Yıl 2014, Cilt 1, Sayı 2, Sayfalar 138 - 147 2014-09-30

Şanlıurfa-Karaali Yöresinde Serada Yetiştirilen Biber ve Hıyar Bitkilerinin Beslenme Durumunun Toprak ve Yaprak Analizleriyle Değerlendirilmesi

Aişe DELİBORAN [1] , Müslüm COŞKUN [2] , Servet ABRAK [3] , Nusret ŞEYHANLIGİL [4]

1081 882

Bu çalışma, Şanlıurfa Karaali beldesinde bulunan jeotermal seracılık işletmelerinde tek mahsul biber ve hıyar yetiştiriciliği yapılan seralardaki bitkilerin beslenme durumlarının belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür. Bu amaçla, yetiştirme sezonunun ortasında toprak ve yaprak örnekleri alınmıştır. Toprak örneklerinde; tekstür, pH, elektriksel iletkenlik, kireç, organik madde, toplam azot; alınabilir fosfor, demir, çinko, mangan ve bakır; değişebilir potasyum, kalsiyum ve magnezyum; yaprak örneklerinde ise, toplam azot, fosfor, potasyum, kalsiyum, magnezyum, demir, çinko, mangan ve bakır analizleri yapılmıştır. Araştırma sonucuna göre; biber ve hıyar yetiştirilen sera topraklarının, ağır bünyeli, hafif alkalin karakterli, kireç içeriklerinin yüksek düzeyde ve organik maddece fakir olduğu; biber yetiştirilen seralarda tuzluluk probleminin bulunduğu belirlenmiştir. Toprak ve yaprak analiz sonuçlarına göre; genel olarak seralarda fosfor, potasyum ve demir yetersizliği görüldüğü; yöre seralarının azot, kalsiyum, magnezyum, çinko, bakır ve mangan bakımından ise bitki besleme açısından problem yaşamadığı tespit edilmiştir. Beslenme sorunlarının yetiştiricilikte yaprak, toprak ve su analizlerine dayanan gübreleme programı uygulanması ile topraktan ve yapraktan yapılacak gübrelemelerle giderilmesi önerilmektedir. 

In this study was conducted to determine of the status of nutritional status with soil and leaf analyses in the greenhouses of made growth paper and cucumber of single crop enterprises the geothermal greenhouses situated in strict Karaali-Şanlıurfa. For this purpose, samples of soil and plants were taken middle of growth season. In samples of soils were made texture, soil reaction, electrical conductivity, lime, organic matter, total nitrogen, available phosphorus, iron, zinc, manganese and cooper, exchangeable potassium, calcium, magnesium. In samples of plants were determined total nitrogen, phosphorus, potassium, calcium, magnesium, iron, zinc, manganese and cooper content. According to research results; soil of pepper and cucumber grown in greenhouse have been determined that heavy textured, slightly alkaline character, lime is high level and poor in organic matter content and pepper grown in greenhouses where has salinity problems. According to results of soil and leaf analysis, greenhouses have unsufficient of nutrients of phosphorus, potassium and iron in general and local greenhouse have unsufficient of nitrogen, calcium, magnesium, zinc, copper and manganese. It is recommended that these nutrition problems can be solved with fertilizer programs applications which are based on the analysis of soil, plant and water analysis with applications of soil and foliar fertilizations
 • Kaynaklar
 • Anonymous, 1983. Fertilizers Recommendations. ADAS Referance Book 209. Ministry of
 • Agriculture Fisheries and Food, England.
 • Ayers, R.S., Westroct, D.W., 1965. Water Quality for Agriculture. Irr. And Drain paper, FAO.
 • United Nation, 29, Rev. 1. Rome, 17 s.
 • Bayraktar, K., 1876. Sebze Yetiştirme. Ege Üniv. Ziraat Fak. Yayınları: 244, Bornova, İzmir.
 • Black, C.A., 1957. Soil-Plant Relationships . John Wiley and Sons Inc., New York.
 • Black, C.A., 1965. Methods of Soil Analiysis. Part 2, Amer. Society of Agronomy Inc.,
 • Publisher Madison, Wilconsin, USA, 1372-1376.
 • Bouyoucos, G.J., 1955. A recalibration of the hydrometer method for making mechanical
 • analysis of the soils. Agronomy Journal, 4(9): 434.
 • Campbell, C.R., 2000. Referance Sufficiency Ranges Vegetables Crops. Tomato, Greenhouse.
 • http://www.ncagr.com/agronomi/saased/gtom.htm, Uptade:July 2000.
 • Çopur, Ö.U., Katkat, A.V., 1992. Azotlu gübrelerin domates bitkisinin bazı fiziksel ve kimyasal
 • özellikleri üzerine etkileri. Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, 9:119-129.
 • Deliboran, A., Sakin, E., Gülle Sakin, E.D., Çoşkun, M., 2013. Evaluation of the some productivity characteristic f greenhouse soils at strict Karaali-Şanlıurfa. Soil- Water Journal. Vol 2, Number 2 (1). ISSN: 2146-7072 Page: 1077-1084.
 • Evliya, H., 1964. Kültür Bitkilerinin Beslenmesi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları
 • Sayı:10.
 • Güneş, A., Alpaslan, M., İnal, A., 2000. Bitki Besleme ve Gübreleme. Ankara Üniversitesi
 • Ziraat Fakültesi, Yayın No: 1514, Ders Kitabı: 467, Ankara.
 • Geraldson, C.M., Klacan, G.R., Lorenz, O.A., 1973. Plant analysis as an aidin fertilizng
 • vegetable crops, soil testing and plant analysis. Soil science of america Inc., Madison,
 • Wisconsin, USA.
 • Harzadın, G., 1994. Jeotermal enerjinin sera ısıtmasında kullanılma olanakları. Jeotermal
 • Uygulamalar Sempozyumu 94, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Denizli.
 • Jackson, M.C., 1967. Soil Chemical Analysis. Prentice Hall of India Private Limited, New
 • Delhi, USA.
 • Jones, J. B., Wolf, B., Mılls, H. A., 1991. Plant Analysis Handbook. Micro-Macro Publishing
 • Inc., 213 p., USA.
 • Kacar, B., 1995. Bitki ve Toprağın Kimyasal Analizleri, III. Toprak Analizleri. Ankara
 • Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Eğitim, Araştırma ve Gelişme Vakfı Yayınları No:3, Ankara,
 • ss.
 • Kacar, B., 2009. Yaprak Analizi, Nobel Yayım Dağıtım, Ankara.
 • Karaman, M. R., 1995.Azotlu gübrelerin domates (Lycopersicum esculentum L.) verimi ve meyve kalitesi üzerine etkisi. Doktora Tezi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tokat.
 • Kaplan, M., Sönmez, İlker., 2007. Antalya Demre Yöresinde Domates Yetiştirilen Sera
 • Topraklarının Bazı Verimlilik Özelliklerinin Değerlendirilmesi, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 20 (1), 20-35.
 • Kellogg, C.E., 1952. Our Garden Soils. The Macmillan Company, Ney York.
 • Lindsay, W.L., Norvell, W.A., 1978. Development of a DTPA soil test for zinc, ıron,
 • manganese and copper. Soil Science. American Journal., 42 (3):421-428.
 • Loue, A., 1968. Diagnostic Petiolaire de Prospection. Edutes Sur la Nutrition et al fertilisation
 • Potassiques de la Vigne. Societe Commerciale des Potasses d'Alsace Services Agromiques,
 • -41.
 • Macit, F., Agme, Y., 1980. Sebzeler ve Gübrelemeleri. 7/1980. Bilgehan Matbası, Bornova,
 • İzmir.
 • Olsen, S.R., Sommers, E.L., 1982. Phosphorus soluble in sodium bicarbonate, methods of soil
 • analysis, part 2, chemical and microbiological properties. Edit: A.l.page, R.H. Miller, D.R. Keeney, 404-430.
 • Pizer, N.H., 1967. Some advisory Aspect. Soil Potassium and Magnesium, tech. Bull. No:
 • :184.
 • Sevgican, A.,1882. Serada Hıyar Yetiştiriciliği. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, No:
 • , Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ofset Basımevi, Bornova, İzmir.
 • Sevgican, A., 1989. Örtü Altı Sebzeciliği. Tarımsal Araştırmaları Destekleme ve Geliştirme Vakfı, Yayın No: 19, Yalova.
 • Soil Survey Staff, 1951. Soil Survey Manual. Agricultural research Administration, U.S. Dept.
 • Agriculture, Handbook No:18.
 • Şeniz, V., 1992. Domates, Biber ve Patlıcan Yetiştiriciliği, Tarımsal Araştırma ve Geliştirme
 • Vakfı, Yayın No: 26, Yalova.
 • Thun, R., Hermann, R., Knickman, E., 1955. Die Untersuchung Von Boden. Neuman Verlag,
 • Radelbeul und Berlin,s:48-48.
 • Tuik, 2009a. http://www.tuik.gov.tr/bitkiselapp/bitkisel.zul,01.10.2009 (a)
 • Tüzüner, A., 1990. Toprak ve Su Analizleri El Kitabı. Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığı
 • Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ankara.
Konular
Dergi Bölümü Araştırma Makalesi / Research Article
Yazarlar

Yazar: Aişe DELİBORAN

Yazar: Müslüm COŞKUN

Yazar: Servet ABRAK

Yazar: Nusret ŞEYHANLIGİL

Bibtex @ { tutad280972, journal = {Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi}, issn = {2148-2306}, eissn = {2528-858X}, address = {Siirt Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {1}, pages = {138 - 147}, doi = {10.19159/tutad.40956}, title = {Şanlıurfa-Karaali Yöresinde Serada Yetiştirilen Biber ve Hıyar Bitkilerinin Beslenme Durumunun Toprak ve Yaprak Analizleriyle Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {ABRAK, Servet and ŞEYHANLIGİL, Nusret and COŞKUN, Müslüm and DELİBORAN, Aişe} }
APA DELİBORAN, A , COŞKUN, M , ABRAK, S , ŞEYHANLIGİL, N . (2014). Şanlıurfa-Karaali Yöresinde Serada Yetiştirilen Biber ve Hıyar Bitkilerinin Beslenme Durumunun Toprak ve Yaprak Analizleriyle Değerlendirilmesi. Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, 1 (2), 138-147. DOI: 10.19159/tutad.40956
MLA DELİBORAN, A , COŞKUN, M , ABRAK, S , ŞEYHANLIGİL, N . "Şanlıurfa-Karaali Yöresinde Serada Yetiştirilen Biber ve Hıyar Bitkilerinin Beslenme Durumunun Toprak ve Yaprak Analizleriyle Değerlendirilmesi". Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi 1 (2014): 138-147 <http://dergipark.gov.tr/tutad/issue/26711/280972>
Chicago DELİBORAN, A , COŞKUN, M , ABRAK, S , ŞEYHANLIGİL, N . "Şanlıurfa-Karaali Yöresinde Serada Yetiştirilen Biber ve Hıyar Bitkilerinin Beslenme Durumunun Toprak ve Yaprak Analizleriyle Değerlendirilmesi". Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi 1 (2014): 138-147
RIS TY - JOUR T1 - Şanlıurfa-Karaali Yöresinde Serada Yetiştirilen Biber ve Hıyar Bitkilerinin Beslenme Durumunun Toprak ve Yaprak Analizleriyle Değerlendirilmesi AU - Aişe DELİBORAN , Müslüm COŞKUN , Servet ABRAK , Nusret ŞEYHANLIGİL Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - doi: 10.19159/tutad.40956 DO - 10.19159/tutad.40956 T2 - Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 138 EP - 147 VL - 1 IS - 2 SN - 2148-2306-2528-858X M3 - doi: 10.19159/tutad.40956 UR - http://dx.doi.org/10.19159/tutad.40956 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi Şanlıurfa-Karaali Yöresinde Serada Yetiştirilen Biber ve Hıyar Bitkilerinin Beslenme Durumunun Toprak ve Yaprak Analizleriyle Değerlendirilmesi %A Aişe DELİBORAN , Müslüm COŞKUN , Servet ABRAK , Nusret ŞEYHANLIGİL %T Şanlıurfa-Karaali Yöresinde Serada Yetiştirilen Biber ve Hıyar Bitkilerinin Beslenme Durumunun Toprak ve Yaprak Analizleriyle Değerlendirilmesi %D 2014 %J Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi %P 2148-2306-2528-858X %V 1 %N 2 %R doi: 10.19159/tutad.40956 %U 10.19159/tutad.40956