Yıl 2016, Cilt 23, Sayı 3, Sayfalar 767 - 787 2016-12-28

The Analysis on Spiritual Intelligence and Working Perception
Ruhsal Zeka ve Çalışma Algısı Üzerine Bir Analiz

Ümmühan YİĞİT SEYFİ [1] , Sevinç KÖSE [2]

372 408

            In today’s world, companies have mosaic organization  structure in that employees with different cultures and generations work together. In this structure, to sustain existence of the companies with their employees as a whole, it is important to improve spiritual intelligence of  employees. Spiritual intelligence is a kind of connective thinking that provides holistic approach.  Spiritual intelligence is being aware of who you are and is living life with this awareness. This research is designed to understand the nature of the relationships between spiritual intelligence and working perception. First of all the related literature were examined aiming for research purpose.  The survey instrument through which the research were conducted consists of ‘The Spiritual Intelligence Self-Report Inventory (SISRI-24),  Work Mentality(IGA) Questionnaire. The data were analyzed using Statistical Package for Social Sciences (SPSS) 22.  After profiles were determined benefiting from demographic data of the sample, the reliability and validity of the instruments,  factor analysis were performed. Correlation, regression, t-test and ANOVA techniques have been used to analyse the data. Results of the study indicate that there is a statistically significant positive relationship between spiritual intelligence and  work perception  and established model was adopted. The increase in spiritual intelligence level positively affects the work perception.

Günümüz işletmeleri farklı kültürlerden ve kuşaklardan çalışanların bir arada faaliyet gösterdiği mozaik örgüt yapısına sahiptir. Bu yapıda işletmelerin çalışanlarıyla birlikte varlıklarını bir bütün olarak sürdürebilmeleri için ruhsal zeka yeteneklerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Ruhsal zeka bütüncül yaklaşımı sağlayan birleştirici bir düşünme türüdür. Ruhsal zeka; kim olduğunun farkında olmak ve bu farkındalıkla hayatı yaşamaktır. Bu araştırma ruhsal zeka ile çalışma algısı arasındaki ilişkilerin niteliğini sorgulamak üzere tasarlanmıştır. Araştırma amacına yönelik öncelikle ilgili yazın incelenmiştir. Araştırma verilerinin toplanmasında Ruhsal Zeka Öz-Rapor Envanteri (SISRI-24), İş Görme Anlayışı Ölçeği (İGA)  kullanılmıştır. Anketlerden elde edilen veriler SPSS 22 istatistik paketi ile analiz edilmiştir. Demografik verilerden yararlanılarak örneklemin profili belirlendikten sonra, ölçeklerin geçerlik ve güvenirlik analizleri, faktör analizleri yapılmıştır. Araştırma hipotezlerini test etmek üzere korelasyon, regresyon, t testi ve ANOVA analizleri yapılmıştır. Ruhsal zeka ile çalışma algısı arasında anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır ve kurulan model kabul edilmiştir. Ruhsal zeka düzeyindeki artış çalışma algısını pozitif yönde etkilemektedir. 

 • Akgemci, T., ve Bekiş, T. (2013, Ekim). Liderlikte Ruhsal Zeka Üzerine Bir Alan Araştırması. Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergi(26), 283-300. http://sead.selcuk.edu.tr/sead/article/download/167/166
 • Aldemir, C., Arbak, Y., ve Özmen, Ö. (2003). Türkiye’de İşgörme Anlayışı: Tanımı Ve Boyutları. Yönetim Araştırmaları Dergisi, 3(1), 5-28. http://www.yad.baskent.edu.tr/makale.htm#MAKALELER
 • Amram, Y. (2007, August). The Seven Dimensions of Spiritual Intelligence: An Ecumenical, Grounded Theory. Association, Paper Presented at The 115th Annual Conference of The American Psychological. San Francisco, CA. http://www.yosiamram.net/docs/7_Dimensions_of_SI_APA_confr_paper_Yosi_Amram.pdf
 • Aydıntan, B. (2009). Ruhsal Zekânın Dönüştürücü Liderlik Üzerine Etkisini Araştıran Uygulamalı Bir Çalışma. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 23(2), 257-274. http://e-dergi.atauni.edu.tr/atauniiibd/article/viewFile/1025003840/1025003668
 • Baloğlu, N., ve Karadağ, E. (2009). Ruhsal Liderlik Üzerine Teorik Bir Çözümleme. Kuram ve Uygulamada Egitim Yönetimi, 15(58), 165-190. http://dergipark.ulakbim.gov.tr/kuey/article/viewFile/5000050594/5000047842
 • Başar, E. (2013). Translational Research: Brain Oscillations In Neuropsychiatric Disease. Dialogues in Clinical Neuroscience, 15(3), 291-300. http://www.dialogues-cns.com/publication/brain-oscillations-in-neuropsychiatric-disease/
 • Bennis, W. (2001). Bir Lider Olabilmek, Çev: Utku Teksöz. İstanbul: Sistem Yayıncılık
 • Bozkurt, V. (2000). Püritanizmden Hedonizme Yeni Çalışma Etiği (1. b.). Bursa: Alesta
 • Celal, M. (2007, Temmuz 19). Ebru: Kültürel Çeşitlilik Üzerine Yansımalar. Cumhuriyet Kitap Eki. http://www.metiskitap.com/catalog/text/68888
 • Chaudhary, B., ve Aswal, M. (2013, October 7). Imparting Spiritual Intelligence Curriculum In Our Classrooms. European Academic Research, 1(7), 1508-1515. http://euacademic.org/UploadArticle/112.pdf
 • Çat, S. (2014). Acil Yardım, Kurtarma Ve Müdahale Çalışanlarının Ruhsal Zeka Ve Tükenmişlik Düzeylerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma: Gümüşhane İli Örneği . (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gümüşhane Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gümüşhane
 • Covey, S. (2004), The 8th Habit: From Effectiveness to greatness. Free Press
 • Damasio, A. (1994). Descartes' Error : Emotion, Reason, And The Human Brain. London: Penguin
 • Damasio, A. R. (2000). The Feeling of What Happens: Body and Evolution in the Making of Consciousness. (1. b.). New York: Harvest
 • Emmons, R. A. (2000). Is spirituality an intelligence? Motivation, Cognition, and the Psychology of Ultimate Concern. The International Journal for the Psychology of Religion(10), 3-26. Doi:10.1207/S15327582IJPR1001_2
 • Field, A. (2013). Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics (4. b.). London: Sage.
 • Forghania, A. K., Dehkordib, A. M., Mobarakic, M. H., ve Toulid, M. N. (2014). Studying the Effects of Employee’s Spiritual Intelligence on Work Engagement in Ferdowsi University of Mashhad. Asian Journal of Research in Business Economics, 4(8), 292-304. http://www.indianjournals.com/ijor.aspx?target=ijor:ajrbem&volume=4&issue=8&article=026
 • Gardner, H. (2012, Haziran). The Theory of Multiple Intelligences. http://www.pz.harvard.edu/sites/default/files/Theory%20of%20MI.pdf
 • Jensen, E. (1998). Teaching With The Brain Iin Mind (2. b.). Virginia, USA: Association for Supervision and Curriculum Development Alexandria.
 • Keleş, E., ve Çepni, S. (2006). Beyin Ve Öğrenme Yıl 3, Sayı 2, Aralık 2006. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 3(2), 66-82. http://egitimarastirmasi.ueuo.com/ogrenme/2006aralik.pdf
 • Kesken, J., ve Ayyıldız, N. A. (2008). Liderlik Yaklaşımlarında Yeni Perspektifler: Pozitif Ve Otantik Liderlik. Ege Akademik Bakış, 8(2), 729-754. https://www.academia.edu/6423052/L%C4%B0DERL%C4%B0K_YAKLA%C5%9EIMLARINDA_YEN%C4%B0_PERSPEKT%C4%B0FLER
 • King, D. B. (2008). Rethinking Claims Of Spirıtual Intelligence:A Definition, Model, And Measure. (Unpublished Master's Thesis). Trent Unıversıty, Canada.
 • Köse, S., Oral, L., ve Tetik, H. T. (2014). Y Kuşağının Birinci Ve İkinci Yarısında İş Değerlerinin Karşılaştırılması Üzerine Bir Araştırma. HUMANITAS Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, Uluslararası Hakemli Dergi(3), 149-165. http://humanitas.nku.edu.tr/article/viewFile/5000107778/5000100511
 • Levy, R. B. (2000). My Experience as Participant in The Course of Spirituality for Executive Leadership. Journal of Management Inquiry, 9(2), 129-131. http://jmi.sagepub.com/content/9/2/129.full.pdf+html
 • Moxley, R. S. (2000). Leadership and Spirit. San Francisco,CA: Jossey-Bass.
 • Nasel, D. D. (2004). Spiritual Orientation in Relation to Spiritual Intelligence: A Consideration of Traditional Christianity and New Age/Individualistic Spirituality. (Unpublished Doctoral Dissertation). University of South Australia.
 • Özdemir, S., ve Yiğit Seyfi, Ü. (2015). A Transformation From the Cages of Spirits to the Spiritual Organizations: Different Solutions to Employee Oriented Issues. The 2015 WEI International Academic Conference Proceedings (s. 230-234). Harvard, USA: The West East Institute. http://www.westeastinstitute.com/wp-content/uploads/2015/07/Selim-TX.pdf
 • Pallant, J. (2010). SPSS Survial Manuel (4. b.). New York, USA: McGraw-Hill Open
 • Singer, W. (1999, February ). Striving for Coherence. Nature, 397, 391-393. http://cognitrn.psych.indiana.edu/busey/erp/Singer_Nature.pdf
 • Tarhan, N. (2013). Duyguların Psikolojisi (13. b.). İstanbul: Timaş.
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi 23-3
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Ümmühan YİĞİT SEYFİ
Ülke: Turkey


Yazar: Sevinç KÖSE
Kurum: CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { yonveek281963, journal = {Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {1302-0064}, eissn = {2458-8253}, address = {Celal Bayar Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {23}, pages = {767 - 787}, doi = {10.18657/yonveek.281963}, title = {Ruhsal Zeka ve Çalışma Algısı Üzerine Bir Analiz}, key = {cite}, author = {YİĞİT SEYFİ, Ümmühan and KÖSE, Sevinç} }
APA YİĞİT SEYFİ, Ü , KÖSE, S . (2016). Ruhsal Zeka ve Çalışma Algısı Üzerine Bir Analiz. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 23 (3), 767-787. DOI: 10.18657/yonveek.281963
MLA YİĞİT SEYFİ, Ü , KÖSE, S . "Ruhsal Zeka ve Çalışma Algısı Üzerine Bir Analiz". Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 23 (2016): 767-787 <http://dergipark.gov.tr/yonveek/issue/26778/281963>
Chicago YİĞİT SEYFİ, Ü , KÖSE, S . "Ruhsal Zeka ve Çalışma Algısı Üzerine Bir Analiz". Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 23 (2016): 767-787
RIS TY - JOUR T1 - Ruhsal Zeka ve Çalışma Algısı Üzerine Bir Analiz AU - Ümmühan YİĞİT SEYFİ , Sevinç KÖSE Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.18657/yonveek.281963 DO - 10.18657/yonveek.281963 T2 - Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 767 EP - 787 VL - 23 IS - 3 SN - 1302-0064-2458-8253 M3 - doi: 10.18657/yonveek.281963 UR - http://dx.doi.org/10.18657/yonveek.281963 Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Ruhsal Zeka ve Çalışma Algısı Üzerine Bir Analiz %A Ümmühan YİĞİT SEYFİ , Sevinç KÖSE %T Ruhsal Zeka ve Çalışma Algısı Üzerine Bir Analiz %D 2016 %J Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 1302-0064-2458-8253 %V 23 %N 3 %R doi: 10.18657/yonveek.281963 %U 10.18657/yonveek.281963
ISNAD YİĞİT SEYFİ, Ümmühan , KÖSE, Sevinç . "Ruhsal Zeka ve Çalışma Algısı Üzerine Bir Analiz". Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 23 / 3 (Aralık 2017): 767-787. http://dx.doi.org/10.18657/yonveek.281963