Yıl 2018, Cilt 25, Sayı 2, Sayfalar 477 - 499 2018-08-14

İÇSEL BÜYÜME /TEKNOLOJİ YOĞUN BÜYÜME MODELLERİ KAPSAMINDA TÜRKİYE’DE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNE YÖNELİK VERGİ UYGULAMALARI

ÖZGÜR EMRE KOÇ [1]

85 214

Teknolojik gelişmelerin hız kazanması, araştırma geliştirme (Ar-Ge ) faaliyetlerini gerek firmalar ve gerekse de ülke ekonomileri açısından oldukça önemli bir hale getirmiştir. Ar-Ge yatırımları ile ekonomik büyüme arasında olumlu bir ilişkinin varlığı bilinmektedir. Bu nedenle, Ar-Ge yatırımları hem kamu kesimi hem de özel kesim tarafından desteklenen bir faaliyet alanı haline gelmiştir. Teknoparklar ise, teknolojinin gelişiminde oldukça önemli bir konuma sahiptir. Teknoparklar, üniversiteler, teknoloji enstitüleri gibi akademik kuruluşlarca desteklenen bir yapılanmayı ifade etmektedir. Teknoparklar, yeni üretim teknolojilerinin gelişmesinde ve dolayısıyla da üretim düzeyinin artmasında oldukça önemlidir. Bu nedenle, kamu kesimi tarafından vergisel teşvik yoluyla desteklenmektedir.

Ar-Ge, Vergi Teşviki
  • KaynakçaAghion, P., Howitt, P. (1990).A model of growth through creative destruction (No. w3223). National Bureau of Economic Research.Aghion, P., Howitt, P., Brant-Collett, M., & García-Peñalosa, C. (1998). Endogenous growth theory. MIT press.Akocak, İ. S. (2009), “Incubators as Tools for Entrepreneurship Promotion in Developing Countries”. United Natıons Unıversıty Working Paper Series. 054.Aktan, C. ve İstiklal V. (2004), Rekabet Gücü ve Rekabet Stratejileri, Ankara: TİSK, No: 254, Aralık.Ananth, M.S. (2009) “Indian Science and Technology Parks”. Understanding Research Science and Technology Parks: Global Best Pratice:Report of a Symposium, Washington. http://www.nap.edu/openbook.php?record_id=12546&page=62Arrow, K.J. (1962), The Economic Implications of Learning by Doing. The Review of Economic Studies. 29(3), 155-173.Atay, T. (2004), Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Sağlanan Vergisel Teşvikler. Ankara: Yaklaşım.Babacan M. (1995), Dünyada ve Türkiye’de Teknoparklar (Bilim ve Teknoloji Parkları. Asil Ofset, İzmir.Barro, R. J. (1990). Government spending in a simple model of endogeneous growth. Journal of political economy. 98(5, Part 2), 103-125.Barutçugil, İ. (1981), Teknolojik Yenilik ve Araştırma-Geliştirme Yönetimi. Bursa.Bayındır, Süha ve Çerkez Cüneyt, “Teknolojik ve Ekonomik Gelişmenin Öncüsü Gazi Mağusa Teknoloji Geliştirme Bölgesi Teknopark’ı” <http://www.ktemo.org/index. php?option=com_docman&task=doc_view&gid=158> (20.11.2017). Bayra, S. (2004) “Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Uygulanan Vergisel Teşvikler”. Vergi Dünyası. Yıl:23, Sayı:269, Ocak.Berksoy, T. (1982), Az Gelişmiş Ülkelerde İhracata Yönelik Sanayileşme. İstanbul.Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (2013), Faaliyet Raporu, Ankara.Cass, D. (1965). Optimum growth in an aggregative model of capital accumulation. The Review of economic studies. 32(3), 233-240.Cohen, W. M. ve Levinthal, D. A. (1989), “Innovation and Learninig: The Two Facesof R&D”. The Economic Journal. 569‐596.Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu (2009), 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu Uygulamalarının Değerlendirilmesi ile Uygulamada Ortaya Çıkan Sorunların Çözümüne İlişkin Öneri Geliştirilmesi Hakkında Rapor. Ankara.Denison, E. F. (1961). The sources of economic growth in the United States (Committee for Economic Development, New York).Durlauf, S. N., & Blume, L. (Eds.). (2008). The new Palgrave dictionary of economics (Vol. 6, pp. 631-34). Basingstoke: Palgrave Macmillan.Ehrlich, I. (1990). The problem of development: introduction. Journal of Political Economy, 98(5, Part 2), 1-11.Ekren N., (2000), “Bilgi ve Ekonomik Etkinlik”, Activeline Bankacılık ve Finans, No: 6, Eylül.Eren, M. (2011), Türkiye’nin Teknolojik Gelişmesinde Teknoparklar ve Ar-Ge Desteği. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı Mali İktisat Bilim Dalı Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul.Ertürk, M. (2000), İşletme Biliminin Temel İlkeleri. İstanbul Beta.Frankel, M. (1962). The production function in allocation and growth: a synthesis. The American Economic Review. 52(5), 996-1022.Global Research & Development Incentives Group April 2017, https://www.pwc.com/gx/en/tax/pdf/pwc-global-r-and-d-brochure-april-2017.pdf. Grossman, G.M. and Helpman, E. (1991). Innovation and Growth in the Global Economy. Cambridge.Guellec, D. ve Pottelsberghe, B.V. (2001), “R&D And Productivity Growth: Panel Data Analysis of 16 OECD Countries”. OECD Economic Studies. No. 33, 104‐125.Güzel, S. (2009), “Ar-Ge Harcamaları ve Vergi Teşvikleri: Belirli Ülkeler Karşısında Türkiye’nin Durumu”. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi. Cilt: 4, Sayı:2, Ekim.Yücel, İ. H. (1997), Bilim Teknolojileri Politikaları ve 21. Yüzyılın Toplumu, Ankara: DPT. Hersek, H. (2007), Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Vergi Teşvikleri ve Ar-Ge Faaliyetlerinin Muhasebeleştirilmesi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Muhasebe-Finansman Bilim Dalı Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.Hu, A.G. (2003), “China’s Technology Parks and Regional Economic Growth”. http://www.cerdi.org/uploads/sfCmsContent/html/197/Hu.pdf (15.11.2017).IASP, http://www. iasp.ws/publico/index.jsp?enl=2, (10.11.2017).Kar, M. (2003). Kamu Harcama Çeşitlerinin Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi. 58(03),145-169.Karlsson, C., Johansson, B., & Stough, R. (2001). Introduction: Endogenous Regional Growth and Policies. In Theories of endogenous regional growth (pp. 3-13). Springer Berlin Heidelberg.Kiraz, A. (2004), “Teknoparklar ve Sağlanan Vergisel Avantajları”, Yaklaşım. Yıl:12, Sayı:140, Aralık.Koopmans, T.C., (1965), On the Concept of Optimal Economic Growth, in The Econometric Approach to Development Planning, Amsterdam, North Holland.Lemanowicz, M. (2015). Innovation in Economic Theory and The Development of Economic Thought. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 14(4), 61-70.Lucas, R. (1988). “On the Mechanics of Economic Development”, Journal of Monetary Economics. (22),3-42.Parker, J. (2014). Theories of endogenous growth. Economics 314 Course book.Rebelo, S. (1991). Long-run policy analysis and long-run growth. Journal of political Economy, 99(3), 500-521.Romer, P. M. (1986). Increasing returns and long-run growth. Journal of political economy, 94(5), 1002-1037.Romer, P. M. (1990). Endogenous technological change. Journal of political Economy, 98(5, Part 2), 71-102. Sanayi Bakanlığı, <https://btgm.sanayi.gov.tr/DokumanGetHandler.ashx?dokumanId=cf91bf51-218b-4e77-9a6f-8435ddabf03f>. (25.11.2017).Saygılı, Ş. (2003), Bilgi Ekonomisine Geçiş Sürecinde Türkiye Ekonomisinin Dünyadaki Konumu. Uzmanlık Tezi-DPT.Schumpeter, J.A. (1942). Capitalism, Socialism and Democracy. New York: Harper.Segerstrom, P. S., Anant, T. C., & Dinopoulos, E. (1990). A Schumpeterian model of the product life cycle. The American Economic Review, 1077-1091.Solow, R. M. (1956). “A Contribution to the Theory of Economic Growth”, The Quarterly Journal of Economics, 70 (1), 65-94.Sönmez, F. (2004), “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri”. E-yaklaşım. Sayı:17, Aralık.Swan, T. W. (1956). Economic growth and capital accumulation. Economic record. 32(2), 334-361.Taşkın, H. ve Adalı, M. R. (2004), Teknolojik Zeka ve Rekabet Stratejileri. İstanbul: Değişim Yayıncılık, Ocak.Tunalı, A. (2008), “Ar-Ge Faaliyetleri Kapsamında Aktifleştirilen Bazı Harcamalarda Kapsam”. Vergi Dünyası. Mayıs 2008, Sayı: 321.Tuncer, S. (2008), “Ar-Ge Teşviklerinin Teşviki ile İlgili 5746 Sayılı Yasa”. Yaklaşım Dergisi. Sayı:185, Mayıs.Uzawa, H. (1965). Optimum technical change in an aggregative model of economic growth. International economic review, 6(1), 18-31.Yaylalı, M. vd. (2010), “Türkiye’de Ar&Ge Yatırım Harcamaları Ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Eş-Bütünleşme Ve Nedensellik İlişkisi: 1990-2009”. Bilgi Ekonomisi ve Yönetim Dergisi. 5(2). Yülek, M. A. (1997). İçsel Büyüme Teorileri, Gelişmekte Olan Ülkeler ve Kamu Politikaları Üzerine. Hazine Dergisi. (6).
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: ÖZGÜR EMRE KOÇ (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { yonveek387064, journal = {Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {1302-0064}, eissn = {2458-8253}, address = {Celal Bayar Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {25}, pages = {477 - 499}, doi = {10.18657/yonveek.387064}, title = {İÇSEL BÜYÜME /TEKNOLOJİ YOĞUN BÜYÜME MODELLERİ KAPSAMINDA TÜRKİYE’DE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNE YÖNELİK VERGİ UYGULAMALARI}, key = {cite}, author = {KOÇ, ÖZGÜR EMRE} }
APA KOÇ, Ö . (2018). İÇSEL BÜYÜME /TEKNOLOJİ YOĞUN BÜYÜME MODELLERİ KAPSAMINDA TÜRKİYE’DE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNE YÖNELİK VERGİ UYGULAMALARI. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 25 (2), 477-499. DOI: 10.18657/yonveek.387064
MLA KOÇ, Ö . "İÇSEL BÜYÜME /TEKNOLOJİ YOĞUN BÜYÜME MODELLERİ KAPSAMINDA TÜRKİYE’DE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNE YÖNELİK VERGİ UYGULAMALARI". Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 25 (2018): 477-499 <http://dergipark.gov.tr/yonveek/issue/37851/387064>
Chicago KOÇ, Ö . "İÇSEL BÜYÜME /TEKNOLOJİ YOĞUN BÜYÜME MODELLERİ KAPSAMINDA TÜRKİYE’DE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNE YÖNELİK VERGİ UYGULAMALARI". Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 25 (2018): 477-499
RIS TY - JOUR T1 - İÇSEL BÜYÜME /TEKNOLOJİ YOĞUN BÜYÜME MODELLERİ KAPSAMINDA TÜRKİYE’DE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNE YÖNELİK VERGİ UYGULAMALARI AU - ÖZGÜR EMRE KOÇ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.18657/yonveek.387064 DO - 10.18657/yonveek.387064 T2 - Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 477 EP - 499 VL - 25 IS - 2 SN - 1302-0064-2458-8253 M3 - doi: 10.18657/yonveek.387064 UR - http://dx.doi.org/10.18657/yonveek.387064 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi İÇSEL BÜYÜME /TEKNOLOJİ YOĞUN BÜYÜME MODELLERİ KAPSAMINDA TÜRKİYE’DE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNE YÖNELİK VERGİ UYGULAMALARI %A ÖZGÜR EMRE KOÇ %T İÇSEL BÜYÜME /TEKNOLOJİ YOĞUN BÜYÜME MODELLERİ KAPSAMINDA TÜRKİYE’DE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNE YÖNELİK VERGİ UYGULAMALARI %D 2018 %J Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 1302-0064-2458-8253 %V 25 %N 2 %R doi: 10.18657/yonveek.387064 %U 10.18657/yonveek.387064
ISNAD KOÇ, ÖZGÜR EMRE . "İÇSEL BÜYÜME /TEKNOLOJİ YOĞUN BÜYÜME MODELLERİ KAPSAMINDA TÜRKİYE’DE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNE YÖNELİK VERGİ UYGULAMALARI". Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 25 / 2 (Ağustos 2018): 477-499. http://dx.doi.org/10.18657/yonveek.387064