Yıl 2018, Cilt , Sayı 20, Sayfalar 181 - 198 2017-11-29

MARKALAŞMANIN ULUSLARARASILAŞMAYA ETKİSİ: TURQUALITY ÖRNEĞİ
EFFECT OF BRANDING ON INTERNALIZATION: EXAMPLE OF TURQUALITY

Tansu ÖZBAYSAL [1] , Meltem ONAY [2]

318 928

Küreselleşme olgusu, ülkeler arasındaki sınırların kalkması ile birlikte malların, hizmetlerin ve sermaye akımlarının serbestleşmesini dolayısıyla işletmelerin uluslararası pazarlarda faaliyet göstermelerini kaçınılmaz bir hale getirmiştir. İşletmelerin küresel rekabet ortamında rakiplerinden farklılaşması ve tüketici zihninde konumlanması güçlü bir markalaşma ile sağlanmaktadır. Küresel ve güçlü markalara sahip olan ülkeler tüketicinin gözünde olumlu bir ülke imajı oluşturmaktadır. Çalışmanın temel amacı Turquality Programları kapsamında faaliyet gösteren işletmelerin markalaşma ve uluslararasılaşma süreçlerinin incelenmesi ve programa başvuruda bulunup markalaşmak isteyen işletmelere bir yol haritası sunulmasıdır. Bu doğrultuda araştırma kapsamında Turquality Marka Destek Programları ile markalaşma süreçlerini başlatmış üç işletme ile yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilerek veriler toplanmıştır. Gerçekleştirilen görüşmeler değerlendirildiğinde işletmelerin markalaşma süreçlerini kolaylaştırdıklarını, sağlanan ekonomik desteklerin yanı sıra Ar-Ge ve eğitim destekleri ile işletmelerin ihracatlarını ve dış pazarlardaki faaliyet düzeylerini arttırdıkları tespit edilmiştir.

With concept of globalization removing borders makes goods, services, and capital flows more liberate so that companies must be on global markets. Strong branding helps companies differentiate from their competitors and positioning on consumer’s mind. In this concept countries that have powerful and global brands create positive country image on consumer’s mind. This research’s main purpose is examining branding and internalization process on companies that be part of Turquality programmes and create a road map for companies that want to apply Turquality programmes. On the methodology part, programs of Turquality Brand Support and collect data with face to face interviews from three companies which they started branding process. Results of the interviews, scope of Turquality programmes makes companies branding processs easier, increase companies export and activities on foreign markets with incentives of R&D and training. 

 • 24/05/2006 tarihli ve 26177 Sayılı Resmi Gazete, Türk Ürünlerinin Yurtdışında Mar-kalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi Ve Turquality®’nin Desteklenmesi Hakkında tebliğ. (TEBLİĞ NO: 2006/4)
 • Aaker, D. (2014). Markalama. Çev. Nadir ÖZATA. İstanbul: Kapital Medya Hizmetleri A.Ş.
 • Ar, A. A. (2004). Marka ve Marka Stratejileri. Ankara: Detay Kitap ve Yayıncılık.
 • Baydöner. Resmi İnternet Sitesi. (2016). http://baydoner.com/hakkimizda/baydoner
 • Börühan, G. (2008). Dünya Markası Geliştirme ve Türk Firmaları İçin Uygulamalar. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Calof, J.L., Beamish P.W. (1995). Adapting to Foreign Markets: Explaining Internatio-nalization. International Business Review. 4(2): 115-131.
 • Chiaravelle, B.,Schenck, B.F., (2007) Branding For Dummies. (Çev: Anahid Hazaryan). İstanbul: Doğan Kitap.
 • Çam, S. (2012). 30 Soruda Turquality. İstanbul: Hayat Yayınları.
 • Çelik, A., Danacı, T., Onay, M. (2015). Uluslararasılaşmanın Markalaşmadaki İtici Gücü: İnci Akü Üzerine Bir Çalışma. Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi. 11(43), 47-69.
 • Davis, J.A. (2011). Rekabetçi Başarı: Markalaşma Nasıl Değer Katar?. (Çev: Taner Ka-ragüzel, Onur Basat ve diğ.). İstanbul: Brandage yayınları.
 • Doyle, P. (2008). Değer Temelli Pazarlama: Şirketinizi Büyütmek Ve Hissedar Değeri Yaratmak İçin Pazarlama Stratejileri. (Çev.: Gülfidan Barış). İstanbul: Kapital Medya Hizmetleri A.Ş.
 • Erkutlu, H., Eryiğit, S. (2001) Uluslararasılaşma Süreci. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 3(3): 149-164.
 • Grant, J. (2006). Markaların İnovasyon Manifestosu. (Çev: Aytül Özer). İstanbul: Ka-pital Medya Hizmetleri.
 • Herman, D. (2006). Marka Olmak İstiyorum: Sıradan Değil Cazip Markalar Yaratma Ve Yönetmenin Yolları. (Çev: Toros Altuntuğ). İstanbul: Alteo Yayıncılık.
 • Kapferer, J. ve Kapferer, N. (2008). New Strategic Brand Management: Creating And Sustaining Brand Equity Long Term. London: KoganPage.
 • Karpat Aktuğlu, I. (2014). Marka Yönetimi Güçlü ve Başarılı Markalar İçin Temel İlke-ler. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Keskinoğlu Tavukçuluk ve Damızlık İşletmeleri San. Tic. A.Ş.. Resmi İnternet Sitesi. (2016). http://www.keskinoglu.com.tr/L/TR/Keskinoglu.htm#menu-icerik-10
 • Knapp, D.E. (2000). Marka Aklı. (Çev: Azra Tuna Akartuna). Ankara: Kapital Medya Hizmetleri.
 • Kotler, P. (2000). Marketing Management Millennium Edition. New Jersey: Prentice Hall.
 • Kotler, P.,Wong, V., Saunders, J., Armstrong, G., (2004) Principles of Marketing Fourth European Edition. London: Financial Times-Prentice Hall.
 • Özpınar Somaklar, F. (2006). İşletmelerde Marka Yönetimi Süreci ve Bir Uygulama. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Öztürk, O.C., (2014). Marka Yönetimi ve Uluslararasılaşma Süreci. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul: İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Turquality Destek Türleri. (2017). Erişim Adresi: http://www.turquality.com/destekler
 • Tekin, V.N. (2009). Pazarlama İlkeleri: Politikalar-Stratejiler-Taktikler. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Turhan, E.(2012).İşletmelerde Eğitim ve Geliştirme. İşletmelerde Eğitim ve Geliştir-meye Giriş (ss. 2-26). Editörler: Ali Şimşek ve Hatice Zümrüt Tonus. Eskişehir: Anadolu Üni-versitesi Yayınları.
 • Uğur Soğutma. Resmi İnternet Sitesi. (2016). http://www.ugur.com.tr
 • Uslu, A., Erdem, Ş., Temelli, A. (2006). İşletmelerin Tüketici Odaklı Marka Stratejisi. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası Yayınları.
 • Uztuğ, F. (2008). Markan Kadar Konuş Marka İletişimi Stratejileri. İstanbul: Kapital Medya Hizmetleri A.Ş.
 • Yeşil, S. (2010) Küreselleşme ve İşletmelerin Küreselleşme Süreçleri: Karşılaşılan Fır-satlar ve Tehditler. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi. 6(1): 22-70.
 • Yıldırım, A., Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Konular Sosyal
Dergi Bölümü MAKALELER
Yazarlar

Yazar: Tansu ÖZBAYSAL
Kurum: FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU
Ülke: Turkey


Yazar: Meltem ONAY
Kurum: CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { ulikidince323645, journal = {Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi}, issn = {1307-9832}, eissn = {1307-9859}, address = {Kenan ÇELİK}, year = {2017}, volume = {}, pages = {181 - 198}, doi = {10.18092/ulikidince.323645}, title = {MARKALAŞMANIN ULUSLARARASILAŞMAYA ETKİSİ: TURQUALITY ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {ÖZBAYSAL, Tansu and ONAY, Meltem} }
APA ÖZBAYSAL, T , ONAY, M . (2017). MARKALAŞMANIN ULUSLARARASILAŞMAYA ETKİSİ: TURQUALITY ÖRNEĞİ. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, (20), 181-198. DOI: 10.18092/ulikidince.323645
MLA ÖZBAYSAL, T , ONAY, M . "MARKALAŞMANIN ULUSLARARASILAŞMAYA ETKİSİ: TURQUALITY ÖRNEĞİ". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi (2017): 181-198 <http://dergipark.gov.tr/ulikidince/issue/30727/323645>
Chicago ÖZBAYSAL, T , ONAY, M . "MARKALAŞMANIN ULUSLARARASILAŞMAYA ETKİSİ: TURQUALITY ÖRNEĞİ". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi (2017): 181-198
RIS TY - JOUR T1 - MARKALAŞMANIN ULUSLARARASILAŞMAYA ETKİSİ: TURQUALITY ÖRNEĞİ AU - Tansu ÖZBAYSAL , Meltem ONAY Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.18092/ulikidince.323645 DO - 10.18092/ulikidince.323645 T2 - Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 181 EP - 198 VL - IS - 20 SN - 1307-9832-1307-9859 M3 - doi: 10.18092/ulikidince.323645 UR - http://dx.doi.org/10.18092/ulikidince.323645 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi MARKALAŞMANIN ULUSLARARASILAŞMAYA ETKİSİ: TURQUALITY ÖRNEĞİ %A Tansu ÖZBAYSAL , Meltem ONAY %T MARKALAŞMANIN ULUSLARARASILAŞMAYA ETKİSİ: TURQUALITY ÖRNEĞİ %D 2017 %J Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi %P 1307-9832-1307-9859 %V %N 20 %R doi: 10.18092/ulikidince.323645 %U 10.18092/ulikidince.323645
ISNAD ÖZBAYSAL, Tansu , ONAY, Meltem . "MARKALAŞMANIN ULUSLARARASILAŞMAYA ETKİSİ: TURQUALITY ÖRNEĞİ". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi / 20 (Kasım 2017): 181-198. http://dx.doi.org/10.18092/ulikidince.323645