Yıl 2017, Cilt 17, Sayı 2, Sayfalar 115 - 124 2017-01-17

Effect of Hazelnut Meal on Angel Fish (Pterophyllum salare) Juveniles Growth Performance and Survival Rate
Fındık Küspesinin Melek Balığı (Pterophyllum Scalare) Yavrularının Büyüme Performansına ve Yaşama Oranına Etkisi

Huriye ARIMAN KARABULUT [1] , Fatma DELİHASAN SONAY [2] , Yunus Emre KIRTAN [3] , Hasan KÖNEZ [4]

256 209

In this study, the effects on growth, feed conversion ratio, survival rate and economic performance of addition hazelnut meal in different ratio (0%, 15% , 25% and 35% HM) instead of fish meal to diet of angel fish juveniles (average weight 0.5±0.01 g) (Pterophyllum scalare) were investigated. The diets of angel fish juveniles were formulated as isonitrogenous (47%) and isocaloric (2361 kcal kg-1), and the fry were fed 90 days. 

The experimental results showed that the best weight gain and specific growth rate were found for control and 15% hazelnut meal diets. These data were reduced after 15% hazelnut meal replacement levels. Feed conversion ratio and protein efficiency ratio were significantly deteriorated after 35% hazelnut meal replacement levels. Condition factor, 15% external to the group (P<0.05) differences were not significant. Survival rate ranged between 93.1 (0% HM I.Grup) and 79.9% (35% HM IV.Grup), and external to two group (P<0.05) differences were not significant.

As a result, with the addition of 15% hazelnut meal in rations of angel fish fry optimum growth was realized and the increase of hazelnut meal in feed have positively affected economic performance.

 

Bu çalışmada, 0,5±0,01 g ortalama ağırlığa sahip Melek balığı (Pterophyllum scalare) yavrularının yemlerinde balık unu yerine farklı oranlarda (%0, % 15, %25ve %35 FK ) fındık küspesi ilave edilmiş, yapılan beslemenin büyüme, yem değerlendirme, yaşama oranı ve ekonomik performans üzerine etkileri araştırılmıştır. Deneme yemleri izonitrojenik (%47) ve izokalorik (2361 kcal kg-1) olarak hazırlanmış ve balıklar fındık küspesi ilaveli yemlerle 90 gün süreyle beslenmişlerdir. Denemenin sonunda en iyi ağırlık artışı ve spesifik büyüme oranı kontrol grubu ile %15 fındık küspesi içeren yem gruplarında görülmüştür. %15’den daha fazla fındık küspesi ilave edildiğinde bu değerler azalmıştır. Fındık küspesi ilavesi %35 düzeyini geçtiğinde protein etkinlik oranında (PEO) azalma ve yem değerlendirme oranında (YDO) önemli düzeyde kötüleşme meydana gelmiştir. Kondisyon faktöründe %15’lık grup haricinde (P<0,05) farklılık önemli bulunmamıştır. Yaşama oranı ise %93,1 (%0 FK I.Grup) ile %79,9 (%35 FK I.Grup) arasında değişmiş, iki grup haricine (P<0,05) önemli bir farklılık görülmemiştir. Sonuç olarak, yavru melek balıklarının rasyonuna %15 fındık küspesi ilavesi ile optimum büyüme gerçekleşmiş ve yemdeki fındık küspesinin artışı ekonomik performans değerlerini olumlu etkilemiştir.

 • Akiyama, T., Munuma, T., Yamamoto, T., Marcouli, P. ve Kishi, S. 1995. Combinational use of malt protein flour and soybean meal as altenative protein sources of fingerling rainbow trout diets. Fisheries Science 61(5): 825-832.
 • Akyurt, İ. 2004. Balık Besleme. Mustafa Kemal Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Ders Kitapları No: 3. pp. 226, Hatay.
 • Altop, A. 2006. Sentetik Treonin ile Desteklenmiş Fındık Küspesinin Bıldırcın Büyütme ve Yumurtlama Dönemi Karmalarında Kullanılabilme Olanakları. Yüksek Lisans Tezi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Samsun.
 • Atalayoğlu, G. ve Çakmak, M. N. 2010. Pullu Sazan (Cyprinus carpio L. 1843) Yemlerinde Fındık Küspesinin Kullanılma Olanaklarının Araştırılması, Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri Dergisi 22 (2), 71-78.
 • Avşar, D. 2005. Balıkçılık Biyolojisi ve Populasyon Dinamiği. Nobel Kitabevi, Adana. ISBN:9758561448.
 • Bilgin, Ö. 2005. Alabalık Yemlerinde Soya Küspesi Yerine Fındık Küspesi Kullanılabilme Olanakları. Yüksek Lisans Tezi. O.M.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Samsun.
 • Bilgin, Ö., Türker, A. ve Tekinay, A. A. 2007. The Use of Hazelnut Meal as a Substitute for Soybean Meal in the Diets of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss). Turkish Journal of Veterinary and Animal Science 31(3): 145-151.
 • Bilgüven, M. 2002. Yemler Bilgisi, Yem Teknolojisi ve Balık Besleme. Akademisyen Yayınevi. Yayın No: 1. Mersin. 446 s.
 • Büyükçapar, H. M. ve Kamalak, A. 2007. Partial replacement of fish and soyabean meal protein in mirror carp (Cyprinus carpio) diets by protein in hazelnut meal. South African Journal of Animal Science 37(1), 35-44.
 • Çelikkale, M. S. 2002. İçsu Balıkları ve Yetiştiriciliği. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sürmene Deniz Bil. Fakül., Cilt 1, 3. Baskı, Yayın No: 124/2, Trabzon, 418 s.
 • Degani, G. 1993. Growth and body composition of juveniles of Pterophyllum scalare (Lichtenstein) (Pisces;Cichlidae) at different densities and diets. Aquaculture and Fisheries Management 24: 725-730.
 • De Silva, S. S. ve Anderson, T. A. 1995. Fish Nutrition in Aquaculture. Chapman & Hall Aquaculture Series 1., London, UK 319 pp.
 • Doğan, G. 2005. Farklı oranlarda fındık posası içeren isonitrojenik rasyonların gökkuşağı alabalığının (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) büyümesi, kimyasal yapısı ve sindirilebilme oranı üzerine etkileri. Yüksek Lisans Tezi, T.C. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Samsun, 51 s.
 • Doğan, G. ve Bircan, R. 2010. Balık yemlerinde alternatif bitkisel protein kaynağı olarak fındık küspesi kullanımı, AKUFEBED, 2: 49 -57.
 • Doğan, G. 2012. Sentetik lizin ve metiyonin ile desteklenmiş fındık küspesi içeren yemlerin gökkuşağı alabalığının (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) gelişmesi üzerine etkileri, Sinop Üniv., Fen Bilim. Enst., Su Ürünleri Yetiştiriciliği ABD, Sinop.
 • Emre, Y., Sevgili, H. ve Şanlı, M. 2008a. A preliminary study on the utilization of hazelnut meal as a substitute for fish meal in diets of European sea bass (Dicentrarchus labrax L.). Aquaculture Research 39, 324-328.
 • Emre, Y., Sevgili, H. ve Şanlı, M. 2008b. Partial Replacement of Fishmeal with Hazelnut Meal in Diets for Juvenile Gilthead Sea bream (Sparus aurata). The Israel Journal of Aquaculture – Bamidgeh 60, 198-204.
 • Erdoğan, F. 2007. Melek Balığı (Pterophyllum scalare) Yavrularının Yeminde Protein Kaynağı Olarak Kanola (Brassica spp.) Küspesi Kullanma Olanakları. Doktora tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta.
 • Erdoğan, F. ve Ölmez, M. 2009. Kanola Küspesinin Melek Balığının (Pterophyllum scalare Lichtenstein 1823) Büyüme, Somatik İndeksler ve Vücut Kompozisyonuna Etkileri. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi 15 (2) 181-187.
 • Erener, G. 1991. Fındık Küspesinin YumurtaTavuk Rasyonlarında Kullanılabilme Olanakları. Yük. Lisans Tezi. O.M.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Samsun.
 • Ergün, S., Yiğit, M., Türker, A. ve Harmantepe, B. 2008. Incorporation of Soybean Meal and Hazelnut Meal in Diets for Black Sea Turbot (Scophthalmus maeoticus). The Israeli Journal of Aquaculture – Bamidgeh, 60, 27-36.
 • Garcia-Ulloa, M. ve Gomez-Romero, H. J. 2005. Growth of angel fish (Pterophyllum scalare Gunther 1862) juveniles fed inert diets. Avances En Investigacion Agropecuaria 9 (3): 49-60.
 • Gürocak, A. B., Yeldan, M. ve Işık, N. 1982. Soya Küspesi Yerine Fındık Küspesi Kullanılan Rasyonların, Kasaplık Piliçlerin Verimine Etkileri Üzerine Bir Araştırma. Ankara Üniversitesi Ziraat Fak. Yıllığı, Cilt 30, Fasikül 3-4.
 • Halver, J. E. ve Hardy, R. W. 2002. Fish Nutrition, Academic Press, ISN:0-12-319652-3, USA
 • Hatefi, S. ve Sudagar, M. 2013. Effect of Feeding Frequency on Fecundity In Angel Fish (Pterophyllum scalare), World Journal of Fish and Marine Sciences 5 (1): 45-48.
 • Hernández, M. D., Martínez, F. J., Jover, M. ve García García, B. 2007. Effects of partial replacement of fish meal by soybean meal in sharpsnout seabream (Diplodus puntazzo) diet Aquaculture 263, 159–167.
 • Imanpoor, M. R., Bagheri, T. ve Azimi, A. 2010. Effects of Replacing Fish Meal with Soybean Meal in Diet on Some Morphometric Indices of Persian Sturgeon, Acipenser persicus. World Journal of Zoology 5 (4): 320-323. ISSN 1817-3098.
 • Kasiri, M., Farahi, A. ve Sudagar, M. 2011. Effects of Feeding Frequency on Growth Performance and Survival Rate of Angel Fish, Pterophyllum scalare (Perciformes: Cichlidae). Veterinary Research Forum Vol: 2, No: 2, 97–102.
 • Küçük, E. 2011. Karadeniz Kalkani (Psetta maxima Linnaeus, 1758) Yemlerinde Balık Unu Yerine Mısır Gluteni ve Soya Unu Kullanımının Büyüme Performansı ve Et Kalitesi Üzerine Etkisi. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Trabzon.
 • Lozano, N. B. S., Vidal, A. T., Martínez-Llorens, S., Mérida, S. N., Blanco, J. E., López, A. M.,Torres, M. P. ve Cerdá, M. J. 2007. Growth and economic profit of gilthead sea bream (Sparus aurata, L.) fed sunflower meal, Aquaculture, 272, 528–534.
 • Martinez-Llorens, S., Monino, A. V., Tomas, A., Pla, M., ve Jover, M. 2007. Soybean meal as a protein source in gilthead sea bream (Sparus aurata L.) diets: effects on growth and nutrient utilization. Aquaculture Research, 38, 82-90.
 • Miller-Morgan, T. 2010. A Brief Overview of the Ornamental Fish Industry and Hobby. In: Fundamentals of Ornamental Fish Health. 2010, (ed., HE Roberts), Blackwell Publishing, USA, pp. 25-32.
 • NRC. (National Research Counsil) 1993. Nutrient Requirements of Fish. National Academies Pres, Washington, DC, 114 pp.
 • Özer, A. 2002. Soya Küspesi Yerine Fındık Küspesinin Bıldırcınların Gelişme ve Yumurta Verim Özelliklerine Etkileri. Yük. Lisans Tezi. O.M.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Samsun.
 • Pereira, T. G. ve Oliva-Teles, A. 2003. Evaluation of corn gluten meal as a protein source in diets for gilthead sea bream (Sparus aurata L.) juveniles. Aquaculture Research 34, 1111-1117. DOI: 10.1046/j.1365-2109.2003.00909.x
 • Piedecausa, M. A., Mazon, M. J., Garcia-Garcia, B. ve Hernandez, M. D. 2007. Effects of total replacement of fish oil by vegetable oil in the diets of sharp snout sea bream (Diplodus pintazzo). Aquaculture, 263(1-4), 211-219.
 • Yılmaz, M., Mutaf, B. F. ve İkiz, R. 2006. Melek Balıklarında (Pterophyllum scalare Lichtenstein, 1823) Birinci Döl Bireylerinde Renk-Desen Açılımının İzlenmesi ile Ebeveyn Genotiplerinin Belirlenmesi. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi Cilt: 23, Sayı: (1-2): 173–176.
 • Yılmaz, S. ve Ergün, S. 2012. Tıbbi Bitki Özütlerinin Melek Balığı (Pterophyllum scalare) Yumurtasının Açılımı Üzerine Etkisi. Kafkas Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Dergisi 18 (2):185-189.
Konular Yaşam Bilimleri
Dergi Bölümü Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Huriye ARIMAN KARABULUT
E-posta: huriye.ariman@erdogan.edu.tr
Kurum: RECEP TAYYIP ERDOGAN UNIV
Ülke: Turkey


Yazar: Fatma DELİHASAN SONAY
E-posta: fatma.delihasan@erdogan.edu.tr

Yazar: Yunus Emre KIRTAN
E-posta: huriye.ariman@erdogan.edu.tr

Yazar: Hasan KÖNEZ
E-posta: huriye.ariman@erdogan.edu.tr

Bibtex @araştırma makalesi { yunusae286010, journal = {Aquaculture Studies (Eski Yunus Araştırma Bülteni)}, issn = {2618-6381}, address = {Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü}, year = {2017}, volume = {17}, pages = {115 - 124}, doi = {10.17693/yunusae.v17i27092.286010}, title = {Effect of Hazelnut Meal on Angel Fish (Pterophyllum salare) Juveniles Growth Performance and Survival Rate}, key = {cite}, author = {KIRTAN, Yunus Emre and ARIMAN KARABULUT, Huriye and KÖNEZ, Hasan and DELİHASAN SONAY, Fatma} }
APA ARIMAN KARABULUT, H , DELİHASAN SONAY, F , KIRTAN, Y , KÖNEZ, H . (2017). Effect of Hazelnut Meal on Angel Fish (Pterophyllum salare) Juveniles Growth Performance and Survival Rate. Aquaculture Studies (Eski Yunus Araştırma Bülteni), 17 (2), 115-124. DOI: 10.17693/yunusae.v17i27092.286010
MLA ARIMAN KARABULUT, H , DELİHASAN SONAY, F , KIRTAN, Y , KÖNEZ, H . "Effect of Hazelnut Meal on Angel Fish (Pterophyllum salare) Juveniles Growth Performance and Survival Rate". Aquaculture Studies (Eski Yunus Araştırma Bülteni) 17 (2017): 115-124 <http://dergipark.gov.tr/yunusae/issue/27092/286010>
Chicago ARIMAN KARABULUT, H , DELİHASAN SONAY, F , KIRTAN, Y , KÖNEZ, H . "Effect of Hazelnut Meal on Angel Fish (Pterophyllum salare) Juveniles Growth Performance and Survival Rate". Aquaculture Studies (Eski Yunus Araştırma Bülteni) 17 (2017): 115-124
RIS TY - JOUR T1 - Effect of Hazelnut Meal on Angel Fish (Pterophyllum salare) Juveniles Growth Performance and Survival Rate AU - Huriye ARIMAN KARABULUT , Fatma DELİHASAN SONAY , Yunus Emre KIRTAN , Hasan KÖNEZ Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17693/yunusae.v17i27092.286010 DO - 10.17693/yunusae.v17i27092.286010 T2 - Aquaculture Studies (Eski Yunus Araştırma Bülteni) JF - Journal JO - JOR SP - 115 EP - 124 VL - 17 IS - 2 SN - 2618-6381- M3 - doi: 10.17693/yunusae.v17i27092.286010 UR - http://dx.doi.org/10.17693/yunusae.v17i27092.286010 Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 Aquaculture Studies (Eski Yunus Araştırma Bülteni) Effect of Hazelnut Meal on Angel Fish (Pterophyllum salare) Juveniles Growth Performance and Survival Rate %A Huriye ARIMAN KARABULUT , Fatma DELİHASAN SONAY , Yunus Emre KIRTAN , Hasan KÖNEZ %T Effect of Hazelnut Meal on Angel Fish (Pterophyllum salare) Juveniles Growth Performance and Survival Rate %D 2017 %J Aquaculture Studies (Eski Yunus Araştırma Bülteni) %P 2618-6381- %V 17 %N 2 %R doi: 10.17693/yunusae.v17i27092.286010 %U 10.17693/yunusae.v17i27092.286010