Yıl 2018, Cilt , Sayı 20, Sayfalar 233 - 252 2017-12-16

AN EXAMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN BURNOUT AND ORGANIZATIONAL JUSTICE IN THE CONTEXT OF DEMOGRAPHIC VARIABLES TO HOSPITAL EMPLOYEES
ÖRGÜTSEL ADALET İLE TÜKENMİŞLİK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER BAĞLAMINDA İNCELENMESİ VE HASTANE ÇALIŞANLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Hatice Gözde KORKMAZ [1] , Serdar BOZKURT [2]

273 580

Because of the increasingly competitive arena in the health sector, dealing with stress has become a major issue for the employees in hospitals. In the management of this stress, fair practices in the organizations have a great importance. The fact that hospital workers, who form the basis of the research, have to work in a stressful environment causes them to take part in a risky group to get burned out. The purpose of the work carried out in this context is to examine the relationship between organizational justice and burnout in terms of hospital workers. It has been determined that organizational justice has an effect on burnout and that it is related negatively with organizational justice, burnout and its dimensions in the work carried out for administrative staff and health workers in a private hospital on the Anatolian side of Istanbul. In addition, differences in the dimensions of organizational justice, age, education and seniority, and age and education in burnout dimensions have been identified.

Sağlık sektörünün en önemli dinamiği konumundaki hastanelerde sürekli artan rekabet nedeniyle, çalışanların stresle başa çıkabilmeleri önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu stresin yönetilmesinde ise örgütlerdeki adaletli uygulamaların büyük bir önemi bulunmaktadır. Araştırmanın temelini oluşturan, hastane çalışanlarının stresli ortamda çalışmak zorunda kalmaları onların tükenmişliğe yakalanma konusunda riskli grupta yer almasına neden olmaktadır. Bu bağlamda gerçekleştirilen çalışmanın amacı, hastane çalışanları açısından örgütsel adalet ile tükenmişlik arasındaki ilişkiyi incelemektir. İstanbul Anadolu Yakası’nda bulunan özel bir hastanede görev yapan idari personel ile sağlık çalışanlarına yönelik gerçekleştirilen çalışmada, örgütsel adaletin tükenmişlik üzerinde etkili olduğu, ayrıca örgütsel adaletin, tükenmişlik ve boyutları ile negatif yönde ilişkili olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca örgütsel adaletin boyutları ile yaş, eğitim ve kıdem arasında, tükenmişlik boyutlarında ise yaş ve eğitim açısından farklılıklar tespit edilmiştir.

 • Adekola, B. (2010). Gender Differences in the Experience of Work Burout Among University Staff. African Journal of Business Management, 4(6) , 886-889
 • Ali, N. ve Ali, A. (2014). The Mediating Effect of Job Satisfaction between Psychological Capital and Job Burnout of Pakistani Nurses. Pakistan Journal of Commerce and Social Sciences, 8 (2), 399- 412
 • Baldwin, S. (2006). Organizational Justice, United Kingdom, Instıtute For Employment Studies. http://www.employment-studies.co.uk/, Erişim tarihi: 01.10. 2016
 • Brebels, L., Cremer, D.D. ve Dijke, M.V.. (2014). Using Self-Definition to Predict the Influence of Procedural Justice on Organizational-, Interpersonal-, and Job/Task-Oriented Citizenship Behavior. Journal of Management, 40 (3), 731–763
 • Cihangiroğlu, N., Cankul, H.İ., Şahin, B. ve Naktiyok, A. (2011). Kararlara Katılım İle Örgütsel Adalet Algıları Arasındaki İlişkinin Analizi: Doktorlar Üzerinde Bir Araştırma, III. Uluslararası Sağlıkta Performans Ve Kalite Kongresi Poster Bildiriler Kitabı, Ankara, 76-93
 • Colquitt, J. A. (2001). On the Dimensionality of Organizational Justice: A Construct Validation of a Measure. Journal of Applied Psychology, 86 (3), 386-400
 • Croponzano R. ve Gilliland, B. (2007). The Management of Organizational Justice. Academy of Management Perspectives, 34-48
 • Çelik, M. & Sarıtürk, M. (2012). Organizational Justice and Motivation Relationship: The case of Adıyaman University. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21 (1), 353-382
 • Da Silva Schuster, M., Da Veiga Dias, V. ve Battistella, L.F. (2014). Burnout e Justıça Organızacıonal: Um Estudo Em Servıdores Públıcos Federaıs. RAIMED - Revista de Administração IMED, 4(3), 330-342
 • Demirel, Y. & Seçkin, Z. (2011). Örgütsel Adaletin Bilgi Paylaşımı Üzerine Etkisi: İlaç Sektörü Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma. Bilig Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, 56, 99-119
 • Demirel, Y. ve Dinçer, E. (2011). Örgütsel Adalet, Edt: Aykut Bedük, Örgüt Psikolojisi Yeni Yaklaşımlar - Güncel Konular, 1.bs, Konya: Atlas Akademi.
 • Derin, N. & Demirel, E. T.(2012). Tükenmişlik Sendromunun Örgütsel Bağlılığı Zayıflatıcı Etkilerinin Malatya Merkez’de Görev Yapan Hemşireler Üzerinde İncelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 17 (2), 509-530
 • Durmuş, B., Yurtkoru, E. S., Çinko, M. (2011). Sosyal Bilimlerde SPSS’le Veri Analizi. 4.bs. İstanbul: Beta Yayıncılık.
 • Ergin, C. (1992). Doktor ve hemşirelerde tükenmişlik ve Maslach Tükenmişlik Ölçeğinin uyarlanması, VII. Ulusal Psikoloji Kongresi Bilimsel çalışmaları, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Frenkel, S. J., Li, M. ve Restubog, S. L. D. (2012). Management, Organizational Justice and Emotional Exhaustion Among Chinese Migrant Workers: Evidence from two Manufacturing Firms. British Journal of Industrial Relatios, 50(1), 121-147.
 • Giderler-Atalay, C. (2010), Örgütsel Adalet, (Ed) N. Derya Ergun Özler, Örgütsel Davranışta Güncel Konular, Bursa: Ekin Basım Yayım Dağıtım.
 • Gürboyoğlu, J. (2009). Lider-Üye Etkileşiminin Örgütsel Adalet Algısı ve Tükenmişlik Üzerine Etkileri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir.
 • Gorji, M. (2011). The Effect of Job Burnout Dimension on Employees’ Performance. International Journal of Social Science and Humanity, 1(4), 243-246
 • Goutas, L.J. (2008). Burnout. The Write Stuff, 17 (3), 135-138
 • Hassan, A. (2002). Organizational Justice as a Determinant of Organizational Commitment and Intention To Leave. Asian Academy of Management Journal, 7 (2), 55–66.
 • Hur, W-M., Park, S.I. ve Moon, T-W. (2014). The moderating roles of organizational justice on the relationship between emotional exhaustion and organizational loyalty in airline services. Journal of Services Marketing, 28 (3), 195 - 206
 • İşcan, Ö. F. ve Sayın, F. (2010). Örgütsel Adalet, İş Tatmini ve Örgütsel Güven Arasındaki İlişki. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 24 (4), 195-216
 • Kayış, A. (2005). Güvenilirlik Analizi, Edt: Şeref Kalaycı (Ed.) SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 • Laurova, K. & Levin, A. (2006), Burnout Sydrome: Prevention and Management Handbook, Lithuania-Vilnius: Central and Eastern European Harm Reduction Network.
 • Lee, R. T. & Ashforth, B. E. (1990) . On the Meaning of Maslach's Three Dimensions of Burnout . Journal of Applied Psychology, 76 (6), 743-747
 • Liljegren, M. & Ekberg, K. (2009). The associations between perceived distributive, procedural, and interactional organizational justice, self-rated health and burnout, Work, 33, 43-51
 • Lyu, X. (2016). Effect of Organızatıonal Justıce on Work Engagement With Psychologıcal Safety as a Mediator: Evidence From China. Social Behavior and Personality, 44 (8), 1359-1370.
 • Maraşlı, M. (2005). Bazı Özelliklerine ve Öğrenilmiş Güçlülük Düzeylerine Göre Lise Öğretmenlerinin Tükenmişlik Düzeyleri. Türk Tabipleri Birliği Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi, 6(23), 27-33.
 • Maslach, C. ve Jackson, S. E. (1981). The Measurement of Experienced Burnout. Journal of Occupational Behaviour, 2, 99-113
 • Maslach C., Schaufeli W.B., Leiter M.P. (2001). Job burnout. Annual Review of Psychology , 52, 397-422. doi:10.1146/annurev.psych.52.1.397.
 • Meydan, C.H, Şeşen, H. ve Basım, H. N. (2011). Adalet Algısı ve Tükenmişliğin Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Üzerindeki Öncüllük Rolü. İş, Güç, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 13 (2),.41-62
 • Moliner, C., Martinez-Tur, V., Piero, J.M. ve Ramos, J. (2005). Linking Organizatıonal Justice to Burnout: Are Men and Women Different?, Psychological Reports, 96, 805-816.
 • Moorman, R. H. (1991). Relationship between organizational justice and organizational citizenship behaviors: Do fairness perceptions influence employee citizenship?, Journal of Applied Psychology, 76, 845–855.
 • Pelit, E. ve Bozdoğan, İ. (2014). Çalışanların Örgütsel Adalet Algılamalarının Tükenmişlik Düzeyleri Üzerindeki Etkisi: Kemer’deki Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Uygulama. İşletme Araştırmaları Dergisi, 6 (2), 37-66
 • Safari, A., TamiziFar, M.B.S. ve Jannati, A.R.M. (2012). The Effect of Organizational Justice and Perceived Organizational Support on University Staff Job Burnout (Case of University Staff of Isfahan). Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 6(7), 131-136
 • Sağlam-Arı, G. ve Çına-Bal, E. (2008). Tükenmişlik Kavramı: Birey ve Örgütler Açısından Önemi. Celal Bayar Üniversitesi İİBF Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 15 (1), 131-148
 • Taşkıran, E. (2011). Liderlik ve Örgütsel Sessizlik Arasındaki Etkileşim Örgütsel Adaletin Rolü. İstanbul: Beta Yayıncılık.
 • Wei-Min, Jin, Zhang Ying, & Xiao-Ping, Wang.(2015). Job burnout and organizational justice among medical interns in Shanghai, People’s Republic of China. Advances In Medical Education and Practice, 25(6), 539-544
 • Yeniçeri, Ö., Demirel, Y. ve Seçkin, Z. (2009). Örgütsel Adalet ile Duygusal Tükenmişlik Arasındaki İlişki: İmalat Sanayi Çalışanları Üzerine Bir Araştırma. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi İİBF Dergisi, 11 (16), 83-99
Konular Sosyal
Dergi Bölümü MAKALELER
Yazarlar

Yazar: Hatice Gözde KORKMAZ
Kurum: YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Ülke: Turkey


Yazar: Serdar BOZKURT
Kurum: YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İŞLETME BÖLÜMÜ

Bibtex @araştırma makalesi { ulikidince297763, journal = {Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi}, issn = {1307-9832}, eissn = {1307-9859}, address = {Kenan ÇELİK}, year = {2017}, volume = {}, pages = {233 - 252}, doi = {10.18092/ulikidince.297763}, title = {ÖRGÜTSEL ADALET İLE TÜKENMİŞLİK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER BAĞLAMINDA İNCELENMESİ VE HASTANE ÇALIŞANLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {BOZKURT, Serdar and KORKMAZ, Hatice Gözde} }
APA KORKMAZ, H , BOZKURT, S . (2017). ÖRGÜTSEL ADALET İLE TÜKENMİŞLİK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER BAĞLAMINDA İNCELENMESİ VE HASTANE ÇALIŞANLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, (20), 233-252. DOI: 10.18092/ulikidince.297763
MLA KORKMAZ, H , BOZKURT, S . "ÖRGÜTSEL ADALET İLE TÜKENMİŞLİK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER BAĞLAMINDA İNCELENMESİ VE HASTANE ÇALIŞANLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi (2017): 233-252 <http://dergipark.gov.tr/ulikidince/issue/30727/297763>
Chicago KORKMAZ, H , BOZKURT, S . "ÖRGÜTSEL ADALET İLE TÜKENMİŞLİK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER BAĞLAMINDA İNCELENMESİ VE HASTANE ÇALIŞANLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi (2017): 233-252
RIS TY - JOUR T1 - ÖRGÜTSEL ADALET İLE TÜKENMİŞLİK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER BAĞLAMINDA İNCELENMESİ VE HASTANE ÇALIŞANLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA AU - Hatice Gözde KORKMAZ , Serdar BOZKURT Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.18092/ulikidince.297763 DO - 10.18092/ulikidince.297763 T2 - Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 233 EP - 252 VL - IS - 20 SN - 1307-9832-1307-9859 M3 - doi: 10.18092/ulikidince.297763 UR - http://dx.doi.org/10.18092/ulikidince.297763 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi ÖRGÜTSEL ADALET İLE TÜKENMİŞLİK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER BAĞLAMINDA İNCELENMESİ VE HASTANE ÇALIŞANLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA %A Hatice Gözde KORKMAZ , Serdar BOZKURT %T ÖRGÜTSEL ADALET İLE TÜKENMİŞLİK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER BAĞLAMINDA İNCELENMESİ VE HASTANE ÇALIŞANLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA %D 2017 %J Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi %P 1307-9832-1307-9859 %V %N 20 %R doi: 10.18092/ulikidince.297763 %U 10.18092/ulikidince.297763
ISNAD KORKMAZ, Hatice Gözde , BOZKURT, Serdar . "ÖRGÜTSEL ADALET İLE TÜKENMİŞLİK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER BAĞLAMINDA İNCELENMESİ VE HASTANE ÇALIŞANLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi / 20 (Aralık 2017): 233-252. http://dx.doi.org/10.18092/ulikidince.297763