Yıl 2017, Cilt 17, Sayı 3, Sayfalar 209 - 224 2017-09-01

KÜÇÜKSU GÖLETİ’NİN (TAŞKÖPRÜ-KASTAMONU) SU KALİTESİNİN İNCELENMESİ

Arzu Aydın Uncumusaoğlu [1] , Ekrem MUTLU [2]

183 240

Makalenin Türkçe ve İngilizce özeti buraya yazılacaktır.

Bu çalışma Ekim 2015 ile Eylül 2016 tarihleri arasında Küçüksu Gölet’inde (Taşköprü, Kastamonu) belirlenen üç istasyonda aylık örnekleme ile gerçekleştirilmiştir. Gölet içme suyu ve sulama suyu ihtiyacını karşılamak için yapılmıştır. Bu çalışmanın temel amaçları, Küçüksu Gölet’inde fizikokimyasal parametreler ve ağır metal içeriğinin aylık ve mevsimsel değişimini gözlemlemek, su kalitesi özelliklerini ve sucul yaşam açısından uygunluk seviyesini belirlemek ve ayrıca su kalitesini Yüzeysel Su Kalitesi Yönetimi Yönetmeliğine göre sınıflandırmaktır. Toplam 21 fizikokimyasal parametre ve 7 ağır metal incelenmiştir.

Küçüksu Gölet’i su kalitesi Yüzey Su Kalitesi Yönetim Yönetmeliği (YSKYY)’nin kıta içi su kaynaklarının sınıflarına göre SINIF I-III olarak bulunmuştur. Fiziksel ve kimyasal analizlerin bulguları karşılaştırıldığında, bu göletin bir oligotrof karakterde olduğu görülür. Bu sonuçlar açısından, Küçüksu Gölet’i suyu genellikle sucul organizmalar için uygundur. Bu su kaynağının kirlilik baskısı altında olduğu, daha da kirlenmemesi, su kalitesinin korunması açısından periyodik olarak düzenli olarak izlenmesinin gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Tatlı su,gölet,su kirliliği,ağır metal,Hiyerarşik Küme Analizi
 • APHA., 1971. American Public Health Assocıation. Standart Methods For the Examination at Water and Wastewater. 13th Edition, Washington D.C. 1134 p.
 • Akın, M. ve Akın, G. 2007. Suyun önemi, Türkiye’de su potansiyeli, su havzaları ve su kirliliği. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi. 47( 2):105-118.
 • Alabaster, J.S. and Lloyd, R., 1980. Water quality criteria for reshwater fish, Butterworths. London-Boston, 297 pp.
 • Anonymous, 1998. Standard methods for the examination of water and wastewater. American Public Health Association, 7th Edition, Washington, USA.
 • Atıcı, T. ve Obalı, O., 1999. Susuz Göleti (Ankara) Algleri ve Su Kalite Değerlendirmesi: G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi.19:3, 99-104.
 • Balcı, N.Ç., Karagüler, N.G., Yelboğa, E. and Vardar, N.,2009. Metallerin çözünmesini ve taşınmasını etkileyen biyojeokimyasal prosesler. Örnek bir çalışma: İTÜ Maslak Gölet’ininim biyojeokimyasal özellikleri. 1.Tıbbi Jeoloji Çalıştayı, 30 Ekim–1 Kasım 2009, Ürgüp Bld., Kültür Merkezi, Ürgüp/ Nevşehir
 • Bilgin Yıldırım, H. 2016. Tatlı su ekosistemlerinde Ağır metaller, Ankara.
 • Boztuğ, D., Dere, T., Tayhan, N., Yıldırım, N., Danabaş, D., Yıldırım, C, N., Önal, Ö, A., Danabaş, S., Ergin, C., Uslu, G. ve Ünlü, E., 2012. Uzunçayır Baraj Gölü (Tunceli) fiziko-kimyasal özellikleri ve su kalitesinin değerlendirilmesi. Adıyaman Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 2 (2), 93-106.
 • Causape, J., Quilez, D. and Aragues, R. 2004. Assessment of irrigation and environmental quality at the hydrological basin level I.Irrigation quality. Agricultural Water Management, 70:195-209.
 • Cirik, S. ve Cirik, Ş. 1999. Limnoloji. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yayınları, 21, Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir.
 • Çağlar M. ve Saler, S. 2014. Koçan Şelalesi (Erzincan)’nin bazı fiziksel ve kimyasal su kalitesi özellikleri. Yunus Araştırma Bülteni. (3):37-42.
 • Egemen, Ö. ve Sunlu, U. 1999. Su Kalitesi (Ders Kitabı). Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi. Yayın No:14. E. Ü. Basımevi, Bornova, İzmir.
 • Ellis, K.V., White, G. and Warn, A.E., Surface Water Pollution and Its Control, Antony Rome Ltd., Chippenham, Wiltshire, 1989.
 • Gale, N.L., Adams C.D., Wixson, B.G., Loftin, K.A. and Huang, Y.W. 2004. Lead, zinc, copper and cadmium in fish and sediments from the Big River and Flat River Creek of Missouri’s old Lead Belt. Environ. Geochem Health. 26(1):37-49.
 • Güler, İ. ve Çobaoğlu, Z., 1997. Su kirliliği. Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi. No: 43. 1. Baskı. Ankara. 92 pp.
 • Henry, R., Tundisi, J.G. and Curi, P,R, 1984. Effects of phosphorus and nitrogen enrichment on the phytoplankton in a tropical reservoir. Hydrobiologia, 118: 177-85
 • Huber, A., Bach, M. and Frede, H.G. .2000. Pollution of surface waters with pesticides in Germany: modeling nonpoint source inputs. Agriculture, Ecosystems and Environment, 80: 191-204.
 • Ilgar R. 2009.Dünya su yönetimi, su eğitimi, I. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 1-3 Mayıs 2009,1-22
 • Kannel, P.R., Lee, S., Kanel, S.R. and Khan, S.P. 2007. Chemometric application in classification and assessment of monitoring locations of an urban river system, Anal. Chim. Acta, (582):390–399.
 • Kurnaz, A., Mutlu, E. and Aydin Uncumusaoğlu, A. 2016. Determination of water quality parameters and heavy metal content in surface water of Çiğdem Pond (Kastamonu/Turkey) Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, 4(10): 907-913
 • Lind, O.T. 1990. Reservoir eutrophication. Arch. Hydrobiol.Beih. Ergebn. Limnol. 33:701-702.
 • Liu, C., Lin, K., and Kuo, Y. 2003. Application of factor analysis in the assessment of groundwater quality in a blackfoot disease area in Taiwan. Science of The Total Environment, 31377-89.
 • Mason, C. F.2002. Biology of freshwater pollution. 4 th ed. Pearson-Benjamin Cummings, UK.
 • Muangthong, S. and Shrestha, S. 2015. Assessment of surface water quality using multivariate statistical techniques: case study of the Nampong River and Songkhram River, Thailand. Environmental Monitoring and Assessment, 187 (9): 548.
 • Mutlu, E, Kutlu B, Demir, T. 2014. Investigation the water quality of Çimenyenice Lake (Hafik- Sivas). Journal of Selçuk University Natural and Applied Science, Online ISSN: 2147-3781, 11291143.
 • Mutlu, E. and Aydın Uncumusaoğlu, A. 2016. Physicochemical analysis of water quality of Brook Kuruçay. Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, 4(11): 991-998.
 • Nisbet, M. and Verneaux, J. 1970. Composantes chimiques des eaux courantes. Discussion et proposition de classes en tant que bases d’interpretation des analyses chimiques: Annales de Limnologie. 6(2):161- 190.
 • Özdemir, N., 1994. Tatlı ve tuzlu sularda alabalık üretimi. Fırat Üniversitesi Yayınları, No: 35. Elazığ, 228pp.
 • Özdemir, Ö. 2016. Application of multivariate statistical methods for water quality assessment of Karasu-Sarmisakli Creeks and Kizilirmak River in Kayseri, Turkey. Polish Journal of Environmental Studies, 25(3), 1149-1160.
 • Özgüler, H. 1997. Su, su kaynakları ve çevresel konular. Meteoroloji Mühendisliği. TMMOB Meteoroloji Mühendisleri Odası, Yayın Organı Sayı 2: 57-63.
 • Ragno, G; Luca D. M. and Ioele, G., 2007. An application of cluster analysis and multivariate classification methods to spring water monitoring data, Microchemical Journal, 87: 119-127.
 • Ramazan, M., Sait, B. and Kemal, S. 2008. Apa Baraj Gölü’nün (Konya) Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin Araştırılması, AKÜ Fen Bilimleri Dergisi, Şubat: 1-10
 • Shrestha, S.,and Kazama, F. 2007. Assessment of surface water quality using multivariate statistical techniques: A case study of the Fuji river basin, Japan. Environmental Modelling and Software (4): 464.
 • Tanyolaç, J. 2009. Limnoloji (Tatlısu Bilimi). Hatipoğlu Yayınevi, Ankara,290 pp.
 • Taş, B. 2006. Derbent Baraj Gölü (Samsun) su kalitesinin incelenmesi. Ekoloji, 15 (61): 6-15.
 • Taş, B. 2011. Gaga Gölü (Ordu. Türkiye) su kalitesinin incelenmesi. Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi/The Black Sea Journal of Sciences, 2(1-3) :43-61.
 • U.S. Environmental Protection Agency (US EPA) (2005) Drinking water contaminant candidate list 2: final notice. Fed Regist 70, 9071–9077.
 • Ünlü, A.. Çoban, F.ve Tunç, S.M. 2008. Hazar Gölü Su Kalitesinin Fiziksel ve İnorganik-kimyasal Parametreler Açısından İncelenmesi. Gazi Üniversitesi. Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 23:119-127.
 • Weisz, M., Polyak, K. and Hlavay, J. 2000. Fractionation of elements in sediment samples collected in rivers and harbors at Lake Balaton and its catchment area. Microchem. J. 67: 207-217.
 • Yılmaz Öztürk, B. and Akköz, C. 2004. Investigation of water quality of Apa dam lake (Çumra-Konya) and according to the evalution of PCA. Biological Diversity and Conservation – 7/2 (2014) 136-147.
 • Yılmaz, F. 2004. Mumcular Barajı (Muğla-Bodrum)'nın Fiziko-Kimyasal Özellikleri. Ekoloji, 13, 50,10-17.
 • YSKYY, 2015 Yüzeysel su kalitesi yönetimi Yönetmeliği. Resmi gazete sayısı: 29327.
 • URL- 2016 http://tr.climate-data.org/location/849441/ 1.12.2016
Konular Yaşam Bilimleri
Dergi Bölümü Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Arzu Aydın Uncumusaoğlu
E-posta: arzu.a.uncumusaoglu@gmail.com
Kurum: GIRESUN UNIV
Ülke: Turkey


Yazar: Ekrem MUTLU
E-posta: ekrem-mutlu@hotmail.com
Kurum: KASTAMONU UNIV
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { yunusae272240, journal = {Aquaculture Studies (Eski Yunus Araştırma Bülteni)}, issn = {2618-6381}, address = {Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü}, year = {2017}, volume = {17}, pages = {209 - 224}, doi = {10.17693/yunusae.vi.272240}, title = {KÜÇÜKSU GÖLETİ’NİN (TAŞKÖPRÜ-KASTAMONU) SU KALİTESİNİN İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {MUTLU, Ekrem and Aydın Uncumusaoğlu, Arzu} }
APA Aydın Uncumusaoğlu, A , MUTLU, E . (2017). KÜÇÜKSU GÖLETİ’NİN (TAŞKÖPRÜ-KASTAMONU) SU KALİTESİNİN İNCELENMESİ. Aquaculture Studies (Eski Yunus Araştırma Bülteni), 17 (3), 209-224. DOI: 10.17693/yunusae.vi.272240
MLA Aydın Uncumusaoğlu, A , MUTLU, E . "KÜÇÜKSU GÖLETİ’NİN (TAŞKÖPRÜ-KASTAMONU) SU KALİTESİNİN İNCELENMESİ". Aquaculture Studies (Eski Yunus Araştırma Bülteni) 17 (2017): 209-224 <http://dergipark.gov.tr/yunusae/issue/30729/272240>
Chicago Aydın Uncumusaoğlu, A , MUTLU, E . "KÜÇÜKSU GÖLETİ’NİN (TAŞKÖPRÜ-KASTAMONU) SU KALİTESİNİN İNCELENMESİ". Aquaculture Studies (Eski Yunus Araştırma Bülteni) 17 (2017): 209-224
RIS TY - JOUR T1 - KÜÇÜKSU GÖLETİ’NİN (TAŞKÖPRÜ-KASTAMONU) SU KALİTESİNİN İNCELENMESİ AU - Arzu Aydın Uncumusaoğlu , Ekrem MUTLU Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17693/yunusae.vi.272240 DO - 10.17693/yunusae.vi.272240 T2 - Aquaculture Studies (Eski Yunus Araştırma Bülteni) JF - Journal JO - JOR SP - 209 EP - 224 VL - 17 IS - 3 SN - 2618-6381- M3 - doi: 10.17693/yunusae.vi.272240 UR - http://dx.doi.org/10.17693/yunusae.vi.272240 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Aquaculture Studies (Eski Yunus Araştırma Bülteni) KÜÇÜKSU GÖLETİ’NİN (TAŞKÖPRÜ-KASTAMONU) SU KALİTESİNİN İNCELENMESİ %A Arzu Aydın Uncumusaoğlu , Ekrem MUTLU %T KÜÇÜKSU GÖLETİ’NİN (TAŞKÖPRÜ-KASTAMONU) SU KALİTESİNİN İNCELENMESİ %D 2017 %J Aquaculture Studies (Eski Yunus Araştırma Bülteni) %P 2618-6381- %V 17 %N 3 %R doi: 10.17693/yunusae.vi.272240 %U 10.17693/yunusae.vi.272240