Year 2018, Volume , Issue , Pages 391 - 406 2018-09-19

BEŞERİ SERMAYE VE EKONOMİK BÜYÜME: GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER İÇİN BİR PANEL VERİ ANALİZİ
HUMAN CAPITAL AND ECONOMIC GROWTH: THE PANEL DATA ANALYSES FOR DEVELOPING COUNTRIES

Özgür BALMUMCU [1] , Kurtuluş BOZKURT [2]

139 250

Çalışmanın odaklandığı konu, beşeri sermaye ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkidir. Çalışmanın temel amacı; 1980’lerden bu yana birçok iktisatçının üzerinde araştırmalar ve analizler yaptığı beşeri sermaye ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin ampirik olarak test edilmesidir. Çalışmada öncelikle konuyla ilgili literatür incelenerek detaylı biçimde ortaya konulmuş ve panel eş-bütünleşme analiz yöntemi kullanılarak ekonomik büyüme ile beşeri sermaye arasındaki ilişki ampirik olarak test edilmiştir. Çalışmada kullanılan veriler Penn World Tables (PWT9)’dan elde edilmiştir. Türkiye’nin de dâhil edildiği 30 gelişmekte olan ülke için 1970-2014 dönemini kapsayan bir panel veri seti oluşturulmuştur. Diğer taraftan, Westerlund’un yapısal kırılmaları da dikkate alınarak panel eş-bütünleşme analizi uygulanmış ve sonuçlar analiz edilmiştir. Geride bırakılan bütün bu aşama ve analizlerin ardından, beşeri sermaye ile ekonomik büyüme arasında bir eş-bütünleşeme ilişkisinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

The subject of the study is the relationship between human capital and economic growth. The main purpose of the study, since 1980’s so many economists which research the relationship between human capital and economic growth is to analyzed empirically. First; in this study, literature has been examined. Later the relationship between human capital and economic growth empirically has been measured by panel cointegration analysis method. Data of study were obtained from Penn World Tables (PWT9). A panel data set has been created between the years 1970-2014 for 30 developing countries including Turkey. On the other hand, panel cointegration analysis was applied by using Wasterlund’s structural breaks. Result of all these, it has been concluded that there has been a cointegtration between human capital and economic growth.

 • Afşar, M. (2009). Türkiye’de Eğitim Yatırımları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 9(1), 85-98.
 • Aghion, P. ve Howitt, P. (1992). A Model of Growth Through Creative Destruction. Econometrica, 60 (2), 323-351.
 • Akçacı, T. (2013). Eğitim Harcamalarının İktisadi Büyümeye Etkisi. Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 4(5), 65-79.
 • Akgül, I. ve Koç, S. Ö. (2011). Türkiye Cumhuriyeti Tarihinde Eğitim ve Büyüme İlişkisi: Eşik Otoregresif Yaklaşım. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(2), 1-36.
 • Akyüz, Y. (1980). Sermaye Bölüşüm Büyüme (2. Baskı), Ankara: A. Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayını.
 • Alataş, S. ve Çakır, M. (2016). The Effect of Human Capital on Economic Growth: A Panel Data Analysis. Yönetim Bilimleri Dergisi, 14(27), 539-555.
 • Araç, A. ve Ceylan, R. (2016). Beşeri Sermayenin Büyüme Sürecindeki Rolü: Türkiye Örneği. Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2, 9-33.
 • Arrow, K. J. (1962). The Economic Implications of Learning by Doing. The Review of Economic Studies, 29 (3), 155-173.
 • Ay, A. ve Yardımcı, P. (2008). Türkiye’de Beşeri Sermaye Birikimine Dayalı Ak Tipi İçsel Ekonomik Büyümenin VAR Modeli ile Analizi (1950-2000). Maliye Dergisi, 155, 39-54.
 • Aykırı, M. ve Tokucu, E. (2017). Ekonomik Büyümenin Sürdürülebilirliği Açısından Beşeri Sermayenin Önemi: Yüksek Gelirli Ülkeler Üzerine Bir Uygulama. Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8(16), 259-293.
 • Barro, R. J. (1990). Government Spending in a Simple Model of Endogenous Growth. Journal of Political Economy, 98 (5), 103-126.
 • Barro, R. J. ve Lee, J. W. (2010). A New Data Set of Educational Attainment in the World, 1950-2010. NBER Working Paper, No.15902.
 • Bozkurt, K. (2012). Dışsal Teknolojik Şokların Gelişmekte Olan Ülkelerin Büyüme Sürecine Etkileri. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla.
 • Breusch, T.S ve Pagan, A.R. (1980). The Lagrange Multiplier Test and Its Applications to Model Specification Tests in Econometrics. Review of Economic Studies, 47, 239-253.
 • Çakmak, E. ve Gümüş, S. (2005). Türkiye’de Beşeri Sermaye ve Ekonomik Büyüme: Ekonometrik Bir Analiz (1960-2002). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 60(1), 59-72.
 • Çalışkan, Ş., Karabacak, M. ve Meçik, O. (2013). Türkiye’de Eğitim-Ekonomik Büyüme İlişkisi: 1923-2011 (Kantitatif Bir Yaklaşım). Yönetim Bilimleri Dergisi, 11(21), 29-48.
 • D’autume, A. ve Michel, P. (1993). Endogenous Growth in Arrow’s Learning by Doing Model. European Economic Review, 37 (6), 1175-1184.
 • Demir, O., Kutlar, A. ve Üzümcü, A. (2005). Dış Ticaret ve Beşeri Sermayenin Büyümedeki Rolü: Türkiye Örneği. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(1), 180-196.
 • Demir, G. ve Yılmaz, A. D. (2016). Türkiye ve BRICS Ülkelerinde Beşeri Sermaye ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Panel Granger Nedensellik Analizi. Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9, 1-21.
 • Durmuş, S. (2017). Eğitim Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Ampirik Bir Çalışma. Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, 54(629), 9-18.
 • Erdoğan, S. ve Yıldırım, Ç. D. (2009). Türkiye’de Eğitim-İktisadi Büyüme İlişkisi Üzerine Ekonometrik Bir İnceleme. Bilgi Ekonomisi ve Yönetim Dergisi, 4(2), 11-22.
 • Gövdeli, T. (2016). Türkiye’de Eğitim-Ekonomik Büyüme İlişkisi: Yapısal Kırılmalı Birim Kök ve Eşbütünleşme Analizi. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(3), 223-238.
 • Grossman, G. M. ve Helpman, E. (1991). Innovation and Growth in the Global Economy, Cambridge: MIT Press.
 • Hartwing, J. (2014). Testing the Uzawa-Lucas Model with OECD Data. Research in Economics, 68, 144-156.
 • http://databank.worldbank.org/data/download/site-content/CLASS.xls
 • https://www.rug.nl/ggdc/productivity/pwt/
 • Im, K. S., Pesaran, H. ve Shin, Y. (2003). Testing for Unit Roots in Heterogenous Panels. Journal of Econometrics, 115 (1), 53-74.
 • Jones, C. I. (1996). Human Capital, Ideas, and Economic Growth. Erişim Adresi: http://www-leland.stanford.edu/~chadj/, 02.04.2007.
 • Kao, C. (1999). Spurious Regression and Residual-Based Tests for Cointegration in Panel Data. Journal Of Econometrics, 1-44.
 • Koç, A. (2013). Beşeri Sermaye ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Yatay Kesit Analizi ile AB Ülkeleri Üzerine Bir Değerlendirme. Maliye Dergisi, 165, 241-258.
 • Kottaridi, C. ve Stengos, T. (2010). Foreing Direct Investment, Human Capital and Non-linearities in Economic Growth. Journal of Macroeconomics, 32, 858-871.
 • Lucas, R. E. (1988). On the Mechanics of Economic Development. Journal of Monetary Economics, 22 (1), 3-42.
 • Manga, M., Bal, H., Algan, N. ve Kandır, E. D. (2015). Beşeri Sermaye, Fiziksel Sermaye ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: BRICS Ülkeleri ve Türkiye Örneği. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 24(1), 45-60.
 • Mohammadi, S. (2013). Relationship Between Human Capital and Foreing Trade on the Economic Growth of the Countries by Panel Method. International Journal of Enhanced Research in Educational Development, 1(7), 1-6.
 • Özsoy, C. (2009). Türkiye’de Eğitim ve İktisadi Büyüme Arasındaki İlişkinin VAR Modeli ile Analizi. The JKEM, 4, 2-6.
 • Pamuk, M. ve Bektaş, H. (2014). Türkiye’de Eğitim Harcamaları ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: ARDL Sınır Testi Yaklaşımı. Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 2(2), 77-90.
 • Pedroni, P. (1999). Critical Values for Cointegration Tests in Heterogeneous Panels with Multiple Regressors. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 653-670.
 • Pedroni, P. (2004). Panel Cointegration: Asymptotic and Finite Sample Properties of Pooled Time Series Tests with an Application to the ppp Hypothesis. Econometric Theory, 20 (3), 597-625.
 • Pesaran, M. H. (2004). General Diagnostic Tests for Cross Section Dependence in Panels. Cambridge Working Papers in Economics, No: 0435.
 • Pesaran, M. H. (2006). A Simple Panel Unit Root Test in The Presence of Cross Section Dependence. Cambridge Working Papers in Economics, No: 0346.
 • Qadri, F. S. ve Waheed, A. (2011). Human Capital and Economic Growth: Time Series Evidence From Pakistan. Pakistan Business Review, 1, 815-833.
 • Queiros, A. ve Teixeira, A. (2014). Economic Growth, Human Capital and Structural Change: An Empirical Analysis. FEP Working Papers. 549.
 • Rebelo, S. T. (1991). Long-Run Policy Analysis and Long-Run Growth. Journal of Political Economy, 99 (3), 500-521.
 • Recepoğlu, M. ve Zuhal, M. (2017). Türkiye’de Eğitim Yatırımları ile Yerel Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Bölgesel Dinamik Panel Nedensellik Analizleri. The Journal of International Scientific Researches, 2(8), 1-11.
 • Romer, P. M. (1986). Increasing Returns and Long-Run Growth. Journal of Political Economy, 94 (5), 1002-1037.
 • Romer, P. M. (1990). Are Nonconvexities Important for Understanding Growth?. American Economic Review, 80 (2), 97-103.
 • Soyak, A. (1995). Teknolojik Gelişme: Neoklasik ve Evrimci Kuramlar Açısından Bir Değerlendirme. Ekonomik Yaklaşım, 6 (15), 93-107.
 • Soyak, A. (1996) Teknolojik Gelişme ve Özelleştirme: Telekomünikasyon Sektörü Üzerine Bir Deneme. İstanbul: Kavram Yayınları.
 • Terzi, H. ve Yurtkuran, S. (2016). Türkiye’de Eğitim ve İktisadi Büyüme İlişkisi: Sims ve Toda-Yamamoto Nedensellik Analizleri. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 11(2), 7-24.
 • Topallı, N. (2015). Türkiye’de Beşeri Sermaye ve Büyüme İlişkisinin Ekonometrik Bir Analizi. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 34(1), 217-234.
 • Turan, G. (2016). Türkiye’de Yüksek Eğitim ve Ekonomik Büyüme. MPRA Paper No. 77778.
 • Ulucak, Z. Ş., Aksoylu, S. ve Boztosun, D. (2015). Türkiye’de Beşeri Sermaye ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin Ampirik Analizi. EconWorld International Concerence on Economics, 18-20 Ağustos 2015, Torino.
 • Uzawa, H. (1965). Optimum Technical Change in an Aggregative Model of Economic Growth. International Economic Review, 6 (1), 18-31.
 • Westerlund, J. (2007). Testing for Error Correction in Panel Data. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 69 (6), 709-748.
 • Varsak, S. ve Bakırtaş, İ. (2009). Ekonomik Büyüme Üzerine Beşeri Sermayenin Etkisi: Türkiye Örneği. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 25, 49-59.
 • Yaylalı, M. ve Lebe, F. (2011). Beşeri Sermaye ile İktisadi Büyüme Arasındaki İlişkinin Ampirik Analizi. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, XXX(I), 23-51.
 • Yıldız, E. (2017). Türkiye’de 1923-2016 Dönemi Yükseköğretim ve Ekonomik Büyüme İlişkisi. Researcher: Social Science Studies, 5(10), 112-125.
 • Yılgör, M. (2008). OECD Ülkelerinde İkiz Açık Teorisinin Panel Veri Modelleri İle İncelenmesi. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Zhumabekova, N. ve Bilen, M. (2016). Geçiş Ekonomili Orta Asya Ülkelerinde Beşeri Sermaye ile İktisadi Büyüme İlişkisi: Panel Eşbütünleşme Analizi (1991-2014). Bilgi Ekonomisi ve Yönetim Dergisi, XI(I), 1-16.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Özgür BALMUMCU
Institution: AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Kurtuluş BOZKURT (Primary Author)
Institution: AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Bibtex @research article { ulikidince446072, journal = {Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi}, issn = {1307-9832}, eissn = {1307-9859}, address = {Kenan ÇELİK}, year = {2018}, volume = {}, pages = {391 - 406}, doi = {10.18092/ulikidince.446072}, title = {BEŞERİ SERMAYE VE EKONOMİK BÜYÜME: GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER İÇİN BİR PANEL VERİ ANALİZİ}, key = {cite}, author = {BALMUMCU, Özgür and BOZKURT, Kurtuluş} }
APA BALMUMCU, Ö , BOZKURT, K . (2018). BEŞERİ SERMAYE VE EKONOMİK BÜYÜME: GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER İÇİN BİR PANEL VERİ ANALİZİ. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, (), 391-406. DOI: 10.18092/ulikidince.446072
MLA BALMUMCU, Ö , BOZKURT, K . "BEŞERİ SERMAYE VE EKONOMİK BÜYÜME: GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER İÇİN BİR PANEL VERİ ANALİZİ". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi (2018): 391-406 <http://dergipark.gov.tr/ulikidince/issue/37268/446072>
Chicago BALMUMCU, Ö , BOZKURT, K . "BEŞERİ SERMAYE VE EKONOMİK BÜYÜME: GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER İÇİN BİR PANEL VERİ ANALİZİ". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi (2018): 391-406
RIS TY - JOUR T1 - BEŞERİ SERMAYE VE EKONOMİK BÜYÜME: GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER İÇİN BİR PANEL VERİ ANALİZİ AU - Özgür BALMUMCU , Kurtuluş BOZKURT Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.18092/ulikidince.446072 DO - 10.18092/ulikidince.446072 T2 - Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 391 EP - 406 VL - IS - SN - 1307-9832-1307-9859 M3 - doi: 10.18092/ulikidince.446072 UR - https://doi.org/10.18092/ulikidince.446072 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 International Journal of Economics and Administrative Studies BEŞERİ SERMAYE VE EKONOMİK BÜYÜME: GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER İÇİN BİR PANEL VERİ ANALİZİ %A Özgür BALMUMCU , Kurtuluş BOZKURT %T BEŞERİ SERMAYE VE EKONOMİK BÜYÜME: GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER İÇİN BİR PANEL VERİ ANALİZİ %D 2018 %J Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi %P 1307-9832-1307-9859 %V %N %R doi: 10.18092/ulikidince.446072 %U 10.18092/ulikidince.446072
ISNAD BALMUMCU, Özgür , BOZKURT, Kurtuluş . "BEŞERİ SERMAYE VE EKONOMİK BÜYÜME: GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER İÇİN BİR PANEL VERİ ANALİZİ". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi / (September 2018): 391-406. https://doi.org/10.18092/ulikidince.446072