319

Geçmişten bugüne değişen dünya koşulları, karşılaşılan sorunlar bunların çözüm arayışları insanlığı geçmiş deneyimlerden faydalanmaya zaruri kılmıştır. Bu ihtiyaç tarih biliminin doğmasını sağlamıştır. Tarih eğitimi bireyin kültürel mirası tanımasına, geçmişe tanık olmasına bu yolla aidiyet ve kimlik duygusunun güçlenmesine yardımcı olur. Bu kimliğin kazanımında eğitimin ilk basamağı olan ailede bireyin yetişmesinde önemli katkısı olan annenin etkisi önemlidir.  Bu çalışmanın amacı,  tarih boyunca toplumda annelik başta olmak üzere çok önemli sorumluluklar üstlenmiş olan Türk kadınının tarih algısını günümüz boyutuyla incelemektir. Çalışan ve ev hanımı konumundaki Türk kadını,  toplumun her kademesinde işlevsel biçimde varlığını hissettirirken, aynı zamanda bir anne olarak önemli bir sorumluluğu da yüklenmiştir, buna bağlı olarak kadınların toplumsal değer ve birikimin gelecek nesillere aktarılmasındaki katkısı büyüktür. Nitel araştırma yöntemi kullanılarak yapılan bu çalışma ile Türk kadınının tarihin gerekliliği husussundaki bilinci ve tarihe gösterdikleri hassasiyet ortaya konulmuştur. Çalışma grubunu, amaçlı örnekleme yöntemlerinden maksimum çeşitlilik örneklemesi yoluyla Amasya’da yaşayan ev hanımı, çalışan ve 60 yaş üstü kadınlardan 13 kişi oluşturmaktadır. Çalışma grubunu oluşturan katılımcılar gönüllülük esasına dayalı olarak belirlenmiştir. Katılımcılarla yapılan görüşmeler sonucunda toplanan veriler NVivo nitel veri analizi programı yardımıyla analiz edilmiştir. Çalışmanın sonucunda kadınların özellikle anne olarak kendi çocuklarına tarih sevgisini aşılamaya çalıştıkları, tarih bilmenin önemini aile yaşantılarında da ortaya koydukları anlaşılmıştır.

The world conditions, the problems aroused and the sought for the solution to these problems made human to benefit from the experiences that they have had up to now.  Such a need yielded the birth of the science of history.  History education helps people to know their cultural heritage and their past and in this way they develop identity. The influence of the mother who contributed to the growth of the individual in the first step of the education in the acquisition of this identity is important. The purpose of this study is to investigate the history perception of Turkish women who play a great key role throughout history.   The Turkish women as working mothers and housewives make feel their functional existance at every level in the society and they have responsibility as mothers. As a result, they contribute to transfer values and experiences to the new generation. This study was carried by using qualitative method and it provided the sensitiveness of the Turkish women towards history and concious. The working group constitutes 13 people from housewives, employees and women over 60 years living in Amasya through maximum diversity sampling from purposeful sampling methods. The participants were determined by voulantarily. The obtained data was analysed by using NVivo qualitative data analysing program. At the end of the study, women especially the mothers help their children know their history and the importance of knowing history in their lives. 

 • Altunay Şam, E. (2007). Amasya Eğitim Fakültesinde farklı bölümlerde okuyan öğretmen adaylarının tarih dersine ilişkin tutumları. GÜ Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27(3), 1-19.
 • Carr, E. H. (1996). Tarih nedir? Misket Gizem Gürtürk(Çev.), İstanbul: İletişim.
 • Collingwood, R.G. (2015). Tarih tasarımı. Çev. Kurtuluş Dinçer, Ankara: Doğubatı.
 • Güler, A., Halıcıoğlu M.B. ve Taşğın S. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin.
 • Güler, İ. (2012). Tarihin toplumdaki işlevi ve yeri. İstanbul: Elif.
 • Halkin, L.E., (2000). Tarih tenkidinin unsurları. Yayına Hazırlayan: Bahaeddin Yediyıldız, Ankara:Türk Tarih Kurumu.
 • Karapehlivan Şenel, F. (2012). Tarihsel ve toplumsal süreçte kadın. Toplum ve Hekim, 27(4), 246-255.
 • Kütükoğlu, M. S. (2008). Tarih araştırmalarında usul. İstanbul: Elif.
 • Özbaran, S. (1995). Neden ve nasıl tarih? Salih Özbaran (Eds.) Tarih Öğretimi ve Ders Kitapları (s.25-33). İstanbul: Tarih Vakfı Yurt.
 • Tekeli, İ. (1998). Tarih bilinci ve gençlik. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt.
 • Tekeli, İ. (2000). Tarih öğretiminin yeniden yapılandırılması. İstanbul: Tarih Vakfı.
 • Tellioğlu, İ. (2016). İslam öncesi Türk toplumunda kadının konumu üzerine. A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 55, 209-224.
 • Uzun, H. (2006). Tarih bilimi ve tarihte nedensellik. Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi, 7(1), 1-13.
 • Yaşar Ekici, F. (2014). Türk aile yapısının değişimi ve dönüşümü ve bu değişim ve dönüşüme etki eden unsurların değerlendirilmesi. The Journal of Academic Social Science Studies, 30, 209-224. DOİ: 10.9761/JASSS2594.
 • Yıldırım, A ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin.
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Araştırma ve İnceleme Makaleleri
Yazarlar

Yazar: Gönül Türkan DEMİR
Ülke: Turkey


Yazar: Emine ALTUNAY ŞAM
Kurum: AMASYA ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { tuhed304513, journal = {Turkish History Education Journal}, issn = {}, eissn = {2147-4516}, address = {Ahmet ŞİMŞEK}, year = {2017}, volume = {6}, pages = {243 - 267}, doi = {10.17497/tuhed.304513}, title = {AMASYA ÖZELİNDE TÜRK KADINININ TARİH ALGISI ÜZERİNE NİTEL BİR ÇALIŞMA}, key = {cite}, author = {DEMİR, Gönül Türkan and ALTUNAY ŞAM, Emine} }
APA DEMİR, G , ALTUNAY ŞAM, E . (2017). AMASYA ÖZELİNDE TÜRK KADINININ TARİH ALGISI ÜZERİNE NİTEL BİR ÇALIŞMA. Turkish History Education Journal, 6 (2), 243-267. DOI: 10.17497/tuhed.304513
MLA DEMİR, G , ALTUNAY ŞAM, E . "AMASYA ÖZELİNDE TÜRK KADINININ TARİH ALGISI ÜZERİNE NİTEL BİR ÇALIŞMA". Turkish History Education Journal 6 (2017): 243-267 <http://dergipark.gov.tr/tuhed/issue/31627/304513>
Chicago DEMİR, G , ALTUNAY ŞAM, E . "AMASYA ÖZELİNDE TÜRK KADINININ TARİH ALGISI ÜZERİNE NİTEL BİR ÇALIŞMA". Turkish History Education Journal 6 (2017): 243-267
RIS TY - JOUR T1 - AMASYA ÖZELİNDE TÜRK KADINININ TARİH ALGISI ÜZERİNE NİTEL BİR ÇALIŞMA AU - Gönül Türkan DEMİR , Emine ALTUNAY ŞAM Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17497/tuhed.304513 DO - 10.17497/tuhed.304513 T2 - Turkish History Education Journal JF - Journal JO - JOR SP - 243 EP - 267 VL - 6 IS - 2 SN - -2147-4516 M3 - doi: 10.17497/tuhed.304513 UR - http://dx.doi.org/10.17497/tuhed.304513 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Turkish History Education Journal AMASYA ÖZELİNDE TÜRK KADINININ TARİH ALGISI ÜZERİNE NİTEL BİR ÇALIŞMA %A Gönül Türkan DEMİR , Emine ALTUNAY ŞAM %T AMASYA ÖZELİNDE TÜRK KADINININ TARİH ALGISI ÜZERİNE NİTEL BİR ÇALIŞMA %D 2017 %J Turkish History Education Journal %P -2147-4516 %V 6 %N 2 %R doi: 10.17497/tuhed.304513 %U 10.17497/tuhed.304513
ISNAD DEMİR, Gönül Türkan , ALTUNAY ŞAM, Emine . "AMASYA ÖZELİNDE TÜRK KADINININ TARİH ALGISI ÜZERİNE NİTEL BİR ÇALIŞMA". Turkish History Education Journal 6 / 2 (Ekim 2017): 243-267. http://dx.doi.org/10.17497/tuhed.304513