Yıl 2018, Cilt 6, Sayı 2, Sayfalar 9 - 20 2018-07-31

HEMŞİRELERİN ÇALIŞMA HAYATINDA YAŞADIĞI SORUNLAR: DÜZCE İLİ ÖRNEĞİ

Emel İŞTAR IŞIKLI [1] , TUBA ARSLAN [2]

130 208

Araştırma, çalışma hayatında hemşirelerin sorunlar ve yaşadıkları bu sorunları etkileyen faktörlerin neler olduğunu belirlemek amacıyla incelenmiştir. Araştırmanın evreni, Düzce ilindeki tüm kamu hastaneleri olmak üzere bir eğitim araştırma hastanesiyle bir devlet hastanesinde çalışan hemşirelerden oluşmaktadır. Veriler, literatür taranarak oluşturulan görüşme formu ile 75 hemşireden elde edilmiştir. Veri toplama yöntemi olarak yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Görüşme formunda elde edilen tüm veriler, SPSS programı kullanılarak basit frekans analizleriyle değerlendirilmiştir. Elde edilen bulgular sonucunda hemşirelerin yaşadıkları en önemli sorunların şiddet, mobbing ve iş kazası olduğu tespit edilmiştir. Hemşirelerin % 46, 6 ’sı daha önce çalıştıkları kurumda şiddet yaşadığı, % 48’ne mobbing uygulandığı ve % 68’nin ise daha önce çalıştıkları kurumlar da iş kazası geçirdiği sonucuna varılmıştır. Hemşirelerin çalışma ortamında karşılaştıkları diğer sorunlara bakıldığında ise, en çok % 30,6’sı saygısızlık, % 18, 7’si özensizlik, % 14, 7’ si personel yetersizliği ve % 14, 7’ si ayrımcılık yaşadığı tespit edilmiştir.

Şiddet, Mobbing, İş Kazası, Hemşireler, sağlık çalışanları
  • 1) Bostan, S. ve Köse, A. (2011). Hemşirelerin Yönetsel Hizmetleri ve Çalışma Ortamlarını Değerlendirmesi- Bir Üniversite Hastanesi Örneği. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 1(3), 179-1822) Fesci, H., Doğan, N. ve Pınar, G. (2008). İç Hastalıkları Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerin Hasta Bakımında Karşılaştıkları Güçlükler Ve Çözüm Önerilerinin Belirlenmesi. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 11(3), 403) Kaygın, N. (2012). Sağlık Hizmetlerinde Kalite, Hasta Memnuniyeti Ve Hasta Hemşire İlişkileri. Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.4) Öztürk, H., Babacan, E. ve Anahar, E. (2016). Hastanelerde İşe Yeni Başlayan Hemşirelerin Sorunları. Artvin Çoruh Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 1(4), 190-1995) Utlu, N. (2016). Hastane Ortamında Hemşirelerin Etik Yaklaşımı Ve Etik İkilemler. İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi, 8(29), 18-226) Yıldırım, N. (2011). Okul Müdürlerinin Motivasyonları Üzerine Nitel Bir İnceleme. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 767) Sarıbıyık, M. (2012). Malatya Merkez Sağlık Ocaklarında Çalışan Hekim, Hemşire Ve Ebelerin Şiddet Deneyimleri Ve Kadına Yönelik Şiddetle İlgili Tutum Ve Davranış Düzeyleri. Yüksek Lisans Tezi, İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Malatya.8) Çatel, M. (2015).Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet Olgusunun Bir Üniversite Hastanesi Ölçeğinde İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.9) Özdemir, B. (2013). Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Kadına Yönelik Şiddete İlişkin Algılama Durumlarının Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.10) Savaş, N. (2016).Acil Servislerde Yaşanan Şiddet Olaylarının Sağlık Profesyonelleri Tarafından Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.11) Takak, S. ve Artantaş, A. (2018). Hastalar ve Yakınlarının Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddetin Nedenleri Konusunda Görüş ve Tutumlarının Değerlendirilmesi. Ankara Medical Journal, 18(1), 10412) Yavuz, A. (2014). Sağlık İşletmelerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Kapsamında Çalışanlara Yönelik Şiddet (Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Örneği) Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.13) Kahriman, İ. (2014). Hemşirelerin Sözel ve Fiziksel Şiddete Maruz Kalma Durumlarının Belirlenmesi. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 5(2), 7714) Üye, C. (2009). Hemşirelerin Yöneticileri Tarafından Mobbing Davranışları ile Karşılaşma Durumlarının Belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.15) Karakuş, H. (2011). Hemşirelerde Kurum Ve Yönetimin Etkisine Bağlı Olarak Yaşanan Mobbing Davranışları. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 3(5), 85-9616) Çakıl, E. (2011). Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşire Ve Asistanlarda Mobbing ’in İşe Gönülden Adanma Üzerine Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Zonguldak.17) Çınar, H., Korkmaz, A. ve Yılmaz, D. (2016). Hemşirelerde Mobbing. Journal Of Human Rhythm, 2(2), 90-91 18) Demir, G., Bulucu, G., Özcan, A. ve Şen, H. (2014). Hemşirelerin Mobbinge Uğrama Durumlarının Belirlenmesi. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 4(1), 1-219) Bardakçı, E. ve Güneşen, N. (2014). Hemşirelerin Çalışma Ortamlarındaki Önemli Bir Tehlike: Yıldırma. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi, 7(3), 21820) Akgün, S. (2015).Sağlık Sektöründe İş Kazaları. Sağlık Akademisyenleri Dergisi, 2(2), 6921) Sarıçam, H. (2012).İş Sağlığı Ve Güvenliği Kapsamında Hemşirelerin Karşılaştığı Risk Ve Tehlikelerin İş Stresi Düzeyleri Üzerine Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir.22) Cebeci, H. (2013).Hastanelerde İş Kazaları Ve Çalışan Güvenliği: Karabük Şehir Merkezi Örneği. Uluslararası İşletme ve Yönetim Dergisi, 1(1), 65-7923) İncesesli, A. (2005). Çalışma Ortamında Hemşirelerin Sağlığını Ve Güvenliğini Tehdit Eden Risk Faktörlerinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Adana.24) Yılmaz, F. (2017).İstanbul İli Ruh Sağlığı Hastanelerinde Hemşirelerin İş Sağlığı Ve Güvenliğine Yönelik Görüşleri. Uluslararası Sağlık Yönetimi Stratejileri Araştırma Dergisi, 3(1), 2-3
Birincil Dil tr
Konular İktisat
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-3439-0871
Yazar: Emel İŞTAR IŞIKLI (Sorumlu Yazar)
Kurum: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ, İŞLETME FAKÜLTESİ, SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Yazar: TUBA ARSLAN
Kurum: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

Bibtex @araştırma makalesi { yorumyonetim414246, journal = {Yorum Yönetim Yöntem Uluslararası Yönetim Ekonomi ve Felsefe Dergisi}, issn = {}, eissn = {2602-2125}, address = {Sakarya Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {6}, pages = {9 - 20}, doi = {}, title = {HEMŞİRELERİN ÇALIŞMA HAYATINDA YAŞADIĞI SORUNLAR: DÜZCE İLİ ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {İŞTAR IŞIKLI, Emel and ARSLAN, TUBA} }
APA İŞTAR IŞIKLI, E , ARSLAN, T . (2018). HEMŞİRELERİN ÇALIŞMA HAYATINDA YAŞADIĞI SORUNLAR: DÜZCE İLİ ÖRNEĞİ. Yorum Yönetim Yöntem Uluslararası Yönetim Ekonomi ve Felsefe Dergisi, 6 (2), 9-20. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/yorumyonetim/issue/38774/414246
MLA İŞTAR IŞIKLI, E , ARSLAN, T . "HEMŞİRELERİN ÇALIŞMA HAYATINDA YAŞADIĞI SORUNLAR: DÜZCE İLİ ÖRNEĞİ". Yorum Yönetim Yöntem Uluslararası Yönetim Ekonomi ve Felsefe Dergisi 6 (2018): 9-20 <http://dergipark.gov.tr/yorumyonetim/issue/38774/414246>
Chicago İŞTAR IŞIKLI, E , ARSLAN, T . "HEMŞİRELERİN ÇALIŞMA HAYATINDA YAŞADIĞI SORUNLAR: DÜZCE İLİ ÖRNEĞİ". Yorum Yönetim Yöntem Uluslararası Yönetim Ekonomi ve Felsefe Dergisi 6 (2018): 9-20
RIS TY - JOUR T1 - HEMŞİRELERİN ÇALIŞMA HAYATINDA YAŞADIĞI SORUNLAR: DÜZCE İLİ ÖRNEĞİ AU - Emel İŞTAR IŞIKLI , TUBA ARSLAN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Yorum Yönetim Yöntem Uluslararası Yönetim Ekonomi ve Felsefe Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 9 EP - 20 VL - 6 IS - 2 SN - -2602-2125 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Yorum Yönetim Yöntem Uluslararası Yönetim Ekonomi ve Felsefe Dergisi HEMŞİRELERİN ÇALIŞMA HAYATINDA YAŞADIĞI SORUNLAR: DÜZCE İLİ ÖRNEĞİ %A Emel İŞTAR IŞIKLI , TUBA ARSLAN %T HEMŞİRELERİN ÇALIŞMA HAYATINDA YAŞADIĞI SORUNLAR: DÜZCE İLİ ÖRNEĞİ %D 2018 %J Yorum Yönetim Yöntem Uluslararası Yönetim Ekonomi ve Felsefe Dergisi %P -2602-2125 %V 6 %N 2 %R %U
ISNAD İŞTAR IŞIKLI, Emel , ARSLAN, TUBA . "HEMŞİRELERİN ÇALIŞMA HAYATINDA YAŞADIĞI SORUNLAR: DÜZCE İLİ ÖRNEĞİ". Yorum Yönetim Yöntem Uluslararası Yönetim Ekonomi ve Felsefe Dergisi 6 / 2 (Temmuz 2018): 9-20.