Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
e-ISSN 1305-2020 | Periyot Yıllık | Başlangıç: 2004 | Yayıncı Yüzüncü Yıl Üniversitesi | http://efdergi.yyu.edu.tr/

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

e-ISSN 1305-2020 | Periyot Yıllık | Başlangıç: 2004 | Yayıncı Yüzüncü Yıl Üniversitesi | http://efdergi.yyu.edu.tr/
Kapak Resmi

64.832

94.195
Cilt 15 Sayı 1 Son Sayı
Cilt 15 - Sayı 1 - Kas 2018
 1. Van Depremini Yaşayan Üniversite Öğrencilerinin Travma Sonrası Stres, Travma Sonrası Büyüme ve Umutsuzluk Düzeylerinin İncelenmesi*
  Sayfalar 1 - 36
  Ferhat KARDAŞ, Fuat TANHAN
 2. Nitel Araştırmada Geçerlik ve Güvenirlik: Kuramsal Bir İnceleme
  Sayfalar 37 - 75
  Gökhan ARASTAMAN, İnci ÖZTÜRK FİDAN, Tuncer FİDAN
 3. İlkokul 2. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Okuma Metinlerinin Yapılandırıcı Yaklaşıma Göre İncelenmesi
  Sayfalar 76 - 105
  Adem İŞCAN, Eraslan ŞARA
 4. Harmanlanmış Öğrenme Ortamlarında Sosyal Medya Kullanımının Öğrenci Doyumu Üzerine Etkisi
  Sayfalar 106 - 129
  Meltem ERYILMAZ, Murat KARAKAYA
 5. Üstün Zekâlılar Öğretmenliği Adaylarının Gözlerinden Bilim İnsanları
  Sayfalar 130 - 155
  Sezen CAMCI ERDOĞAN
 6. Özel Yetenekli Öğrencilere Yönelik Destek Eğitim Odalarına İlişkin Öğretmen Görüşleri
  Sayfalar 156 - 185
  Serkan DEMİR, Yunus Emre AVCU
 7. Sınıf Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Geliştirdikleri Mühendislik Tasarım Temelli Fen Öğretim Etkinliklerinin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 186 - 219
  Ayşegül KINIK TOPALSAN
 8. İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Öykü Yazma Becerilerinin Geliştirilmesi*
  Sayfalar 220 - 247
  Övgü ÖZKAN, Nuri KARASAKALOĞLU
 9. Kulaktan (İşitsel Temelli) Öğretim Yöntemi
  Sayfalar 248 - 267
  Canan FİDAN ERTEN, Şeyda ÇİLDEN
 10. Öğretmen Adaylarının İletişim Becerileri ile Sınıf Yönetimi Yeterlik Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Sayfalar 268 - 301
  Bahadır GÜLBAHAR, Sadık Yüksel SIVACI
 11. Kişisel Anlam Profili Kısa Formu (KAP-KF): Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Sayfalar 302 - 322
  Nur Demirbaş Çelik
 12. Akademik Sahtekârlık Eğilimi ile Olumsuz Değerlendirilme Korkusu Arasındaki İlişki
  Sayfalar 323 - 359
  Bilgen KIRAL, Seda SARACALOĞLU
 13. Öğretmen Adaylarının Anket Uygulamasına İlişkin Görüşleri
  Sayfalar 360 - 382
  Gürol ZIRHLIOĞLU
 14. Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavına ve Bu Sınavın Kaldırılmasına Yönelik Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Görüşleri
  Sayfalar 383 - 416
  Hasan BAKIRCI, Merve Gül KIRICI
 15. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongrelerinde Öz Yeterlik Çalışmaları: Bir İçerik Analizi
  Sayfalar 417 - 443
  Dekant KIRAN
 16. Kimyasal Kinetik Deneylerinde V-diyagramı Kullanımının İncelenmesi
  Sayfalar 444 - 467
  Halil DURAK, Yaşar GENEL
 17. Onuncu Sınıf Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Beceri Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
  Sayfalar 468 - 494
  Faik Özgür KARATAŞ, İbrahim DELEN, Canan CENGİZ, Nilgün İKTO, Samet BİRİNCİ
 18. Ortaokul Öğrencilerinin Matematiğe Yönelik Tutumlarına Etki Eden Değişkenlerin Yapısal Eşitlik Modeli İle İncelenmesi
  Sayfalar 495 - 524
  Serhat KOCAKAYA, Mehmet Ata OKUYUCU, Musa ÖNER, Bilal UZUNYOL
 19. Öğretmen Adaylarının Öğrenme Yaklaşımlarının ve Bireysel Yenilikçilik Özelliklerinin Akran Öğretimine Yönelik Memnuniyetlerine Etkisi
  Sayfalar 525 - 551
  Yusuf Ziya OLPAK, Muhammet ARICAN, Serdal BALTACI
 20. Hizmet Öncesi Eğitimin Yeterliğine İlişkin Öğretmen Algı Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Sayfalar 552 - 576
  İshak KOZİKOĞLU, Nuray SENEMOĞLU
 21. Öğrenci Başarılarının Yapay Sinir Ağları ile Kestirilmesi
  Sayfalar 577 - 610
  İzzettin AYDOĞAN, Gürol ZIRHLIOĞLU
 22. Öğretmenlik Meslek Etiği Açısından Hediye Alma: Örnek Olay Ekseninde Değerlendirme
  Sayfalar 611 - 637
  Özge ERDEMLİ, Tuğba GÜNER DEMİR
 23. 2017 Yılında Güncellenen Ortaokul Beşinci Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
  Sayfalar 638 - 671
  Hasan BAKIRCI, Emine GÜLSEVEN
 24. Öğrencilerin Işık Konusundaki Bağlam Temelli Sorular ile Geleneksel Soruları Cevaplama Düzeylerinin Cinsiyete Göre Karşılaştırılması
  Sayfalar 672 - 697
  Merve Sak, Derya Kaltakçı Gürel
 25. Drama Temelli Fen Etkinliklerinin Okul Öncesi Öğrencilerinin Sosyal Beceriler Üzerine Etkisinin İncelenmesi: Besinler Konusu Örneği
  Sayfalar 698 - 722
  Yılmaz Kara, Burcu Aslan
 26. Popüler Teknoloji Kavramlarının Eğitiminde Görsel Materyal Geliştirme Çalışması
  Sayfalar 723 - 748
  Nasip Demirkuş, Erhan Acar, Salih Gülen
 27. Türkiye için Alternatif Bir Anlayış: Kültürel Değerlere Duyarlı Eğitim
  Sayfalar 749 - 789
  Nihat Kotluk, Serhat Kocakaya
 28. Grafik Tasarım Eğitimi Alan Üniversite Öğrencilerinin Genel ve Akademik Öz-yeterlik Algıları
  Sayfalar 790 - 818
  Sevtap KANAT
 29. Millî Eğitim Şûraları’nda Vatandaşlık, Demokrasi ve İnsan Hakları Eğitimine İlişkin Alınan Kararların Değerlendirilmesi
  Sayfalar 819 - 854
  Zihni MEREY, Selahattin Kaymakcı
 30. Sosyal Bilgiler 6. Sınıf Öğretim Programı, Kazanım, Beceri ve Kavram İlişkisi
  Sayfalar 855 - 882
  Mehmet Akpınar, Ali Sinan Bilgili
 31. Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın Yapma Destanlarındaki Rol-Modelin İlköğretim II. Kademe Öğrencileri İçin Eğitsel Açıdan İncelenmesi
  Sayfalar 883 - 902
  Mustafa KAYA, Mehmet EROL
 32. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Denklem Anlayışları ve Kimya Denklemlerini Anlama Düzeyleri
  Sayfalar 903 - 931
  Sevgül ÇALIŞ
 33. Türkiye’de İlk Kez Uygulanan Aday Öğretmen Yetiştirme Sürecine İlişkin Öğretmen Görüşleri
  Sayfalar 932 - 968
  Ekrem CENGİZ
 34. Matematik Öğretmen Adaylarında Sigara İçme Alışkanlıklarına İlişkin Kümelenme Eğilimlerinin Matematik Başarısını Yordama Gücü
  Sayfalar 969 - 997
  Halil Coşkun ÇELİK
 35. Çocukların Eğitim Tarzını Belirlemede Anne ve Babaların Hakkı Üzerine Bir Deneme
  Sayfalar 998 - 1024
  Davut OKÇU
 36. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının GDO’lu Besinler ile İlgili Risk Algılarının Karar Verme Mekanizmalarıyla İlişkisinin İncelenmesi
  Sayfalar 1025 - 1053
  Ümit DEMİRAL, Hande TÜRKMENOĞLU
 37. Bahçe Temelli Öğrenme Yaklaşımına Yönelik Eğilimler: Okul Bahçesi Uygulamaları Örneği (2000-2015)
  Sayfalar 1054 - 1080
  Mustafa ÜREY
 38. Kimya Öğretmen Adaylarının Kimyasal Dengeye İlişkin Zihinsel Modelleri
  Sayfalar 1081 - 1115
  Betül EKİZ KIRAN, Elif Selcan KUTUCU, Ayşegül TARKIN ÇELİKKIRAN, Mustafa TÜYSÜZ
 39. Pozitif Davranış Desteğinin Eğitim Sürecindeki Yeri, Önemi ve Uygulaması
  Sayfalar 1116 - 1142
  Fuat TANHAN, Özlem ÇEVİK
 40. Okul Müdürlerinin Liderlik Davranışlarının Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi
  Sayfalar 1143 - 1160
  Neslin İTİYAROĞLU
 41. Türkiye’de FeTeMM (STEM) Eğitimi Eğilim Araştırması
  Sayfalar 1161 - 1183
  İkramettin DAŞDEMİR, Ekrem CENGİZ, Gökhan AKSOY
 42. Fen Bilimleri Dersinde Argümantasyon Süreci ve STEM Disiplinlerinin Kullanımı; Odak Grup Görüşmesi
  Sayfalar 1184 - 1211
  Salih GÜLEN, Süleyman YAMAN
 43. İstatistik Öğretimi İçin Geliştirilen Bir Öğretim Yazılımının Akademik Başarıya Etkisi
  Sayfalar 1212 - 1231
  Enes Abdurrahman BİLGİN
 44. Müzik Öğretmeni Adaylarının Bireysel Çalgı Çalışma Alışkanlıklarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
  Sayfalar 1232 - 1255
  Gülce COŞKUN ŞENTÜRK, Şeydagül KAPÇAK, Beyzagül KAPÇAK IŞIKSUNGUR
 45. Akademisyenlerin Mesleki Motivasyonları İle İş Tatmini Arasındaki İlişki
  Sayfalar 1256 - 1286
  Salih DEMİR, Ahmet AKBABA
 46. Lise Öğrencilerinin Dijital Oyun Bağımlılık Düzeylerinin Demografik Özelliklerine Göre İncelenmesi
  Sayfalar 1287 - 1315
  Battal GÖLDAĞ
 47. Müzik Dersinin Sınıf Öğretmeni Adaylarının Özyeterlik Düzeylerine Etkisi (Gaziosmanpaşa Üniversitesi Örneği)
  Sayfalar 1316 - 1331
  Serpil UMUZDAŞ, Cevahir Korhan IŞILDAK
 48. Multimedya Yazılım Değerlendirme Formunun Türkçeye Uyarlanması
  Sayfalar 1332 - 1354
  Elif ERENSAYIN, Çetin GÜLER
 49. Zihinsel Modellerin Değişimine Yönelik Bir Çalışma: Uzay Kavramı
  Sayfalar 1355 - 1391
  Hakan Şevki AYVACI, Sinan BÜLBÜL, Dilek ÖZBEK, Suat ÜNAL
 50. İki Farklı Kurumda Çalışan Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Yaratıcılığı Destekleme Durumlarının İncelenmesi
  Sayfalar 1392 - 1418
  Avni YILDIZ, Serdal BALTACI
 51. Aziz Nesin’in ‘‘Bizim Hemşeri’’ İsimli Hikayesinin Sembolik Etkileşim Kuramı Açısından Değerlendirilmesi
  Sayfalar 1419 - 1433
  Mustafa TATAR
 52. Ortaöğretim Öğrencilerinin Olasılık Konusunda Temsil Edilebilirlik İle İlgili Kavram Yanılgıları
  Sayfalar 1434 - 1458
  Elif ERTEM AKBAŞ, Mustafa GÖK
 53. Ortaokul Öğrencilerinin Epistemolojik İnançlarının Ölçülmesi: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması
  Sayfalar 1459 - 1489
  Servet Üztemur, Erkan Dinç, Yusuf İnel
 54. Ergenlerin Atılganlık ve Sürekli Kaygı Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi
  Sayfalar 1490 - 1516
  Zöhre KAYA, Rengin KARACA
 55. Türkiye’deki Öğrencilerin Fen Bilimleri PISA Testleri Sonuçlarının Fizik Öğretmen Adayları Tarafından Değerlendirilmesi
  Sayfalar 1517 - 1539
  Medine BARAN, Mukadder BARAN, Abdulkadir MASKAN
 56. Özel Eğitim Alanında Çalışan Öğretmenlerin Özel Eğitimde Yardımcı Teknolojilerin Kullanımına İlişkin Görüşleri
  Sayfalar 1540 - 1569
  Metehan KUTLU, Sinan SCHREGLMANN, Nail Anıl CİNİSLİ