Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 2, Sayfalar 343 - 362 2017-10-27

LİSE TARİH DERSİNDE MEZARLIKLARIN EĞİTİM ORTAMI OLARAK KULLANILMASININ ÖĞRENCİ BAŞARISI ve TUTUMUNA ETKİSİ
The EFFECTS of USING CEMETERIES as an EDUCATIONAL STAGE on STUDENTS’ AKADEMIC SUCCES and ATTITUDES in a HIGH SCHOOL HISTORY COURSE

Ayşe SEYHAN [1] , Ufuk ŞİMŞEK [2]

330 320

Araştırmanın amacı, 9. sınıf tarih dersinde “Tarih Bilimi ve İnsan” ünitesinin mezarlık ziyaretleri ile ilişkilendirilmesinin öğrencilerin akademik başarıları ve tutumları üzerindeki etkilerini incelemektir. 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Trabzon ili Of ilçesi dâhilinde bir lisede gerçekleştirilen araştırmanın çalışma grubunu 66 9. Sınıf (iki şube) öğrencisi oluşturmuştur. Araştırmada, öntest-sontest kontrol gruplu deneysel desen kullanılmıştır. Araştırma verileri akademik başarı testi ve tarih dersi tutum ölçeği ile elde edilmiştir. Uygulama öncesinde her iki gruba Tarih Bilimi ve İnsan Ünitesi Akademik Başarı Testi ve Tarih Dersi Tutum Ölçeği öntest olarak uygulanmıştır. Dersler deney grubunda mezarlık ziyareti gerçekleştirilerek, kontrol grubunda ise anlatım, soru cevap ve tartışma yöntem ve tekniklerine göre işlenmiştir. Uygulama sonrasında deney ve kontrol gruplarına aynı ölçekler sontest olarak uygulanmıştır. Verilerin analizinde aritmetik ortalama, standart sapma, bağımsız gruplar t-testi kullanılmış, anlamlılık düzeyi p<0.5 olarak alınmıştır. Bağımsız gruplar t-testi analiz sonuçlarına göre, deney ve kontrol gruplarının akademik başarı puanları karşılaştırıldığında deney grubu lehinde anlamlı bir fark bulunmuştur. Tutum puanları değerlendirildiğinde ön test puanları açısından gruplar arasında bir fark görülmezken son test puanlarına göre deney grubunun puanları anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur. Deney ve kontrol gruplarının tutum puanları karşılaştırıldığında deney grubunun son test puanları kontrol grubunun son test puanlarından anlamlı düzeyde yüksek çıktığı görülmüştür.

The aim of the research is to examine the effects of the attribution of the "History Science and Human" unit with the cemetery visits in the 9th grade history course over the academic achievement and attitudes of the students. The study group of research which was carried through in a high school located in Of district belongs to Trabzon province in 2016-2017 academic semester constitutes of 66 students at 9th grade (two branches).In the study, pretest-posttest experimental pattern with control group were used. The research data were obtained from the academic achievement test and the history course attitude scale. Prior to the application, History Science and Human Unit Academic Achievement Test and History Course Attitude Scale were carried out as a pre-test for both groups. Lessons were carried out in the experimental group by visiting cemeteries, as for in the control group it was carried out in accordance with lectures, question-answer and discussion methods and techniques. The same scales were applied as posttest to the experimental and control groups after the application. Arithmetic mean, standard deviation, independent groups t-test were used in the analysis of the data, and significance level was taken as p <0.5. According to the independent groups t-test analysis results it seems that if we compare academic achievement scores of the experimental and control groups, a significant difference was found in favor of the experimental group. When the attitude scores were assessed, there was no difference between the groups in terms of pretest scores, and the scores of the experimental group were found to be significantly higher than the posttest scores. When experimental and control group's attitude scores were compared, the posttest scores of the experimental group were seemed to be significantly higher than the control group's posttest scores. 

 • Açıkgöz, K. Ü. (2002). Aktif Öğrenme Metodu. Çiğli Belediyesi Konferans Salonu Semineri 23 Mayıs 2002.
 • Adıgüzel, H. Ö. (2000). Müze Pedagojisinin Türkiye’deki Yansımaları Ve Müzelerdeki Yaratıcı Drama Uygulamaları. 3. Uluslararası Tarih Kongresi, Tarih Yazımı Ve Müzecilikte Yeni Yaklaşımlar: Küreselleşme Ve Yerelleşme, Türkiye Ekonomik Toplumsal Tarih Vakfı Yayınları, S. 130-144.
 • Akın, F. (2012). Okul İçi ve Okul Dışı Öğrenmelerin Öğrenci Başarısına Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Burdur.
 • Aktekin, S. (2010). Ortaöğretim Tarih Eğitiminde Yerel Tarihin Yeri ve Önemi. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 6 (1), 86-105.
 • Aktekin, S. (2008). Müze Uzmanlarının Okulların Eğitim Amaçlı Müze Ziyaretlerine İlişkin Görüşleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 9 (2), 103-111.
 • Ata, B. (2002). Müzelerde ve Tarihi Mekanlarla Tarih Öğretimi, Tarih Öğretmenlerinin Müze Eğitimine İlişkin Görüşler. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Behrendt, M., Franklin, T. (2014). A Review of Research on School Field Trips and Their Value in Education. International Journal of Environmental Education, 9. 235-245.
 • Bozdoğan, A. E. (2007). Bilim ve Teknoloji Müzelerinin Fen Öğrenimindeki Yeri Ve Önemi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Büyüköztürk, Ş. (2001). Deneysel Desenler Öntest-Sontest Kontrol Grubu Desen ve Veri Analizi. 2. Basım, Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Çetin, M. A., Metin, C. (2013). Mezarlık Ve Şehitlik Ziyaretlerinin Tarih Bilgisi Ve Bilincinin Oluşumunda Ve Öğrencinin Akademik Başarısındaki Etkisi. Anadolu Eğitim Liderliği ve Öğretim Dergisi [Anatolian Journal of Educational Leadership and Instruction] 1 (1), 44-66.
 • Demircioğlu, İ. H. (2007). Tarih Öğretiminde Öğrenci Merkezli Yaklaşımlar. Anı Yayıncılık: Ankara.
 • Demircioğlu, İ. H. (2009). Tarih Öğretmenlerinin Tarihsel Düşünme Becerilerine Yönelik Görüşleri. Millî Eğitim, 184 Güz, 228-239.
 • Demirel, Ö. (2000). Eğitimde Program Geliştirme, 3. Baskı, Pegem Yay.
 • Dilek, D. (2009). Geçmişi İmgelerle Yeniden Kurmak: İlköğretim Düzeyinde Tarihsel İmgelem Becerilerinin Kullanımı Üzerine İkonografik Bir Analiz. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice, 9 (2), 633-689.
 • Howard, B., Smith, R. (2016). Research & Investigation Project (RIP)- A Grave Undertaking, http://www.archaeologychannel.org/resources-guide/teacher-resources/195-lesson-plans/2081-memorial-hall-museum-online-r-i-p-a-grave-undertaking adresinden 16.10.2016 tarihinde alınmıştır.
 • Husbands, C. (2000). What İs History teaching?: Language, İdea sand meaning İn Learning About The Past. Bucking Hanmand Philadelphia, Open University Pres.
 • Kabapınar, Y. (2003). Eğitim Pedagojisi ve Tarih Metodolojisi Açısından İngiliz Tarih Ders Kitaplarına Bir Bakış. Tarih ve Toplum, 9, (230), 41.
 • Karasar, N. (2005). Bilimsel Araştırma Yöntemi. 14. Basım, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kaya, R., Demirel, M. (2008). Lise 3. Sınıf Öğrencilerinin Tarih Derslerindeki İlgi Alanları (Erzurum Örneği). Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11 (1), 163-177.
 • Knapp, D. (2000). Memorable Experiences Of A Science Field Trip. School Science And Mathematics, 100 (2), 65-72. doi: 10.1111/j.1949-8594.2000.tb17238.x.
 • Krause, K. (2016). Cemetery Studies- Milwaukee’s Best, Web: http://www.angelfire.com/ky2/cemetery/forest.htm adresinden 15 kasım 2016 tarihinde alınmıştır.
 • Kulu, M. (2009). İlköğretim Sosyal Bilgiler Eğitiminde Mezarlıkların ve Şehitliklerin Kullanılması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • MEB, (2007). Tarih Dersi Öğretim Programı (9. Sınıf), Ankara: Talim Ve Terbiye Kurulu Yay.
 • Myers, B., Jones, L. (2003). Successful field trips: A three-step approach. The Agricultural Education Magazine, 75(4), 26-27.
 • Nadelson, L. Jordan, J. (2012). Student attitudes toward and recall of outside day: An environmental science field trip. Journal of Educational Research, 105 (3), 220-231.
 • Paykoç, F. (2002). Türkiye’de Müze Eğitimi Uygulamaları: Tarihçe ve Örnekler. Akdeniz Bölgesi Müzeleri Müze Eğitimi Semineri, Antalya, 2-6.
 • Prather, L. (2016). “Education World” http://www.educationworld.com/a_curr/teacher_feature/teacher_feature050.shtml eb: adresinden 15.10.2016 tarihinde alınmıştır.
 • Rix, C. Mcsorley, J. (1999). An investigation into the role that school-based interactive science centres may play in the education of primary-aged children. International Journal Of Science Education, 21(6), 577-593.
 • Safran, M. (2006). Tarih Eğitimi, Makale ve Bildiriler. Ankara: Gazi.
 • Safran, M., Ata, B. (2006). Okul Dışı Tarih Öğretimi. Tarih Eğitimi Makale ve Bildiriler. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Silberman, M. (1996). Active Learning 101 Strategies to Teach Any Subject. Massachusetts: Allyn ve Bacon.
 • Sünbül, A. M., (2001). Öğrenme Öğretme Stratejisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü.
 • Şimşek, A., Kaymakçı, S. (2015). Okul Dışı Sosyal Bilgiler Öğretiminin Amacı Ve Kapsamı. A. Şimşek, S. Kaymakçı (Eds.), Okul Dışı Sosyal Bilgiler Öğretimi, Vadi Grup: Ankara, 1-11.
 • Şimşek, C. 2011. Fen Öğretiminde Okul Dışı Öğrenme Ortamları. Okul Dışı Öğrenme Ortamları Ve Fen Eğitimi. C. Şimşek (Ed.), Pegem yay, Ankara, 1-21.
 • Şimşek, U. (2015). Okul Dışı Sosyal Bilgiler Öğretiminde Tarihsel Şehitlik, Anıt Ve Mezarlıkların Kullanımı. A. Şimşek, S. Kaymakçı (Eds.), Okul Dışı Sosyal Bilgiler Öğretimi, Vadi Grup: Ankara, 225-233.
 • Whitesell, E. R 2015. A Day at the Museum: The Impact of Field Trips to Informal Science Education Institutions on Middle School Science Achievement, IESP Working Paper, 03-15.
 • Yalçın, F. (2010). Tarih Öğretim Alanı Olarak Müzelerin Kullanılmasının Toplumsal Tarih Bilincinin Kazandırılmasındaki Etkileri. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Kayseri. Yeşilbursa, C. C. (2015). Okul Dışı Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yerel Tarih. A. Şimşek, S. Kaymakçı (Eds.), Okul Dışı Sosyal Bilgiler Öğretimi, Vadi Grup: Ankara, 143-160.
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Araştırma ve İnceleme Makaleleri
Yazarlar

Yazar: Ayşe SEYHAN
Kurum: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Ülke: Turkey


Yazar: Ufuk ŞİMŞEK
Kurum: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ, SOSYAL BİLİMLER VE TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ, SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { tuhed325108, journal = {Turkish History Education Journal}, issn = {}, eissn = {2147-4516}, address = {Ahmet ŞİMŞEK}, year = {2017}, volume = {6}, pages = {343 - 362}, doi = {10.17497/tuhed.325108}, title = {LİSE TARİH DERSİNDE MEZARLIKLARIN EĞİTİM ORTAMI OLARAK KULLANILMASININ ÖĞRENCİ BAŞARISI ve TUTUMUNA ETKİSİ}, key = {cite}, author = {ŞİMŞEK, Ufuk and SEYHAN, Ayşe} }
APA SEYHAN, A , ŞİMŞEK, U . (2017). LİSE TARİH DERSİNDE MEZARLIKLARIN EĞİTİM ORTAMI OLARAK KULLANILMASININ ÖĞRENCİ BAŞARISI ve TUTUMUNA ETKİSİ. Turkish History Education Journal, 6 (2), 343-362. DOI: 10.17497/tuhed.325108
MLA SEYHAN, A , ŞİMŞEK, U . "LİSE TARİH DERSİNDE MEZARLIKLARIN EĞİTİM ORTAMI OLARAK KULLANILMASININ ÖĞRENCİ BAŞARISI ve TUTUMUNA ETKİSİ". Turkish History Education Journal 6 (2017): 343-362 <http://dergipark.gov.tr/tuhed/issue/31627/325108>
Chicago SEYHAN, A , ŞİMŞEK, U . "LİSE TARİH DERSİNDE MEZARLIKLARIN EĞİTİM ORTAMI OLARAK KULLANILMASININ ÖĞRENCİ BAŞARISI ve TUTUMUNA ETKİSİ". Turkish History Education Journal 6 (2017): 343-362
RIS TY - JOUR T1 - LİSE TARİH DERSİNDE MEZARLIKLARIN EĞİTİM ORTAMI OLARAK KULLANILMASININ ÖĞRENCİ BAŞARISI ve TUTUMUNA ETKİSİ AU - Ayşe SEYHAN , Ufuk ŞİMŞEK Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17497/tuhed.325108 DO - 10.17497/tuhed.325108 T2 - Turkish History Education Journal JF - Journal JO - JOR SP - 343 EP - 362 VL - 6 IS - 2 SN - -2147-4516 M3 - doi: 10.17497/tuhed.325108 UR - http://dx.doi.org/10.17497/tuhed.325108 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Turkish History Education Journal LİSE TARİH DERSİNDE MEZARLIKLARIN EĞİTİM ORTAMI OLARAK KULLANILMASININ ÖĞRENCİ BAŞARISI ve TUTUMUNA ETKİSİ %A Ayşe SEYHAN , Ufuk ŞİMŞEK %T LİSE TARİH DERSİNDE MEZARLIKLARIN EĞİTİM ORTAMI OLARAK KULLANILMASININ ÖĞRENCİ BAŞARISI ve TUTUMUNA ETKİSİ %D 2017 %J Turkish History Education Journal %P -2147-4516 %V 6 %N 2 %R doi: 10.17497/tuhed.325108 %U 10.17497/tuhed.325108
ISNAD SEYHAN, Ayşe , ŞİMŞEK, Ufuk . "LİSE TARİH DERSİNDE MEZARLIKLARIN EĞİTİM ORTAMI OLARAK KULLANILMASININ ÖĞRENCİ BAŞARISI ve TUTUMUNA ETKİSİ". Turkish History Education Journal 6 / 2 (Ekim 2017): 343-362. http://dx.doi.org/10.17497/tuhed.325108