Yıl 2018, Cilt , Sayı 20, Sayfalar 119 - 134 2017-11-08

A NEW APPROACH TO EXPORT-LED GROWTH HYPOTHESIS: A SECTORAL EVIDENCE FROM TURKISH ECONOMY
İHRACATA DAYALI BÜYÜME HİPOTEZİNE YENİ BİR YAKLAŞIM: TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNE SEKTÖREL BİR UYGULAMA

Alper ASLAN [1] , Ebru TOPCU [2]

412 534

The Export-Led Growth Hypothesis suggests that the direction of causal relationship between exports and growth is from exports to growth. Studies on Export-Led Growth Hypothesis in the growth literature have frequently presented evidences at the aggregate level. The number of the studies at the disaggregate level are relatively limited. Inspired from this point, the aim of this study is to examine the impact of sectoral exports on economic growth in Turkey over the period 2000-2015. To this end, empirical models arised herein are estimated using Fully Modified Ordinary Least Squares (FMOLS) and Dynamic Ordinary Least Squares (DOLS) estimators in which quarterly data are gathered for eight sectors. Aggregated findings indicate the validity of Export-Led Growth Hypothesis in Turkey. Disaggregated evidences, on the other hand, reveal the validity of Export-Led Growth Hypothesis in six sectors.

İhracata dayalı büyüme hipotezi, ihracatla büyüme arasındaki nedensel ilişkinin yönünün ihracattan büyümeye doğru olduğunu kabul etmektedir. Büyüme literatüründe ihracata dayalı büyüme hipotezi üzerine yapılan çalışmalar genellikle makro bazda bulgular sunmaktadır. Mikro boyutta olan çalışmalar ise göreceli olarak daha az sayıdadır. Bu noktadan hareketle çalışmanın temel amacı, Türkiye’de 2000-2015 döneminde sektörel ihracatın ekonomik büyüme üzerindeki etkisinin analiz edilmesidir. Bu doğrultuda, sekiz sektöre ait üçer aylık veriler kullanılarak kurulan ampirik modeller zaman serisi yöntemlerinden Tam Uyarlanmış En Küçük Kareler (FMOLS-Fully Modified Ordinary Least Squares) ve Dinamik En Küçük Kareler (DOLS-Dynamic Ordinary Least Squares) tahmincileri kullanılarak tahmin edilmiştir. Elde edilen ampirik bulgular makro boyutta ihracata dayalı büyüme hipotezinin geçerli olduğunu göstermiştir. Mikro bazdaki bulgular ise ihracata dayalı büyüme hipotezinin altı sektörde geçerli olduğunu göstermiştir. 

  • Abu-Quarn, A. S. ve Abu-Bader, S. (2004). The Validity of the ELG Hypothesis in the MENA Region: Cointegration and Error Correction Model Analysis. Applied Economics (Taylor & Francis Journals, 36(15), 1685-1695. Akbulut, S. ve Terzi, H. (2013). Türkiye’de Ihracata Dayalı Büyümenin Sektörler Itibariyle Analizi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3, 43-58. Alam, M. I. (2003). Manufactured Exports, Capital Good Imports, and Economic Growth: Experience of Mexico and Brazil. International Economic Journal, 17(4), 85-105. Awokuse, T, (2008). Trade Openness and Economic Growth: Is Growth Export-Led or Import-Led? Applied Economics, 40, 161-163. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) (2012) Orman ve Orman Ürünleri Sektör Raporu, Aralık 2012. Balaguer, J. ve Cantavella-Jordá, M. (2004). Structural Change in Exports and Economic Growth Cointegration and Causality Analysis for Spain (1961–2000). Applied Economics, 36(5), 473-477. Balassa, B. (1978). Exports and economic growth: further evidence. Journal of Development Economics 5: 181-189. Balassa, B. (1981). The Newly Industrializing Countries in the World Economy. New York, Pergamon Press. Balassa, B. (1982). Development Strategies in Semi-industrialized Economies, New York, Oxford University Press. Balassa, B. (1985). Exports, Policy Choices and Economic Growth in Developing Countries after the 1973 Oil Shock. Journal of Development Economics, 18 (2), 23-25. Baldwin, R. E. (1992). Measurable Dynamic Gains from Trade. Journal of Political Economy, 100(1), 162-174. Bekõ, J. (2003). Causality Analysis of Exports and Economic Growth: Aggregate and Sectoral Results for Slovenia. Eastern European Economics, 41 (6), 70-92. Ben-David, D. ve Loewy, M. B. (2003). Trade and the Neoclassical Growth Model. Journal of Economic Integration, 18, 1-16. Bhagwati, J. N. (1988). Export-Promoting Trade Strategy: Issues and Evidence.World Bank Research Observer, 3, 27-57. Biswal, B. ve Dhawan, U. (1998). Export-Led Growth Hypothesis: Cointegration and Causality Analysis for Taiwan. Applied Economics Letters, 5(11), 699-701. Chow, P. C. Y. (1987). Causality between Export Growth and Industrial Development: Empirical Evidence from Newly Industrialized Countries. Journal of Development Economics, 28, 265–76. Cipamba, P. C. W. (2012). A Cointegration Analysis of Sectoral Export Performance and Economic Growth in South Africa, University of the Western Cape. Cuerasma, J. C. ve Wörz, J, (2005). On Export Composition and Growth. Review of World Economics, 141(1), 33-49. Çiftçioğlu, S. ve Nekhili, R. (2005). New Evidence for Exports-Led Growth, Tradables-Led-Growth, and Manufacturing-Led Growth: Causality Test Results for Turkey. Latin American Journal of Economic Development, 135-142. Darrat, A. F. (1986). Trade and Development: The Asian Experience. Cato Journal, 6, 695-699. Debnath, A., Laskar, A. B., Bhattacharjee, N. ve Mazmuder, N. (2014). Is India's GDP Really Led by Export? A Further Examination. Journal of Transnational Management, 19(4), 247-260. Dickey, D. A. ve Fuller, W. A. (1979). Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series with a Unit Root. Journal of the American Statistical Association, 74(366), 427-431. Dickey, D. A. ve Fuller, W. A. (1981). Likelihood Ratio Statistics for Autoregressive Time Series with a Unit Root. Econometrica, 49(4), 1057-1072. Dritsaki, C. (2013). Causal Nexus Between Economic Growth, Exports and Government Debt: The Case of Greece. Procedia Economics and Finance, 5, 251-259. Duc, N. M. ve Tram, N. A. (2011). Relationship between sectoral exports and economic growth-a time series econometric analysis for Vietnamese fishery sector 1997-2008, http://www2.hcmuaf.edu.vn/data/nmduc/VN%20fish%20export%20contribute%20to%20GDP%20submitted(1).pdf (Erişim Tarihi: 01.08.2016). Correction: Representation, Estimation and Testing. Econometrica, 55(2), 251-276. Fajana, O. (1979). Trade and Growth: The Nigerian Experience. World Development, 7, 73-78. Feder, G. (1982). On Exports and Economic Growth. Journal of Development Economics, 12, 59-73. Ghatak, S., Milner, C. ve Utkulu, U. (1997). Exports, Export Composition and Growth: Cointegration and Causality Evidence for Malaysia. Applied Economics, 29(2), 213-223. Gökmenoğlu, K. K., Şehnaz, Z. ve Taşpınar, N. (2015). The Export-Led Growth: A Case Study of Costa Rica. Procedia Economics and Finance, 25. 471-477. Granger C. W. J. ve Newbold, P. (1974). Spurious Regressions in Econometrics. Journal of Econometrics, 2, 111-120. Gundlach, E. (2007). The Solow Model in the Empirics of Growth and Trade. Oxford Review of Economic Policy, 23(1), 25-44. Güneş S. ve Karaalp, H.S. (2012). Exports and Economic Growth: A Sectoral Analysis for Turkey. International Journal of Economics and Finance Studies, 4(2), 255-265. Hachicha, N. (2003). Exports, Export Composition and Growth: A Simultaneous Error-Correction Model for Tunisia. International Economic Journal, 17(1), 101-120. Hsiao, M. W. (1987). Tests of Causality and Exogeneity Between Exports and Economic Growth: The Case of Asian NICs. Journal of Economic Development, 12, 143-159. Heller, P.S. ve Porter, R. C. (1978). Exports and Growth: An Empirical Re-İnvestigation. Journal of Development Economics, 5, 191-193. Hennebery, S. R. ve Khan, M. E. (2000). An Analysis of the Linkage Between Agricultural Exports and Economic Growth in Pakistan. Journal of International Food & Agribusiness Marketing, 10(4), 13-29. Hossain, M. ve Karunaratne, N. D. (2004). Exports and Economic Growth in Bangladesh: Has Manufacturing Exports Become a New Engine of Export-Led Growth? The International Trade Journal, 18(4), 303-334. Hye, Q. M. A., Wizarat, S. ve Lau, W-Y. (2013). Trade-Led Growth Hypothesis: An Empirical Analysis of South Asian Countries. Economic Modelling, 35, 654-660. Jin, J. C. (2002). Exports And Growth: Is The Export-Led Growth Hypothesis Valid for Provincial Economies? Applied Economics,34(1), 63-76. Johansen, S. (1988). Statistical Analysis of Cointegration Vectors. Journal of Economic Dynamics and Control, 12(2-3), 231-254. Jung, W. S. ve Marshall, P. J. (1985). Export Growth and Causality in Developing Countries. Journal of Development Economics, 18, 1–12. Karagöl, E. ve Serel, A. (2005). Türkiye’de İhracat ve GSMH Arasındaki İlişkinin Kointegrasyon Yöntemiyle Incelenmesi. İ.Ü. İktisat Fakültesi Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 50, 1030-1040. Kavoussi, R. M. (1984). Export Expansion and Economic Growth: Further Empirical Evidence. Journal of Development Economics, 14, 241-250. Kaya, V. Hüseyni, İ. (2015) İhracatın Sektörel Yapısı ve Ülkelere Dağılımının Ekonomik Büyüme Üzerine Etkileri: Türkiye Örneği. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 4(2), 749-773. Khalafalla, K. Y. ve Webb, A. J. (2001). Export-Led Growth and Structural Change: Evidence from Malaysia. Applied Economics, 33, 1703–1715. Kızılgöl, Ö. (2006). Türkiye’de Ihracata ve Turizme Dayalı Büyüme Hipotezi’nin Analizi: Eşbütünleşme ve Nedensellik İlişkisi. Akademik Bakış, 10, 1-14. Kónya, L. (2004). Export-Led Growth, Growth-Driven Export, Both or None? Granger Causality Analysis on OECD Countries. Applied Econometrics and International Development, 4-1, 73-94. Kravis, I. B. (1970). Trade as a Handmaiden of growth: Similarities between the Nineteenth and Twentieth Centuries. The Economic Journal, 80 (320), 850-872. Kristjanpoller, R. W. ve Olson, J. E. (2014). Economic Growth in Latin American Countries: Is It Based on Export-Led or Import-Led Growth? Emerging Markets Finance and Trade, 50(1), 6-20. Krueger, A. O. (1978). Foreign Trade Regimes and Economic Development: Liberalization Attempts and Consequences (Cambridge Balinger). Kurt, S. ve Terzi, H. (2007). İmalat Sanayi Dış Ticareti, Verimlilik ve Ekonomik Büyüme Ilişkisi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 21(1), 25-46. Lim, S. Y. ve Ho, C. M. (2013). Nonlinearity in ASEAN-5 Export-Led Growth Model: Empirical Evidence from Nonparametric Approach. Economic Modelling, 32, 136-145. Love, J. ve Chandra, R. (2005). Testing Export-Led Growth in Bangladesh in a Multivarate VAR Framework. Journal of Asian Economics, 15, 1155–1168. Mamun, K. A. A. ve Nath, H. K. (2005). Export-Led Growth in Bangladesh: A Time Series Analysis. Applied Economics Letters, 12(6), 361-364. Michaely, M. (1977). Exports and Growth: An Empirical Investigation. Journal of Development Economics, 4, 49-53. Önder, K. ve Hatırlı, S. A. (2014). Türkiye’de İmalat Sanayi İhracatı ve Büyüme İlişkisinin İktisadi Analizi. Journal of Yasar University, 9(34), 5851-5869. Panas, E. ve Vamvoukas, G. A. (2002). Further Evidence on Export-Led Growth Hypothesis. Applied Economics Letters, 9, 731-735. Parida, P. ve Sahoo, P. (2007). Export-Led Growth in South Asia: A Panel Cointegration Analysis. International Economic Journal, 21(2), 155-175. Pedroni, P. (2000). Fully Modified OLS for Heterogeneous Cointegrated Panels. Advances in Econometrics, 15, 93-132. Pedroni, P. (2001). Purchasing Power Parity Tests in Cointegrated Panels. Review of Economics and Statistics, 83, 727-731. Phillips, P. C. B. ve Perron, P. (1988). Testing for a Unit Root in Time Series Regression. Biometrika, 75, 335-346. Ram, R. (1985). Exports and Economic Growth: Some Additional Evidence. Economic Development and Cultural Change, 33(2), 415-425. Ram, R. (1987). Exports and Economic Growth in Developing Countries: Evidence from Time-Series and Cross-Section Data. Economic Development and Cultural Change, 36(1), 51-72. Sandalcılar, A. (2012). Türkiye’de Tarımsal Ihracat, Tarım Dışı Ihracat ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Ilişkinin Nedensellik Analizi. Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergis,i C49(570), 65-76. Salvatore, D. (1983). A Simultaneous Equations Model of Trade and Development with Dynamic Policy Simulations. Kyklos, 36, 66-90. Sentsho, J. (2000). Export Revenue as a Determinant of Economic Growth: Evidence from Botswana. Department of Economics Research Paper, University of Botswana: 1-16. Shan, J. ve Sun, F. (1998). Export-Led Growth Hypothesis for Australia: An Empirical Re-Investigation. Applied Economics Letters, 5(7), 423-428. Herzer, D., Nowak-Lehmann, F. ve Siliverstovs, B. (2006). Export-Led Growth in Chile: Assessing the Role of Export Composition in Productivity Growth. The Developing Economies, 44(3), 269-373. Sjarif, I. N., Kotani, K. ve Lin, C. Y. (2011). Exports and Economic Growth in Indonesia's Fishery Sub-Sector: Cointegration and Error-Correction Models. Economics&Management Series, 16, 1-13. Şimşek, M. (2003). İhracata Dayalı Büyüme Hipotezi’nin Türkiye Ekonomisi Verileri ile Analizi, 1960-2002. Dokuz Eylül Üniversitesi D.D.B.F.Dergisi, 18 (2), 43- 63. Taş, İ. (2013). Büyümenin Dinamiği Üzerine Bir Nedensellik Analizi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1(1), 69-86. Tekin, R. B. (2012). Economic Growth, Exports and Foreign Direct Investment in Least Developed Countries: A panel Granger Causality Analysis. Economic Modelling, 29, 868-878. Topallı, N. ve Alagöz, M. (2015). Gelişmekte Olan Ülkelerde İhracat, İthalat ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Panel Eşbütünleşme ve Panel Nedensellik. International Journal of Social and Economic Sciences, 5(2), 122-126. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) (2014). Ekonomi ve Ticaret Raporu 2014. İstanbul: Küçük Mucizeler Yayıncılık ve İletişim Hizmetleri. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK-2016). http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=kategorist (Erişim Tarihi: 12.04.2016). Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı (2016). Madencilik Sektörü (Sektör Raporları). Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma Bakanlığı (2014).Ticaret Hizmetlerinin Geliştirilmesi Özel İhtisas Raporu: Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018). http://www.ekonomi.gov.tr/portal/content/conn/UCM/uuid/dDocName:EK-051184 (Erişim Tarihi: 12.12.2016). Tyler, W. G. (1981). Growth and Export Expansion in Developing Countries. Journal of Development Economics, 9,121-130. Uddin, M. M. M. (2015). Causal Relationship Between Agriculture, Industry and Services Sector for GDP Growth in Bangladesh: An Econometric Investigation. Journal of Poverty, Investment and Development, 8, 124-129. Yapraklı, S. (2007). İhracat ile Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensellik: Türkiye Üzerine Ekonometrik Bir Analiz. ODTÜ Gelişme Dergisi, 34, 97- 112. Williamson, R. B. (1978). The Role of Exports and Foreign Capital in Latin American Economic Growth. Southern Economic Journal, 45, 410-20. Züngün, D. ve Dilber, İ. (2010). İhracata Dayalı Büyüme Modelinin İmalat Sanayii İhracatı Üzerindeki Etkisinin Saptanmasına İlişkin Bir Araştırma. Öneri Dergisi, 9(34), 223-231.
Konular Sosyal
Dergi Bölümü MAKALELER
Yazarlar

Yazar: Alper ASLAN
Kurum: NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Ebru TOPCU
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { ulikidince338806, journal = {Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi}, issn = {1307-9832}, eissn = {1307-9859}, address = {Kenan ÇELİK}, year = {2017}, volume = {}, pages = {119 - 134}, doi = {10.18092/ulikidince.338806}, title = {İHRACATA DAYALI BÜYÜME HİPOTEZİNE YENİ BİR YAKLAŞIM: TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNE SEKTÖREL BİR UYGULAMA}, key = {cite}, author = {TOPCU, Ebru and ASLAN, Alper} }
APA ASLAN, A , TOPCU, E . (2017). İHRACATA DAYALI BÜYÜME HİPOTEZİNE YENİ BİR YAKLAŞIM: TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNE SEKTÖREL BİR UYGULAMA. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, (20), 119-134. DOI: 10.18092/ulikidince.338806
MLA ASLAN, A , TOPCU, E . "İHRACATA DAYALI BÜYÜME HİPOTEZİNE YENİ BİR YAKLAŞIM: TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNE SEKTÖREL BİR UYGULAMA". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi (2017): 119-134 <http://dergipark.gov.tr/ulikidince/issue/30727/338806>
Chicago ASLAN, A , TOPCU, E . "İHRACATA DAYALI BÜYÜME HİPOTEZİNE YENİ BİR YAKLAŞIM: TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNE SEKTÖREL BİR UYGULAMA". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi (2017): 119-134
RIS TY - JOUR T1 - İHRACATA DAYALI BÜYÜME HİPOTEZİNE YENİ BİR YAKLAŞIM: TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNE SEKTÖREL BİR UYGULAMA AU - Alper ASLAN , Ebru TOPCU Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.18092/ulikidince.338806 DO - 10.18092/ulikidince.338806 T2 - Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 119 EP - 134 VL - IS - 20 SN - 1307-9832-1307-9859 M3 - doi: 10.18092/ulikidince.338806 UR - http://dx.doi.org/10.18092/ulikidince.338806 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi İHRACATA DAYALI BÜYÜME HİPOTEZİNE YENİ BİR YAKLAŞIM: TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNE SEKTÖREL BİR UYGULAMA %A Alper ASLAN , Ebru TOPCU %T İHRACATA DAYALI BÜYÜME HİPOTEZİNE YENİ BİR YAKLAŞIM: TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNE SEKTÖREL BİR UYGULAMA %D 2017 %J Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi %P 1307-9832-1307-9859 %V %N 20 %R doi: 10.18092/ulikidince.338806 %U 10.18092/ulikidince.338806
ISNAD ASLAN, Alper , TOPCU, Ebru . "İHRACATA DAYALI BÜYÜME HİPOTEZİNE YENİ BİR YAKLAŞIM: TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNE SEKTÖREL BİR UYGULAMA". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi / 20 (Kasım 2017): 119-134. http://dx.doi.org/10.18092/ulikidince.338806