Yıl 2017, Cilt 8, Sayı 19, Sayfalar 125 - 136 2017-11-21

İNTERNET ÇAĞINDA SANAL ORTAM YALNIZLIĞI: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
VIRTUAL ENVIRONMENT LONELINESS IN THE AGE INTERNET: A RESEARCH ON THE UNIVERSITY STUDENTS

Seyhan ÖZDEMİR [1] , Tahsin AKÇAKANAT [2] , Dilruba İZGÜDEN [3]

174 482

Bu çalışmanın konusunu “yalnız olma durumu, kimsesizlik” şeklinde ifade edilen yalnızlık ve  “insanların gerçek sosyal yaşamdan ayrılarak sanal sosyal aktivitelere yönelmeye başladığını gösteren” şeklinde ifade edilen sanal yalnızlık oluşturmaktadır. Bu çalışmada, Süleyman Demirel Üniversitesi’nde eğitim gören İşletme Bölümü öğrencilerinin sanal ortam yalnızlığı düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın evreni, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nde öğrenim gören birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerinden (328 kişi) oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak Korkmaz ve arkadaşları (2014) tarafından geliştirilen “Sanal Ortam Yalnızlık Ölçeği (SOYÖ)” kullanılmıştır. Araştırma sonucunda erkek öğrencilerin, kız öğrencilere göre daha fazla sanal paylaşımda bulundukları; erkek öğrencilerin, kız öğrencilere göre sanal ortamda daha sosyal oldukları sonucuna varılmıştır. Yine araştırma sonucunda öğrencilerin şiddetli olmasa da sanal ortam yalnızlığı yaşadıkları söylenebilir.

The subjects of this study are loneliness which is defined as “being lonely, desolateness” and the virtual loneliness which is defined as "showing that people are beginning to move towards virtual social activities by leaving real social life". The aim of this study is to determine the level of virtual environment loneliness of the business department students who are studying at Süleyman Demirel University. The universe of the research consists of 328 students from the first, second, third and fourth year students studying at Süleyman Demirel University Faculty of Administrative and Economical Sciences, Department of Business Administration. "Virtual Environment Loneliness Scale (SOYÖ)" which is developed by Korkmaz and colleagues (2014) was used as data collection tool. In the consequence of the research, male students have more virtual sharing than female students; male students were more social in the virtual environment than female students. Again in the consequence of this research, it can be said that the students expose to virtual environment loneliness although they are not severe.

 • Amichai-Hamburger, Y. and Ben-Artzi, E. (2003). Loneliness and Internet Use. Computers in Human behavior, 19(1): 71-80. Bayram, N. (2004). Sosyal Bilimlerde SPSS İle Veri Analizi, Bursa: Ezgi Kitabevi.
 • Creswell, J. W. (2013). Araştırma Deseni: Nitel, Nicel ve Karma Yöntem Yaklaşımları, Çeviri Editörü: Demir, S. B., İstanbul: Eğiten Kitap.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. ve Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal Bilimler İçin Çok Değişkenli İstatistik: SPSS ve Lisrel Uygulamaları, Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Erözkan, A. (2009). Ergenlerde Yalnızlığın Yordayıcıları. İlköğretim Online, 8(3): 809-819. http://ilkogretim online.org.tr, (07. 11. 2016).
 • Field, A. (2000). Discovering Statistics Using SPSS for Windows. London, Thousand Oaks, Sage Publications, New Delhi. Karasar, N. (2011). Bilimsel Araştırma Yöntemi, Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Korkmaz, Ö., Usta, E. ve Kurt ,İ. (2014). Sanal Ortam Yalnızlık Ölçeği (SOYÖ) Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 29(2): 144-159
 • Körler, Y. (2011). Loneliness Levels of Middle School Students in Terms Of Various Variables And The Relationship Between Loneliness And Social Emotional Learning Skills (Master’s thesis, Anadolu University, Eskişehir).
 • Kraut, R., M. Patterson, V. Landmark, S. Kiesler, T. Mukophadhyay and. Scherlis. (1998). Internet Paradoxa Social Technology That Reduces Social İnvolvement And Psychological Well Being? American Psychologist, 53, pp. 1017–1031.
 • Kuyucu, M. (2014). Y Kuşağı ve Facebook: Y Kuşağının Facebook Kullanım Alışkanlıkları Üzerine Bir İnceleme. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 13(49): 55-83.
 • Martončik, M. and Lokša, J. (2016). Do World of Warcraft (MMORPG) Players Experience Less Loneliness and Social Anxiety in Online World (Virtual Environment) Than in Real World (Offline)?. Computers in Human Behavior, 56: 127-134.
 • Mengi, K. Z., (2016). İş Başarısında Kuşak Farkı. http://www.yenibiris.com/HurriyetIK, Erişim: 01.11.2016
 • Morahan-Martin, J. (1999). The Relationship Between Loneliness And Internet Use And Abuse. Cyber Psychology and Behavior, 2 pp. 431–440.
 • Morahan-Martin and J., Schumacher, P. (2000). Incidence and Correlates of Pathological Internet Use Among College Students. Computers in Human Behavior, 16, pp. 2–13.
 • Morahan-Martin, J. and Schumacher, P. (2003). Loneliness and Social Uses of The Internet. Computers in Human Behavior, 19(6): 659-671.
 • Özatça, A. (2009). Family Functions in Predicting Social And Emotional Loneliness Among Adolescents (Yükseklisans Tezi, Adana).
 • Özdemir, Y., Kuzucu, Y. ve Ak, Ş. (2014). Depression, Loneliness and Internet Addiction: How Important is Low Self-Control?. Computers in Human Behavior, 34: 284-290.
 • Özen, Ü. ve Korukçu Sarıcı, M. B. (2010). Yalnızlık Olgusu ve Sanal Sohbetin Yalnızlığın Paylaşımına Etkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 24(1): 149-158.
 • Peplau, L. A. (1988). Loneliness: New Directions in Research. Participate in The Challenge of Mental Health and Psychiatric Nursing in 1988 (pp. 127e142). in Proceedings of The 3rd National Conference on Psychiatric Nursing (Montreal, Quebec, Canada).
 • Perlman, D. and Peplau, L.A., (1998), “Loneliness”, Encyclopedia of Mental Health, Vol.1,http://www.peplaulab.ucla.edu/Peplau_Lab/Publications_files/Perlman%20%26%20Peplau%20 8.pdf, Erişim: 09.08.2016.
 • Prensky, M. (2001). Digital Natives, Digital İmmigrants. On the Horizon, 9(5), 1-5.
 • Sharabi, A. and Margalit, M. (2011). The Mediating Role of İnternet Connection, Virtual Friends and Mood in Predicting Loneliness Among Students with and without Learning Disabilities in Different Educational Environments. Journal of Learning Disabilities, 44(3): 215-227.
 • Türk Dil Kurumu, http://www.tdk.gov.tr, Erişim: 01.11.2016.
 • Ümmet, D. ve Ekşi, F. (2016). Türkiye’deki Genç Yetişkinlerde İnternet Bağımlılığı: Yalnızlık ve Sanal OrtamYalnızlık Bağlamında Bir İnceleme. Addicta: The Turkish Journal On Addictions. 3(1): 29-53.
 • Weiss, R. S. (1973). Loneliness: The experience of emotional and social isolation. Cambridge, MA: The MITPress.
 • Yao, M. Z. ve Zhong, Z. J. (2014). Loneliness, Social Contacts and Internet Addiction: A Cross-Lagged Panel Study. Computers in Human Behavior. 30: 164-170.
Konular Ekonomi ve İşletme
Dergi Bölümü Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: Seyhan ÖZDEMİR
Kurum: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Tahsin AKÇAKANAT
Kurum: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

Yazar: Dilruba İZGÜDEN
Kurum: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

Bibtex @araştırma makalesi { vizyoner338155, journal = {Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-9552}, address = {Süleyman Demirel Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {8}, pages = {125 - 136}, doi = {10.21076/vizyoner.338155}, title = {İNTERNET ÇAĞINDA SANAL ORTAM YALNIZLIĞI: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {AKÇAKANAT, Tahsin and ÖZDEMİR, Seyhan and İZGÜDEN, Dilruba} }
APA ÖZDEMİR, S , AKÇAKANAT, T , İZGÜDEN, D . (2017). İNTERNET ÇAĞINDA SANAL ORTAM YALNIZLIĞI: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 8 (19), 125-136. DOI: 10.21076/vizyoner.338155
MLA ÖZDEMİR, S , AKÇAKANAT, T , İZGÜDEN, D . "İNTERNET ÇAĞINDA SANAL ORTAM YALNIZLIĞI: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi 8 (2017): 125-136 <http://dergipark.gov.tr/vizyoner/issue/32146/338155>
Chicago ÖZDEMİR, S , AKÇAKANAT, T , İZGÜDEN, D . "İNTERNET ÇAĞINDA SANAL ORTAM YALNIZLIĞI: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi 8 (2017): 125-136
RIS TY - JOUR T1 - İNTERNET ÇAĞINDA SANAL ORTAM YALNIZLIĞI: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA AU - Seyhan ÖZDEMİR , Tahsin AKÇAKANAT , Dilruba İZGÜDEN Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.21076/vizyoner.338155 DO - 10.21076/vizyoner.338155 T2 - Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 125 EP - 136 VL - 8 IS - 19 SN - -1308-9552 M3 - doi: 10.21076/vizyoner.338155 UR - http://dx.doi.org/10.21076/vizyoner.338155 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi İNTERNET ÇAĞINDA SANAL ORTAM YALNIZLIĞI: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA %A Seyhan ÖZDEMİR , Tahsin AKÇAKANAT , Dilruba İZGÜDEN %T İNTERNET ÇAĞINDA SANAL ORTAM YALNIZLIĞI: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA %D 2017 %J Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi %P -1308-9552 %V 8 %N 19 %R doi: 10.21076/vizyoner.338155 %U 10.21076/vizyoner.338155
ISNAD ÖZDEMİR, Seyhan , AKÇAKANAT, Tahsin , İZGÜDEN, Dilruba . "İNTERNET ÇAĞINDA SANAL ORTAM YALNIZLIĞI: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi 8 / 19 (Kasım 2017): 125-136. http://dx.doi.org/10.21076/vizyoner.338155