HERMENEUTICAL ANALYSIS ON PSYCHOLOGICAL OBJECT IN ARTWORK: ARTIST GÜLBİN ZEREN
SANAT YAPITINDA PSİKOLOJİK OBJE ÜZERİNE HERMENEUTİK BİR ANALİZ: RESSAM GÜLBİN ZEREN ÖRNEĞİ

Rumiye ARSLAN [1] , Mehmet YAPICI [2]

380 1081

Art, is an individual manifesto, a projection to the world about human existing. Independent of time and space, this manifesto conceives a set of positive or negative emotions and considerations on people. The basic fact how people regard art, artists and work of arts is determined from the socio-psychological value system of human beings. When spoken, reflected and felt, art proliferates rather than exhaust, and art is the most enchanting reflection to be a human. In this reflection, the art, the artist's stance and the aesthetic and aesthetic concern are facts, which have to be read separately. Therefore, an artwork cannot be investigated on a positivist perspective with objective criteria. The process is subjective. However, in a work of art, there are things to be told and interpreted. An artwork bears a qualitative value. In this sense, it is taken for granted that a qualitative value is subjected to a qualitative analysis. In this context, the method of the study is document analysing method of qualitative research model. The objects of the study are works (documents) from “Gulbin Zeren”, which will be analyzed and interpreted psychologically in a hermeneutical approach. The contents of paintings of the artist are described within the extent of psychological objects as the measure of value. “Ladder” and “clothes hanging on drying rope” were identified in the works of the artist and were considered and determined as the psychological objects. The psychological object “ladder” in the works is interpreted as a relation of life and death. The psychological object “clothes hanging on the drying rope” is referring to the life. The whole colours of life are here represented. In this context, ladder is an image of abstraction and the clothes hanging on the rope are representing the concreteness of life. Keywords: Artist Gülbin Zeren, Art, Artwork, Psychological Object, Hermeneutic
Sanat, insanın var olmaya ilişkin dünyaya yansıttığı bireysel bir manifestodur. Bu manifesto, uzay zamandan bağımsız olarak, insanlar üzerinde olumlu ya da olumsuz bir dizi duygu ve düşünceler oluşturur. İnsanların sanata, sanatçıya ve sanat yapıtına bakışını belirleyen temel olgu, insanoğlunun sahip olduğu sosyo-psikolojik değer sistemidir. Sanat, üzerinde konuşulduğunda, düşünüldüğünde, duyumsandığında tükenmek yerine çoğalan, insan olmaklığın en güzel yansımalarından biridir. Bu yansımada, sanat ve sanatçının duruşu ile estetik ve estetik kaygının ontolojik doğası ayrı ayrı okunması gereken olgulardır. Bu nedenle, bir sanat yapıtı pozitivist bir bakış açısıyla nesnel ölçütlerle değerlendirilemez. Bu öznel bir süreçtir. Ancak, bir sanat yapıtında da söylenecek ve yorumlanacak şeyler vardır. Bir sanat yapıtı, nitel bir değer taşımaktadır. Nitel bir değerin nitel bir analize tabi tutulması bu anlamda doğal karşılanmaktadır. Bu bağlamda, çalışma, nitel araştırma yöntemlerinden döküman analizidir. Çalışmanın nesnesi olan “Gülbin Zeren” yapıtları (dökümanları) hermeneutik bir yaklaşımla betimlenerek psikolojik yorumlama yapılmaktadır. Sanatçının resimleri araştırmacılar tarafından psikolojik obje ölçütü üzerinden betimlenmektedir. Sanatçının yapıtlarında geçen ve psikolojik obje olduğu düşünülen şeyler “merdiven" ve "pencere ve ipe serilen çamaşırlar" olarak belirlenmiştir. "Merdiven" psikolojik objesi, resimlerde ölümle yaşam arasındaki bağ olarak betimlenmektedir. "Pencere ve ipe asılı çamaşır" psikolojik objesi ise yaşamın kendisidir. Yaşamın bütün renkleri burada temsil edilmektedir. Bu bağlamda, merdiven bir soyutlama imgesi, pencere ve ipe asılı çamaşır ise yaşamın somutluğunu ifade etmektedir. Anahtar Kelimeler: Ressam Gülbin Zeren, Sanat, Sanat Yapıtı, Psikolojik Obje, Hermeneutik
 • DİLTHEY, W. (1990). Gesammelte Schriften, Cilt 5. Die geistige Welt: Einleitung in die
 • Philosophie des Lebens, Wilhelm Dilthey. (Ed. Georg Misch). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht DOĞAN, M. H. (1998). Estetik, İzmir: Dokuz Eylül Yayınları.
 • EDMAN, I. (1977). Sanat Ve İnsan, (Çev. T. Oğuzkan), İstanbul: İnkılâp ve Aka Kitabevleri.
 • ERİNÇ, S. M. (1998). Sanat Psikolojisine Giriş, Ankara: Ayraç Yayınları
 • GADAMER, H. G. (1990). Wahrheit und Methode. Grundzüge einer philosophischen
 • Hermeneutik, Tübingen 1990 (1960), S. 170
 • HABERMAS, J. (1973). Erkenntnis und Interesse. Frank-furt/M.: Suhrkamp, S. 178-203
 • İSLİMYELİ, N. (1976). Sanat Terimleri Ansiklopedisi, Cilt: 2, Ankara: Sanat Yayınları.
 • KAĞITÇIBAŞI, Ç. (2006). Yeni İnsan ve İnsanlar, İstanbul: Evrim Yayınevi.
 • ÖZKAN, Ö. (2011). Hermeneutik Ve Klasik Metin Şerhi, The Journal of Academic Social
 • Science Studies, 4/1, s.:65-73, Summer 2011.
 • RITTELMEYER, C. & PARMENTIER, M. (2006). Einführung in die pädagogische
 • Hermeneutik. Darmstadt (Wissenschaftliche Buchgesellschaft) 2. Aufl. 2006, S. 43-47
 • SCHLEİERMACHER, F.D.E. (1977). Hermeneutik und Kritik. Mit einem Anhang sprachphilosophischer Texte Schleiermachers, Ed. M. Frank, Frankfurt a. M., Suhrkamp, 1977
 • SONTAG, S . (1991). Sanatçı: Örnek Bir Çilekeş, (Çev.: Y Salman-MG Sökmen) İstanbul: Metis Yayınları,
 • TAVŞANCIL, E. (2005). Tutumların Ölçülmesi SPSS Veri Analizi, Ankara: Nobel Yayınları.
 • YAPICI, M. Ve G. ZEREN NALİNCİ (2014). "Sanat Yapıtında Psikolojik Obje", Turkish
 • Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume, 9/2 Winter 2014, p. 1621-1627, ANKARA-TURKEY
 • YILDIRIM, A. Ve H. ŞİMŞEK (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri,
 • Genişletilmiş 9. Baskı, Ankara: Seçkin Yayınları.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Rumiye ARSLAN

Yazar: Mehmet YAPICI

Bibtex @ { ulakbilge162260, journal = {Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {2148-0451}, eissn = {}, address = {Sanat ve Dil Araştırmaları Enstitüsü - SADA}, year = {2015}, volume = {2}, pages = { - }, doi = {10.7816/ulakbilge-02-04-04}, title = {SANAT YAPITINDA PSİKOLOJİK OBJE ÜZERİNE HERMENEUTİK BİR ANALİZ: RESSAM GÜLBİN ZEREN ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {ARSLAN, Rumiye and YAPICI, Mehmet} }
APA ARSLAN, R , YAPICI, M . (2015). SANAT YAPITINDA PSİKOLOJİK OBJE ÜZERİNE HERMENEUTİK BİR ANALİZ: RESSAM GÜLBİN ZEREN ÖRNEĞİ. Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi, 2 (4), . DOI: 10.7816/ulakbilge-02-04-04
MLA ARSLAN, R , YAPICI, M . "SANAT YAPITINDA PSİKOLOJİK OBJE ÜZERİNE HERMENEUTİK BİR ANALİZ: RESSAM GÜLBİN ZEREN ÖRNEĞİ". Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi 2 (2015): <http://dergipark.gov.tr/ulakbilge/issue/13423/162260>
Chicago ARSLAN, R , YAPICI, M . "SANAT YAPITINDA PSİKOLOJİK OBJE ÜZERİNE HERMENEUTİK BİR ANALİZ: RESSAM GÜLBİN ZEREN ÖRNEĞİ". Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi 2 (2015):
RIS TY - JOUR T1 - SANAT YAPITINDA PSİKOLOJİK OBJE ÜZERİNE HERMENEUTİK BİR ANALİZ: RESSAM GÜLBİN ZEREN ÖRNEĞİ AU - Rumiye ARSLAN , Mehmet YAPICI Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.7816/ulakbilge-02-04-04 DO - 10.7816/ulakbilge-02-04-04 T2 - Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - EP - VL - 2 IS - 4 SN - 2148-0451- M3 - doi: 10.7816/ulakbilge-02-04-04 UR - http://dx.doi.org/10.7816/ulakbilge-02-04-04 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi SANAT YAPITINDA PSİKOLOJİK OBJE ÜZERİNE HERMENEUTİK BİR ANALİZ: RESSAM GÜLBİN ZEREN ÖRNEĞİ %A Rumiye ARSLAN , Mehmet YAPICI %T SANAT YAPITINDA PSİKOLOJİK OBJE ÜZERİNE HERMENEUTİK BİR ANALİZ: RESSAM GÜLBİN ZEREN ÖRNEĞİ %D 2015 %J Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi %P 2148-0451- %V 2 %N 4 %R doi: 10.7816/ulakbilge-02-04-04 %U 10.7816/ulakbilge-02-04-04
ISNAD ARSLAN, Rumiye , YAPICI, Mehmet . "SANAT YAPITINDA PSİKOLOJİK OBJE ÜZERİNE HERMENEUTİK BİR ANALİZ: RESSAM GÜLBİN ZEREN ÖRNEĞİ". Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi 2 / 4 (Şubat 2015): -. http://dx.doi.org/10.7816/ulakbilge-02-04-04