Yıl 2017, Cilt 17, Sayı 2, Sayfalar 145 - 155 2017-01-26

Karakaya Baraj Gölü Su Kalitesinin İncelenmesi
Examination Water Quality of Karakaya Dam Lake

Mehmet KÜÇÜKYILMAZ [1] , Gülşad USLU [2] , Nevin BİRİCİ [3] , Nedim Gürel ÖRNEKÇİ [4] , Nurettin YILDIZ [5] , Tunay ŞEKER [6]

415 266

Bu çalışma, Diyarbakır İli Çüngüş İlçesindeki Fırat Nehri üzerinde kurulu olan Karakaya Baraj Gölü’nün su kalitesinin belirlenmesi amacıyla Mayıs 2009 ile Nisan 2010 arasında 12 ay boyunca yapılmıştır. Bu amaçla Karakaya Baraj Gölü’nde 7 örnekleme noktasından ve her bir noktada 2 farklı derinlikten su örnekleri alınmıştır. Alınan su örneklerinde toplam 12 parametre (sıcaklık, pH, elektriksel iletkenlik, çözünmüş oksijen, bulanıklık, toplam fosfor, nitrat, nitrit, amonyak, sülfat, fosfat ve kimyasal oksijen ihtiyacı) incelenmiştir. Böylece göl suyunun su kalitesi ve su ürünleri üretimi açısından verimliliği saptanmıştır. Karakaya Baraj Gölü’nde ağ kafeslerde yapılan alabalık yetiştiriciliği ve doğal balıkçılık faaliyetleri yöre halkına tarıma ek olarak bir gelir kaynağı oluşturmaktadır. Aynı zamanda barajın çevresi gezinti ve dinlenme yeri olarak değerlendirilmektedir. Fiziksel ve kimyasal analiz verileri değerlendirildiğinde Karakaya Baraj Gölü'nün mezotrof göllerin özelliğine sahip olduğu görülmektedir. Bu sonuçlara göre Karakaya Baraj Gölü su ürünleri yetiştiriciliği için genel olarak uygun bir ortam değildir.

This study was carried out from May 2009 to April 2010 during twelve months for determination water quality of Karakaya Dam Lake established on the Fırat Stream in Cungus province of Diyarbakır. For this purpose, water samples were taken from 7 sampling points with 2 different depths in Karakaya Dam Lake. Totally 12 parameters (temperature, pH, conductivity, dissolved oxygen, turbidity, total phosphorus, nitrate, nitrite, ammonia, sulfate, phosphate and chemical oxygen demand) were analyzed in the taken water samples. Thus, water quality and production potential concerning aquaculture were determined in the lake. In the dam lake, the local people get income from agriculture and natural fishing as well as other farming activities. In the same time, the environment of the dam lake is used as sightseeing and rest place. When the findings of the physical and chemical analyses were evaluated, it is seen that lake was mesotrophic lake. According to these results, dam lake generally had not a convenient habitat with regard to aquaculture. 

 • Alaş, A. 1998. Kayaboğazı (Tavşanlı-Kütahya) Baraj Gölünde Yaşayan Leuciscus cephalus L.1758 ve Tinca tinca (L.,1758)'nın Biyo-Ekolojisi Üzerine Bir Araştırma. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Anonim, 1992. Türkiye'deki Barajlar ve Hidroelektrik Santraller, DSİ, Ankara.
 • Anonim, 2004. Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği. 25687 Sayılı Resmi Gazete, 31.12.2004, Çevre ve Orman Bakanlığı, Ankara.
 • Anonim, 2010. Avcılık Verileri G.T.H.B, İl Müdürlüğü, Elazığ.
 • Anonim, 2015. Yerüstü Su Kalitesi Yönetimi Yönetmeliği 15 Nisan 2015 tarih 29327 sayılı Resmi Gazete, Ankara.
 • APHA, AWWA, WEF, 1998. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 20th edition. American Public Health Association, Washington DC.
 • Boyd, C. E. 1995. Bottom Soils, Sediment and Pond Aquaculture’’, Chapman & Hall, New York, USA.
 • Cirik, S. ve Cirik, Ş. 1999. Limnoloji. III. Baskı, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yayınları No: 21, Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir.
 • Çelikkale, M. S. 1994. İçsu Balıkları ve Yetiştiriciliği. Cilt 1, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Yayınları, Trabzon.
 • Edmonson, J. 1991. Envıronment And Fish Health Water Quality for Aquaculture. Training Course On Disease Diagnosis And Prevention, Bodrum, November 17-30 1991.FAO Corporate Document Repository, Fisheries Department, 32 p.
 • Egemen, Ö. ve Sunlu, U. 1996. Su Kalitesi. 2. Baskı, Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir.
 • Egemen, O., U. Sunlu, 1999. Su Kalitesi,. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fak., Baskı, Bornova, İzmir, pp: 153.
 • Folke, C. ve Kautsky, N. 1989. The Role of Ecosystem For a Sustainable Development of Aquaculture. Ambio 18 (4): 234–243
 • Gül, A. 1994. Kapulukaya Baraj Gölü'nde Yaşayan Stizostedion lucioperce (L., 1758) ve Leuciscus cephalus (L.,1758)'un Biyo-Ekolojileri Üzerine Bir Araştırma. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Küçükyılmaz, M., Karakaya, G., Alpaslan, K., Özbey N. ve Akgün, H. 2016, Balıklıgöl’ün bazı fizikokimyasal Su Kalite Parametrelerinin Mevsimsel Olarak incelenmesi, Yunus Araştırma Bülteni, 2016 (2): s.91-99. Trabzon.
 • Nürnberg, G.K. 1996. Trophic state of clear and colored, soft and hardwater lakes with special consideration of nutrients, anoxia, phytoplankton and fish. J. Lake and Reservoir Management. 12: 432–447.
 • OECD, 1982. Eutrophication of waters. Monitoring, Assessment and Control. OECD, Paris.
 • Şen, B. ve Koçer, M. A. T. 2003. Su Kalitesi İzleme. XII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 2-5 Eylül 2003, Elazığ. pp.567-572.
 • Tanyolaç, J. 2006. Limnoloji (Tatlısu Bilimi). Hatiboğlu Yayıncılık, Ankara.
 • Taş, B. 2011. Gaga Gölü (Ordu, Türkiye) Su Kalitesinin İncelenmesi. Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi. 3: 43-61.
 • Temponeras, M., Kristiansen, J. ve Moustaka-Gouni, M. 2000 Seasonal Variation in Phytoplankton Composition and Physical-Chemical Feactures of the Shallow Lake Doirani, Macedonia, Greece. Hydrobiologia 424, 109-122.
 • URL 1- https://tr.wikipedia.org/wiki/Karakaya_Baraj%C4%B1_ve_Hidroelektrik_Santrali, erişim tarihi 02.02.2012
 • Yılmaz, F. 1997. Porsuk Baraj Gölü'nde Yaşayan Cyprinus carpio L.1758 ve Tinca tinca (L.,1758)'nin Biyo-Ekolojisi Üzerine Bir Araştırma. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Yılmaz, F. 2004. Mumcular Barajı (Muğla-Bodrum)' nın Fiziko-Kimyasal Özellikleri. Ekoloji 13 (50), 10-17.
Konular Yaşam Bilimleri
Dergi Bölümü Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Mehmet KÜÇÜKYILMAZ
E-posta: mehmet.kucukyilmaz@tarim.gov.tr
Kurum: Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Elazığ
Ülke: Turkey


Yazar: Gülşad USLU
E-posta: mehmet.kucukyilmaz@tarim.gov.tr
Kurum: Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü
Ülke: Turkey


Yazar: Nevin BİRİCİ
E-posta: nevin.birici@tarim.gov.tr
Kurum: Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Elazığ
Ülke: Turkey


Yazar: Nedim Gürel ÖRNEKÇİ
E-posta: nedim.gurel.ornekci@tarim.gov.tr
Kurum: Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Elazığ

Yazar: Nurettin YILDIZ
E-posta: nurettin.yildiz@tarim.gov.tr
Kurum: Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Elazığ
Ülke: Turkey


Yazar: Tunay ŞEKER
E-posta: tunay.seker@tarim.gov.tr
Kurum: Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Elazığ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { yunusae288104, journal = {Aquaculture Studies (Eski Yunus Araştırma Bülteni)}, issn = {2618-6381}, address = {Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü}, year = {2017}, volume = {17}, pages = {145 - 155}, doi = {10.17693/yunusae.v17i27092.288104}, title = {Examination Water Quality of Karakaya Dam Lake}, key = {cite}, author = {ŞEKER, Tunay and YILDIZ, Nurettin and BİRİCİ, Nevin and ÖRNEKÇİ, Nedim Gürel and KÜÇÜKYILMAZ, Mehmet and USLU, Gülşad} }
APA KÜÇÜKYILMAZ, M , USLU, G , BİRİCİ, N , ÖRNEKÇİ, N , YILDIZ, N , ŞEKER, T . (2017). Examination Water Quality of Karakaya Dam Lake. Aquaculture Studies (Eski Yunus Araştırma Bülteni), 17 (2), 145-155. DOI: 10.17693/yunusae.v17i27092.288104
MLA KÜÇÜKYILMAZ, M , USLU, G , BİRİCİ, N , ÖRNEKÇİ, N , YILDIZ, N , ŞEKER, T . "Examination Water Quality of Karakaya Dam Lake". Aquaculture Studies (Eski Yunus Araştırma Bülteni) 17 (2017): 145-155 <http://dergipark.gov.tr/yunusae/issue/27092/288104>
Chicago KÜÇÜKYILMAZ, M , USLU, G , BİRİCİ, N , ÖRNEKÇİ, N , YILDIZ, N , ŞEKER, T . "Examination Water Quality of Karakaya Dam Lake". Aquaculture Studies (Eski Yunus Araştırma Bülteni) 17 (2017): 145-155
RIS TY - JOUR T1 - Examination Water Quality of Karakaya Dam Lake AU - Mehmet KÜÇÜKYILMAZ , Gülşad USLU , Nevin BİRİCİ , Nedim Gürel ÖRNEKÇİ , Nurettin YILDIZ , Tunay ŞEKER Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17693/yunusae.v17i27092.288104 DO - 10.17693/yunusae.v17i27092.288104 T2 - Aquaculture Studies (Eski Yunus Araştırma Bülteni) JF - Journal JO - JOR SP - 145 EP - 155 VL - 17 IS - 2 SN - 2618-6381- M3 - doi: 10.17693/yunusae.v17i27092.288104 UR - http://dx.doi.org/10.17693/yunusae.v17i27092.288104 Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 Aquaculture Studies (Eski Yunus Araştırma Bülteni) Examination Water Quality of Karakaya Dam Lake %A Mehmet KÜÇÜKYILMAZ , Gülşad USLU , Nevin BİRİCİ , Nedim Gürel ÖRNEKÇİ , Nurettin YILDIZ , Tunay ŞEKER %T Examination Water Quality of Karakaya Dam Lake %D 2017 %J Aquaculture Studies (Eski Yunus Araştırma Bülteni) %P 2618-6381- %V 17 %N 2 %R doi: 10.17693/yunusae.v17i27092.288104 %U 10.17693/yunusae.v17i27092.288104