Yıl 2016, Cilt 23, Sayı 3, Sayfalar 653 - 669 2016-12-29

The Relationship Between Public and Private Investment Expenditures under Structural Breaks
Yapısal Kırılmalar Altında Kamu-Özel Kesim Yatırım Harcamaları İlişkisi

Necmettin ÇELİK [1]

313 396

Empirical differences about indirect effects of public investments on private investments (crowding-in or crowding-out effect) reflect different theoretical ideas. The potential reason of these differences is that studies applied traditional unit root and cointegration tests which ignore structural breaks. Since, the power of these tests might decrease in the presence of structural breaks. For this purpose, in this study which analyzed the relationship between public investment expenditures and private fixed investments over 1970-2013 period in Turkey, Unit Root Tests taking into account the structural breaks such as Zivot - Andrews Unit Root Test (One Break) and CMR Unit Root Test (Two Break) was applied. Consequently, the vital differences between findings of traditional tests and tests with breaks were detected. ARDL Bounds Test which to construct in terms of these findings indicates that there is no long-run relationship between public investment expenditures and private fixed investments contrary to general findings in literature. On the other hand, Classical Regression Analysis indicates that public investment expenditures have exhibited crowding-in effect on private fixed investments in short-run.

Kamu harcamalarının özel kesim yatırımları üzerindeki dolaylı etkilerine (çekme ya da dışlama etkisi) yönelik teorik perspektifteki farklılıkların ampirik literatüre de yansıdığı görülmektedir. Bu durumun muhtemel sebeplerinden biri çalışmaların neredeyse tamamında yapısal kırılmaları dikkate almayan birim kök ve eş bütünleşme testlerinin uygulanmış olmasıdır. Çünkü, yapısal kırılmaların varlığı halinde bu kırılmaları dikkate almayan birim kök ve eş bütünleşme testlerinin güç performansları düşmektedir. Bu doğrultuda, Türkiye'de 1975–2013 döneminde gerçekleştirilen kamu yatırım harcamalarının özel kesim yatırım harcamaları üzerindeki dolaylı etkilerinin analiz edilmesi amacıyla kurgulanan çalışmada, geleneksel testlerin yanı sıra olası yapısal kırılmaları dikkate alan Zivot - Andrews Birim Kök Testi (Tek Kırılma) ve CMR Birim Kök Testi (İki Kırılma) uygulanmıştır. Bunun sonucunda, yapısal kırılmaları dikkate almayan geleneksel testler ile yapısal kırılmaları dikkate alan testler arasında önemli farklılıklar tespit edilmiştir. Buna bağlı olarak uygulanan ARDL Sınır Testi bulguları, kamu yatırım harcamaları ile özel kesim sabit sermaye yatırımları arasında, literatürdeki genel bulguların aksine, uzun dönemli bir ilişki olmadığını göstermektedir. Kısa dönemli ilişkinin analiz edilmesi amacıyla uygulanan Klasik Regresyon Analizi sonuçları ise, kamu yatırım harcamalarının özel kesim yatırım harcamaları üzerinde çekme etkisi (crowding-in) sergilediğini göstermektedir.

 • Alegre, J. G. (2012). An Evaluation of EU Regional Policy. Do Structural Actions Crowd Out Public Spending?, Public Choice, 151(1), 1-21. Doi: 10.1007/s11127-010-9731-5
 • Altay, N. O. ve Altın, O. (2008). Türkiye'de Kamu Harcamalarının Ekonomik Büyüme ve Yatırımlar Üzerine Etkilerinin Analizi (1980-2005), Ege Akademik Bakış Dergisi, 8(1), 267-285.
 • Altunç, F. ve Şentürk, B. (2010). Türkiye'de Özel Yatırımlar ve Kamu Yatırımları Arasındaki İlişkinin Ampirik Analizi: Sınır Testi Yaklaşımı, Maliye Dergisi, 158, 531-546.
 • Atukeren, E. (2006). Politico-Economic Determinants of the Crowding-in Effects of Public Investments in Developing Countries, ETH Working Papers No 126. Doi: 10.2139/ssrn.881557
 • Başar, S., Polat, Ö. ve Oltulular, S. (2011). Crowding Out Effect of Government Spending on Private Investments in Turkey: A Cointegration Analysis, Journal of the Institute of Social Science, 8, 11-20. Başar, S. ve Temurlenk, M. S. (2007). Investigating Crowding-Out Effect of Government Spending for Turkey: A Structural VAR Approach, İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 21(2), 95-104.
 • Ben-David, D., Lumsdaine, R. L. ve Papel, D. H. (2003). Unit Roots, Postwar Slowdowns and Long-Run Growth: Evidence from Two Structural Breaks, Empirical Economics, 28(2), 303-319. Doi: 10.3386/w6397
 • Bilgili, F. (2003). Dynamic Implications of Fiscal Policy: Crowding-out or Crowding-in, MRPA Paper No: 24111.
 • Campos, J., Ericsson, N. R. ve Hendry, D. F. (1996). Cointegration Tests in the Presence of Structural Breaks, Journal of Econometrics, 70(1), 187 – 220.
 • Clemente, J., Montanes, A. ve Reyes, M. (1998). Testing for A Unit Root in Variables with A Double Change in the Mean, Economic Letters, 2 (59), 175 - 182.
 • Cural, M., Eriçok, R. E. ve Yılancı, V. (2012). Türkiye'de Kamu Yatırımlarının Özel Sektör Yatırımları Üzerindeki Etkisi: 1970-2009, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12(1), 73-88.
 • Çatık, A. N. (2006). Yapısal Kırılmalar Altında Para Talebinin İstikrarı: Türkiye Örneği, Ege University Working Papers in Economics, 6(11), 1-16.
 • Erden, L. ve Holcombe, R. G. (2005). The Effects of Public Investment on Private Investment in Developing Economies, Public Finance Review, 33(5), 575- 602. Doi: 10.1177/1091142105277627
 • Gjini, A. ve Kukeli, A. (2012). Crowding-Out Effect of Public Investment on Private Investment: An Empirical Investigation, Journal of Business & Economics Research, 10(5), 269-276. Doi: 10.19030/jber.v10i5.6978
 • Gujarati, D.N. ve Porter, D.C. (2012). Temel Ekonometri. İstanbul: Literatür.
 • Günaydın, İ. (2006). Türkiye'de Kamu ve Özel Yatırımlar Arasındaki İlişki: Ampirik Bir Analiz, İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 20(1), 177-195.
 • Gregory, A. W. ve Hansen, B. E. (1996). Test for Cointegration in Models with Regime and Trend Shifts, Oxford Bulletin of Economics and Statistic, 58(3), 555-560. Doi: 10.1111/j.1468-0084.1996.mp58003008.x.
 • Gregory, A. W. ve Hansen, B. E. (1996). Residual – Based Tests for Cointegration in Models with Regime Shifts, Journal of Econometrics, 70, 99-126. Hansen, P. R. (2003). Structural Changes in the Cointegrated Vector Autoregressive Model, Journal of Econometrics, 114(2), 261-295. Doi:10.1016/S0304- 4076(03)00085-X
 • Hatano, T. (2010). Crowding-in Effect of Public Investment on Private Investment, Public Policy Review, 6(1), 105-120.
 • Hatemi-J, A. (2008). Tests for Cointegration with Two Unknown Regime Shifts with an Application to Financial Market Integration, Emprical Economics, 35(3), 497-505. Doi: 10.1007/s00181-007-0175-9
 • John, G., Nelson, P. ve Reetu, V. (2007). Unit Root Tests and Structural Breaks: A Survey with Applications, Revista de Metodos Cuantıtativos Para ´ la Econom´ia Y La Empresa, 3, 63-79
 • Kalem, A. (2015). Türkiye'deki Kamu Yatırımlarının Özel Sektör Yatırımlarına Etkisinin İncelenmesi, T.C. Kalkınma Bakanlığı Uzmanlık Tezi, Yayın No: 2922.
 • Karagöl, E. (2004). A Disaggregated Analysis of Government Expenditures and Private Investments in Turkey, Journal of Economic Cooperation, 25(2), 131-144. http://www.sesrtcic.org/files/article/110.pdf
 • Kunimitsu, Y. (2005). Direct and Indirect Effects of Public Infrastructure on Regional Economic Growth in Japan: An Application of the Covariance Structure Model by Geographical Classification Area, National Institue for Rural Engineering, 1-19. Doi:10.1111/j.1467-9787.1987.tb01171.x
 • Kuştepeli, Y. (2005). Effectiveness of Fiscal Spending: Crowding-out and/or Crowding-in?, Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 12(1), 185-192.
 • Maki, D. (2012). Tests for Cointegration Allowing for an Unknown Number of Breaks, Economic Modelling, 29(5), 2011 – 2015. Doi:10.1016/j.econmod. 2012.04.022
 • Pesaran, M. H., Shin, Y. ve Smith, R. J. (2001). Bounds Testing Approaches to the Analysis of Level Relationship, Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289 - 326.
 • Serven, L. (1996). Does Public Capital Crowd Out Private Capital? Evidence from India, The World Bank Policy Research Working Paper 1613, 1-36. Doi: 10.1596/1813-9450-1613
 • Şimşek, M. (2003). Kamu Harcamalarının Özel Yatırımlara Etkileri, 1970-2001, C.Ü İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 4(2), 1-20.
 • Tülümce, S. Y. ve Buyrukoğlu, S. (2013). Türkiye'de Kamu ve Özel Yatırımlar Arasındaki İlişkinin Ampirik Analizi: Dışlama Etkisi (1980-2010), Mali Çözüm Dergisi, 59-78.
 • Uysal, D. ve Mucuk, M. (2003). Crowding-Out (Dışlama) Etkisi: Türkiye Örneği (1975-2000), SÜ İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 5, 159-171.
 • Yavuz, N. Ç. (2005). Türkiye'de Kamu Harcamalarının Özel Sektör Yatırım Harcamalarını Dışlama Etkisinin Testi (1980-2003), Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi, 20(1), 269-284.
 • Zivot, E. ve Andrews, D.W.K. (1992). Further Evidence on the Great Crash, the Oil-Price Shock, and the Unit Root Hypothesis, Journal of Business & Economic Statistic, 10(3), 251-270. Doi:10.1080/07350015.1992.10509904
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi 23-3
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Necmettin ÇELİK
Kurum: EGE UNIV
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { yonveek281803, journal = {Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {1302-0064}, eissn = {2458-8253}, address = {Celal Bayar Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {23}, pages = {653 - 669}, doi = {10.18657/yonveek.281803}, title = {Yapısal Kırılmalar Altında Kamu-Özel Kesim Yatırım Harcamaları İlişkisi}, key = {cite}, author = {ÇELİK, Necmettin} }
APA ÇELİK, N . (2016). Yapısal Kırılmalar Altında Kamu-Özel Kesim Yatırım Harcamaları İlişkisi. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 23 (3), 653-669. DOI: 10.18657/yonveek.281803
MLA ÇELİK, N . "Yapısal Kırılmalar Altında Kamu-Özel Kesim Yatırım Harcamaları İlişkisi". Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 23 (2016): 653-669 <http://dergipark.gov.tr/yonveek/issue/26778/281803>
Chicago ÇELİK, N . "Yapısal Kırılmalar Altında Kamu-Özel Kesim Yatırım Harcamaları İlişkisi". Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 23 (2016): 653-669
RIS TY - JOUR T1 - Yapısal Kırılmalar Altında Kamu-Özel Kesim Yatırım Harcamaları İlişkisi AU - Necmettin ÇELİK Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.18657/yonveek.281803 DO - 10.18657/yonveek.281803 T2 - Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 653 EP - 669 VL - 23 IS - 3 SN - 1302-0064-2458-8253 M3 - doi: 10.18657/yonveek.281803 UR - http://dx.doi.org/10.18657/yonveek.281803 Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Yapısal Kırılmalar Altında Kamu-Özel Kesim Yatırım Harcamaları İlişkisi %A Necmettin ÇELİK %T Yapısal Kırılmalar Altında Kamu-Özel Kesim Yatırım Harcamaları İlişkisi %D 2016 %J Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 1302-0064-2458-8253 %V 23 %N 3 %R doi: 10.18657/yonveek.281803 %U 10.18657/yonveek.281803
ISNAD ÇELİK, Necmettin . "Yapısal Kırılmalar Altında Kamu-Özel Kesim Yatırım Harcamaları İlişkisi". Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 23 / 3 (Aralık 2017): 653-669. http://dx.doi.org/10.18657/yonveek.281803