Yıl 2018, Cilt , Sayı , Sayfalar 19 - 40 2018-07-04

TÜRKİYE’DE MUHASEBE MESLEK ELEMANI NİTELİKLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Fehmi Karasioğlu [1] , Ali Alagöz [2] , Metin Allahverdi [3]

74 275

Muhasebe mesleğini icra edebilmek için çeşitli niteliklere sahip olmak gerekmektedir. Türkiye’de muhasebe meslek elemanlarının iş piyasasında hangi niteliklere sahip olması gerektiğinin belirtilmesi, işgücü talebiyle arz arasındaki boşluğun daraltılması açısından önemlidir. Bu çerçevede araştırmanın amacı Türkiye’de muhasebe meslek elemanı için aranan niteliklerin ortaya çıkarılması ve bu nitelikleri özelliklerine göre sınıflandırılmasıdır. Araştırmada muhasebe meslek elemanları için işverenlerin talep ettiği 81 adet nitelik tespit edilmiştir. Araştırmadan elde edilen bir başka bulgu da ortalama üstü bir muhasebe meslek elemanının 42 adet niteliğe sahip olması ile işveren taleplerinin büyük bir kısmını karşılayacak olmasıdır. 

Muhasebe Mesleği, Muhasebe Eğitimi, Muhasebe Nitelikleri
 • ACCA (2016). Professional Accountants The Future: Drivers of Change and Future Skills. London, United Kingdom.
 • Akbulut, Y. (1999). Meslek Ahlakı Kriterleri ve Muhasebe Mesleği Üzerine Bir Araştırma. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 1(1): 125-143.
 • Allahverdi, M. ve Kuzucu, S. C. (2015). Önlisans Muhasebe Bölümü Mezunlarının Meslek Standardı Problemi ve Bir Standart Önerisi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(39): 770-778.
 • Alkan, G. (2015). İşletmelerin Önlisans Muhasebe Eğitiminden Beklentileri: İzmir’de Bir Araştırma. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 17(1): 137-158.
 • Andone, I. (2007). The Competency-Based Approach For Accountıng Educatıon In Romanıa. Erişim Adresi http://anale.feaa.uaic.ro/anale/resurse/02_Andone_I_-_The_competency-based_approach_for_accounting_education_in_Romania.pdf
 • Ayboğa, H. (2003). Globalleşme Sürecinde Ülkemizde Muhasebe Mesleği ve Meslek Mensuplarının Eğitimi. Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi, 18(1): 327-359.
 • Başar, A. B. (2005). Muhasebe Mesleğinde Başarı için İstenilen Bilgi ve Beceriler ile Muhasebe Eğitiminin Değişen Yüzü. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (13): 9-19.
 • Boyd, D. T., Boyd, S. C., and Boyd, W. L. (2000). Changes in Accounting Education: Improving Principles Content for Better Understanding. Journal of Education for Business, 76(1): 36-42.
 • Daştan, A. (2008). Bilgi ve Eğitim Teknolojilerinde Yaşanan Gelişmelerin Muhasebe Eğitimine Etkisi: Türkiye Değerlendirmesi. 1. Baskı, Ankara, SPK Yayını, No: 209.
 • Demirci D. Ş., Kıymaz M. ve Ağsakal A. (2015). Yükseköğretimde Verilen Muhasebe Eğitiminin Muhasebe Mesleğine Giriş Sınavlarına Katkısı: Devlet Üniversiteleri İşletme ve Muhasebe Bölümleri Üzerine Bir Araştırma. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi, Sayı: 13, 264-280.
 • Ghasemi M., Shafeiepour V., Aslani M. and Barvayeh E. (2011). The Impact of Information Technology (IT) on Modern Accounting Systems. Procedia - Social and Behavioral Sciences, Published by Elsevier Ltd, 28: 112-116.
 • Hatunoğlu, Z. ve Kıllı M. (2014). Hastane İşletmelerinin İstihdam Ettikleri Muhasebe Elemanlarında Aradıkları Nitelikler ve Muhasebe Eğitiminden Beklentileri: Kahramanmaraş, Gaziantep ve Osmaniye İllerinde Bir Alan Çalışması. Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 7(1): 228-241.
 • IFAC (2017). Handbook of International Education Pronouncements, Erişim Adresi https://www.ifac.org/publications-resources/2017-handbook-international-education-pronouncements
 • İŞKUR (2017). 2016 İstatistik Yıllığı. Erişim Adresi http://www.iskur.gov.tr/tr-tr/kurumsalbilgi/istatistikler.aspx#dltop
 • İŞKUR (2018). 2017 İşgücü Piyasası Araştırmaları Türkiye Raporu. Erişim Adresi http://www.iskur.gov.tr/tr-tr/kurumsalbilgi/raporlar.aspx#dltop
 • Karahan, M., Sürme, M. ve Gül, M. (2017). Konaklama ve Yı̇yecek-İçecek İşletmeleri̇ Muhasebe Çalışanlarının Yeterlı̇lı̇klerı̇nı̇ Belirlemeye Yönelik Görgül Bir Araştırma. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 9(17): 205-214.
 • Kavanagh, M.H. and Drennan, L. (2008). What skills and attributes does an accounting graduate need? Evidence from student perceptions and employer expectations. Accounting and Finance, 48: 279-300.
 • Liyan, L. (2013). The Impact of Information Technology on Accounting Theory, Accounting Profession, and Chinese Accounting Education. The Twelfth Wuhan International Conference on E-Business, 748-753.
 • Marşap, B. (1996). Muhasebe Mesleği, Fonksiyonları ve Meslek Mensuplarının Nitelikleri. Yaklaşım Dergisi, 37: 19-23.
 • Mesleki Yeterlilik Kurumu (2015). Ulusal Meslek Standardı: Ön Muhasebe Elemanı – Seviye 4. Erişim Adresi https://portal.myk.gov.tr/index.php?option=com_meslek_std_taslak&view=taslak_revizyon&task=indir&id=4&standart_id=3263
 • Mulder, M. (2014). Conceptions of Professional Competence. In: S. Billett, C. Harteis, H. Gruber (Eds). International Handbook of Research in Professional and Practice-based Learning. Dordrecht: Springer. 107-137.
 • Ngoo, Y. T., Tiong, K. M. and Pok, W. F. (2015). Bridging the Gap of Perceived Skills between Employers and Accounting Graduates in Malaysia. American Journal of Economics, 5(2): 98-104.
 • Özyürek, H. (2012). Muhasebe Meslek Mensuplarının Taşıması Gereken Nitelikler. Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi, 4(1): 139-148.
 • Pekdemir, R. ve Önal, M. M. (1999). Bilgi Teknolojisindeki Gelişmelerin Muhasebe Mesleğine Etkileri. Yönetim, Yıl 10, 34: 7-14.
 • Penafort, F. and Ahmad, B. B. (1997). Employers Expectations on Today's Accounting Profession: A Malaysian Case‐Study. Asian Review of Accounting, 5(2): 78-97.
 • Sayım, F. ve Usman, Ö. (2016). Muhasebe Mesleği İçin Mesleki Durum Analizi Kriterlerinin Belirlenmesi. Yalova Sosyal Bilimler Dergisi, 7(12): 105-122.
 • Şengel, S. (2011). Türkiye’de Muhasebe Meslek Elemanı Talebi Üzerine Bir Araştırma. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 50: 167–180.
 • TÜRMOB (2015). IFAC: Uluslararası Eğitim Bildirileri El Kitabı. Çev: Seher Gündoğdu vd., Ankara.
 • TÜRMOB (2017). Faaliyet Raporları, Erişim Adresi http://www.turmob.org.tr/
 • Gücenme, Ü. (2010). Genel Muhasebe. Alfa Aktüel, 4. Baskı, Bursa.
 • Yıldız, G. (2010). Muhasebe Mesleğinde Meslek Etiği ve Kayseri İl Merkezinde Bir Uygulama. Erciyes Üniversitesi İİBF dergisi, 36: 155-178.
 • Zaif, F. ve Ayanoğlu, Y. (2007). Muhasebe Eğitiminde Kalitenin Arttırılmasında Ders Programlarının Önemi: Türkiye’de Bir İnceleme. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(1): 115- 136.
 • 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu, 1989.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Dergi Bölümü MAKALELER
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-6940-3033
Yazar: Fehmi Karasioğlu
Kurum: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-7538-2213
Yazar: Ali Alagöz
Kurum: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-8247-4167
Yazar: Metin Allahverdi (Sorumlu Yazar)
Kurum: Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler MYO
Ülke: Turkey


Bibtex @konferans bildirisi { ulikidince423439, journal = {Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi}, issn = {1307-9832}, eissn = {1307-9859}, address = {Kenan ÇELİK}, year = {2018}, volume = {}, pages = {19 - 40}, doi = {10.18092/ulikidince.423439}, title = {TÜRKİYE’DE MUHASEBE MESLEK ELEMANI NİTELİKLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {Allahverdi, Metin and Karasioğlu, Fehmi and Alagöz, Ali} }
APA Karasioğlu, F , Alagöz, A , Allahverdi, M . (2018). TÜRKİYE’DE MUHASEBE MESLEK ELEMANI NİTELİKLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, (), 19-40. DOI: 10.18092/ulikidince.423439
MLA Karasioğlu, F , Alagöz, A , Allahverdi, M . "TÜRKİYE’DE MUHASEBE MESLEK ELEMANI NİTELİKLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi (2018): 19-40 <http://dergipark.gov.tr/ulikidince/issue/38166/423439>
Chicago Karasioğlu, F , Alagöz, A , Allahverdi, M . "TÜRKİYE’DE MUHASEBE MESLEK ELEMANI NİTELİKLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi (2018): 19-40
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE’DE MUHASEBE MESLEK ELEMANI NİTELİKLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA AU - Fehmi Karasioğlu , Ali Alagöz , Metin Allahverdi Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.18092/ulikidince.423439 DO - 10.18092/ulikidince.423439 T2 - Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 19 EP - 40 VL - IS - SN - 1307-9832-1307-9859 M3 - doi: 10.18092/ulikidince.423439 UR - http://dx.doi.org/10.18092/ulikidince.423439 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi TÜRKİYE’DE MUHASEBE MESLEK ELEMANI NİTELİKLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA %A Fehmi Karasioğlu , Ali Alagöz , Metin Allahverdi %T TÜRKİYE’DE MUHASEBE MESLEK ELEMANI NİTELİKLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA %D 2018 %J Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi %P 1307-9832-1307-9859 %V %N %R doi: 10.18092/ulikidince.423439 %U 10.18092/ulikidince.423439
ISNAD Karasioğlu, Fehmi , Alagöz, Ali , Allahverdi, Metin . "TÜRKİYE’DE MUHASEBE MESLEK ELEMANI NİTELİKLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi / (Temmuz 2018): 19-40. http://dx.doi.org/10.18092/ulikidince.423439