Yıl 2018, Cilt 5, Sayı 2, Sayfalar 127 - 135 2018-05-06

Portakal Kabuğundan (Citrus sinensis L.) İzole Edilen Esansiyel Yağın Broyler Diyetlerine Eklenmesinin Performans Üzerine Etkileri
Effects of the Supplementation of Essential Oil Isolated from Orange Peel (Citrus sinensis L.) to Broiler Diets on the Performance

Ahmet AYDIN [1] , Ahmet ALÇİÇEK [2]

85 198

Bu araştırmada, etlik piliç karmalarına portakal kabuğu (Citrus sinensis L.) uçucu yağı (PKUY) ilavesinin broyler performansı üzerine olan etkisi incelenmiştir. Araştırmada, 432 adet etlik civciv kullanılmış ve deneme 6 hafta sürdürülmüştür. Etlik piliç karma yemlerine kontrol (1. Grup), 50 mg/kg (2. Grup), 100 mg/kg (3. Grup) ve 150 mg/kg (4. Grup) PKUY ilave edilmiş ve 4 farklı rasyon kullanılmıştır. Etlik piliç karmalarına PKUY ilavesinin canlı ağırlığa etkileri 1. ve 5. haftalar hariç, önemli (P<0.05) bulunmuştur. PKUY dozları arttıkça canlı ağırlık artmış ve 150 mg/kg’lık doz en yüksek ağırlığı sağlamıştır. Yem tüketimleri bakımından farklılıklar 2. hafta hariç, önemli (P<0.05) bulunmuştur. Karmalara 150 mg/kg PKUY ilavesi, yemden yararlanmayı önemli derecede (P<0.05) iyileştirmiştir. Karkas ağırlığı, karkas randımanı, but, sırt, kanat, göğüs, abdominal yağ ve kalp ağırlıkları PKUY dozları arttıkça önemli (P<0.05) düzeyde artmıştır.


In this study, the effects of essential oil isolated from orange peel (OEO) added to broiler diets on the performance were examined. In the research, 432 broiler chickens were used and the experiment lasted for six weeks. In the experiment, 0 (1st group), 50 (2nd group), 100 (3rd group) and 150 mg/kg (4th group) of OEO (Citrus sinensis L.) were added to broiler diets and 4 different diets were used. The effect of OEO added to broiler diets on the live weights were found significant (P<0.05), except for 1st and 5th weeks. The more the doses of the OEO were the more the live weights increased, the dose of 150 mg/kg had the maximum increase. Feed intake was found significant (P<0.05), except for the 2nd week. The addition of 150 mg/kg of OEO improved the feed efficiency (P<0.05). Carcass weight, carcass yield, things, breast, back, wing, abdominal fat and heart weights significantly increased (P<0.05) as OEO dose added to diets increased.


 • Alçiçek, A., Bozkurt, M, Çabuk, M. 2003. The Effect of an essential oil combination derived from selected herbs growing wild in Turkey on broiler performance. South African Journal of Animal Sci., 33(2): 89-94.
 • Alçiçek, A., Bozkurt, M, Çabuk, M. 2004. The Effect of a mixture of herbal essential oils, an organic acidor a probiotic on broiler performance. South African Journal of Animal Sci., 34(4): 217-222.
 • Alçiçek, A. 2008. Mucize bitki kekikten hayvancılıkta yararlanma imkânı. Birlik Dergisi, 15: 52-54.
 • Alçiçek, A.,Çabuk, M, Bozkurt, M. 2009. Kişniş (Coriandrum sativum L.), kimyon (Carum carvi L.), lavanta (Lavandula stoechas L.) ve portakal (Citrus sinensis L.) uçucu yağlarından antimikrobiyel yem katkısı olarak yararlanma imkanları. VI. Ulusal Zootekni Kongresi. Erzurum, s. 3-9.
 • Al-Kassie, G.A.M. 2009. Influence of Two plant extracts derived from t hymeand cinnamon on broiler performance. Pakistan Vet. Journal, 29(4): 169-173.
 • Anonymous, 1987. Kümes Kanatlılarının Besin Maddeleri Gereksinimleri. Uludağ Üniv. Ziraat Fak. Zootekni Bölümü (National Academy of Sciences, Washington’dan Tercüme), s. 3-5.
 • Anonymous, 2010. Portakal. Ana-Britannica, 25: 399.
 • Babaoğlan, M., Tekeli, A., Filik, G., Kutlu, H.R. 2009. Etlik Piliçlerin beslenmesinde büyüme uyarıcı olarak kullanılan farklı timol ve karvakrol kaynaklarının biyoetkinliklerinin karşılaştırılması. V. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi. Çorlu-Tekirdağ, s. 254-259.
 • Bach Knudsen, K.E. 2001. Development of antibiotic resistance and options to replace antimicrobials in animal diets. Proc. Nutr. Soc., 60: 291-299.
 • Başer, K.H.C. 1995. Essential oils from plants which are used as herbal tea in Turkey. In K.H.C. Başer (Editor). Proceeding of the 13th International Congress of Flavours. Fragrances and Essantial Oils, AREP Publication, İstanbul, Turkey, 2: 67-69.
 • Botsoglou, N.A.,Florou-Paner, P., Christaki, E., Fletouris, D.J., Spais, A.B. 2002. Effect of Dietary oregano essential oil on performance of chickens and on ıron-ınduced lipid oxidation of breast, Thigh and Abdominal FatTissues. Br.Poultry Sci., 43: 223-230.
 • Bozkurt, M., Çatlı, A.U., Küçükyılmaz, K., Çınar, M., Bintaş, E. 2007. Etlik Piliç yemlerine organik asit ve esansiyel yağ karışımı ile kombinasyonlarının ilave edilmesinin besi performansı üzerine etkileri. IV. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi. Bursa, s. 217-220.
 • Bozkurt, M.,Küçükyılmaz, K., Çatlı, A.U., Çınar, M. 2009a. Effect of dietary mannan oligosaccharide with or without oregano essential oil and hop extract supplementation on the performance and slaughter charasteristics of male broilers. South African Journal of Animal Sci., 39(3): 234-239.
 • Bozkurt, M.,Küçükyılmaz, K., Çatlı, A.U., Çınar, M., Çabuk, M. 2009b. Mısır ve buğday esaslı karma yemlere esansiyel yağ karışımı ilavesinin erkek ve dişi etlik piliçlerin performansı üzerine etkileri. V. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi. Çorlu-Tekirdağ, s. 261-265.
 • Bölükbaşı, Ş.C., Erhan, M.K. 2007b. Yumurta tavuklarının yemlerine ilave edilen kekik otunun (Thymus vulgaris) yumurta sarısı ve kan serumunda trigliserid ve kolesterol oranı ve dışkıda E. coli yoğunluğu üzerine etkisi. IV. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi. Bursa, s. 221-223.
 • Bulgurlu, Ş., Ergül, M. 1978. Yemlerin Fiziksel, Kimyasal ve Biyolojik Analiz Metodları, Ege Üniv. Ziraat Fak. Yay. 127, İzmir, s. 47-52.
 • Ceylan, N., Çiftçi, İ., İlhan, Z. 2003. Büyütme faktörü antibiyotiklere alternatif yem katkılarının etlik piliçlerde besi performansı ve bağırsak mikrofolorası üzerine etkileri. Turk Journal Vet. Anim. Sci., 27: 727-733.
 • Cowan, M.M. 1999. Plant Products as Antimicrobial Agents. Clin. Microb. Rev., 12: 564-582.
 • Çabuk, M., Bozkurt, M., Alçiçek, A., Akbaş, Y., Küçükyılmaz, K. 2006. Effect of Herbal essential oils mixture on growth and ınternal organ weight of broilers from young and old breeder flocks. South African Journal of Animal Sci., 36(2): 215-221.
 • Çetin, T., Yıldız, G., 2004. Esansiyel yağların alternatif yem katkı maddesi olarak kullanımı. Yem Magazin Dergisi, 12(38): 41-47.
 • Düzgüneş, O., Kesici, T., Kavuncu, O., Gürbüz, F. 1987. Araştırma ve Deneme Metodları (İstatistik Metodları II). Ankara. Üniv. Ziraat Fak. Yay. 1021, Ankara.
 • El-Ghousein, S.S., Al-Beitawi, N.A. 2009. The effect of feeding of crushed thyme (Thyme vulgaris L.) on growth, blood constituents, gastrointestinal tractand carcass charasteristics of broiler chickens. Journal of Poultry Sci., 46: 100-104.
 • Erener, G., Ocak, N., Öztürk, E., Garipoğlu, A.V., Dervişoğlu, M., Altop, A., Kop, C. 2007. Etlik piliçlerin performans ve toplam sekal koliform bakteri sayısı üzerine malik asit ve/veya carvacrol ilave edilen karmaların etkisi. IV. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi. 24-28 Haziran Bursa, s. 59-62.
 • Gemci, İ. 2006. Origanum vulgare ssp. Hirtum Bitki Ekstraktının Broyler Piliçlerin Performansına Etkileri. (Yüksek Lisans Tezi, basılmamış). Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniv. Fen Bilimleri Enstitüsü. Zootekni Anabilim Dalı.
 • Inci, H., Ozdemir, G., Söğüt, B., Şengül, A.Y., Sengül, T., Taysı, M.R. 2016. Comparison of growth performance and carcass traits of Japanese quailsreared in conventional pasture and organic conditions. Revista Brasileira De Zootecnia, 45(1): 8-15.
 • Inci H., Özdemir G., Şengül A Y., Söğüt B., Nursoy H., Şengül T. 2016a. Using juniper berry Juniperus communis as a supplement in Japanesequail diets. Revista Brasileira De Zootecnia, 45(5): 230-235.
 • Janssen, A.M.,Scheffer, J.J., Baerheim, S.A. 1987. Antimicrobial Activity of Essential Oils- A Literature Review (1976-1986). Aspects of Test Methods. Planta Medical, 53: 393-398.
 • Kafa, G., Tuzcu, Ö., Yeşiloğlu, T. 2009. Seleksiyonla Elde Edilen Bazı Yafa Portakal Tiplerinin Adana Koşullarında Verim, Kalite ve Bazı Bitkisel Özelliklerinin Belirlenmesi. Alatarım, 8(1): 21-29.
 • Koneman, E.W.,Allen, S.D., Janda, W.M., Schreckenberg, P.C., Winn, W.C. 1997. Color Atlas and Textbook of Diagnostic Microbiology. Lippin cott-RavenPublication., Philadelphia-USA 20.
 • Bölükbaşı, Ş.C., Erhan, M.K., 2007a. Effect of Dietary Thyme (Thymus vulgaris) on Laying Hens Performance and E.coli Concentration in Feces. Int. J. Nat. Engin. Sci, 1(2): 55-58.
 • Mazmanoglu, G. 2008. Effects of dietary antibiotic, essential oil mixture and organic acid supplementation;on performance, some organ weights and blood parameters in broilers [thesis]. Istanbul University, Institute of Health Science, Department of Animal Nutrition and Nutritional Diseases pp. 95.
 • Mellor, S. 2000. Alternatives to Antibiotics. Feed Mix Special, pp. 6-8.
 • Mikulski, D.,Zdunczyk, Z., Jankowski, J., Juskiewicz, J. 2008. Effect of organic acids or natural plant extracts added to diets for Turkeys on growth performance, Gastrointestinal Tract Metabolism and Carcass Charasteristics. Journal of Animaland Feed Sci., 2(17): 233-246.
 • Özdamar, K. 1999.Paket Programlar ile İstatistik Veri Analizi. Kaan Kitapevi, Eskişehir.
 • Söğüt B., Inci, H., Şengül, T. 2011. Growt performance and carcass traits of broiler reared in conventional and organic condition. Asian Journal Animal And Veterinary Advences, 6(10): 992-1000.
 • Söğüt B., Inci, H., Özdemir, G. 2012. Effect of suplemnted black seed Nigella sativa L. on growt performance and carcas characteristics of broilers. Animal And Veterinary Advances, 11(14): 2480-2484.
 • Suk, J.C., Lim, H.S., Paik, İ.K. 2003. Effect of blended essential oil CIRINA® supplementation on the performance, nutrient digestibility, small intestinal microflora and fatty acid composition on meat of broiler chickens. Journal of Animal Sci. And Tech., 45(5): 777-786.
 • Şengezer, E.,Güngör, T. 2008. Esansiyel yağlar ve hayvanlar üzerindeki etkileri. Lalahan Hayvancılık Araştırma Dergisi,48(2): 101-110.
 • Şimşek, Ü.G., Güler, T., Çiftçi, M., Ertaş, O.N., Dalkılıç, B. 2005. Esansiyel Yağ karışımının (kekik, karanfil ve anason) broylerlerde canlı ağırlık, karkas, ve etlerin duyusal özellikleri üzerine Etkisi. Y.Y.Ü. Vet.Fak. Derg., 16(2): 1-5.
 • Şimşek, Ü.G., Güler, T., Çiftçi, M., Ertaş, O.N., Dalkılıç, B. 2007a. Esansiyel yağ karışımının (kekik, karanfil ve anason) canlı ağırlık, karkas, ve etlerin duyusal özellikleri üzerine etkisi. IV. Hayvan Besleme Kongresi. Bursa, s. 238-240.
 • Şimşek, Ü.G., Dalkılıç, B., Ertaş, O.N., Güler, T., Çiftçi, M. 2007b. Rasyona ilave edilen antibiyotik ve kekik yağının etlik piliçlerde canlı ağırlık, karkas, ve etlerin duyusal özellikleri üzerine etkisi. IV. Hayvan Besleme Kongresi. Bursa, s. 233-237.
 • Tekeli, A., Çelik, L, Kutlu, H.R., Görgülü, M. 2006. Effect of dietary supplemental plant extracts on performance, carcass charasteristics, digestive system development, ıntestinal microflora and some blood parameters of broiler chicks. The World’s Poultry Science Ass.,pp: 307-312.
 • Yeşilbaş, D., Eren, M., Ağel, H.E., Kovanlıkaya, A. 2009. Biberiye (Rosmarinus officinalis) aromatik bitki ve uçucu yağının broyler rasyonlarında kullanımı. V.Ulusal Hayvan Besleme Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 30 Eylül-3 Ekim 2009. Çorlu-Tekirdağ, s. 169-175.
 • Yıldız, C.H. 2007. Carvacrol, Tymol ve Rosmarinic Asit İçeren Bitki Ekstraktlarının Etlik Piliçlerde Performans, Sindirim Kanalı Histomorfolojisi ve Kan Parametreleri Üzerine Etkileri. (Yüksek Lisans Tezi, basılmamış). Trakya Üniv. Fen Bil. Enstitüsü. Zootekni Anabilim Dalı. Tekirdağ.
Birincil Dil en
Konular Fen
Dergi Bölümü Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: Ahmet AYDIN (Sorumlu Yazar)

Yazar: Ahmet ALÇİÇEK

Bibtex @araştırma makalesi { turkjans421348, journal = {Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi}, issn = {2148-3647}, address = {Mevlüt AKÇURA}, year = {2018}, volume = {5}, pages = {127 - 135}, doi = {10.30910/turkjans.421348}, title = {Effects of the Supplementation of Essential Oil Isolated from Orange Peel (Citrus sinensis L.) to Broiler Diets on the Performance}, key = {cite}, author = {AYDIN, Ahmet and ALÇİÇEK, Ahmet} }
APA AYDIN, A , ALÇİÇEK, A . (2018). Effects of the Supplementation of Essential Oil Isolated from Orange Peel (Citrus sinensis L.) to Broiler Diets on the Performance. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 5 (2), 127-135. DOI: 10.30910/turkjans.421348
MLA AYDIN, A , ALÇİÇEK, A . "Effects of the Supplementation of Essential Oil Isolated from Orange Peel (Citrus sinensis L.) to Broiler Diets on the Performance". Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 5 (2018): 127-135 <http://dergipark.gov.tr/turkjans/issue/36895/421348>
Chicago AYDIN, A , ALÇİÇEK, A . "Effects of the Supplementation of Essential Oil Isolated from Orange Peel (Citrus sinensis L.) to Broiler Diets on the Performance". Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 5 (2018): 127-135
RIS TY - JOUR T1 - Effects of the Supplementation of Essential Oil Isolated from Orange Peel (Citrus sinensis L.) to Broiler Diets on the Performance AU - Ahmet AYDIN , Ahmet ALÇİÇEK Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.30910/turkjans.421348 DO - 10.30910/turkjans.421348 T2 - Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 127 EP - 135 VL - 5 IS - 2 SN - 2148-3647- M3 - doi: 10.30910/turkjans.421348 UR - http://dx.doi.org/10.30910/turkjans.421348 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi Effects of the Supplementation of Essential Oil Isolated from Orange Peel (Citrus sinensis L.) to Broiler Diets on the Performance %A Ahmet AYDIN , Ahmet ALÇİÇEK %T Effects of the Supplementation of Essential Oil Isolated from Orange Peel (Citrus sinensis L.) to Broiler Diets on the Performance %D 2018 %J Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi %P 2148-3647- %V 5 %N 2 %R doi: 10.30910/turkjans.421348 %U 10.30910/turkjans.421348
ISNAD AYDIN, Ahmet , ALÇİÇEK, Ahmet . "Portakal Kabuğundan (Citrus sinensis L.) İzole Edilen Esansiyel Yağın Broyler Diyetlerine Eklenmesinin Performans Üzerine Etkileri". Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 5 / 2 (Mayıs 2018): 127-135. http://dx.doi.org/10.30910/turkjans.421348