Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1305-2020 | Periyot Yıllık | Başlangıç: 2004 | Yayıncı Yüzüncü Yıl Üniversitesi | http://efdergi.yyu.edu.tr/

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

ISSN 1305-2020 | Periyot Yıllık | Başlangıç: 2004 | Yayıncı Yüzüncü Yıl Üniversitesi | http://efdergi.yyu.edu.tr/
Kapak Resmi

55.914

74.741
Cilt 14 Sayı 1 Son Sayı
Cilt 14 - Sayı 1 - Ara 2017
 1. Rehberli Sorgulama Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması.
  Sayfalar 1 - 21
  Şenol ŞEN, Ayhan YILMAZ
 2. Atık Maddelerden Öğretim Materyali Geliştirme Sürecinin Öğretmen Adaylarının Çevresel Tutum, Davranış ve Algılarına Etkisi
  Sayfalar 22 - 46
  Hülya ASLAN EFE, Medine BARAN
 3. 8. Sınıflarda Geometrik Cisimler Öğretiminde Orff Yaklaşımı Kullanımının Akademik Başarıya Etkisi
  Sayfalar 47 - 72
  Mine AKTAŞ, Sevda ERDOĞAN KAYA
 4. Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Akademik Öz-Yeterlik Durumlarının İncelenmesi
  Sayfalar 73 - 101
  Agâh Tuğrul KORUCU, Derya ÇINAR
 5. Okulların Sahip Oldukları Sosyal Sermayeye İlişkin Öğretmen Görüşleri
  Sayfalar 102 - 122
  Fatma KÖYBAŞI, Celal Teyyar UĞURLU, Ayşad Gonca GÜNER
 6. İki Düzeyli Doğrusal Modeller İçin Tahmin Yöntemlerinin Karşılaştırılması
  Sayfalar 123 - 139
  Suna AKYOL, Koray CEBERUT, Seçil KARAKUŞ
 7. Sınıf Ortamında Rutin Olmayan Matematik Problemi Çözme: Didaktik Durumlar Teorisine Dayalı Bir Uygulama Örneği
  Sayfalar 140 - 181
  Mustafa GÖK, Abdulkadir ERDOĞAN
 8. Öğretmen Adaylarının Kültürlerarası Duyarlılık ve Etnik merkezcilik Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
  Sayfalar 182 - 204
  Serkan DEMİR, Elif ÜSTÜN
 9. Fen ve Sosyal Bilimler Kökenli Öğretmen Adaylarının Bilim İnsanı Algıları
  Sayfalar 205 - 226
  Mustafa ÜREY, Ataman KARAÇÖP, Volkan GÖKSU, Kerem ÇOLAK
 10. Ebeveyn-Çocuk İlişkisinin Okul Öncesi Dönem Çocukların Psikososyal Gelişimlerini Yordaması
  Sayfalar 227 - 258
  Esra DERELİ, Büşra Meryem DERELİ
 11. Öğretmen Adaylarının Çevrimiçi Ortamda Öğrenmeye Karşı Hazır Bulunuşlukları
  Sayfalar 259 - 288
  Mustafa Serkan Günbatar
 12. Öğrencilerin Fiziksel ve Kimyasal Değişme Kavramları İle Bağlamları İlişkilendirme Durumlarının İncelenmesi
  Sayfalar 289 - 319
  Arzu KİRMAN BİLGİN, Nevzat YİĞİT
 13. Popüler Fizik Kavramları İçeren Görsel Ders Materyali Geliştirme Çalışması
  Sayfalar 320 - 338
  Nasip DEMİRKUŞ, Salih GÜLEN
 14. Eğitim Fakültelerinin Sınıf Öğretmeni Özel Alan Yeterliklerini Kazandırma Düzeylerine İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri
  Sayfalar 339 - 359
  Tuncay CANBULAT, Ayşe YEŞİLOĞLU, Selma ZEMİN SİPAHİ, Fatma ERDOĞAN
 15. Matematik Öğretmenlerine Yönelik İspat Yapma Teşhis Testi ve Teste Yönelik Dereceli Puanlama Anahtarı Geliştirilmesi
  Sayfalar 360 - 381
  Mesut ÖZTÜRK, Abdullah KAPLAN
 16. Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı Birinci Sınıf Öğrencilerinin Okul Çalgıları - Blok Flüt Dersinden Beklentileri: Uludağ Üniversitesi Örneği
  Sayfalar 382 - 403
  Ajda ŞENOL SAKİN
 17. Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında ve İlkokul Kademesinde Görev Yapan Rehber Öğretmenlerin Mesleki Tükenmişliklerinin Karşılaştırılması
  Sayfalar 404 - 433
  Ramazan SAK, İkbal Tuba ŞAHİN SAK, Eşref NAS
 18. Çocukların Epistemolojik Görüşlerinin İncelenmesi
  Sayfalar 434 - 457
  Gökhan GÜNEŞ
 19. Türkçe Öğretmeni Adaylarının Öğretim Materyali Olarak Amaca Uygun Yazdıkları Metinlerin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 458 - 482
  Hatice COŞKUN
 20. Matematik Öğrenim ve Öğretim Sürecinde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri
  Sayfalar 483 - 510
  Suna DAĞDELEN, Menderes ÜNAL
 21. Ortaokul Öğrencilerine Yönelik Çevre Eğitimi Kavramları Farkındalık Ölçeği: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması
  Sayfalar 511 - 528
  YAĞMUR ÖTÜN, Hüseyin ARTUN, Atilla TEMUR, İsrafil TOZLU
 22. Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Kavramsal Değişimlerine Zenginleştirilmiş Laboratuvar Rehber Materyalinin Etkisi: Buharlaşma ve Kaynama*
  Sayfalar 529 - 561
  Fethiye KARSLI, Alipaşa AYAS
 23. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Perspektifinden Sürdürülebilir Kalkınma Kavramı
  Sayfalar 562 - 580
  Sibel ER NAS, Tülay ŞENEL ÇORUHLU
 24. Akademik Çelişki Tekniğinin 6.Sınıf Öğrencilerinin Türkçe Konuşma Becerilerine Etkisi ve Bazı Değişkenlerle İlişkisi
  Sayfalar 581 - 610
  Tuğba TÜZEMEN, Mehmet Nuri KARDAŞ
 25. Bilgisayar Destekli Öğretim Uygulamalarının Ortaokul Öğrencilerinin Bilimsel Düşünme Becerilerine Etkisi
  Sayfalar 611 - 639
  Murat ÖZTÜRK, Ali Rıza AKDENİZ, Hasan BAKIRCI
 26. Öğrencilerin Hata ve Kavram Yanılgıları Üzerine Bir İnceleme: Denklem Örneği
  Sayfalar 640 - 670
  Zeynep Çavuş Erdem, Ramazan Gürbüz
 27. Atmosfer ile İlgili Çevre Problemleri Konularında Kavram Yanılgılarını Tespit Eden Üç Aşamalı Tanı Testinin Türkçeye Uyarlanması
  Sayfalar 671 - 699
  Ceyhan Çiğdemoğlu, Harika Özge Arslan
 28. Fen ve Matematik Branş Öğretmenlerinin Eğitim Araştırmalarına Yönelik Tutumları
  Sayfalar 700 - 725
  Şeyda Gül, Esra Özay Köse
 29. Öğretmenlerin Pozitif Psikolojik Sermayelerinin Tükenmişliğe Etkisi
  Sayfalar 726 - 744
  Rasim Tösten, H. İsmail Arslantaş, Gülay Şahin
 30. Ortaokul Öğrencilerinin Akademik Öz Yeterlik Algıları ve Okuma Stratejileri Bilişüstü Farkındalıkları
  Sayfalar 745 - 778
  Canan Koç, Aysel Arslan
 31. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fen Öğretimi Oryantasyonlarının Belirlenmesi
  Sayfalar 779 - 814
  Işık Saliha Karal Eyüboğlu
 32. Kavram Karikatürlerinin Mobil Öğrenme Ortamında Ulaştırılmasının Ortaöğretimde İngilizce Deyim Öğrenmeye Etkisi
  Sayfalar 815 - 855
  Hülya Gümüş, Suzan Kavanoz, M. Betül Yılmaz
 33. Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Bilimin Doğasıyla İlgili Görüşleri ve Karar Verme Becerisi Arasındaki İlişki
  Sayfalar 856 - 887
  Haki Peşman, Üzeyir Arı, Oktay Baykara
 34. Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü ve Okul Öncesi Lisans Eğitimi Dönemi’nde “Görsel Okur-Yazarlık” Dersinin Gerekliliği
  Sayfalar 888 - 907
  Özdemir Karabay
 35. GeoGebra Yazılımının Matematik Kaygısı ve Matematik Öğretme Kaygısına Etkisinin İncelenmesi
  Sayfalar 908 - 939
  Yılmaz Zengin
 36. Okul Öncesi Eğitimde Cinsiyet Eşitliği Üzerine Betimsel Bir Çalışma
  Sayfalar 940 - 965
  Zeynep TEMİZ, Firdevs Melis CİN
 37. Öğretmenlerin ve Öğrencilerin 9. Sınıf Tarih Müfredatı ve Ders Kitabı Hakkındaki Görüşleri
  Sayfalar 966 - 1002
  Kemal KAYA, Mekin PERİHAN
 38. İlkokul 2. 3. ve 4. Sınıf Öğrencilerinin Yazma Becerilerinin İncelenmesi
  Sayfalar 1003 - 1024
  Ramazan Tok, Özge ERDOĞAN
 39. Sosyoekonomik Durumun Öğrenci Başarısına Etkisi (7. Sınıf Türkçe ve Fen Bilimleri Dersleri Örneklemi)
  Sayfalar 1025 - 1049
  Yasin KILIÇ, Mehmet Akif HAŞILOĞLU
 40. Stajyer Öğretmenlerin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürleri, Öğretmen ve Öğrencileri Hakkındaki Algılarının İncelenmesi: Fenomenolojik Yaklaşım
  Sayfalar 1050 - 1094
  Hamit ÖZEN
 41. Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Perspektifinden Eğitsel Bilgisayar Oyunları
  Sayfalar 1095 - 1116
  Ebru TURAN GÜNTEPE, Necla DÖNMEZ USTA
 42. Bir Günlüğüne Matematik Öğretmeni Olsaydım, Neler Yapardım/Yapmazdım: Öğrenci Görüşleri
  Sayfalar 1117 - 1140
  Kemal Altıparmak, Mehmet Ali Aklar, Gürcan Dursun
 43. Türkiye ve İtalya Eğitim Sistemlerinin Karşılaştırılması
  Sayfalar 1141 - 1177
  Muhammed Mehmet MAZLUM
 44. Bilimin Doğası Alanında 2013 Yılından İtibaren Yayımlanmış Tezlerin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi
  Sayfalar 1178 - 1218
  Hakan Şevki AYVACI, Emine Akdemir
 45. 2009 ve 2015 İlkokul Matematik Dersi Öğretim Programları ile 2017 İlkokul Matematik Dersi Öğretim Programı Karşılaştırması
  Sayfalar 1219 - 1258
  Murat BAŞ
 46. Öğretmen Seçme ve Atama Uygulaması Olarak Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) İlişkin Öğretmen Adaylarının Algıları
  Sayfalar 1259 - 1288
  Hasan Basri MEMDUHOĞLU, Mehmet Fatih KAYAN
 47. Lise Öğrencilerinin Stresle Başa Çıkma Tarzları ve Algılanan Öğretmen Reddinin Disiplin Durumlarına Dayalı Olarak İncelenmesi
  Sayfalar 1289 - 1318
  Behire KUYUMCU, Hifa Nazile YILDIZ, Zehra BÖKE
 48. Eğitim Örgütlerinde Örgütsel Destek Algısı İle İnisiyatif Alma Davranışı Arasındaki İlişki
  Sayfalar 1319 - 1356
  Funda NAYIR, Pelin TAŞKIN
 49. Sanal ve Nesnel Teknolojik Öğretim Araçlarını Kullanarak Fen Bilimleri Ders Materyali Geliştirmesine Yönelik Örnek Çalışmalar
  Sayfalar 1357 - 1376
  Mahmut AYAZ, Nasip DEMİRKUŞ
 50. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Yönelik Bilgilerinin, Tutumlarının ve Bu Kaynakların Öğretimi Konusundaki Öz-yeterlik Algılarının İncelenmesi
  Sayfalar 1377 - 1415
  Ümran Betül CEBESOY, Dilek KARIŞAN
 51. Türkiye’de Kontrbas Konusunda Yazılmış Lisansüstü Tezler Üzerine Durum Tespiti
  Sayfalar 1416 - 1439
  A. Semih BİREL, Hawkar Mohammed QADER
 52. Polonya Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama Düzeyleri
  Sayfalar 1440 - 1461
  Cem ERDEM
 53. Eğitim Araştırmalarında Güç Analizi ve Bir Uygulama
  Sayfalar 1462 - 1480
  Hikmet ŞEVGİN, Bayram ÇETİN
 54. Bilim Sanat Merkezi Matematik Öğretmenlerinin Kurdukları Geometrik İnşa Problemlerine Bilişsel Seviye Düzeyleri Açısından Ders İmecesi Çalışmalarının Etkisi
  Sayfalar 1481 - 1516
  Avni YILDIZ, Serdal BALTACI
 55. Öğrencilerinin Depresyon Düzeylerini Yordayan Değişkenlerin Belirlenmesi: Multinominal Lojistik Regresyon Analizi
  Sayfalar 1517 - 1543
  Selami TANRIVERDİ
 56. 1910/1911 Tarihli İlkokul Müfettişlerinin Görevlerine Dair Yönerge’nin Günümüz Eğitim Teftişi Uygulamaları ile Karşılaştırılması
  Sayfalar 1544 - 1573
  Mehmet Emin USTA, Fatma ÖZMEN
 57. İlkokul Öğrencilerinin Çevre Kirliliğine İlişkin Görüşleri
  Sayfalar 1574 - 1600
  Gökhan UYANIK
 58. İngilizce Edatların Türkçe Cümle İçinde Örtük Öğretimi Üzerine Bir Öneri: Türkçe Yöntemi
  Sayfalar 1601 - 1623
  Ercan TOMAKİN
 59. Kimya Öğretmen Adaylarının FeTeMM Uygulamaları Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi
  Sayfalar 1624 - 1656
  Ayşegül TARKIN-ÇELİKKIRAN, Sevgi AYDIN-GÜNBATAR
 60. Araştırma-Sorgulama Temelli Öğrenme Yaklaşımının Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Analitik Kimya Öğrenimine Etkisi
  Sayfalar 1657 - 1696
  Mustafa TÜYSÜZ, Metin ŞARDAĞ, Alper DURUKAN