Yazım Kuralları

ULUSLARARASI TEKNOLOJİK BİLİMLER E-DERGİSİ YAZIM KURALLARI

Ahmet ÖZKAYNAK1, Yazar 22, Yazar 32

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Teknoloji Fakültesi, 
Makine ve İmalat Mühendisliği Bölümü, Isparta
ozkaynak123@hotmail.com

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Teknoloji Fakültesi, 
Enerji Sistemleri Mühendisliği, Isparta
yazar2@hotmail.com yazar3@hotmail.com


Özet: Makalede Türkçe ve İngilizce özet olmalı ve 200 kelimeyi geçmemelidir. Özet ve Abstract başlıkları sola dayalı, koyu, küçük harflerle, 10 punto olarak yazılmalıdır. Abstract’dan önce İngilizce başlık olmalıdır. Özet, Abstract, Anahtar Kelimeler ve Keywords 10 punto olarak yazılmalıdır. Özet ve Abstract’ın hemen altında 4-6 kelimeden oluşan Anahtar Kelimeler ve Keywords yazılmalıdır. Keywords’dan sonra iki satır boşluk bırakılarak Giriş başlamalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Makale, Teknik Not.


Name of the Paper 

Abstract: It should be Turkish and English abstract. Titles of abstract should be bold, lower case and 10 point….

Key Words: Article, Technical Note.1. Giriş

Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi temel mühendislik ve teknolojilerini kapsayan disiplinler arası bir dergidir. Dergi, mühendislik bilimlerindeki en güncel bilimsel ve teknolojik gelişmeleri araştırmacılara, mühendislere ve ilgili kitlelere ulaştırmayı hedefler. Temel mühendislik alanlarındaki hem deneysel hem de kuramsal çalışmaların yer aldığı Uluslarası Teknolojik Bilimler Dergisi, mühendisliğin hızla gelişen alanlarına ilişkin güncel, disiplinler-arası yöntem ve teknolojileri içeren, uygulamalı mühendislik makalelerinin yayınına öncelik tanır. 

2. Sayfa Düzeni ve Biçim

Makale; Özet, Anahtar Kelimeler, Abstract, Key Words, Giriş, Bölümler, Sonuç, Teşekkür (gerekliyse) ve Kaynaklar şeklindeki ana bölümlerden oluşmalıdır. 

2.1. Yazar adlarına ilişkin uyarı!

İncelenmek üzere gönderilen makalelerde, “Yazar bağımsız hakem değerlendirmesinin sağlanması” için yazar adları bulunmamalıdır. Daha nesnel değerlendirme yapabilmek amacıyla değerlendirilmek üzere hakemlere gönderilen makalelerde yazar adları ve adres bilgileri yer almamalıdır. Bu nedenle, makaleler ilk kez gönderilirken yazar ad ve adres bilgilerinin yazıldığı alan, bu bilgiler daha sonra eklenmek üzere boş bırakılmalıdır. Makale başlığı ile Özet arasında, bu bilgilerin yukarıda gösterilen biçime uygun olarak sığacağı kadar satır boş bırakılmalıdır. Hakem değerlendirmesi sonunda kabul edilen makaleler, yazarları tarafından ad ve adres bilgileri eklendikten sonra ikinci kez gönderilmelidir. 

Hakem incelemesi sonrası kabul edilen makalelerde, makale başlığından sonra bir satır boşluk bırakıp ortalayarak yazar(lar) adı ve soyadı koyu olarak 12 punto yazılmalıdır. Yazar ad(lar)ından sonra bir satır boşluk bırakıp ortalayarak adres ve elektronik posta adresi yazılır. Adres bilgileri tek satır aralığı ve 10 punto olmalıdır. Yazar sayısı birden fazla ise yazar adlarından sonra üst simge (1, 2, 3 …) kullanılmalı ve adresler bu simgelere göre açıklanmalıdır. Adres bilgilerinden sonra iki satır boşluk bırakılarak Özet başlamalıdır. 

2.2. Temel düzen özellikleri

1. Derginin yayın dili Türkçe veya İngilizcedir. 
2. Türkçe yayınlarda İngilizce özet, İngilizce yayınlarda Türkçe özet bulunmalıdır.
3. Makale, A4 (210x297 mm) formatında, Microsoft Word, RTF, veya WordPerfect belgesi olarak hazırlanmalıdır.
4. Tek satır aralıkla yazılmalı, kenarlarda 3 cm boşluk bırakılmalıdır. 
5. 12 punto (ana başlık 14 punto) Times New Roman font kullanılmalıdır.
6. Şekiller ve çizelgelerle birlikte, makaleler 20 sayfadan daha uzun olmamalıdır. 
7. Makale yalın bir dil ve anlatımla yazılmalı, yazım kurallarına uygun olmalı, üçüncü tekil şahıs ve edilgen fiiller kullanılmalı, devrik cümleler içermemelidir. 

2.3. Başlıklar

Makale başlığı kısa ve açık olmalı, içeriği yansıtabilmeli ve 14 punto olmalıdır. Bölüm başlıkları koyu ve sola dayalı, ilk harfleri büyük olarak 12 punto ile yazılmalıdır. Alt başlıklarda ilk kelimenin ilk harfi büyük, sola dayalı ve 12 punto ile yazılmalıdır. Her ana bölüm ve alt bölüm başlığı öncesi ve sonrası bir satır boşluk bırakılır. Bölüm ve alt bölüm başlıkları numaralanmalıdır. Metin içerisinde kullanılan başlıkların ve alt başlıkların tümünün İngilizceleri parantez içerisinde belirtilmelidir. Yazım dili İngilizce olan makalelerde, parantez içerisinde herhangi bir şey belirtilmemelidir. Tüm metin İngilizce olmalıdır.

2.4. Semboller

Semboller uluslararası kullanıma uygun seçilmeli; her bir sembol ilk kullanıldığı yerde tanımlanmalıdır. SI birimleri kullanılmalıdır.

2.5. Denklemler 

Denklemler numaralanmalı ve bu numaralar satır sonunda parantez içinde gösterilmelidir.

(1)


2.6. Şekiller 

Şekiller ve fotoğraflar metin içine yerleştirilmeli, her birine numara ve başlık verilmelidir. Başlıklar, şekil ve fotoğrafların altına yazılmalıdır. Metin içerisinde kullanılan Şekillerin tümünün İngilizceleri parantez içerisinde belirtilmelidir. Yazım dili İngilizce olan makalelerde, parantez içerisinde herhangi bir şey belirtilmemelidir. Tüm metin İngilizce olmalıdır.Şekil 1. Çalışma alanının genel görünüşü

2.7. Çizelgeler

Tablolar metin içine yerleştirilmeli, her birine numara ve başlık verilmelidir. Başlıklar, tabloların üstüne yazılmalıdır. Metin içerisinde kullanılan Çizelgelerin tümünün İngilizceleri parantez içerisinde belirtilmelidir. Yazım dili İngilizce olan makalelerde, parantez içerisinde herhangi bir şey belirtilmemelidir. Tüm metin İngilizce olmalıdır).

Tablo 1. Bir tablo örneği

Veri tabanı Eğitim Test
BUPA 100 94,78
E.coli 94,60 90,35
Glass 98,67 95,31

2.8. Sayfa numaraları

Sayfa numaraları daha sonra elektronik olarak eklenecektir. Sayfa başlığı veya altlığı koyulmamalıdır (ASYU, 2008). 

2.9. Kaynaklar

Kaynaklardan yapılan alıntılar, metin içinde geçtikleri her yerde, kaynak hakkında parantez içinde bilgi verilir. Parantez içine yazılacak bilgiler sırası ile kaynağı kaleme alan yazarın soyadı ve kaynağın basım tarihi olmalıdır (Yılmaz, 1997; Aymaz ve Koca, 2005; Arman vd., 1975).

Kaynaklar listesinde, kaynaklar yazar soyadına göre alfabetik sırada sıralanmalıdır. Kaynaklarda şu bilgiler verilmelidir: 

Kaynak makale ise: Yazarın soyadı, adının baş harfi, diğer yazarlar, yıl, makalenin tam başlığı, derginin adı, cilt, sayı, başlama ve bitiş sayfaları. 
Örnek : Naghdi, P. M., Kalnins, A. (1962). On Vibrations of Elastic Spherical Shells. J. Appl. Mech., 29, 65-72. 
Kaynak kitap ise: Yazarın soyadı, adının baş harfi, diğer yazarlar, yayınlandığı yıl, kitabın adı, cilt numarası, varsa editörü, yayınlandığı yer. 
Örnek : Kraus. H. (1967). Thin Elastic Shells. New York. Wiley.
Kaynak bildiri ise: Yazarın soyadı, adının baş harfi, diğer yazarlar, yıl, bildirinin adı, konferansın adı, başlama ve bitiş sayfaları, yapıldığı yer. 
Örnek : Karakuzu, R., Orhan, A. ve Sayman, O. (1992). Yarı Dairesel Çentikli Kompozit Levhaların Elasto-Plastik Zorlamalar Altında Mukavemetlerinin Artırılması. V. Ulusal Makina Tasarım ve İmalat Kongresi, 449-458, ODTÜ, Ankara.
Kaynak tez ise: Yazarın soyadı, adının baş harfi, yıl, tezin adı, sunulduğu kurum, derecesi, sayfa sayısı, yapıldığı yer. 
Örnek : Özay, A. (2000). Tez Yazım Kurallarının İncelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 137 s., Isparta. 
Kaynak rapor ise: Yazarın soyadı, adının baş harfi, diğer yazarlar, yıl, raporun adı, türü, numarası, kuruluşun adı, yayınlandığı yer. 
Örnek : Burke, W.F., Uğurtaş, G. (1974). Seismic Interpretation of Thrace Basin. TPAO Internal Report, Ankara, Turkey. 
Kaynak internet adresi ise: Yazarın soyadı, adının baş harfi, diğer yazarlar, yıl, yayının adı, internet adresi, erişim tarihi.
Örnek : Dauthy, M.E. (1995). Fruits and vegetable processing. FAO Agriculture Service Bulletin, No.119. http://www.fao.org/inpho/pp-dr/pp-arch/full-doc/frame-e.htm (2006.10.05). 

3. Makalenin Teslim Edilmesi 

Formata uygun olarak hazırlanan makaleler, http://edergi.sdu.edu.tr/index.php/utbd/index adresinden gönderilmelidir. 
Ayrı bir sayfada düzenlenmiş bir bilgi notu yazı ile birlikte gönderilmelidir. Bilgi notunda, (i) yazar adları, iş ve ev adresleri ile telefon numaraları, (ii) yazarların kısa birer özgeçmişleri ve (iii) yazarlarca imzalanmış olan ?Bu yazının tümüyle özgün bir çalışmanın ürünü olduğunu ve daha önce, bu veya buna benzer bir biçimiyle, hiçbir yerde yayınlanmadığını dürüstlük içinde bildiririm.? notu bulunmalıdır. Buraya internet adresi eklenip copyright forma gidilebilir.

4. Sonuçlar

Dergide yayınlanan çalışmalar tartışmaya açıktır. Derginin yayın gününden başlayan üç aylık süre içinde Yayın Kurulu’na ulaşan tartışma yazıları işleme alınır. Tartışma yazıları Yayın Kurulu’nca ve gerektiğinde danışmanlarca değerlendirilir; uygun görülürse yazarın yanıtı ile birlikte dergide yayınlanır.

5. Teşekkür

Teşekkür olabildiğince kısa olmalı, çalışmaya katkısı ve desteği bulunan kişi ve kuruluşlar belirtilmelidir.

Kaynaklar

Naghdi, P. M., Kalnins, A. (1962). On Vibrations of Elastic Spherical Shells. J. Appl. Mech., 29, 65-72. 
Kraus. H. (1967). Thin Elastic Shells. New York. Wiley.
Karakuzu, R., Orhan, A. ve Sayman, O. (1992). Yarı Dairesel Çentikli Kompozit Levhaların Elasto-Plastik Zorlamalar Altında Mukavemetlerinin Artırılması. V. Ulusal Makina Tasarım ve İmalat Kongresi, 449-458, ODTÜ, Ankara.
Özay, A. (2000). Tez Yazım Kurallarının İncelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 137 s., Isparta. 
Burke, W.F., Uğurtaş, G., (1974). Seismic Interpretation of Thrace Basin. TPAO Internal Report, Ankara, Turkey. 
Dauthy, M.E., (1995). Fruits and vegetable processing. FAO Agriculture Service Bulletin, No.119. http://www.fao.org/inpho/pp-dr/pp-arch/full-doc/frame-e.htm (2006.10.05). 
Anonim (2008). Yazım Kuralları. Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu, 1-10, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.